Tải bản đầy đủ

Chuẩn đoán và sử trí chảy máu trong 3 tháng đầu trong thời kì thai ghén

Chẩn đoán và xử trí chảy
Chẩn đoán và xử trí chảy
máu trong ba tháng đầu
máu trong ba tháng đầu
của thời kỳ thai nghén
của thời kỳ thai nghén
Mục tiêu:
Mục tiêu:
2.
2.
Kể được 4 nguyên nhân chảy máu
Kể được 4 nguyên nhân chảy máu
3.
3.
Nêu được các triệu chứng của từng
Nêu được các triệu chứng của từng
nguyên nhân

nguyên nhân
4.
4.
Nêu được cách xử trí của từng
Nêu được cách xử trí của từng
nguyên nhân
nguyên nhân
Chẩn đoán và xử trí chảy máu trong
Chẩn đoán và xử trí chảy máu trong
ba tháng đầu của thời kỳ thai nghén
ba tháng đầu của thời kỳ thai nghén
Nguyên nhân:
2. Doạ sẩy thai- Sẩy thai
3. Chửa ngoài tử cung
4. Thai chết lưu trong tử cung
5. Chửa trứng
Chẩn đoán và xử trí chảy máu trong
Chẩn đoán và xử trí chảy máu trong
ba tháng đầu của thời kỳ thai nghén
ba tháng đầu của thời kỳ thai nghén
1. Doạ sẩy thai - Sẩy thai
Định nghĩa:
Các hình thái:

Doạ sẩy thai

Đang sẩy thai

Sẩy thai hoàn toàn

Sẩy thai không hoàn toàn


Sẩy thai nhiễm khuẩn
Chẩn đoán và xử trí chảy máu trong
Chẩn đoán và xử trí chảy máu trong
ba tháng đầu của thời kỳ thai nghén
ba tháng đầu của thời kỳ thai nghén
1.1. Doạ sẩy thai:
1.1.1 Triệu chứng:

Cơ năng:

Thực thể

Cận lâm sàng
1.1.2. Xử trí:

Nếu muốn giữ thai

Nếu không giữ thai
Chẩn đoán và xử trí chảy máu trong
Chẩn đoán và xử trí chảy máu trong
ba tháng đầu của thời kỳ thai nghén
ba tháng đầu của thời kỳ thai nghén
1.2. Đang sẩy thai:
1.2.1.Triệu chứng:

Cơ năng

Thực thể
1.2.2. Xử trí:

Sản khoa

Nội khoa
Chẩn đoán và xử trí chảy máu trong
Chẩn đoán và xử trí chảy máu trong
ba tháng đầu của thời kỳ thai nghén
ba tháng đầu của thời kỳ thai nghén
1.3. Sẩy thai hoàn toàn:
1.3.1. Triệu chứng:
Gặp khi sẩy thai 6 tuần đầu
1.3.2. Xử trí:

Nạo, hút TC nếu nghi sót rau

Kháng sinh

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×