Tải bản đầy đủ

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ internet banking tại ngân hàng ngoại thương việt nam

BQ GIAO Dl)C VA DAO TAO
TRVONG DAI HOC KINH TE TP.HCM

""""""""""

~

?

'

TRAN THJ HAl HOA

vv

GIAI PHAP NANG CAO CHAT Lu'(jNG DJCH
INTERNET BANKING TAl
. NGAN HANG NGOAI
.
THUONG Vl¢T NAM
.


LU~N vAN TH~C SY KINH TE
BQ GIAO DUC eAo TAO -·~,
TRUONG f)~J HQC KINH r{TP.HCM

THUVIEN

/r;(/(6 ~¢)

TP HO CHi MINH -NAM 2008


BQ GIAO DlJC VA DAO TAO
TRVdNG DAI HQC KINH TE TP.HCM

.r..r..r..r..r.
~

?

'

TRAN THJ HAl HOA

vv

GIAI PHAP NANG CAO CHAT Lu'(iNG DJCH
"
'
INTERNET BANKING TAl
HANG
NGOAI
. NGAN
.
THUdNG VI"¢T NAM

Chuyen nganh : Kinh Te' Tai Chinh Ngan Hang
Ma s6
: 60.31.12


LU~NVANTH~C SY KINHTE

NGlJ(H HUONG DAN KHOA HOC:
'
TS DOAN
THANH HA'

TP HO CHi MINH -NAM 2008

rl=h

'~

______!


LOI CAM DOAN
B6 Uti nay da duqc chinh sli'a theo dung cac

y kie'n dong g6p sli'a chua cua

H(>i B6ng Bao V~ Lu~n Van Th~c SI-Truong B~i H9c Kinh Te' Tp HCM

H9c vien thlfc hi~n

~

?

'

TRAN THl HAl HOA


MVCLVC
Trang phf:t bra

LO'i cam doan
Mqc lqc
Danh mqc cac chii' vie't

'

?

Hit

~

LOI MO DAU

GI01 THie U ................................................................................................................ 1
cHuaNG 1:TONG QUAT cHuNG vf NGAN HANG DieN Tu vA
INTERNET BANKING .............................................................................................. 6

1.1 Khai Ni~m V~ Ngan Hang Di~n Til' Va Internet Banking .............................. 6
/. nH(m
. " ve~ ngan
" h'ang d'"
1. 1 . 1 Kh a1
H(n t;~
u .................................................................... . 6
1.1.2 Internet Banking .............................................................................................. 9
1.1.3 D~c di~m cua Internet Banking .................................................................... 10
1.1.4 Cac hlnh thcli phat tri~n cua dich

Vl,l

Internet Banking ................................. 11

1.1.5 Cac d(p d<) cua Internet Banking ................................................................. 12
1.1.6 Cac dich Vl;l cua Internet Banking ................................................................. 13

1.2. Djch Vl.}. Internet Banking Tren The' Gi6'i ...................................................... 14
1.3. Cac Ye'u TO' Quan Trc;mg Cua Internet Banking ........................................... 16
1.3.1 v€ ky thu~t. .................................................................................................... 16
1.3.2 Va'n d€ phap ly-lu~t giao dich di~n tu ........................................................... 17
1.3.3 H~ th6ng bao m~t thong tin va an ninh tren m<;tng cho Ngan hang di~n tu .. 18
1.3.3.1 Cac lo<;ti t<)i ph<;tm tren m<;tng ............................................................. 18
1.3.3.2 Cac lo<;ti ta'n cong tren m<;tn~ .............................................................. 19
1.3.3.3 Cac h~ th6ng bao m~t thong tin tren m<;tng ....................................... 20

1.4. Lc;ti ich, Rui Ro Va Thach Thuc Trong Qua Trinh Phat Tri~n Va Sii' Dqng
Dich VQ Internet Banking ........................................................................................ 25

1.4.1 LQi ich ciia dich

Vl;l

Internet banking ............................................................. 25


1.4.1.1 L<;1i ich d6i voi ngan hang .................................................................... 25
1.4.1.2 L<;ii ich d6i voi khach hang .................................................................. 27
1.4.2 Cac

lo~i

nli ro cua dich

1.4.2.1 Rui ro

ho~ t

Vl;l

Internet Banking .................................................. 28

d(>ng ................................................................................... 29

1.4.2.2 Rui ro uy tin .......................................................................................... 29
1.4.2.3 Rui ro phap

ly ...................................................................................... 31

1.4.2.4 Rui ro khac ........................................................................................... 31

CHUONG 2:DJCH Vl) INTERNET BANKING T~I NGA.N HANG NGO~I
A

TRUONG VI~ T NAM ............................................................................................... 33

2.1. Tlnh Hlnh Phat Tri~n Internet Banking T~i Vi~t Nam ................................ 33
2.1.1 Tht;tc tr~ng va nhung di@u ki~n cho vi~c phat tri€n Internet banking t~i Vi~t
Narn .......................................................................................................................... 33
2.1.1.1 Co sCi h~ng t~ng cong ngh~ .................................................................. 33
2.1.1.2 H~ th6ng lu~t va chinh sach ................................................................. 34
2.1.2 Tinh hinh cung dip dich

Vl;l

Internet Banking cua cac ngan hang t~i VN ...... 35

2.1.3 Nhung kh6 khan cua h~ th6ng ngan hang thttong rn~i Vi~t Narn trong vi~c
phat tri€n dich

Vl;l

Internet banking ..................................... .'~: .................................. 40

2.2. Dich. Vl} Internet Banking T~i NHNT ............................................................ 42
2.2.1 Qua trlnh ph at tri€n ngan hang di~n ttl' t~i NHNT ......................................... .42
2.2.2 Dich

Vl;l

Internet Banking

t~i

NHNT .............................................................. .43

2.2.3 Ke't qua khao sat mile dQ quan tarn cua khach hang de'n dich

Vl;l

Internet

Banking cua NHNT ........................................................ ,......................................... 50
2.2.4 Phan tich di€rn rn~nh, di€rn ye'u va co h(>i, thach thuc cua NHNT trong vi~c
K
. ~ d'!C h
cung cap
va' p h'at tnen

Vl;l

Internet Ban k'mg .................................................... .51

CHUONG 3:BI}tN PHAP NANG CAO CHAT LU(jNG DJCH Vl) INTERNET
BANKING

T~I

A

NHNT VI~T NAM ........................................................................ 57

3.1. Gi3i Ph3. p D6i VOi Ngan H3ng ......................................................................... 57

...


3.1.1 Giai phap cho nhung va'n d~ con t6n t(;li cua djch

Vl,l

Internet Banking cua

NHNT ....................................................................................................................... 57
3.1.2 Giai phap phat tri~n dich

Vl,l

Internet Banking cua NHNT trong tu'ong lai .... 59

3.2. Gi3i Ph3p Thtfc Hi~n Cho Khach Hang .......................................................... 65
3.3. M()t S6 Kie'n Nghf V oi Co Quan Chti'c Nang .................................................. 65

KETLU~N
PhQ.IQ.c

Tai Ii~u tham khao


. cAc KY HIED
. VA cAc CHUVIET
. TAT

DANH MUC
ATM

:may giao dich t\1' d<)ng ( Automated teller machine)

EFTPS

:may thanh toan t~i cac dia diem ban hang (Electronic Funds Transfer

at Point Of Sale)
CA

:Chung chi s6 (Certificate Authorities)

NHNT

: Ngan hang Ngo~i Thuang Vi~t Nam

NHDT

:Ngan hang

PC

:may tinh ca nhan (Personna! Computer)

LAN

:m~ng

WAN

di~n

tu

n<)i b9 (Local Area Network)

:m~ng di~n

r<)ng (Wide Area Network)

HTTP

:giao thfrc (Hyper Text Tranfer Protocol)

PIN

: Ma s6 ca nhan (Personal Identity Number)

PKI

: h~ t~ng kh6a cong c<)ng (Public Key Infrastructure)

SMS

: Dich V\1 tin nh~n ng~n ( Short Message Services)

CIF

:H6 sa khach hang (Custommer Indenti:ty File)


DANH M{JC

cAc BANG, Sd DO, DO THJ

Bang 1.1 :

Tinh hinh thanh to{m tqrc tuy~n t~i Hoa Ky

Bang 1.2:

Muc d<)

Bang 1.3:

Phi giao dich Internet Banking so v&i cac phuang ti~n khac

Bang 2.1:

K~t qua khao sat tinh hinh cung cfrp dich V\1 Internet Banking t~i cac

Slr

dvng Internet Banking t~i cac khu VlJC tren Th~ Gi&i

NHTM

Hinh 2.1:

Trang web cua NHNT

Hinh 2.2:

Trang web dich V\l Internet Banking cua NHNT

Hinh 2.3:

H~ th6ng bao m~t dich V\l Internet Banking b~ng phfin cung cua

NHNT
SO' BA 1.1:

Ma h6a d6i xung

SO' BA 1.2:

Ma h6a khong d6i xung

DA Thj 2.1:

Luqng khach hfmg Ut ca nhan dang ky dich V\l Internet Banking t~i
cac chi nhanh cua NHNT

DA Thj 2.2:

Luqng khach hang la t6 chuc dang ky dich vv Internet Banking t~i
cac chi nhanh cua NHNT


GIOI THIEU

l.Ly do chqn d~ tai
D6i v&i cac ngan hang thuang m~i, vi~c phat tri€n kenh phan ph6i dang la m9t
trong nhfrng giai phap mang tinh tien quy~t cho vi~c phat tri€n. T~i Vi~t Nam, gfrn 50
nam phat tri~n vira qua, hfru h~t cac ngan hang m6i chi c6 duy nhfit kenh phan ph6i
truySn th6ng - h~ th6ng chi nhanh, vi~c da d~ng hoa kenh phan ph6i d6ng vai tro la
m{)t trong nhfrng y~u t6 lam nen thanh cong trong CUQC dua C~nh tranh ngay cang gay
g~t v€ cung cfip cac sfm phfim va dich V\1.

Trong llnh vvc ngan hang, h~ th6ng cac chi nhanh cua ngan hang da duqc dfru
tum& r{}ng va phat tri€n m~nh, ngoai kenh phan ph6i truySn th6ng nay, da phfrn cac

kenh phan ph6i m&i xufit hi~n cung v&i sv bung

nb cua cong ngh~ thong tin.

T~i cac

nu&c phat tri~n, trong th~p nien 60, h~ th6ng chi nhanh ngan hang da d6ng vai tro la

kenh phan ph6i duy nhfit t&i thi trucmg, th~p nien 70 la sv xufit hi~n cua A TM - h~
th6ng may rut tiSn tv d{}ng - sau d6 m~ng lucri A TM da nhanh chong ian r{}ng, cu6i
nhfrng nam 80 la Phone Banking - dich V\l ngan hang qua

di~n tho~i,

va nhfrng nam 90

chfrng ki&n sv ra dai cua Internet Banking, va hi~n nay la sv bung n6 cua Mobile
Banking. Tuy m&i xufit hi~n, cac kenh phan ph6i nay dang ngay cang chfrng to vai tro
hfru hi~u trong vi~c giao dich v&i khach hang (ca v€ khong gian, thai gian va muc phi).
Da d~ng hoa kenh phan ph6i la vi~c h,ra ch9n m9t ho~c m9t s6 kenh phan ph6i nh~m
t~o ra m9t h~ th6ng kenh phan ph6i h6n hqp,

bb

khuy~t lftn nhau trong ho~t d{}ng,

nh~m tang cuang kha nang ph\lc V\l khach hang, tang cuang kha nang quan tam t6i
tung khach hang, giam muc phi va giam b&t cong vi~c cho nhan vien t~i h~ th6ng chi

nhanh. Han nfra, vi~c thi~t l~p va g~n k~t cac kenh phan ph6i m&i se t~o ra kha nang
cho cac chi nhanh ban le dem l~i nhiSu lqi nhu~n va nang cao kha nang chuy~n tai cac
dich V\l danh cho khach hang ca nhan. T~i Vi~t Nam, mo hinh h~ th6ng chi nhanh da

Trang 1


d~t duqc nhi~u buac chuy~n bi~n dang k~ tir khoang 20 nam nay; tuy nhien, ch~c ch~n
r~ng m9t sg thay d6i trong each thuc v~ phan ph6i va sg n6i len cua cac kenh phfm

ph6i mai - cac kenh phan ph6i di~n tfr se dong vai tro quan trQng trong n~n cong
nghi~p

ngan hang. Trong cac dich

vv

cua ngan hang

di~n

tfr thi Internet Bankink c6

nhfrng uu di~m vuqt tr(>i va dang ddn chi~m uu th~, cling vai vi~c phat tri~n cua n~n
tang cong ngh~ hi~n d~i thi dich

Vl,l

nay se Ia huang di tAt y~u cua cac h~ th6ng ngan

hang thuang m~i t~i Vi~t Nam. D6la ly do nghien cuu cua d~ tai
2.Xac djnh cac vAn d~ cftn nghien crru
D~ tai t~p trung nghien cuu cac vAn d~ sau:

Thrr nhftt, d~ tai se di sau vao nghien cuu v~ sg phat tri~n dich vv ngan hang
di~n tfr tren Th~ Giai n6i chung va di sau vao nghien cuu v~ dich Vl,l Internet Banking .

Ngan hang di~n tfr la khai ni~m r(>ng bao ham tAt ca cac kenh phan ph6i cac dich

Vl,l

cua ngan hang thong qua thi~t hi di~n tfr, con Internet Banking chi la m(>t trong nhfrng
kenh phan ph6i di~n tfr thong qua moi truang Internet.Va d~ tai chi t~p trung nghien
c(ru v~ kenh phan ph6i nay. Phdn nghien cuu nay Ia

CO'

sa ly lu~n chung d~ nghien cuu

ti~p phdn sau

Thrr hai, d~ tai se t~p chung nghien cuu v~ tinh hinh phat tri~n cua dich vv
Internet Banking t~i Vi~t Nam hi~n nay bao g6m cac vAn d~:nhu cdu d6i vai san phdm
Internet Banking t~i Vi~t Nam; cac y~u t6 cdn thi~t cho

SlJ

ra dai va phat tri~n dich

Vl,l

Internet Banking nhu moi truang phap ly, di~u ki~n v~t chAt ky thu~t cua Vi~t Nam;
thgc tr~ng phat tri~n dich vv Internet Banking t~i Vi~t Nam.
CuBi cimg, d~ tai t~p trung nghien cuu v~ dich vv Internet Banking t~i NHNT
duai cac g6c d(>: nhfrng thu~n lqi va kh6 khan cua NHNT trong vi~c cung cAp san
phdm dich vv Internet Banking hi~n t~i cua ngan hang d~n vai khach hang cling nhu
nhfrng phan h6i cua khach hang d6i vai san phdm d~ tir d6 d~ ra phuang huang nh~m

Trang 2


nang cao han nfra chfrt luqng cua san phfrm nay nhfrt la khi dua djch

V\}

thanh toan vao

Internet Banking

3. M9c tieu nghien cfru
Vi~c nghien ciru d€ tai phai tra l
-Internet Banking c6 vai tro nhu th~ nfw trong ho;;tt d(>ng cung frng dich V\1 cua ngfm
hang trong giai do;;tn h9i nh~p n€n kinh t~ hi~n nay cua Vi~t Nam?
-Trong giai do;;tn hi~n nay, Vi~t Nam da c6 nhfrng di€u ki~n gi cho sv ra d<'Yi va phat
trien cua dich V\1 Internet Banking?
-Ch&t luqng dich V\1 Internet Banking t;;ti NHNT hi~n nay ra sao dva tren cac y~u t6:cac
dich V\1 cung cfrp cua Internet Banking, mfrc d9 quan tam cua khach hang d6i v&i san
phfrm Internet Banking cua NHNT bao g6m nhfrng thu~n lqi , kh6 khan cua khach
hang khi si'r d\lng dich V\1 Internet Banking?
-Cac giai phap nao nh~m nang cao chfrt luqng cua san phfrm Internet Banking t;;ti Vi~t
N am n6i chung va t;;ti NHNT n6i rieng

4. Phll'O'ng phap nghien cfru
D€ tai sfr d\lng cac phuang phap nghien cfru sau:

*Phuong phap thbng ke:
Thu th~p thong tin

tu

cac ngu6n tai li~u sach bao, t;;tp chi chuyen nganh, phuang ti~n

truy€n thong, dfr li~u n(>i b(> cua NHNT

*Phuong phap tham do:

Trang 3


-Khao sat thl)'c te cac san phftm Internet Banking cua cac ngan hang thuang m~i t~i
Vi~tNam

-Su dvng bang cau hoi d€ thu th~p y kien cua ngueri Slr dvng san phftm Internet
Banking la khach hang giao dich t~i NHNT

5.

Ph~m

vi nghien cll'u:

T~p trung nghien c(ru v~ san phftm Internet Banking cua NHNT.

6. N(>i dung:
N<)i dung cua d~ tai duqc trinh bay thanh ba chuang

ChuO'ng l:Trinh bay v~ nhfrng hi€u biet chung v~ dich vv ngan hang di~n tu n6i
chung va Internet Banking n6i rieng. Trong ph~n nay d~ tai t~p trung nghien c(ru v~
nhfrng di~u ki~n ra deri cua Internet Banking tren The Gi6i, nhfrng uu di€m rna Internet
Banking mang l~i cho ngan hang, cho ngueri

su dvng va xu huang phat tri~n cua dich

vv Internet Banking tren The Gi6i hi~n nay

ChuO'ng 2: Dl)'a tren hi~u biet chung v~ Internet Banking trong chuang I, d~ tai
t~p trung nghien c(ru v~ tinh hinh phat tri€n dich vv Internet Banking t~i Vi~t Nam,

moi truang phap ly, ca s6 h~ tfrng cua Vi~t N am cho SlJ ra deri va phat tri~n cua Internet
Banking. Tiep theo d~ tai se di sau nghien c(ru v~ san phftm Internet Banking t~i
NHNT. f)~ tai nghien c(ru tren cac khia c~nh: quy trinh cung ung san phftm Internet
Banking, nhfrng kh6 khan thach thuc d6i v6i ngan hang trong qua trinh cung c~p
Internet Banking cho khach hang, v~ phfa khach hang se duqc lqi ctlng nhu g?p vu6ng
m~c gi trong qua trinh

su dvng Internet Banking

ChuO'ng 3: Tir nhfrng phan tich v~ kh6 khan va thu~n lqi cua ngan hang khi
cung ung Internet Banking den v6i khach hang cling nhu nhfrng thu~n ti~n va b~t ti~n

Trang 4


cua khach hang khi su dvng Internet Banking trong chuang II, Chuang III se t~p trung
nghien c1ru dua ra nhfrng giai phap d~ hoan thi~n va rn& r<)ng phat trien dich vv
Internet Banking t~i NHNT
7.

Y nghia cua vi~c nghien cfru d~ tai
Vi~c nghien c1ru d~ tai nh&rn tim ra gifti phap thfch hqp va kha thi de hoan thi~n

vi~c cung ung san ph&rn Internet Banking cua NHNT dSn v6i khach hang. Day kh6ng

chi dan thufrn vi~c cung ung rn<)t san ph&rn rn6i dSn v6i khach hang rna n6 th~t SlJ Ia
rn<)t kenh thu hut khach hang rn<)t each hi~u qua thea phong each

hi~n d~i

phil hqp v6i

tiSn trinh hi~n d~i h6a ngan hang cfing nhu xu thS h<)i nh~p v6i n~n kinh tS ThS gi6i
cua Vi~t N am trong giai

do~n hi~n

nay

Trang 5


CHUONG 1
TONG QUAT CHUNG

VE NGAN HANG DI~N TU vA

INTERNET BANKING
1.1 KHAI NI:(tM VE NGAN HANG DI:(tN TUVA INTERNET BANKING
Internet Banking Ia m9t trong nhfrng dich vv cua ngan hang di~n

tu.

Do d6 d~

hi~u ro them v~ dich vv nay chung ta se tim hieu v~ khai ni~m ngan hang di~n

tri, vai tro cua Internet Banking trong ngan hang

1.1.1. Khai ni~m

di~n

tu, vi

tu

ve ngan hang di~n tu:

C6 nit nhi~u khai ni~m v~ ngan hang di~n tu:
Dich vtJ ngan hang

di~n

tu duqc giai thich nhu Ia kha nang cua m9t khach hang

c6 th~ truy nh~p tir xa vao m9t ngan hang nh~m:thu th~p cac thong tin; thvc hi~n cac
giao dich thanh toan, tai chinh dva tren cac tai khoan luu ky t1;ti ngan hang d6; dang ky
Slr

d1,1ng cac djch Vl)

I

Ho1;tt d()ng ngan hang
kenh phan ph6i di~n
quy trinh W d()ng

di~n

tu

Ia ho1;tt d9ng ngan hang duqc thvc

hi~n

qua cac

tu. Kenh phan ph6i di~n tu Ia h~ th6ng cac phuang ti~n di~n tu va

xu ly giao dich duqc t6 chuc tin dvng sir dvng d~ giao ti~p v&i khach

hang Va cung trng cac san phftm, djch Vl) ngan hang cho khach hang 2
Cac djch v~1 va sim ph5m ngan hang du9·c phan ph6i d~n khach hang ban bu6n
va ban

le m9t each nhanh chong (tn,rc tuy~n,

lien tpc 24h/ngay va 7 ngay/tu~n, kh6ng

"Ngan hc'mg di~n t(r va cac phU'ang ti~n giao dich di~n tt'r"-Tmong D(rc Bao- T~p chi tin hQc ngan hang s6
4(58)-7/2003
1

Quy djnh v€ cac nguyen t~c quan ly rui ro trong ho~t di)ng ngan hang di~n tt'r (ban hanh kern theo quy€t djnh s6
35/2006/qd-nhnn ngay 31 thang 7 nam 2006 ciia th6ng d6c ngan hang nha nU'&c)
2

Trang 6


phv thu{)c vao khong gian va thai gian) thong qua kenh phan ph6i di~n ti'r (Internet va
cac thi~t

bi truy nh?p

d~u cu6i khac nhu may tinh, may ATM, POS, di~n tho?i d~ ban,

di~n tho?i di d9ng ... ) dugc gQi Ia dich vv ngan hang di~n ti'r (E-Banking). 3

Tom l~i, cac khai ni~m v~ ngan hang di~n ti'r d~u xoay quanh nhfrng d~c di~m
CUa dich V\1 nay:
-Cung c~p san phAm va dich V\1 trong IInh Vl,l'C ngan hang
-Khach hang khong ti~p xuc trl,l'c ti~p v6i nhan vien ngan hang rna thl,l'c hi~n
giao djch v6i cac thi~t bi di~n ti'r d~u cu6i nhu:may tinh, ATM, POS, di~n tho?i ...
-Cac thi~t

bi di~n ti'r d~u cu6i k~t n6i v6i h~ th6ng ngan hang thong qua m?ng

internet ho~c m?ng

di~n

tho?i.

Nhu v?y, ngan hang di~n ti'r khong dan thuiln Ia nghi~p vv ngan hang, mahan
th~. n6 phv thu9c r~t nhieu vao cong ngh~. Chi khi frng dvng m?nh me cong ngh~

thong tin vao ho?t d9ng ngan hang, m6i d~n dinh hinh h~ th6ng ngan hang di~n tl'r.
Tuy vao thi~t

bi di~n ti'r d~u cu6i rna dich vv ngan hang di~n tu bao g6m nhfrng

dich vv khac nhau nhu sau:

+Djch

Vt,I

ATM: Thi~t

bi

d~u cu6i la may ATM. H~ th6ng may ATM c6 kha nang

cung c~p nhieu ti~n ich t6i khach hang nhu: rut tien m~t, thanh toan cac hoa dan dich
vvnhu bao hi~m, di~n, nu6c, di~n tho?i; nh?n thong tin vS ngan hang; nh?n cac quang
cao tt'r man hinh A TM, mua cac the dich vv tra tru6c - (b&ng each in s6 code tren hoa
dan, mua tern buu chinh) ... M?ng lu6i ATM con cho phep

su dvng cac the tin dvng

qu6c t~ do cac t6 chfrc qu6c t~ phat hanh nhu Visa, Master, American express ...

3

"M()t s6 giai phap quan

Iy rui ro trong ho\}t d()ng ngan hang di~n til"'-Xuan Anh-Ti:lP chi ngan hang s6 thang

09/2005

Trang 7


+Djch

Vt}.

ngan himg qua di~n tho~i Mobile Banking:Thi~t bi dclu cu6i la di~n tho~i

di d(>ng, la hinh thuc thanh to{m tn,rc tuy~n ho~c cung cAp thong tin qua m~ng di~n
thol;li di d(>ng. Mu6n tham gia djch vv nay khach hang ccln dang

kY

dich vv v&i ngan

hang va cung cAp s6 di~n tho~i, tai khoim ca nhan dung d~ thanh toan
+Djch

Vt}.

ngan himg t~i ebB PC I Home banking: PC /Home banking: cho phep

khach hang thl,l'C

hi~n

cac giao djch ngan hang tir ffiQt may tfnh ca nhan thong qua ffiQt

modem truy~n tin. Khach hang c6 th~ giao dich v&i ngan hang b&ng phcln m~m do ngan
hang cung cAp va thong qua m~ng n(>i b9 do ngan hang xay dl,l'ng rieng. D~ thl,l'c hi~n
duqc giao dich qua PC banking ngan hang phai cai d~t m9t chuang trinh may tfnh t~i

may PC cua khach hang d~ thong qua d6 khach hang c6 th~ thl,l'c hi~n duqc cac giao
dich tai chfnh tir may PC cua minh. Khach hang k~t n6i vao may chu cua ngan hang
thong qua ducmg

di~n tho~i

va gQi thl,l'C

hi~n chuang

trinh cai

d~t

tren chfnh may tfnh

cua minh d~ lAy dfr li~u v~ ho~c thl,l'c hi~n cac giao dich gui d~n h~ th6ng may chu
ngan hang. Hi~n t~i, nhi~u ngan hang dua ra cac h~ th6ng PC banking cho phep khach
hang truy vAn thong tin s6 du ho~c sao ke phat sinh tai khoan, thanh toan h6a dan dinh
ky va chuy~n khoan. H~n ch~ cua djch

V\l

PC banking la khach hang khong th~ thl,l'c

hi~n giao djch 24/24 , cac giao djch chuy~n khoan khong thl,l'C hi~n tUC thai rna phfti

qua xu ly cua nhan vien ngan hang
+ Wireless banking: Khach hang Slr dvng di~n tho~i di d(>ng, may nh~n tin ho~c

nhfrng thi~t bi ky thu~t s6 ca nhan khac thong qua m~ng vi~n thong cua cac cong ty
di~n tho~i, truy c~p vao m~ng cua ngan hang d~ thl,l'C hi~n cac giao dich. H~n ch~ cua

cac thi~t bi vo tuy~n nay la t6c d9
hinh nh6 be, gi&i
+D!ch

VI}

h~n

dfr

li~u

xu ly ch~m, dung luqng pin nh6, kich thu&c man

gui di

Internet banking:Dich

V\l

Internet Banking giup khach hang thl,l'C

hi~n

cac

giao dich v6i ngan hang tren m~ng thong qua cac tai khoan cling nhu ki~m soat ho~t
d(>ng cua cac tai khoan nay. f)~ tham gia djch

Trang 8

V\l

nay khach hang truy C~p vao website


cua ngan hang, khach hang cling c6 th~ truy c?p vao cac website cac doanh nghi~p
khac d~ mua hang va thvc hi~n thanh toan v&i ngan hang.
+Djch

V1}

EFTPOS: Day la dich vv giup khach hang c6 th~ thanh toan h6a dan mua

hang b~ng each gai mQt tftm the plastic vao m<)t thiet bi d~t t~i di~m ban hang va vi~c
thanh tm1n duqc tv d<)ng thgc hi~n b~ng each ghi nq tir tai khoim khach hang

a ngan

hang s6 ti~n b~ng s6 ti~n ghi tren h6a dan.
Trong tftt ca cac dich

Vl,l

ngan hang di~n

tu k~ tren thi dich V\1 Internet Banking

duqc xem la dich vv c6 nhi~u uu di~m han ca vi thong qua Internet Banking ngan hang
cung cftp nhi~u san ph~m va dich vv cua ngan hang den v&i khach hang, khong h~n che
v~ khong gian va thai gian, cac giao dich duqc

xu ly online c?p nh?t vao h~ th6ng ngan

hang tuc thai ... Tuy nhien day cling la dich vv rna t<)i ph~m tin h9c chu y nhi~u nhftt.
1.1.2 Internet banking

Internet banking c6 th~ coi la m<)t bu&c phat tri~n len cua PC banking. Internet
banking sll' dvng Internet la m<)t kenh phan ph6i d~ thvc hi~n cac giao dich ngan hang
nhu chuy~n ti~n, thanh toan h6a dan djnh ky, truy vftn thong tin tai khoan, tra gop ti~n
vay ... Khach hang, thong qua trinh

duy~t

Web, gQi thgc

hi~n

cac chuang trinh tren

may chu tren Internet t~i may tinh cua minh d~ truy c?p vao tai khoim va thgc hi~n cac
giao dich v&i ngan hang. Hi~n nay, cac ngan hang cung cftp dich V\1 Internet banking
thong qua Website cua minh.
Ngan hang cung cftp dich vv Internet Banking b~ng hai each chinh . Thu nhftt:
m<)t ngan hang ( c6 van phong) t~o m<)t trang web va cung cftp cho khach hang dich vv
ngan hang trvc tuyen ben c~nh nhung kenh phan ph6i truy~n th6ng khac cua n6. Thu
hai: m<)t ngan hang c6 th~ thiet l?p m<)t ngan hang ao v&i may chu d~t t~i van phong
trung tam va nhfi'ng may chu nay duqc xem nhu la nhfi'ng dia chi hqp phap cua ngan

Trang 9


hang. Ngan hang ao c6 th~ cung cAp cho khckh hang kha nang t~o tai khoan va rut ti8n
t~i may rut ti8n t\1' d(>ng A TM ho~c nhfrng kenh phan ph6i tu xa khac cua ngan hang.
D~ thi~t l~p h~ th6ng Internet Banking, c6 hai giai phap thu<'Yng duqc cac ngan

hang ap dvng. M(>t Ia, ngan hang tl,l' d~u tu thi~t l~p toan b(> hay ph~n l&n h~ th6ng
Internet Banking d~ trl,l'c ti~p cung cAp dich vv cho khach hang. Theo giai phap nay chi
phi v8 quan tri h~ th6ng se rAt cao han nfra v8 kha nang chuyen mon, doi hoi ngan hang
phai duy tri d(>i ngfi chuyen gia cao cAp d~ dam nhi~m cong vi~c duy tri va

xu ly 16i

cua h~ th6ng. D6i l~i ngan hang c6 duqc S\1' chu d(>ng cao trong vAn d8 thay d6i, nang
cAp cac dich vv trong h~ th6ng Internet banking , ngan hang c6 quy8n chu d(>ng cao
trong t6 chuc va duy tri h~ th6ng va quan tn;mg han Ia dam bao tinh bao m~t. Nhi8u
ngan hang

su dvng giai phap thu hai Ia thi~t l~p h~ th6ng ngan hang di~n tu c6 su dvng

cac dich Vl) thue cua m(>t ben thu ba. Phuang phap nay c6 nhuqc di~m Ia phv thu(>c vao
cong ngh~ do d6i tac cung cAp, khong chu d(>ng trong vi~c nang cAp cac dich vv.

1.1.3 D~c di~m cua Internet banking
Internet banking Ia m(>t

lo~i

hinh dich V\1 ngan hang

hi~n d~i

va con kha m&i me

t~i Vi~t Nam. N6 cho phep khach hang c6 th~ giao dich v&i ngan hang thong qua m~ng

Internet vao bAt

Clr

luc nao, 6 bAt c(r dau rna khach hang cho Ia phu hqp nhAt. Do d6,

khach hang c6 th~ thl,l'c hi~n giao dich 24 gi<'Y trong ngay, 7 ngay trong tu~n t~i nha
rieng

ho~c

a van phong,

Iilli dang trong nu&c hay di nu&c ngoai... Ngan hang trl,l'c

tuy~n rAt thich hqp v&i vi~c phvc vv cho nhfrng lrnach hang luon di chuy~n vi tri. Sl! ra
d<'Yi cua internet banking thl,l'c Sl,l' Ia m(>t

CUQC

each m~ng, n6 thuc dAy cac giao dich xay

ra nhanh han, ti~t ki~m duqc rAt nhi8u thai gian va ti8n cua cho ca lrnach hang l~n ngan
hang va cho xa h(>i n6i chung. Chinh nhfrng uu di~m cua Internet banking Ia truy c~p
bAt c(r luc nao, 6 bAt

Clr

nai dau nen internet banking duqc xem nhu Ia mo hinh phat

tri~n cao han cua cac cac hinh thuc giao dich khac cua NHDT nhu phone banking,

PC/home banking

Trang 10

_J


Internet banking Slr dvng moi trucmg truy~n thong tin Internet, cung c~p thong
tin va thlJC hi~n giao dich tuc thai (online). D€ Slr dvng dich V\1 Internet Banking khach
hang c~n co may tinh, thi~t bi truy c~p m1;tng, khi sir dvng dich vv nay, khach hang
khong c~n cai d~t them m9t ph~n m~m d~c bi~t nao rna chi c~n truy c~p trlJc ti~p vao
trang web cua ngan hang.
V 6i Internet Banking ngan hang co th€ k~t hqp v6i cac doanh nghi~p ban hang
qua ill1;lng d€ xay dlJng c6ng thanh toan qua ill1;lng, day la hinh thuc thanh toan nhanh
chong, ti~n lqi Va la d{)ng llJC thuc dfry thuang ll1;li di~n tlr va thanh toan khong dung
ti~n m~t phat tri€n

1.1.4 Cac hinh thai phat tri~n cua djch Vt,I Internet banking
K€ tu khi ra dai cho d~n nay Internet Banking duqc phat tri€n qua cac giai do1;tn
sau:

Brochure-ware:La hinh thai dan gifm nh~t cua Internet Banking. H~u h~t cac
ngan hang khi m6i xay dlJng dich V\1 Internet Banking d~u thlJC hi~n theo mo hinh nay.
Ngan hang xay dlJng m9t website chua cac thong tin v~ ngan hang va sfm phfrm cua
ngan hang d€ qufmg cao, gi6i thi~u, chi dfin ... cho khach hang. ThlJc ch~t day Ia m9t
hinh thuc qming cao cua ngan hang ngoai nhung kenh thong tin truy~n th6ng nhu bao
chi, truy~n hinh ... , m<;>i giao dich cua ngan hang vfin thlJc hi~n thong qua h~ th6ng phan
ph6i truy~n th6ng cua ngan hang do Ia cac chi nhanh ngan hang
E-commerce:Ngan hang sir dvng internet nhu m9t kenh phan ph6i m6i cho cac
d!ch vv truy~n thong nhu xem thong tin tai khoan, nh~n thong tin giao dich chung
khoan .. .Internet 6 day dong vai tro nhu Ia dich vv c(>ng them vao de t1;to SIJ thu~n lqi

han cho khach hang

Trang 11


E-Business:Ngan hang cho phep cac khach hang thanh toan ti~n v6'i nhau thong
qua website cua ngan hang
E-Bank:K8t hqp ca hai hinh thuc tren
1.1.5 Cac c§p dQ cua Internet banking
Cac hinh thai phat tri~n cua dich V\1 Internet Banking t~o nen cac cAp d9 khac
nhau cua Internet Banking. Vi~c phan dinh cAp d9 khac nhau cua san phtlm Internet
Banking se giup

thu~n

lqi cho

vi~c

phan dinh cac rui ro c6 lien quan.

Hi~n

nay, cac san

phtlm Internet Banking duqc phan cAp dlJa tren muc d9 3 cAp d9
-C§p dQ cung c§p thong tin:day la cAp d9 ca ban cua Internet Banking. Ngan
hang qm\ng cao cac san phtlm va dich V\1 minh tren trang web, toan b('> thong tin nay
duqc luu gifr tren m9t server hoan toan d('>c l~p v6'i h~ th6ng du li~u cua ngan hang .
Do d6 muc d9 rui ro tuang d6i thAp vi h~ th6ng thong tin nay khong truy c~p d8n
server va m~ng n9i b9 cua ngan hang. H~ th6ng Internet Banking cung cAp thong tin c6
th~ duqc xay dlJng va bao tri b6i chinh ngan hang hoi;ic m9t nha cung cAp. Tuy muc d9

bi tAn cong vao h~ th6ng server va m~ng may tinh cua ngan hang tuang d6i thAp
nhung nguy ca Website cua ngan hang bi thay th8 hoi;ic sua d6i cling rAt cao, Rui ro
rui ro

dang quan tam d6i lo~i hinh Internet banking nay la kha nang

bi tAn cong ki~u tu ch6i

phvc vv hay thay d6i n9i dung , day la m9t trong nhfrng rui ro v~ uy tin c6 th~ xay d8n
v&i ngan hang
-C§p dQ trao dBi thong tin: lo~i Internet Banking nay cho phep c6 SlJ trao d6i,
lien l~c thong tin gifra ngan hang va khach hang. Nhung thong tin trao d6i duqc gi6'i
h~n trong cac ho~t d('>ng nhu gui thu di~n

tu, truy vAn tai khoan hoi;ic thay d6i m9t s6

thong tin giao dich giua ngan hang va khach hang. M9t s6 dich vv duqc cung cAp tren
lo~i Internet Banking nay la: Xem thong tin v~ cac giao dich da thlJc hi~n tren tai

khoan, X em thong tin v~ tai khoan nhu s6 du hi~n t~i (current balances) va s6 du c6 th~

Trang 12


su dvng (available balances); H'ii suAt , thong bao thay d6i dia chi lien ll;lc, thong bao
dinh ky b&ng e-mail khi s6 du Uti khoan dl;lt d~n muc t6i da hay t6i thi&u rna khach
hang d~t ra tu truac ...
dfr

li~u

a cAp d9 nay doi hoi slJ truy c?p vao h~ th6ng ml;lng thong tin,

cua ngan hang, do d6 mfrc d9 rui ro cua lol;li hinh nay cao han mfrc d<) rui ro

cua h~ th6ng Internet Banking cung cAp thong tin
-CAp d() giao djch: CAp d9 nay cho phep khach hang thlJc hi~n cac giao dich
thanh toan v&i ngan hang . Cac giao dich cua khach hang c6 th& g6m cac hol;lt d<)ng
nhu rna tai khoan va truy vAn thong tin, mua san phlim/dich V\1, n<)p dan xin vay, thanh
toan h6a dan dinh ky, va chuy&n ti6n cua khach hang ca nhan hay cac t6 chfrc. D& phvc
vv nhu diu cua hai nh6m d6i tuqng khach hang d6, nguai ta chia ra hai lol;li giao dich
Internet Banking la: giao dich ngan hang ban le (retail banking) va giao dich ngan hang

a

ban buon (wholesale banking) . . cAp d<) nay mfrc d<) rui ro la rAt Ian.
1.1.6 Cac djch

Vl,l

cua Internet banking

Khong phai b~t cfr lol;li hinh dich vv ngan hang nao cling c6 th& cung cAp duqc
tren Internet. Cac ti~n ich ca ban rna dich vv Internet Banking hi~n nay c6 th& cung cAp
I a:


Tra cuu thong tin ngan hang ;Tra cfru s6 du tai khoan;Sao ke tai khoan hang thang;Chuy&n khoan trong va ngoai h~ th6ng;Thanh toan h6a dan

Trang 13
Cung c~p cac dich V\1 khac: qwin ly Uti khoan giao dich chung khoan;

rna,

sua

LC; yeu c~u giai ngfm ho~c tra nq; dang ky sfr d\lng ho~c ngung sfr d\lng cac san phfrm
cua ngan hang

1.2. DJCH VI) INTERNET BANKING TREN THE GIOI
-T{li Mj: Website cua cac ngan hang ~u~t hi~n l~n d~u tien tren me;tng Internet vao

khoimg gifra nhfrng nam 90 th~ ky XX. H~ th6ng Internet Banking d~u tien xu~t hi~n

a

My. y tuang Slr d\lng cac lqi th~ cua Internet trong CUQC ce;tnh tranh tren thi trm'mg tai
chinh da d~n d~n

sv ra d<'Yi cua cac ngan hang hoan toan tren me;tng. Ngan hang d~u tien

thu()c loe;ti nay la Security First Network Bank (SFNB) ra d<'Yi vao ngay 18/10/1995. 4
Trang vong 8 tu~n SFNB da nh~n duqc yeu c~u

rna tai khoan

cua 1000 ca nhan

a 40

ti~u bang. Cho t6'i thang 411996 SFNB da ph\IC V\1 2000 khach hang va t6'i 3/1997 c6

8000 tai khoan ca nhan v6'i 25 tri~u USD ti~n gfri 5 Cac ngan hang nhu Still Water
National Bank-Oklahoma, Southwest Bankcorp.Inc hay State National Bank-Texas ...
cling l~n luqt dua cac dich V\1 cua ngan hang minh len me;tng Internet.
Bang 1.1: Thanh toan trvc tuy~n te;ti Hoa Ky

4
5

Year

Banking Online(million)

Paying Online

2003

29.6

50%

2004

35.3

57%

2005

40.9

64%

T<,ip chi Khoa HQc & Dao T<,1o Ngan Hang s6 5 thc'mg 9+ I 0/2002
T<,ip chi thi tmcmg tai chinh ti~n t~ s6 I/2000

Trang 14


2006

46.2

71%

2007

51.3

78%

2008

56.0

85%

(Ngu6n:Jupiter Research, 11/2003-Ebanking Mr Van de Vyver)
-T{li Uc: Cu6i nam 1997 chi c6 2 ngan hang la Advance Bank va Common Wealth

Bank su dvng Internet Banking nhung d~n nay da din ddu trong klm vvc Chau A Thai
Binh Duang v€ su dvng giao dich qua m~ng .
-T~i Chau

A:

Nh~t, Singapore, H6ng Kong, An B<) la nhfrng nu&c hang ddu v€ vi~c

cung ung cac dich V\1 tai chinh tren

m~ng

Internet.

T~i

khu Vl)'C nay, Internet Banking

da duqc tri€n khai t~i nhi€u nu&c khac nhu Trung Qu6c, Hong Kong, Singapore va
Thai Lan. T~i Trung Qu6c, Ngan hang Trung V ang da khuy~n khich cac dich vv
Internet Banking tir nam 2000. T~i Hong Kong, ngan hang HSBC b~t ddu cung cdp
dich V\1 Internet Banking vao 1/8/2000. V&i dich V\1 Internet Banking cua HSBC,
khach hang CO th€ gtri ti~t ki~m, ddu tU ch(rng khoan, thanh toan hoa dan d!ch V\1 Va
giao dich ngo~i h6i. T~i Singapore, dich vv Internet Banking ddu tien da xudt hi~n tir
nam 1997. Hi~n t~i cac ngan hang l&n t~i Singapore d€u cung cfrp dich vv nay nhu
Oversea Union Bank (OUB), DBS Bank, Citibank, Hong Kong's Bank of East Asia,
Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC).

T~i

Thai Lan, dich V\1 Internet Banking

duqc cung cfrp tir nam 1995. B~c bi~t sau cu<)c khung khofmg tai chinh nam 1997, cac
ngan hang Thai chiu sue ep phai dt giam chi phi da chuy€n huang sang dfiy m~nh
cung dp cac dich vv Internet Banking, coi day la m<)t giai phap d€ giam chi phi nhan
cong va tang d<) thoa man cua kluich hang

Trang 15


Bang 1.2:Muc d(> Slr dvng Internet Banking t1;li cac khu Vl)'C tren Th~ Gi6i
(tri~u

2003

2004

TayAu

47.7

57.9

Nh~tBan

19.6

21.8

Chau A Thai Binh Duang (tru Nh~t Ban)

9.8

13.8

Phftn con l1;1i cua Th~ Gi6I

5.1

6.1

82.2

99.6

Khu Vl}'c

ngU'O'i sir d\fng)

Tbng C(jng

(Ngubn:International Data Corporation-Ebanking Mr Van de Vyver)
1.3.CAC YEU TO QUAN TRQNG CUA INTERNET BANKING
1.3.1 v~

ky thu~t

Internet: Cling v6i nhung bu6c ti~n nhay v9t trong ky thu~t di~n tu va v6i nhu
du chia se thong tin , xu huang cong ngh~ truyen thong hi~n nay la n6i m1;1ng toan cftu
va Internet da ra doi Internet la m1;1ng cua cac m1;1ng may tinh tren ph1;1m vi toan cftu, su
dvng giao thuc TCP/IP d~ k~t n6i va truyen du li~u giua cac may tinh, n6 khong thu(>c
sa huu cua ai, giup cac t6 chuc, cong ty, ca nhan k~t n6i , chia se tai nguyen thong tin,
giao ti~p l~n nhau. Internet da t1;10 ra cac d(>t bi~n ve phuang thuc ho1;1t d(>ng xa h(>i loai
ngm'ri, la nen tang cua nen kinh t~ s6 va xa h(>i tri thuc. Internet b~t dftu vao nhung nam
1970 tren ca s6' m1;1ng ARPANET cua B(> Qu6c Phong My xay dl)'ng, ca quan qu6c
phong Hoa

Ky

da thu nghi~m h~ th6ng m1;1ng va cac phuang thuc bao tri h~ th6ng

Trang 16


trong trm'mg hqp c6 chi~n tranh. Sau d6 ca quan T6 Chuc Khoa H9c Qu6c Gia duqc
n6i vao m~ng nh~m lien k~t cac nha khoa h9c n6i ti~ng va cac giao su

a cac truang

d~i hQC trong kh~p ca nuac. Sau d6 cac thu vi~n dia phuang, cac truang ph6 thong, cac

doanh nghi~p cling duqc n6i vao m~ng Internet. Nam 1989, m~ng LAN ra dai da t~o
di~u ki~n cho sv phat tri~n m~ng di~n r(>ng WAN va nam 1991, cong ngh~ WEB ra dai

cho phep m9i nguai c6 th~ xem thong tin va dua thong tin len m~ng . Day Ia ti~n d~
cho sv ra dai cua thuang m~i

di~n

Word Wide Web(WWW)

tfr n6i chung va Internet Banking n6i rieng.

va trang WEB

:Truac nam 1990, Internet da phat

tri~n thanh m~ng cua nhfrng may tinh k~t n6i vai t6c d(> cao, nhung n6 vfrn chua c6

m(>t h~ th6ng ca sa d~c bi~t. N guai ta c~n trao d6i s6 li~u duai d~ng text, d6 hQa. Tim
Berbers-Lee, m(>t nha khoa h9c lam vi~c t~i phong thi nghi~m Chau Au v~ v~t ly t~i
Geneva, Thvy Sy, d~ nghi m(>t b(> phuang thuc cho phep truy~n thong tin d6 h9a tren
Internet vao nam 1989. Nhfrng d~ nghi nay cya Berners - Lee duqc m(>t nh6m khac
thvc hi~n va Word Wide Web ra dai. Word Wide Web bao g6m hang tri~u Website,
m6i website duqc xay dvng tir nhi~u trang Web dung d~ tra cuu thong tin toan c~u.
M6i trang Web duqc xay dvng tren m(>t ngon ngfr HTML ngon ngfr nay c6 hai d~c
trung ca ban:Tich hqp hinh anh am thanh; t~o ra cac sieu lien k~t cho phep c6 th~ nhay

tir trang Web nay sang trang Web khac khong c~n theo trinh tv. D~ d9c trang Web
nguai ta sir dvng cac trinh duy~t. Cac trinh duy~t n6i ti~ng hi~n nay Ia Internet
Explorer va Nescape
1.3.2 V§n d~ phap Iy-Lu~t giao djch di~n tfr
Xay dvng lu~t giao dich di~n tfr la m(>t trong nhfrng v~n d~ quan trQng quy~t
dinh d~n SlJ thanh cong cua giao djch di~n tfr n6i chung va Internet Banking n6i rieng.
Lu~t giao djch di~n tfr duqc coi Ia van ban phap ly quan trQng d~t n~n m6ng cho vi~c

tri~n khai thuang m~i di~n tfr va giao djch ngan hang di~n tfr. Lu~t giao dich di~n tfr

guy dinh v~ chung tir di~n tfr, dfr li~u di~n tu, chfr ky di~n tu - m~t ma, cong chung

Trang 17


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×