Tải bản đầy đủ

bài giảng điện tử âm nhạc 5


N¨m häc : 2008 - 2009


.KiÓm tra bµi cò
.KiÓm tra bµi cò
TËp biÓu diÔn hai bµi h¸t:
TËp biÓu diÔn hai bµi h¸t:


Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca , “ ”
Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca , “ ”
¦íc m¬ .“ ”
¦íc m¬ .“ ”

.
.
TËp biÓu diÔn bµi h¸t:
TËp biÓu diÔn bµi h¸t:Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca”.
Nh÷ng b«ng hoa nh÷ng bµi ca”.TËp biÓu diÔn bµi h¸t :
TËp biÓu diÔn bµi h¸t :
¦íc m¬”.
¦íc m¬”.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×