Tải bản đầy đủ

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Cúm A(H1N1)

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT VINH XUÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vinh Xuân, ngày 10 tháng 8 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH
( Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A H1N1 trong nhà trường )
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT VINH XUÂN
- Căn cứ Công điện số 1245/CĐ-TTg ngày 25/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc
Toàn dân tham gia phòng chống đại dịch cúm A (H1N1);
- Căn cứ Công văn số 6132/ BGDĐT- CTHSSV ngày 21/7/2009, Quyết định số
4631/QĐ-BGDĐT và Kế hoạch Hành động phòng chống đại dịch cúm A (H1N1) trong
các cơ sở giáo dục ngày 16/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Kế hoạch triển khai phòng chống đại dịch cúm A (H1N1) trong các cơ sở giáo
dục năm 2009 của Sở Giáo dục- Đào tạo Thừa Thiên Huế và Sở Y tế Thừa Thiên Huế
ngày 04/08/2009;
- Xét tình hình thực tế của trường.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1 : Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A(H1N1) trong nhà trường,
gồm có các ông, bà sau :
1. Ông Hoàng Trọng Biên - Hiệu trưởng : Trưởng ban
2. Ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng : Phó ban
3. Ông Phạm Thế Hải - Chủ tịch CĐ : Ban viên

4. Ông Trần Văn Thành - Bí thư Đoàn : Ban viên
5. Ông Lê Viết Hòa - Bí thư Chi đoàn GV : Ban viên
6. Bà Bùi Thị Vinh - Giáo viên : Ban viên
7. Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Giáo viên : Ban viên
Điều 2 : Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A(H1N1) có nhiệm vụ chuẩn bị kế
hoạch, truyên truyền, theo dõi, kiểm tra nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những
hiện tượng liên quan đến dịch cúm A(H1N1) của cán bộ, giáo viên, học sinh trong
và ngoài nhà trường.
Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký .
HIỆU TRƯỞNG
HOÀNG TRỌNG BIÊN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×