Tải bản đầy đủ

Điều kiện kinh doanh bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật Việt Nam hiện nay từ thực tiễn TP. HCM (Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

VÕ ĐAN MẠCH

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH BÁN HÀNG ĐA CẤP THEO

PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY TỪ THỰC TIỄN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT KINH TẾ

HÀ NỘI, năm 2019


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

VÕ ĐAN MẠCH

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH BÁN HÀNG ĐA CẤP THEO


PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY TỪ THỰC TIỄN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngành: Luật Kinh Tế
Mã số: 8.38.01.07

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

PGS. TS BÙI NGUYÊN KHÁNH

HÀ NỘI, năm 2019


LỜI CẢM ƠN
Em xin trân trọng cảm ơn Quý thầy cô Học viện Khoa học xã hội, đặc
biệt em xin cảm ơn Thầy Bùi Nguyên Khánh – Phó giáo sư Tiến sĩ đã hướng
dẫn tận tình, thường xuyên động viên, khích lệ, tạo điều kiện tốt nhất giúp tác
giả hoàn thành công trình nghiên cứu này. Trân trọng gửi đến Thầy Cô lời cảm
ơn sâu sắc.

Em xin cảm ơn Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh và Thư viện
Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho em được tiếp
cận với những tài liệu tham khảo quan trọng và bổ ích.
Em xin cảm ơn các anh/chị, bạn – những người đã động viên em về mặt
tinh thần trong suốt thời gian em hoàn thành Luận văn.
Xin cám ơn,
Ngày 24 tháng 8 năm 2019

Tác giả

VÕ ĐAN MẠCH


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và được sự
hướng dẫn của PGS.TS Bùi Nguyên Khánh. Những luận điểm, ý tưởng, nhận
xét đánh giá cũng như số liệu của các tác giả, các cơ quan tổ chức, tác giả khác

sử dụng trong bài viết đều đã được trích dẫn rõ ràng, đầy đủ.
Ngày 24 tháng 8 năm 2019


Tác giả

VÕ ĐAN MẠCH


MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT............................................................................
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: .................................................................................................... 8

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH BÁN
HÀNG ĐA CẤP............................................................................................... 8

1.1. Khái niệm bán hàng đa cấp và điều kiện kinh doanh bán hàng đa cấp ..... 8
1.1.1. Khái niệm kinh doanh theo phương thức đa cấp .................................... 8
1.1.2. Đặc điểm của bán hàng đa cấp.............................................................. 10

1.2. Pháp luật về điều kiện kinh doanh bán hàng đa cấp ................................ 14
1.2.1. Về chủ thể tham gia họat động BHĐC ................................................. 14
1.2.2. Điều kiện về vốn pháp định .................................................................. 16
1.2.3. Điều kiện về nghĩa vụ của doanh nghiệp trong kinh doanh đa cấp ...... 17

1.3. Kinh nghiệm quốc tế điều chỉnh pháp luật về điều kiện kinh doanh BHĐC
18
1.3.1. Pháp luật Trung Quốc ........................................................................... 18
1.3.2. Pháp luật Malaysia ................................................................................ 20
1.3.3. Pháp luật Hoa Kỳ .................................................................................. 21
CHƯƠNG 2: .................................................................................................. 28

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH BÁN
HÀNG ĐA CẤP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ THỰC TIỄN THỰC THI
PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI
THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH .................................................................... 28
2.1. Thực trạng pháp luật về điều kiện kinh doanh BHĐC ở Việt Nam hiện nay
28
2.1.1. Nội dung pháp luật về điều kiện kinh doanh BHĐC ............................ 28
2.1.2. Chế tài và xử lý vi phạm điều kiện kinh doanh BHĐC ........................ 42


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn Full.rar

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×