Tải bản đầy đủ

Quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống cúm A(H1N1)Trường THCS Vinh An

Phòng GD&ĐT Phú Vang Cộng hòa x hội chủ nghĩa việt namã
Trờng THCS An Bằng Vinh An Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
------------- ---------------------

Số: 13/QĐ-THCS ABVA Vinh An, ngày 15 tháng 08 năm 2009
Quyết định
(Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dich cúm A(H1N1))
Trờng THCS An Bằng- Vinh An

Căn cứ Công điện số 1245/CĐ-TTg ngày 25/7/2009 của Thủ Tớng Chính Phủ về
việc Toàn dân tham gia chống dịch cúm A(H1N1);
Thực hiện chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 31/7/2009 của UBND Tỉnh Thừa Thiên
Huế về việc tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch cúm A(H1N1);
Thực hiện Công văn số 541/UBND- văn phòng ngày 04/8/2009 của UBND
Huyện về việc tăng cờng phòng chống dịch cúm A(H1N1) trong các trờng học.
Quyết định
Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) trờng
THCS An Bằng - Vinh An gồm các thành viên sau:
1. Ông Phạm Hồng Hải Hiệu trởng Trởng ban
2. Ông Trần Công Chiến P. Hiệu trởng Phó trởng ban
3. Ông Lê Quang Chủ tịch CĐ Uỷ viên

4. Ông Đoàn Văn Toản P. Chủ tịch CĐ Uỷ viên
5. Ông Văn Công Hoá Tổng Phụ trách Uỷ viên
6. Ông Trần Đình Sang Tổ trởng HCQT Uỷ viên
7. Bà Trơng Trần Bảo Minh Tổ phó Uỷ viên
8. Bà Võ Thị Cúc Tổ phó Uỷ viên
9. Toàn thể giáo viên trờng THCS An Bằng Vinh An. Uỷ viên
Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ phổ biến tuyên truyền đến toàn thể Cán bộ, giáo
viên, nhân viên, học sinh hiểu rõ tính chất nguy hiểm của dịch cúm, nhắc nhở đeo khẩu
trang trong lúc làm việc và giao tiếp, liên hệ với trung tâm ytế xã Vinh An để phun
thuốc phòng chống dịch cúm trên toàn bộ diện tích mặt bằng của Nhà trờng, kịp thời
phát hiện, xử lý các trờng hợp nhiễm, đa đi điều trị cấp tốc, đề phòng lây nhiễm tràn lan.
Điều 3: Các thành viên trong ban chỉ đạo có tên trên chiếu quyết định thi hành.
TM. Trờng Thcs an bằng Vinh An
Hiệu trởng
Nơi nhận:
- Nh điều 2.
- Lu VP, TV
Phạm Hồng Hải

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×