Tải bản đầy đủ

Bai 11. So vo ti. Khai niem ve can bac hai


Hãy viết số hữu tỉ và dưới dạng STP ?
Từ đó nêu nhận xét về quan hệ giữa số hữu tỉ và
STP?
4
3
18
7
9
2
=x
Yêu cầu 1:
Yêu cầu 2:
Tìm x biết:
a,
b,
9
4
2
=x
c,

1
2
=
x

*Trong c¸c sè sau ®©y, sè nµo lµ sè h÷u tØ? V× sao?
14 ; -13 ; 0 ; 0,75 ;1,(54);
1,4142135623730950488016887……
14; -13; 0; 0,75; 1,(54) lµ c¸c sè h÷u tØ
Sè 1,4142135623730950488016887 kh«ng lµ ……
sè h÷u tØ.

Tiết 17 - Đ 11:
Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
Giải:
a) Bài toán:/SGK/40
Cho hình 5, trong đó hình vuông
AEBF có cạnh bằng 1m, hình vuông
ABCD có cạnh AB là một đường
chéo của hình vuông AEBF.
? Tính diện tích hình vuông ABCD;
? Tính độ dài đường chéo AB
F
A
C
B
E
D
Hình 5
1m
1) Số vô tỉ

+)Ta thấy S
AEBF
=2S
ABF

S
ABCD
=4S


ABF
S
ABCD
=2S
AEBF
Mà S
AEBF
=1m
2
S
ABCD
=2m
2
+) Gọi AB= x (x>0) S
ABCD
= x
2

S
ABCD
=2m
2
x
2
=2
Người ta đã chứng minh được rằng: Không có số hữu tỉ nào mà bình phư
ơng bằng 2 và đã tính được
x = 1,4142135623730950488016887 .
x là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn và được gọi số vô tỉ.
Giải:
F
A
C
B
E
D
1m

b) Định nghĩa (SGK/40).
*Kí hiệu tập hợp các số vô tỉ là I
Bài tập: Điền kí hiệu( ,) thích hợp vào chỗ trống:
-5 Q ; I; Q ; -5 I
0,124354657875256897 Q;
0,124354657875256897 I.
3
7

3
7

I Q=

I

2)Kh¸i niÖm vÒ c¨n bËc hai:
.Ta nãi 3 vµ -3 lµ c¸c c¨n bËc hai cña 9
+) x
2
= 0 ⇒x=0
. +) x
2
=9⇒x = 3; x= -3
T×m x, biÕt:
+) x
2
= 9; +) x
2
= ; +) x
2
= +) x
2
= -4
0
4
9
Gi¶i:
-4 kh«ng cã c¨n bËc hai.
2
3
2
3

. +) x
2
= ⇒x = ;x =
4
9
. ⇒ vµ lµ c¸c c¨n bËc hai cña
2
3
2
3

4
9
⇒ 0 lµ c¨n bËc hai cña 0
a) Bµi to¸n:
+) x
2
= -4 ⇒ ∃ x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×