Tải bản đầy đủ

De thi khoi 1 tin hoc cuoi HKI 2017 2018

KTĐK CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 – 2018

Trường:………………………………….
Họ và tên:……………………………….
Lớp:……………………………………….

ĐIỂM

MÔN TIN HỌC – LỚP 1

Thời gian 30 phút
Giám thị
Giám khảo

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
……………………………………………………………………………………………
……………….. .…………………………………………………………………………

PHẦN I: LÝ THUYẾT: 5đ
Em hãy khoanh tròn vào các câu mà em cho là đúng nhất:
……/0.5đ


Câu 1: Tư thế nào sau đây là cầm chuột đúng:
A.

B.

C.

……/0.5đ

Câu 2: Nút lệnh đóng chương trình khi kết thúc công việc là:

……/5đ

……/0.5đ

A.

B.

C.

Câu 3: Muốn thoát khỏi phần mềm Art em thực hiện như thế nào?

A.

B.

C.
……/0.5đ

+

Câu 4: Thao tác của biểu tượng
A. Nhấp chuột trái 1 lần.
B. Nhấp đôi chuột trái.

là:C. Nhấp chuột trái 3 lần.
……/0.5đ

Câu 5: Biểu tượng của phần mềm Art là:

A.

B.

C.

……/0.5đ

Câu 6: Biểu tượng

+

là:

A. Khởi động phần mềm Tangram.
B. Đóng phần mềm Tangram.
C. Thu nhỏ phần mềm Tangram.
……/2đ

Câu 7: Nối các tên gọi ở cột A với hình vẽ thích hợp ở cột B?
Cột A

Cột B

Chuột máy tính.

Bàn phím.

Thùng điều khiển CPU.

Màn hình.

PHẦN II: THỰC HÀNH:
Hãy sử dụng tất cả những gì em đã biết trong phần mềm ART để tô màu các hình mà em
thích.
……/5đ


-

Mở phần mềm Art.

-

Em chọn mẫu vẽ yêu thích.

-

Em tô màu cho mẫu vẽ.

-

Em phối màu cho mẫu vẽ sinh động hơn.
KTĐK CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 – 2018

Trường:………………………………….
Họ và tên:……………………………….
Lớp:……………………………………….

ĐIỂM

MÔN TIN HỌC – LỚP 1

Thời gian 30 phút
Giám thị
Giám khảo

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
……………………………………………………………………………………………
……………….. .…………………………………………………………………………


ĐÁP ÁN
KTĐK CUỐI NĂM - NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN TIN HỌC – LỚP 1

Câu 1: B 0.5đ
Câu 2: A 0.5đ
Câu 3: C 0.5đ
Câu 4: B 0.5đ
Câu 5: C 0.5đ
Câu 6: A 0.5đ
Câu 7: 2đ
Chuột máy tính

Bàn phím

Thùng điều khiển CPU

Màn hình

PHẦN II: THỰC HÀNH: 5đ
Hãy sử dụng tất cả những gì em đã biết trong phần mềm ART để tô màu các hình mà em
thích.
-

Mở phần mềm Art. (0.5đ)

-

Em tô màu cho mẫu vẽ. (2đ)

-

Em chọn mẫu vẽ yêu thích. (1.5đ)

-

Em biết cách phối màu cho mẫu vẽ sinh động hơn. (1đ)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×