Tải bản đầy đủ

Điều kiện kinh doanh xăng dầu theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ THÚY NGÀ

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XĂNG DẦU THEO PHÁP LUẬT

VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ

HÀ NỘI, năm 2019


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ THÚY NGÀ

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XĂNG DẦU THEO PHÁP LUẬT


VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngành: Luật Kinh Tế
Mã số 8.38.01.07

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

PGS.TS. LÊ THỊ BÍCH THỌ

HÀ NỘI, năm 2019


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ “Điều kiện kinh doanh xăng dầu

theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” này là công
trình nghiên cứu của bản thân tôi, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS
Lê Thị Bích Thọ
Các thông tin, các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và
chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan của các kết
quả nghiên cứu trong Luận văn.
Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Thúy Ngà


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ...............................................................................................................1
Chương 1...............................................................................................................6
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XĂNG DẦU .....6
1.1. Khái niệm điều kiện kinh doanh xăng dầu ................................................................6
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của xăng dầu ..................................................................6
1.1.2. Khái niệm kinh doanh xăng dầu ..........................................................................6
1.1.3. Điều kiện kinh doanh xăng dầu ...........................................................................7

1.2. Nội dung điều kiện kinh doanh xăng dầu ................................................................10
1.2.1. Điều kiện đối với chủ thể kinh doanh xăng dầu................................................10
1.2.2. Điều kiện về hình thức kinh doanh xăng dầu....................................................111.2.3.

Điều kiện về địa điểm kinh doanh xăng dầu..................................................12

1.2.4.

Điều kiện về vốn trong kinh doanh xăng dầu ................................................13

1.2.5.

Điều kiện về yêu cầu đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu .......14

1.2.6.

Điều kiện về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường trong kinh doanh

xăng dầu.......................................................................................................................14

1.3. Điều kiện đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu ...................................................15
1.3.1. Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu .............15

1.3.2. Điều kiện hoạt động pha chế xăng dầu..............................................................16
1.3.3. Điều kiện đối với thương nhân phân phối xăng dầu..........................................16
1.3.4. Điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu ...........................................17
1.3.5. Điều kiện đối với đại lý bán lẻ xăng dầu ...........................................................18
1.3.6. Điều kiện đối với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu ............................18
1.3.7. Điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu .....................................................19
1.3.8. Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu .............19
1.3.9. Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu.................................................20

Chương 2............................................................................................................ 21
THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XĂNG
DẦU TỪ THỰC TIẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .............................. 21
2.1. Thực trạng pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu ..........................................21


2.1.1. Sự phát triển về các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam ..21
2.1.2. Đánh giá pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam ..................26

2.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu tại Thành phố Hồ
Chí Minh ..........................................................................................................................31
2.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện pháp luật về điều kiện kinh doanh
xăng dầu tại Thành phố Hồ Chí Minh .........................................................................31

2.2.2. Tình hình quản lý nhà nước về điều kiện kinh doanh xăng dầu tại Thành Phố
Hồ Chí Minh ................................................................................................................43
2.2.3. Tình hình thực hiện pháp luật về điệu kiện kinh doanh xăng dầu tại Thành Phố
Hồ Chí Minh ................................................................................................................45

Chương 3............................................................................................................ 52
CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP
LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XĂNG DẦU ................................ 52
3.1 . Các tiêu chuẩn cơ bản để hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu.52
3.2 . Định hướng hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu......................58
3.2.1. Đảm bảo tính phù hợp của các quy định pháp luật đối với thực tiễn thị trường
kinh doanh xăng dầu....................................................................................................58
3.2.2. Đảm bảo môi trường cạnh tranh hiệu quả của thị trường kinh doanh xăng dầu

.....................................................................................................................................59
3.2.3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực
kinh doanh xăng dầu....................................................................................................59

3.3. Những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu ở Việt
Nam..................................................................................................................................60
3.3.1. Đảm bảo tính hợp pháp và sửa đổi nội dung của một số quy định pháp luật về
điều kiện kinh doanh xăng dầu ....................................................................................60

3.3.2. Xây dựng quy định cho phép doanh nghiệp tự quyết định giá phù hợp với cơ
chế giá thị trường.........................................................................................................61
3.3.3 Nghiên cứu xây dựng, ban hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu..................62
3.3.4. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, rà soát việc thực hiện pháp luật về điều kiện
kinh doanh xăng dầu....................................................................................................62


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn Full.rar

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×