Tải bản đầy đủ

Thực hiện chính sách quản lý thủy điện vừa và nhỏ ở tỉnh Bình Định hiện nay (Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

LÊ HUY THỤC

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
QUẢN LÝ THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ
Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG

HÀ NỘI, năm 2019


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

LÊ HUY THỤC

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
QUẢN LÝ THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ

Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH HIỆN NAY

Ngành: Chính sách công
Mã số: 8 34 04 02

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

TS. TRẦN NGỌC NGOẠN

HÀ NỘI, năm 2019


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi được thực hiện
dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Tiến sĩ Trần Ngọc Ngoạn.
Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn Thạc sĩ Chính sách công với Đề tài
“Thực hiện chính sách quản lý thủy điện vừa và nhỏ ở tỉnh Bình Định hiện nay”
là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về lời khai này.

Học viên

Lê Huy Thục


MỤC LỤC
Chương 1 ..................................................................................................................10
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG THỰC HIỆN
CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ CẤP TỈNH...............10
1.1. Tổng quan về thủy điện vừa và nhỏ...............................................................10
1.2. Một số vấn đề lý luận thực hiện chính sách quản lý thủy điện vừa và nhỏ...15
1.3. Kinh nghiệm thực hiện chính sách quản lý thủy điện vừa và nhỏ ở một số địa
phương ..................................................................................................................29
Tiểu kết chương 1......................................................................................................32
Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ THỦY
ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH........................................................33
2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định................................33
2.2. Thực trạng thực hiện chính sách quản lý thủy điện vừa và nhỏ ở tỉnh Bình
Định ......................................................................................................................38
2.3. Đánh giá thực trạng thực hiện chính sách quản lý thủy điện vừa và nhỏ ở tỉnh


Bình Định..............................................................................................................52
Tiểu kết chương 2......................................................................................................62
Chương 3: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ
THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH ...........................................64
3.1. Quan điểm , định hướng về phát triển,quản lý thủy điện ..............................64
3.2. Một số giải pháp thực hiện hiệu quả chính sách quản lý thủy điện vừa và nhỏ
ở tỉnh Bình Định ...................................................................................................66
3.3. Một số kiến nghị ............................................................................................74
Tiểu kết chương 3......................................................................................................78
KẾT LUẬN ..............................................................................................................79
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DVMTR

Dịch vụ bảo vệ môi trường rừng

ĐTM

Đánh giá tác động môi trường

ĐCM

Đánh giá môi trường chiến lược

HĐND

Hội đồng nhân dân

KKT

Khu kinh tế

NN&PTNT

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TN&MT

Tài nguyên và Môi trường

UBND

Uỷ ban nhân dân


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn Full.rar

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×