Tải bản đầy đủ

Máy tính bỏ túi trong dạy học sinh học

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIẢI TOÁN TRÊN
MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN SINH HỌC
PHẦN I: Giới thiệu nội dung thi và cấu
trúc đề thi giải toán sinh học trên máy tính
bỏ túi.
PHẦN II: Các thao tác trên máy tính để
giải một số dạng toán.
PHẦN I: Giới thiệu nội dung thi và cấu trúc
đề thi giải toán sinh học trên máy tính bỏ túi.
I. NỘI DUNG THI:
1. PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO
CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO
-
Các nguyên tố hoá học của tế bào và nước.
-
Cacbohđrat và lipit
-
Prôtêin.
-
Axitnuclêic.
CHƯƠNG II: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO

-
Tế bào nhân sơ
-
Tế bào nhân thực.
-
Vận chuyển các chất qua màng sinh chất.
CHƯƠNG III: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT
VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
-
Chuyển hoá năng lượng
-
Enzim và vai trò của enzỉmtong quá trình
chuyển hóa vật chất.
-
Hô hấp tế bào
-
Hoá tổng hợp và quang tổng hợp.
CHƯƠNG IV: PHÂN BÀO
-
Chu kì tế bào và các hình thức phân bào.
-
Nguyên phân.
-
Giảm phân
2. PHẦN II. SINH HỌC VI SINH VẬT
CHƯƠNG I: CHUYỂN HOÁ VẬT
CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH
VẬT
- Dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng
lượngở vi sinh vật.
- Các quá trình tổng hợp ở vi sinh vật và
ứng dụng.
-
Các qua strình phân giải ở vi sinh vật và
ứng dụng.


CHƯƠNG III: VIRUT VÀ BỆNH
TRUYỀN NHIỄM
-


Cấu trúc các loại vi rut.
-
Sự nhân lên của vi rut trong tế bào chủ.
CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH
SẢN CỦA VI SINH VẬT
- Sinh trưởng của vi sinh vật.
-
Sinh sản của vi sinh vật.
-
Ảnh hưởng của các yếu tố vật lí đến sinh
trưởng của vi sinh vật.
PHẦN III. DI TRUYỀN HỌC
CHƯƠNG I: CƠ CHẾ CUA HIỆN TƯỢNG
DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
- Tự sao chép của AND, gen và mã di truyền.
-
Sinh tổng hợp prôtêin.
-
Điều hoà hoạt động của gen.
-
Đột biến gen.
-
Nhiễm sắc thể.
-
Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
-
Đột biến số lượng nhiễm sắc thể.
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN
TƯỢNG DI TRUYỀN
-
Quy luật phân li.
-
Quy luật phân li độc lập.
-
Sự tác động của nhiều gen. Tính đa hiệu của
gen.
-
Di truyền liên kết.
-
Di truyền liên kến với giới tính.
-
Di truyền ngoài NST.
-
Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện
của gen.
PHẦN IV: SINH HỌC CƠ THỂ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×