Tải bản đầy đủ

Lập kế hoạch khởi sự kinh doanh

tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh

Practical Business Planning for newventure

Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL.


Lập kế hoạch
khởi sự kinh doanh

Tài liệu đọc thêm cho khoá :

Tập huận kế hoạch khởi sự doanh nghiệp
Giảng viên: Thc S, Lut gia, Nguyn Phỳ Quc.

* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* Http://ecvin.net .
tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh

Practical Business Planning for newventure

Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL.

Lời cảm ơn

Khi chuẩn bị tài liệu này, tác giả đ tham khảo những nguồn tài liệu và internet sau đây. Tác giả xin cảm
ơn sự đóng góp quí báu của họ cho tập tài liệu này :

Giỏo S : Mike Porter, Ging viờn trng Qun tr kinh doanh Hardvard, (Hardvard Bussiness
School)Dự án UNIDO-MPI (US/VIE/95/004) ; Danh mục công việc của nhà doanh nghiệp để chuẩn bị một kế
hoạch kinh doanh.
Ginny L. Kuebler; Lập Kế hoạch kinh doanh; Nhà xuất bản T vấn Quản lý G.L.K; Hòm th
479,Vestal, New York 13851-4079

Hans Stoessel; Kế hoạch kinh doanh; Tài liệu đọc thêm cho khoá học: Hoạch định và thực hiện chiến
lợc phát triển kinh doanh do trung tâm học viện công nghệ châu á (AITCV), Hà nội hợp tác với
SEAQIP Vietnam tổ chức


www.planware.org, Viết kế hoạch kinh doanh, 2001


* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* Http://ecvin.net .
tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh

Practical Business Planning for newventure

Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL.
DIRECTION FOR USE
Sử dụng tài liệu này nh thế nào ?

Tài liệu này nhằm mục đích hỗ trợ cho những ngời muốn lập một bản kế hoạch kinh doanh (Ưu
tiên cho lập kế hoạch khởi sự kinh doanh for start-up business), một mặt nó cung cấp cho ngời đọc
một cái nhìn tổng quan về một bản kế hoạch kinh doanh, những nội dung cần có trong bản kế hoạch kinh
doanh (phần I). Đồng thời tài liệu cũng giới thiệu các phiếu bài tập cho phép ngời đọc có thể từng bớc
hoàn thành các nội dung của bản kế hoạch (dới dạng bản nháp) và lắp ráp lại thành một bản kế hoạch
hoàn chỉnh (phần II). Cuối cùng, một bản kế hoạch kinh doanh mẫu đợc trình bày dới dạng ví dụ để
ngời đọc tham khảo và so sánh. Tài liệu này đợc khuyến cáo sử dụng nh sau :

Bớc 1 : Ngời đọc nên đọc kỹ phần giới thiệu về lập KHKD (từ trang 4 đến trang 40) để hiểu rõ
nội dung và yêu cầu của bản KHKD.
Bớc 2 : Ngời đọc sử dụng các phiếu điền (form to fill) để thực hành các bài tập cho trờng hợp
dự định kinh doanh cụ thể của mình. Làm rõ tất cả các thông tin mà các phiếu điền yêu cầu với sự cố
gắng cao nhất có thể.
Bớc 3 : Sau khi đ hoàn thành bản nháp KHKD, ngời đọc hy tham khảo bản ví dụ KHKD để
so sánh và hoàn thiện bản KH của mình.

Chúc thành công.
* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* Http://ecvin.net .
tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh

Practical Business Planning for newventure

Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL.
1. Sự cần thiết của kế hoạch kinh doanh


Quá trình hoạch định trong doanh nghiệp buộc bạn phải nhìn vào các hoạt động trong tơng lai của công
ty và dự kiến trớc những gì có thể sẽ xảy ra. Một kế hoạch tốt cần phải xem xét đợc công ty theo một
cách nhìn phân tích, đánh giá đợc hiện trạng của nó và những triển vọng trong tơng lai một cách khách
quan nhất.

Có nhiều lý do để xây dựng một kế hoạch kinh doanh và điều quan trọng là cần phải hiểu đợc các mục
tiêu để có thể đa ra đợc một kế hoạch có hiệu quả nhất. Dới đây là một số lý do quan trọng nhất
khiến các nhà quản lý phải viết ra các kế hoạch kinh doanh của họ:

Công cụ bán hàng : Trong trờng hợp này, kế hoạch là một bản đề cơng nhằm thuyết phục các nhà
đầu t, ngời cho vay tiền hay một đối tác liên doanh rằng đang có những cơ hội kinh doanh đáng tin
cậy và bạn hiểu rõ đợc việc kinh doanh của mình đủ tốt để tận dụng đợc cơ hội này.

Công cụ để suy nghĩ : với t cách là một văn bản kế hoạch nội bộ nhằm giúp hiểu rõ hơn quá trình
kinh doanh của bạn và giúp ra những quyết định tốt hơn. Kế hoạch này giúp bạn phân tích những
mặt mạnh và yếu của công ty, định ra những mục tiêu cụ thể, và đa ra một kế hoạch hành động
nhằm đạt đợc những mục đích này.

Công cụ để kiểm tra và quản lý : với t cách là một văn bản nội bộ để giúp bạn quản lý công ty
của bạn đợc tốt hơn. Kế hoạch này có thể đợc sử dụng để trao đổi, khuyến khích và dẫn dắt công
ty của bạn cũng nh các hoạt động cá nhân khác. Kế hoạch này cũng nhằm giúp các nhân viên liên
hệ các mục tiêu của chính họ với các mục tiêu của công ty và theo dõi những tiến bộ trong công ty
của bạn để có thể tiến hành những hiệu chỉnh cần thiết.

Mục đích của tài liệu này là nhằm giúp bạn có đợc những kỹ năng và hiểu biết cần thiết để vạch ra
những đề cơng và kế hoạch kinh doanh, dễ hiểu và hấp dẫn đối với những nhà đầu t và đối tác.

Đ có một số ngời nói rằng, hoạch định kinh doanh chỉ là việc lng phí thời gian và các kế hoạch kinh
doanh kết cục sẽ nằm dới đáy các ngăn kéo vì chúng không đề cập đợc đến các vấn đề quan trọng và
khi chúng đợc hoàn thành thì đ lỗi thời. Ngời ta cũng còn nói rằng không gì có thể đợc làm mà
không có kế hoạch. Nếu bạn không định ra xem bạn sẽ đi đâu, thì bạn sẽ không thể biết đợc bạn đi đâu
và bạn đ đến đích cha. Kế hoạch kinh doanh là một trong những công cụ quản lý quan trọng nhất mà
những công ty thành công đ sử dụng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, những thất bại của những doanh
nghiệp mới dựa theo một kế hoạch kinh doanh là thấp hơn nhiều so với những doanh nghiệp không có
một kế hoạch kinh doanh nào.


2. Khái niệm về kế hoạch kinh doanh ?

Kế hoạch kinh doanh là sự mô tả quá trình kinh doanh của bạn trong một khoảng thời gian. Nó mô tả
việc kinh doanh của bạn đ thành công tới đâu và tìm kiếm những triển vọng để phát triển và thành công
trong tơng lai. Kế hoạch kinh doanh của bạn sẽ mô tả mọi mặt trong công ty của bạn và sẽ là tài liệu
quan trọng nhất mà các nhà đầu t, các đối tác tài chính, các đối tác liên doanh sẽ đọc.
Không có phơng pháp đúng hay sai nào trong việc soạn thảo ra một kế hoạch kinh doanh. Một kế hoạch
tốt là một tài liệu có tính sáng tạo, phản ánh bản chất của một cơ sở và cho ta một bức tranh rõ ràng về
việc cơ sở này đang đi tới đâu. Số lợng các chi tiết và cơ cấu phụ thuộc nhiều vào bản chất của cơ sở,
các mục tiêu và mục đích, và có thể quan trọng nhất là ngời nghe (nhà đầu t, các cán bộ quản lý của
công ty, các đối tác kinh doanh, v.v...). Một số bản kế hoạch chỉ dày khoảng 10 - 15 trang trong khi
những kế hoạch khác có thể dày tới nhiều tập gồm hàng trăm trang, bao gồm nhiều tài liệu bổ sung khác.

Khi tạo ra một kế hoạch kinh doanh, bạn sẽ cần xem xét đến mọi chi tiết trong kinh doanh của bạn, bao
gồm các sản phẩm của bạn và các thị trờng. Mọi công ty đều có những vấn đề tồn tại và điều quan trọng
nhất là không đợc lẩn tránh hay che giấu chúng. Kế hoạch kinh doanh cần da ra một bức tranh tổng
thể về các hoạt động và khả năng của bạn. Ngời đọc bản kế hoạch của bạn mong đợi một ý tởng kinh
* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* Http://ecvin.net .
tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh

Practical Business Planning for newventure

Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL.
doanh rõ ràng và hiện thực, có nhiều khả năng thành công, và những bằng chứng về năng lực quản lý để
thực hiện kế hoạch.


3. Kế cấu của bản kế hoạch kinh doanh

Dới đây là một đề cơng kế hoạch kinh doanh đợc sử dụng trong tài liệu này. Bản đề cơng này nên
đợc sử dụng nh một tài liệu hớng dẫn khi bạn làm việc với các câu hỏi và các bảng trong tài liệu này.
Khi hoàn thành các phần, bạn sẽ có thể dựng nên đợc bản kế hoạch kinh doanh có tính lô-gic và dễ
hiểu, mô tả đợc chính xác việc kinh doanh của bạn.

Kết cấu của bản kế hoạch kinh doanh

1. Tóm tắt

2. Mục tiêu của kế hoạch

2.1. Các mục tiêu của công ty và dự định
2.2. Đề xuất dự án và mục tiêu
2.3 Cấu trúc dự kiến của tiền vay hay tài trợ

3. Mô tả về công ty và hoạt động kinh doanh
3.1 Lịch sử công ty
3.2 Vị trí của công ty
3.3 Các sản phẩm và dịch vụ (Phát triển sản phẩm)
3.4 Các khách hàng
3.5 Các nhà cung cấp
3.6 Hoạt động sản xuất
3.7 Các công nghệ sản xuất
3.8 Tổ chức và quản lý
3.9 Các u thế đặc biệt về kinh doanh của bạn
4. Phân tích tình hình thị trờng
4.1 Hoạt động trên thị trờng
4.2 Quy định thị trờng
4.3 Đánh giá thị trờng
4.4 Phân tích các đối thủ cạnh tranh
5. Chính sách marketing và bán hàng
6. Những cải tiến đợc dự định trong hoạt động của công ty
6.1 Sản xuất
6.2 Tiếp thị và bán hàng
6.3 Tài chính
6.4 Các sản phẩm mới
6.5 Quản lý và nguồn nhân lực

7. Chiến lợc đầu t

7.1 Lý do để đầu t vào đất nớc của bạn
7.2 Lý do để đầu t vào thị trờng của bạn
7.3 Lý do để đầu t vào công ty của bạn

8. Các thông tin về tài chính

8.1 Các số liệu tài chính trớc đây
8.2 Các nguồn và việc xin tài trợ
* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* Http://ecvin.net .
tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh

Practical Business Planning for newventure

Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL.
8.3 Thiết bị chính và tài sản
8.4 Báo cáo về thu nhập
8.5 Báo cáo về dòng tiền
8.6 Phân tích điểm hòa vốn
9. Dự kiến thu nhập
9.1 Dự kiến về bán hàng
9.2 Dự kiến về thu nhập
10. Các phụ lục

4. Nội dung các phần của bản kế hoạch kinh doanh

4.1 Tóm tắt

Phần đầu tiên, và có lẽ là quan trọng nhất, của một bản kế hoạch kinh doanh thờng là Phần Tóm tắt.
Hầu nh 100% các nhà đầu t và những ngời lnh đạo sẽ đọc phần Tóm tắt trớc rồi mới quyết định
xem có nên đọc nốt phần còn lại hay không tùy thuộc vào sự hứng thú của họ sau khi đọc xong phần tóm
tắt này. Mặc dầu nó đợc đọc trớc tiên, nhng nó lại thờng đợc viết sau cùng. Nó bao gồm việc nêu
bật từng phần của bản kế hoạch, bao gồm những dự định cơ bản của doanh nghiệp, lịch sử doanh nghiệp,
các sản phẩm chủ yếu và cách thâm nhập thị trờng của bạn đối với các đối tợng khách hàng, và các
nhu cầu về vốn cho doanh nghiệp của bạn.

4.2 Trình bày mục tiêu

Phần này nhằm giới thiệu cho ngời đọc về kế hoạch kinh doanh. Cần mô tả ngắn gọn các mục tiêu của
bạn và các sản phẩm hay dịch vụ mà bạn cung cấp. Nếu kế hoạch kinh doanh chỉ nhằm để sử dụng trong
nội bộ thì nó cần đa ra những mục tiêu cụ thể và một chiến lợc chung cho công ty của bạn.

a. Công ty của bạn làm gì? Với vai trò nh một lời giới thiệu, bạn cần giảI thích các hoạt động và
khả năng của doanh nghiệp của bạn. Mô tả ở dạng tóm tắt công ty của bạn làm gì. Tại đây, hy chỉ ra
những đặc trng và sức mạnh quan trọng nhất của công ty bạn.

b. Các mục tiêu của công ty của bạn? Trả lời câu hỏi này là điều cực kỳ quan trọng đối với nỗ
lực hoạch định của bạn. Sau khi trả lời xong cho các phần khác của tài liệu này và phân tích doanh
nghiệp của bạn, thị trờng của bạn và triển vọng trong tơng lai, bạn hy cố gắng đa ra một số mục tiêu
có tính hiện thực và có thể đạt đợc cho năm tới. Một sô mục tiêu trong này cần ở dạng cụ thể và định
lợng đợc (dựa trên các con số và chỉ tiêu) còn một số khác có thể đợc phát biểu ở dạng chung hơn.

Bạn nên theo dõi các mục tiêu này trong suốt năm. Mỗi khi bạn thấy các mục tiêu bị sai lệch, bạn cần
tìm hiểu xem tại sao và tìm ra các nguyên nhân chính dẫn đến các sai lệch đó. Thí dụ, nếu một trong các
mục tiêu của bạn là tăng lợng hàng xuất khẩu là 5% mỗi tháng, nhng bạn chỉ tăng đợc 3% vào tháng
3, bạn cần tìm hiểu xem tại sao.

c. Sứ mệnh của doanh nghiệp bạn là gì? Sứ mệnh của doanh nghiệp bạn là phần trình bày về các
lý do cho doanh nghiệp của bạn tồn tại xét từ quan điểm của khách hàng. Khi xây dựng Sứ mệnh cho
doanh nghiệp buộc bạn phải suy nghĩ về những lý do cơ bản chính để bạn tồn tại nh một doanh nghiệp.
Một Sứ mệnh tốt thờng bao gồm các sản phẩm và dịch vụ đợc giới thiệu, các khách hàng đợc phục
vụ, các khu vực đợc chuyên môn hóa và các vùng địa lý. Điều quan trọng là phải rất cụ thể trong khi
vẫn suy nghĩ rộng.

d. Mô tả cấu trúc tơng lai và các hoạt động của công ty bạn. Hy mô tả xem bạn hình dung
những thành tựu trong tơng lai của công ty bạn nh thế nào. Cố gắng diễn giải xem công ty bạn sẽ làm
gì trong vòng 5 năm tới, và sau đó là trong 10 năm. Điều gì sẽ làm cho công ty bạn thành công?


* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* Http://ecvin.net .
tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh

Practical Business Planning for newventure

Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL.
4.3. Mô tả công ty và việc kinh doanh

4.3.1 Lịch sử công ty

Lịch sử chung của công ty bao gồm công ty đ đợc thành lập nh thế nào và phát triển sau đó để trở
thành nh hiện tại đợc trình bày ở đây. Bạn nên tập trung vào giải thích những nguyên nhân lịch sử dẫn
đến các điều kiện hoạt động nh hiện nay và các thực tiễn mà công ty đ trải qua.

a. Ai làm chủ công ty? Nêu rõ công ty của bạn là quốc doanh, t nhân hay thuộc dạng sở hữu
khác. Nếu không phải là công ty quốc doanh, hy giải thích ai làm chủ công ty. Nếu công ty của bạn có
nhiều hơn một chủ sở hữu, hy liệt kê ra những chủ sở hữu có cổ phần lớn nhất trong xí nghiệp của bạn.

b. Lịch sử công ty bạn? Viết ngắn gọn lịch sử khái quát của công ty bạn, bao gồm ngày tháng của
những sự kiện chính kể từ ngày thành lập.


c. Những sự kiện quan trọng nào đã làm thay đổi vị thế của công ty bạn? Bạn có thể nêu ra
những sự kiện lớn đ ảnh hởng đến công ty? Thí dụ nh Quyết định của Chính phủ cho xây dựng ngành
công nghiệp của bạn tại nớc của bạn hay những lý do khác làm tăng thêm hay hạn chế nguồn ngân quỹ
nhà nớc cho công ty của bạn.

4.3.2 Địa điểm của công ty

a. Trụ sở chính của công ty đóng tại đâu? Tên và địa chỉ:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điện thoại:..................................................... Fax :...........................................E-mail:.............................

b. Bạn có các cơ sở khác nữa không? Liệt kê mọi xí nghiệp khác, các điểm bán hàng hay những
cơ sở của công ty tại các địa điểm khác. Nếu cần thiết thêm giấy, kèm thêm giấy vào để ghi đầy đủ các
thông tin bổ sung về các cơ sở khác của bạn. Cố gắng xếp hạng các cơ sở này theo quy mô và tầm quan
trọng. Bắt đầu từ cơ sở quan trọng nhất hay lớn nhất trở xuống.

c. Địa điểm của công ty bạn có những lợi thế gì? Giải thích xem vị trí của công ty bạn giúp gì cho bạn
trong quản lý xí nghiệp và trong cạnh tranh. Thí dụ, vị trí đó có giúp bạn dễ dàng tiếp cận nguồn nguyên
liệu, các khách hàng, đờng giao thông, tiền tệ, bảo vệ của luật pháp v.v? Giải thích tại sao các yếu tố
này lại giúp ích cho xí nghiệp của bạn:

4.3.3 Các sản phẩm và dịch vụ

Phần này giải thích bạn sản xuất hay phân phối những sản phẩm hay dịch vụ nào, và bán các sản phẩm
này ở đâu và bằng phơng thức nào. Phần này cũng mô tả các kế hoạch đối với nớc ngoài của bạn.

a. Bạn làm ra những sản phẩm gì và đa ra các dịch vụ gì? Liệt kê ra những sản phẩm quan
trọng nhất mà bạn làm hay mua để phân phối. Bạn nên lựa chọn những sản phẩm và dịch vụ chiếm tỷ lệ
lớn nhất trong doanh thu hàng năm hay những cái là trọng tâm cho các mục tiêu tơng lai. Bạn cũng nên
đa ra danh sách các sản phẩm và dịch vụ cùng các tờ rơi quảng cáo trong phần Phụ lục ở cuối tài liệu
này. Danh sách này là cần thiết để đánh giá khả năng sản xuất và công nghệ của bạn.

b. Bạn đã có đợc nhãn thơng hiệu đợc khách hàng công nhận cha?

Thông thờng, danh tiếng về sản phẩm của bạn là yếu tố chính quyết định thành công trên thị trờng.
Nếu khách hàng công nhận nhn thơng hiệu của bạn, bạn sẽ có đợc các lợi thế so với các công ty khác
mà khách hàng cha quen. Hy nêu ra những nhn thơng phẩm mà bạn có. Cố gắng đa ra những bằng
* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* Http://ecvin.net .
tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh

Practical Business Planning for newventure

Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL.
chứng rằng nhn thơng hiệu của bạn đợc khách hàng công nhận và a thích, thí dụ nh các bình luận
từ các cuộc phỏng vấn, sự công nhận của quần chúng đối với sản phẩm/dịch vụ của bạn v.v

e. Giá cả các sản phẩm, dịch vụ của bạn? Hy đa ra giá các sản phẩm của bạn. Nếu bạn không
có bảng giá đầy đủ, hay chỉ biết giá của một số loại sản phẩm, thì hy đa ra những thông tin mà bạn
biết. Đa danh sách giá của bạn vào phần Phụ lục của tài liệu này và trong kế hoạch kinh doanh của bạn.

* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* Http://ecvin.net .
tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh

Practical Business Planning for newventure

Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL.
4.3.4 Các khách hàng

Phần này mô tả các công ty đ mua hàng hay dịch vụ của bạn từ trớc. Các nhà đầu t rất quan tâm đế số
lợng và lợng hàng của các khách hàng của bạn. Thành công của bạn phụ thuộc nhiều vào các mối
quan hệ mà bạn xây dựng với các công ty và tổ chức khác. Những khách hàng quan trọng nhất của bạn là
những ai?

4.3.5 Các nhà cung cấp

Phần này mô tả các công ty hay các cá nhân mà bạn đ mua hàng để sản xuất ra các sản phẩm và dịch vụ
mà bạn bán. Các nhà đầu t muốn biết chắc chắn rằng bạn có thể mua đợc nguyên liệu thô v.v với giá
cạnh tranh trong những khoảng thời gian dài. Ai là những nhà cung cấp quan trọng nhất của bạn? Kể tên
những nhà cung cấp quan trọng nhất theo thứ tự quan trọng của họ đối với bạn. Liệt kê các loại nguyên
liệu thô, các thành phần hay sản phẩm mà bạn nhập từ các nớc khác.

4.3.6 Các hoạt động sản xuất

Phần này mô tả những sản phẩm mà bạn làm ra và hiệu quả tơng đối của chúng đối với hoạt động sản
xuất của bạn. Các câu hỏi trong phần này đợc thiết kế để đề cập đến các hoạt động sản xuất chính mà
có thể sẽ là mối quan tâm của những đối tác hay các nhà đầu t.

a. Số giờ làm việc trong nhà máy của bạn? Hy trả lời các câu hỏi sau:
Nhà máy của bạn làm việc bao nhiêu giờ/ca và bao nhiêu ca?

Nhà máy của bạn làm việc bao nhiêu ngày /tuần và /năm?

b. Bạn có kiểm tra chất lợng sản phẩm làm ra không? bằng cách nào? Khi sản xuất sản
phẩm, bạn có sử dụng một hệ thống hay nhân viên để kiểm tra chất lợng sản phẩm cuối cùng không?
Mô tả hệ thống hay phơng pháp mà bạn dùng để kiểm tra chất lợng. Nếu sản phẩm bạn làm ra phù hợp
về chất lợng tiêu chuẩn do các cơ quan khác quy định thì hy nêu ra tên của tiêu chuẩn, tên của cơ quan
đề ra tiêu chuẩn đó và sản phẩm nào của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn đó.

c. Bạn cần bao nhiêu thời gian để làm ra mỗi loại sản phẩm chính? Liệt kê ra các sản phẩm.
Ước tính thời gian cần thiết để làm ra một đơn vị sản phẩm. Đồng thời cũng ớc tính số đơn vị hay tổng
khối lợng sản phẩm của bạn đợc chứa trong nhà kho.

4.3.7 Công nghệ sản xuất

Phần này mô tả các công nghệ của bạn và dòng vật chất kể từ khi dỡ nguyên liệu thô xuống cho đến khi
chúng trở thành các sản phẩm cuối cùng.

a. Bạn có công nghệ sản xuất nào tốt hơn hẳn các đối thủ cạnh tranh của bạn không? Một
sức mạnh quan trọng khi bạn bán các sản phẩm của bạn là công nghệ mà bạn sử dụng. Giải thích các u
thế cạnh tranh chỉ ra những ngời nói với bạn rằng sản phẩm hay công nghệ của bạn là tốt hơn. Đa ra
các chi tiết về các dự án đặc biệt đ đợc tài trợ và phát triển để cải thiện công nghệ mà bạn đang sử
dụng.


b. Có chứng nhận phát minh nào bảo hộ cho quá trình hay kỹ thuật sản xuất mà bạn đang sử
dụng không? Nếu bạn sử dụng các kỹ thuật sản xuất mà nó mang lại cho bạn một u thế, các xí nghiệp
khác cũng sẽ cố gắng bắt chớc các kỹ thuật và công nghệ này. Nếu bạn có một dạng bảo hộ nào đó, thí
dụ nh bằng phát minh sáng chế, để bảo hộ những kỹ thuật và công nghệ này khỏi bị bắt chớc, hy
trình bày hình thức và mức độ bảo hộ.

c. Bạn có cần thêm gì mới cho công nghệ sản xuất của bạn không? Đa ra đây mọi thay đổi mà
bạn cần, nhất là để nhằm đáp ứng nhu cầu sản phẩm xuất khẩu dự kiến của bạn.

* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* Http://ecvin.net .
tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh

Practical Business Planning for newventure

Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL.
d. Các công nghệ sản xuất chủ yếu của bạn? Điền đầy đủ vào Bảng Các Công nghệ sản xuất
đợc tổ chức theo các giai đoạn của sản xuất trong quá trình sản xuất của bạn. Dới đây là sự mô tả các
cột (ô) trong Bảng.

Công đoạn sản xuất: Thí dụ nh: bóc vỏ, cắt, phân loại, đông lạnh, đóng gói. Mỗi hoạt động trên
đều làm biến đổi sản phẩm và đợc coi nh một công đoạn của sản xuất.
Công nghệ hay quá trình đợc sử dụng: thí dụ, trong công đoạn đông lạnh của sản xuất, bạn làm
đông lạnh tôm nh thế nào và dùng các thiết bị nào để làm đông lạnh.
Tổng công suất: Lợng sản phẩm lớn nhất của mỗi loại sản phẩm mà bạn có thể xử lý trong một
công đoạn sản xuất nếu tất cả các máy đều làm việc liên tục (tấn/h)
Hiệu suất: Ước tính phần trăm thời gian hoạt động tối đa của mỗi quá trình. Thí dụ, máy đông lạnh
chỉ hoạt động 45% của một năm sản xuất vì không phải mọi loại tôm đều làm đông lạnh và mùa
đánh bắt bị hạn chế.
Các sản phẩm làm ra: Liệt kê ra mọi thành phần và sản phẩm do các quá trình làm ra trong các
công đoạn sản xuất.


4.3.8. Tổ chức và quản lý

Một thành phần tối quan trọng đối với thành công của một doanh nghiệp cần đợc nhấn mạnh trong kế
hoạch kinh doanh là chất lợng và mức độ sâu sát của quản lý trong công ty của bạn. Bạn càng cung cấp
nhiều thông tin về các cán bộ quản lý và những nhân sự chính thì ngời đầu t hay ngời cho vay tiền
càng có nhiều lòng tin vào công ty của bạn. Phần này mô tả những thành phần chủ yếu trong bộ phận tổ
chức và quản lý của bạn cũng nh các nguồn nhân lực khác.

a. Xí nghiệp của bạn đợc tổ chức nh thế nào? Hy vẽ một sơ đồ mô tả xí nghiệp bạn đợc tổ
chức nh thế nào. Sơ đồ tổ chức này cần thể hiện ba mức trên cùng là (1) Tên Phòng, Ban, (2) Số nhân
viên, và (3) Trách nhiệm chính hay hoạt động chính

b. Những ngời quản lý chính là ai? Dùng các bảng Những Cán bộ Quản lý và Nhân viên chính
và ghi tên những ngời có giữ các chức vụ vào từng ô lấy từ Bảng Sơ đồ tổ chức của xí nghiệp ở trên. Ghi
cả tên những ngời giúp việc chính, các chức phó hay các cán bộ quản lý. Ghi tên các cán bộ quản lý cấp
thấp nhng có vai trò quan trọng trong công ty của bạn. Nếu cần thiết, bạn cũng nên kể đến những cán
bộ quản lý cấp dới mà có triển vọng sẽ nắm quyền trong công ty của bạn. Ngoài ra còn cần ghi cả
những cán bộ khoa học kỹ thuật chủ chốt. Dùng bảng này để mô tả ngắn gọn từng ngời đồng thời kèm
theo vào Phụ lục mỗi ngời một trang lý lịch ngắn gọn.

c. Phần quản lý hay nhân sự nào bạn còn đang thiếu? Liệt kê các chức vụ và trách nhiệm của
những ngời mà bạn nghĩ là bạn cần. Thí dụ, nếu bạn cho rằng cần một ngời làm Phó Chủ tịch phụ
trách về tiếp thị quốc tế để bán các sản phẩm của công ty ở nớc ngoài, hy giải thích rằng bạn cần ngời
quản lý nh thế nào và ngời này cần làm đợc những gì. Đồng thời giải thích tại đây những nhân viên
khác mà bạn có thể cần để làm cho dự án đợc đề nghị thành công.

d. Bạn có nghĩ rằng những nhân viên của bạn tốt hơn so với nhân viên của các công ty cạnh
tranh khác không? tại sao? Nhân viên của bạn có đợc đào tạo tốt hơn không, có nhiều kỹ năng hơn,
khỏe mạnh hơn, làm việc chăm chỉ hơn, hay có khả năng làm ra nhiều sản phẩm hơn so với những công
nhân khác. Giải thích tại sao. Đa ra các dẫn chứng nếu có thể.

e. Bạn có những cố vấn bên ngoài hay các cán bộ t vấn giúp đỡ không? Hy ghi tên của họ,
tên công ty, loại hình t vấn, kinh nghiệm của các cố vấn và địa điểm của họ. Các cố vấn là những cá
nhân và các tổ chức đ cố vấn hay giúp đỡ bạn trong quản lý công ty bạn. Họ có thể là các cán bộ t vấn
đợc trả lơng chính thức, thành viên của Hội đồng T vấn hay Ban Giám đốc của bạn

4.3.9 Các u thế đặc biệt của doanh nghiệp của bạn

* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* Http://ecvin.net .
tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh

Practical Business Planning for newventure

Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL.
Khi nhà đầu t hay ngời cho vay đánh giá về kế hoạch kinh doanh và đề án đầu t của bạn, họ sẽ muốn
biết điểm gì là đặc biệt và khác biệt của công ty bạn. Phần này đợc thiết kế để đa ra các thông tin về
những u thế đặc biệt mà bạn có làm cho công ty bạn khác với những công ty khác. Khi trả lời những
cây hỏi này, hy nghĩ kỹ về những u thế mà bạn có và những u thế này đ giúp bạn nh thế nào.

Một số các câu hỏi có thể lặp lại hay trùng với các câu trả lời của các câu hỏi trớc. Dùng phần này để
tạo ra sự hiểu biết toàn diện về sức mạnh và các u thế đặc biệt của bạn. Khi trả lời những cau hỏi này,
hy cố nghĩ xem các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp của bạn liên quan và làm việc với nhau nh
thế nào. Chú ý đặc biệt tới những u thế có thể dùng đợc ở các thị trờng nớc ngoài cho các kế hoạch
xuất khẩu mới của bạn.

a. Bạn cho rằng những yếu tố nào giúp bạn thành công trong quá khứ? Giải thích tại sao bạn
nghĩ rằng xí nghiệp của bạn đ hoạt động tốt trong quá khứ. Giải thích xem những điều này đạt đợc
bằng cách nào và chỉ ra các lý do tại sao bạn đ thành công. Đa ra những trờng hợp cụ thể khi có thể.

b. Bạn cho rằng những yếu tố nào sẽ giúp bạn xuất khẩu thành công? Giải thích xem tại sao
bạn nghĩ rằng xí nghiệp của bạn sẽ thành công trong kinh doanh quốc tế. Giải thích xem các kinh
nghiệm quá khứ sẽ đợc áp dụng nh thế nào để làm chỗ dựa cho thành công trong tơng lai. Đa ra các
lý do tại sao bạn cho rằng bạn sẽ thành công; cần cụ thể hóa nếu có thể. Nếu bạn đ thành công từ trớc
trong việc xuất khẩu sản phẩm, hy giải thích xem những gì đ làm cho bạn thành công.

c. Bạn cho rằng yếu tố nào sẽ làm bạn thành công trong tơng lai? Mô tả các sự kiện hay khả
năng có thể giúp cho công ty của bạn trong tơng lai. Câu hỏi này nhằm xác định các sự kiện và các điều
kiện trong tơng lai có thể giúp cho công ty của bạn.


d. Bạn có u thế đặc biệt nào mà các công ty khác khó bắt chớc? Chỉ ra và mô tả các đặc điểm
và các khả năng đặc biệt giúp cho xí nghiệp của bạn mạnh hơn. Bạn nên giải thích tại sao những đặc
điểm này lại là các u thế mà các ít xí nghiệp khác có đợc. Một thí dụ về u thế đặc biệt có thể là khả
năng tiếp cận các nguồn lực mà các xí nghiệp khác không có. Thí dụ khác về u thế đặc biệt có thể là
việc sở hữu một giấy phép đặc biệt của chính phủ chỉ cấp cho xí nghiệp của bạn, hay giấp phép đó rất
khó xin đợc.

e. Các sản phẩm của bạn đợc những ngời khác coi là siêu hạng? Hy giải thích điều gì làm
cho các sản phẩm của bạn tốt hơn sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh khác. Nếu có thể, đa ra các đánh
giá về các sản phẩm của bạn so với các sản phẩm khác.


f. Bạn có những u thế gì về các khả năng nghiên cứu hay phát triển sản phẩm? Đa ra các
chi tiết về số và loại nhân công tham gia vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Giải thích bằng cách
nào công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm làm cho công ty của bạn mạnh hơn và tốt hơn.

g. Điều gì làm cho công ty của bạn có tính độc đáo? Sử dụng các câu trả lời của bạn cho các câu
hỏi này và trớc đây, cố gắng chỉ ra các tham số của bạn làm cho bạn khác với các công ty khác mà bạn
biết cũng đa ra các sản phẩm hay dịch vụ tơng tự.

h. Sức mạnh cạnh tranh chủ yếu của bạn là gì? Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ tổng hợp các câu
trả lời và kết luận cho các phần còn lại của mục này.

4.4 Phân tích tình hình thị trờng

Phần này miêu tả các thị trờng của bạn về mặt địa lý, loại sản phẩm và loại khách hàng. Khi bạn trả lời
các câu hỏi này, hy nghĩ xem bạn bán sản phẩm ở đâu, những loại ngời nào mua sản phẩm của bạn.
Thí dụ, nếu bạn có hai khu vực thị trờng là trong nớc và Hoa Kỳ thì hy xem xét xem liệu có sự khác
nhau nào giữa các loại sản phẩm đợc bán và các loại ngời mua ở mỗi nớc hay không. Câu trả lời của
bạn sẽ phản ánh sự hiểu biết, niềm tin của bạn về việc tại sao sản phẩm của bạn bán đợc.

* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* Http://ecvin.net .
tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh

Practical Business Planning for newventure

Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL.
4.4.1 Hoạt động trên thị trờng

a. Tổng lợng bán ra của bạn cho tất các các loại sản phẩm và dịch vụ? Đa ra con số cho 5-6
năm, và nếu có thể, tổng số tiền nhận đợc cho mỗi năm tính theo số tiền trong nớc và USD. Những con
số này sẽ là thớc đo doanh thu của bạn (tổng số tiền bạn nhận đựơc do bán hàng) trong một chu kỳ 12
tháng đợc biết đến nh 1 năm tài chính. Thờng thì chu kỳ 12 thángnày đợc tính từ 1/1 cho đến 31/12.

b. Sản phẩm nào của bạn có tiềm năng phát triển tốt? tại sao? Tiềm năng phát triển có thể
đợc định nghĩa là khả năng tăng doanh số trong tơng lai. Từ các đơn hàng và quyết định mua hàng mà
bạn nhận đợc, hy chỉ ra sản phẩm nào đợc bán tốt trong vòng 2-3 năm qua. cho biết sản phẩm nào
bạn dự kiến sẽ làm ra nhiều hơn và bán nhiều hơn trong tơng lai. Tại sao bạn nghĩ rằng lợng bán ra của
những sản phẩm hay dịch vụ này sẽ tăng lên? Tại sao ngời ta lại mua những sản phẩm này nhiều hơn từ
bạn?

c. Có bao nhiêu sản phẩm của bạn đợc bán ra tại mỗi vùng thị trờng? Ước tính số lợng và
giá trị và phần trăm tổng sản phẩm và dịch vụ bạn bán ra trên mỗi vùng thị trờng nơi bạn bán hàng, bắt
đầu từ nớc của bạn. Sử dụng chủng loại hay các nhóm sản phẩm nếu không có đợc số liệu cho từng
loại sản phẩm riêng biệt. Nếu không có số liệu thực tế nào hy thảo luận câu hỏi này với bộ phận bán
hàng của bạn và đa ra các con số ớc tính.

4.4.2 Định nghĩa thị trờng

Để đánh giá bạn bán hàng trên thị trờng ra sao, bạn hy chỉ ra những đặc điểm xác định các thành phần
và các giới hạn của thị trờng của bạn. Một thị trờng có thể dợc định nghĩa theo ba cách chính sau
đây:

Theo loại sản phẩm đợc bán: Các loại sản phẩm đợc bán trên cùng một thị trờng cần có
những khả năng, đặc trng hay tính chất tơng tự nhau. Thí dụ, hàng thủy sản và cá là một phần của thị
trờng thực phẩm vì chúng đều có thể ăn đợc. Mặt khác, cá và thiết bị đóng gói lại là những thị trờng
khác nhau vì chúng không tơng tự nhau. Cá là một phần của thị trờng thực phẩm trong khi các thiết bị
bao gói lại thuộc về thị trờng máy móc.

Theo vùng địa lý: Bán hàng có thể đợc phân ra theo vùng địa lý cũng nh theo loại sản phẩm.
Thí dụ, mọi lợng bán hàng thủy sản tại Mỹ và Canada đều có thể đợc coi là thị trờng thủy sản Bắc
Mỹ. Thờng thì các thị trờng theo địa lý đợc phân ra nh sau:

Địa phơng : gần nhà máy của bạn, trong thành phố hay huyện của bạn.
Khu vực, trong nớc : một phần của đất nớc, thí dụ, miền Trung Việt Nam
Cả nớc : trên toàn lnh thổ
Quốc tế : trong nớc cộng thêm ít nhất một nớc khác
Châu lục : bao gồm một trong các lục địa của thế giới, thí dụ, châu Âu v.v..
Toàn cầu : nhiều nớc trên thế giới.

Theo loại công ty và ngời mua sản phẩm: Loại công ty và ngời mua sử dụng sản phẩm của
bạn cũng giúp xác định thị trờng. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn làm ra và bán hàng tiêu dùng hay
cung cấp dịch vụ. Quần áo theo mốt là một thí dụ điển hình về một thị trờng đợc phân đoạn theo loại
ngời tiêu dùng. Những khách hàng trẻ tuổi thờng thích mặc những kiểu rất khác so với những ngời
già hơn - điều này giúp phân đoạn thị trờng theo tuổi tác.

4.4.3 Đánh giá thị trờng

Trong bản kế hoạch kinh doanh, phần tổng quan thị trờng phân tích việc bán hàng của bạn theo khía
cạnh những yếu tố bên ngoài nào ảnh hởng đến việc bán hàng. Tổng quan thị trờng xem xét quy mô và
các giới hạn của các thị trờng của bạn, và nhằm nhận ra các xu hớng và các sự kiện quan trọng. Nó
cũng phân tích những thị trờng này hoạt động nh thế nào, và những mảnh thị trờng nào tồn tại trên
* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* Http://ecvin.net .
tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh

Practical Business Planning for newventure

Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL.
một thị trờng đợc định nghĩa bởi một vùng địa lý nhất định, một loại khách hàng và một loại sản
phẩm.

a. Thị trờng cho các sản phẩm hay dịch vụ của bạn lớn đến mức nào? Ước tính xem có bao
nhiêu công ty sản xuất và bán sản phẩm và dịch vụ trên các thị trờng của bạn. Đồng thời, ớc tính số
lợng bán đợc hàng năm và giá trị bán đợc trên mỗi thị trờng. Dùng các số liệu thống kê khác nhau
để hỗ trợ cho các ớc tính này. Nếu bạn thiếu các số liệu này, hy giải thích bạn đ tính gần đúng quy
mô thị trờng nh thế nào?

b. Thị phần của bạn là bao nhiêu? Bao nhiêu phần trăm thị trờng là của bạn? Nói cách khác, tỷ
lệ hàng bán ra của bạn so với tổng hàng hóa trên thị trờng là bao nhiêu? Thí dụ, Coca-Cola chiếm
khoảng 12% thị trờng Cola tại Mỹ và Hnng Intel chiếm khioảng 78% thị trờng vi xử lý
(microprocessors) cho máy tính PC.

c. Bạn có nhận thấy những thay đổi quan trọng trong các sản phẩm đợc bán ra trên các thị
trờng của bạn không? Khi trả lời câu hỏi này, hy nghĩ về các sản phẩm bạn đ thấy cũng tơng tự
nh của bạn những đ đợc đổi mới gần đây hay đợc đa ra nh những sản phẩm mới. Cần có những
thay đổi kiểu gì để tạo ra một sản phẩm thực sự hấp dẫn đối với khách hàng?

d. Bạn có nhận thấy những thay đổi quan trọng trong công nghệ đợc dùng để làm ra các sản
phẩm tơng tự với của bạn không? Mô tả các thay đổi này, và chỉ ra những tác động có thể ảnh hởng
đến việc bán sản phẩm của bạn.

e. Những thay đổi trong các quy định và luật lệ quốc tế ảnh hởng đến bạn nh thế nào?
Hy giải thích những thay đổi mà bạn dự đoán về luật lệ trong nớc ảnh hởng nh thế nào đến việc kinh
doanh của bạn. Các thí dụ về những luật lệ có ảnh hởng có thể bao gồm các quy định về đầu t nớc
ngoài, các luật thuế, các tiêu chuẩn về an toàn, các yêu cầu về môi trờng v.v

f. Có nhiều loại sản phẩm hay dịch vụ nhập khẩu trên các thị trờng của bạn không? Đánh
giá về tầm quan trọng tơng đối của các sản phẩm và dịch vụ làm tại nớc ngoài. Ước tính tỷ lệ phần
trăm của các sản phẩm nhập khẩu này trên các thị trờng của bạn.

g. Việc bán ra các sản phẩm hay dịch vụ của bạn có phụ thuộc vào mùa trong năm không?
Nếu việc bán ra thay đổi theo mùa hay theo các thời điểm trong năm, hy chỉ ra các thời điểm mà bạn
bán đợc nhiều nhất các sản phẩm và dịch vụ. Tơng tự, những thời điểm mà bạn bán đợc ít nhất.

h. Các sản phẩm có đợc coi là đủ tốt để bán ra nớc ngoài không? Nếu có thể, nêu ra các đề
nghị của các khách hàng nớc ngoài, các cuộc đánh giá sản phẩm của những cá nhân hay tổ chức đợc
công nhận trên quốc tế. Kèm theo các bản copy các thông tin đánh giá chất lợng của công nghệ hay sản
phẩm vào phần Phụ lục.


4.4.4 Phân tích đối thủ cạnh tranh

Phần này phân tích các điểm mạnh và hành vi của các xí nghiệp khác cũng làm ra những sản phẩm tơng
tự nh sản phẩm của bạn. Các đối thủ có ảnh hởng quan trọng đến sự thịnh vợng và tồn tại của doanh
nghiệp của bạn và bạn cần phân tích và hiểu các hành vi của họ.

a. Ai là đối thủ cạnh tranh của bạn? Đối thủ cạnh tranh có thể là một xí nghiệp hay một tổ chức
cùng làm ra những sản phẩm giống nh hay tơng tự nh của bạn. Nếu ngời mua sản phẩm của bạn
cũng xem xét các sản phẩm đợc làm bởi những ngời khác thì các công ty đó là những đối thủ cạnh
tranh của bạn và những sản phẩm mà hàng hóa của bạn bị đem so sánh với có thể là những cái thay thế
cho hàng hóa của bạn.

Hy liệt kê các dạng sản phẩm và dịch vụ chính mà các đối thủ cạnh tranh bán. Nêu ra các sản phẩm
hay loại sản phẩm mà bạn tin là đặc biệt tốt. Nếu bạn không thể đánh giá đợc chính xác giá trị thì hy
* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* Http://ecvin.net .
tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh

Practical Business Planning for newventure

Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL.
so sánh lợng bán ra của bạn với lợng bán ra của họ. Nói cách khác, hy chỉ ra xem liệu lợng bán ra
của đối thủ cạnh tranh là lớn hơn, bằng hay kém hơn của bạn.

Hy liệt kê các u thế (mặt mạnh) và các bất lợi (mặt yếu) mà công ty có thể có. Bạn nên chỉ ra những
mặt mạnh và u thế có thể giúp cho các đối thủ cạnh tranh thành công hơn bạn. Trình bày xem liệu có ai
trong số các đối thủ cạnh tranh có những đặc trng (sản phẩm tốt hơn, thâm nhập đợc vào các thị trờng
nớc ngoài, có giá vận chuyển rẻ v.v..) giúp họ có u thế hơn bạn không. Ban cũng nên chỉ ra các điểm
yếu cơ bản có thể làm hạn chế các thành công của các đối thủ cạnh tranh của bạn.

b. Có các xí nghiệp mới của nớc ngoài hay trong nớc thâm nhập vào thị trờng của bạn
không? Số các đối thủ cạnh tranh tăng lên, giảm đi, hay giữ nguyên trong những năm gần đây? Cung
cấp các thông tin về quy mô và các nguyên nhân dẫn đến sự tăng, giảm. Giải thích tại sao số các đối thủ
cạnh tranh trong ngành công nghiệp của bạn thay đổi.

c. Dạng bao bì chủ yếu đợc dùng trong ngành công nghiệp của bạn? Mô tả xem bạn và các
đối thủ cạnh tranh sử dụng những bao bì nh thế nào cho các sản phẩm. Nếu có những loại bao bì nào đó
đợc dùng do những lý do đặc biệt, hy đa ra các lý do.

d. Giá hàng hóa của bạn so với giá của các đối thủ cạnh tranh thế nào? Giá hàng của bạn là rẻ
hơn, đắt hơn hay tơng đơng so với các sản phẩm cùng loại? Thu thập tối đa các thông tin về giá của
các đối thủ cạnh tranh và so sánh với giá cả của bạn.

Khi bạn thu thập các thông tin về giá, bạn cần nhớ nói rõ bạn đang dùng loại giá nào. Chúng ta tổng hợp
những loại giá thờng đợc dùng nhiều nhất trong phần sản phẩm/dịch vụ của phần Mô tả Công ty và
Kinh doanh của tài liệu này.

e. Đối thủ cạnh tranh nào đang có những kỹ thuật khuếch trơng hơn hẳn bạn, bao gồm bao
gói quảng cáo và các hoạt động tiếp thị khác? Một số công ty tập trung nỗ lực vào tiếp thị có hiệu quả
hơn các sản phẩm của họ. Thí dụ, tại Mỹ, các công ty lớn về hàng tiêu dùng nh shampoo và xà phòng
thờng tập trung vào tiếp thị và quảng cáo. Hy chỉ ra các công ty trên thị trờng của bạn đang có những
hoạt động tiếp thị cực kỳ tốt, hoặc là bằng cách đến tận ngờì tiêu dùng hay đến những cấp trung gian.
Mô tả những phơng pháp mà họ sử dụng và giải thích tại sao chúng lại có hiệu quả.

f. Có đối thủ cạnh tranh nào đang thay đổi phơng pháp tiếp thị các sản phẩm của họ? Hy
nêu ra và mô tả phơng thức mà các công ty triển khai cách tiếp thị mới cho sản phẩm và dịch vụ của họ.
Những mặt chính để đánh giá bao gồm quảng cáo, tiếp thị, vận chuyển, giao hàng và hợp tác với các
công ty hay tổ chức khác.

g. Sản phẩm do bạn làm ra khác hay tơng tự nh các loại sản phẩm của các công ty khác?
Hy giải thích những điểm tơng tự và khác biệt quan trọng nhất giữa các sản phẩm của bạn và của các
đối thủ cạnh tranh khác. Hy chỉ ra làm thế nào để sản phẩm của bạn là độc đáo nhất.

4.5 Marketing và bán hàng

Chất lợng của kế hoạch bán hàng và chiến lợc marketing là nhân tố quyết định điển hình về năng lực
kinh doanh để tồn tại trong nền kinh tế thị trờng. Các câu hỏi trong phần này đợc đặt ra để giúp bạn
chuẩn bị cho kế hoạch bán hàng và chiến lợc marketing quốc tế và trong nớc cho công ty mình. Mỗi
thị trờng, theo khu vực địa lý, đòi hỏi một chiến lợc riêng. Vì thế, sẽ có nhiều câu hỏi tơng tự hay
gần giống nhau cho chiến lợc thị trờng quốc tế và nội địa và bạn nên nghĩ về câu trả lời một cách cẩn
thận cho cả hai chiến lợc.

4.5.1 Chiến lợc marketing trong nớc

Chiến lợc marketing của bạn đợc hình thành giải thích nh sau:
Bạn dự định bán hàng cho những khách hàng nào (thị trờng mục tiêu của bạn)?
Bạn dự định bán sản phẩm nào và bạn dự định bán những sản phẩm này với giá nào?
* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* Http://ecvin.net .
tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh

Practical Business Planning for newventure

Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL.
Bạn dự định xúc tiến, phân phối hay giới thiệu sản phẩm của mình cho các khách hàng mục tiêu nh
thế nào?

Nếu bạn dự định đầu t cho sản phẩm mà bạn đ sản xuất, bạn sẽ phải xem xét ảnh hởng của đầu t đối
với những sản phẩm này. Nếu bạn đang xem xét việc xây dựng năng lực sản xuất để làm ra các sản phẩm
mới, bạn sẽ phải xây dựng một kế hoạch bán hàng và marketing tổng hợp cho các sản phẩm này. Trong
tất cả mọi trờng hợp, bạn sẽ phải giải thích :

Tại sao bạn muốn sản xuất sản phẩm này?
Tại sao ngời ta sẽ mua các sản phẩm này?
Bạn dự định bán các sản phẩm này ở đâu và nh thế nào?
Bạn dự định xúc tiến và đóng gói sản phẩm nh thế nào?

a. Những sản phẩm nào sẽ bao gồm trong chiến lợc marketing?
Hy liệt kê các sản phẩm là trung tâm trong chiến lợc marketing của bạn và phân biệt độ mạnh yếu của
chúng. Nói chung, bạn nên có một chiến lợc marketing cho tất cả các sản phẩm của mình, nhng có
thể điều này không phải là sự lựa chọn thực tế cho công ty của bạn.

b. Tại sao bạn chọn các sản phẩm này? Giải thích tại sao các sản phẩm dự định tiếp thị sẽ bán chạy
trên thị trờng mà bạn đ chọn. Nếu bạn đang dự định làm sản phẩm mới, hy xây dựng định nghĩa thị
trờng cho các sản phẩm mới này, hy sử dụng định nghĩa cho các sản phẩm hiện có nh một sự hớng
dẫn.

Trong mỗi trờng hợp, bạn phải giải thích cơ hội bạn tin là có cho mỗi sản phẩm bạn dự định bán. Các
cơ hội này có thể tơng tự nhau hay có thể thay đổi phụ thuộc vào thị trờng. Cơ hội không cần phải
khác nhau đối với mọi thị trờng, nhng bạn nên chỉ ra rằng bạn đ suy nghĩ thông qua các lý do dự định
bán sản phẩm trong mỗi thị trờng.

c. Tại sao bạn cho rằng các khách hàng muốn mua sản phẩm của bạn?

Câu hỏi này yêu cầu bạn xem xét các điểm mạnh và lợi thế sản phẩm của bạn so với các sản phẩm khác
trong mỗi thị trờng mà bạn dự định bán. Hy giải thích tại sao khách hàng muốn mua sản phẩm của
bạn hơn là các sản phẩm khác. Nhận dạng và giải thích bất kỳ mong muốn hay nhu cầu nào đối với sản
phẩm của bạn trong mỗi thị trờng. Hy đa ra bằng chứng cho câu trả lời của bạn.

d. Bạn đang và sẽ làm gì để tính giá cho sản phẩm của mình?

Câu hỏi này tìm ra chiến lợc giá hiện hành và giá kế hoạch. Nh bạn đ xem qua câu hỏi này, bạn có
thể thấy sản phẩm của mình đợc lập với giá thấp hơn hoặc cao hơn giá mà bạn đ mong đợi. Để hiểu
đợc bạn làm giá sản phẩm nh thế nào và bạn có thể làm giá nh thế nào trong tơng lai, bạn nên trả lời
các câu hỏi sau:

Chi phí làm ra mỗi sản phẩm của bạn là bao nhiêu và giá bán của nó là bao nhiêu?
Sự khác nhau giữa chi phí sản phẩm và giá bán?
Giá cho mỗi sản phẩm của bạn so với giá cạnh tranh cho sản phẩm tơng tự nh thế nào?
So với các đối thủ cạnh tranh khác, bạn có cho rằng giá của bạn là quá cao hoặc quá thấp? Giải thích
lý do.
Các giá này là ổn định hay sẽ thay đổi trong tơng lai gần?
Bạn có cho rằng bạn nên thay đổi giá sản phẩm bạn làm ra hoặc dự định làm ra?

Lập đợc mức giá phù hợp là một nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt ở các nớc mà cơ chế thị trờng cha
đợc hình thành rõ ràng. Tuy nhiên, bạn sẽ phải xem xét tại sao bạn muốn đa ra mức giá đó cho mỗi
sản phẩm bạn làm ra, và sau đó so sánh các mức giá này với mức giá của các sản phẩm tơng tự. Bạn
nên định giá sản phẩm bạn muốn bán theo giá của các đối thủ cạnh tranh, mà không theo chi phí sản
phẩm. Nếu bạn không thể đa ra mức giá cho sản phẩm mà bạn tin là phù hợp để cho mọi ngời có thể
mua đợc, thì bạn nên đặt vấn đề nên chăng sản xuất sản phẩm đó.

* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* Http://ecvin.net .
tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh

Practical Business Planning for newventure

Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL.
e. Bạn có giảm giá hay dự định giảm giá cho các sản phẩm bạn bán ?

Giảm giá thờng áp dụng cho các khách hàng mua nhiều hơn một số lợng sản phẩm nhất định để thuyết
phục họ mua nhiều hơn nữa các sản phẩm của công ty. Do mua nhiều sản phẩm, khách hàng đảm bảo
cho bạn một nguồn thu nhất định từ việc bán hàng. Giảm giá là biện pháp thu hút và giữ khách hàng một
cách đặc biệt hiệu quả đối với những ngời mua nhiều sản phẩm. Hy mô tả chi tiết cách thức và cơ cấu
giảm giá mà công ty hiện giờ đang hay dự định sẽ sử dụng.

f. Công ty có cho phép ngời mua các sản phẩm của công đợc trả tiền sau một thời hạn nhất
định? Tiêu biểu là các công ty ở Mỹ gửi cho các khách hàng hoá đơn và yêu cầu cầu họ thanh toán trong
vòng 30 ngày kể từ ngày mua. Một số công ty khác yêu cầu trả tiền mặt khi bán sản phẩm. Hy cho biết
thời hạn cho phép thông thờng công ty bạn áp dụng trớc khi gửi hoá đơn hay yêu cầu thanh toán cho
khách hàng.

g. Theo bạn, thời gian trung bình để thanh toán hoá đơn là bao lâu?
Hy giải thích tại sao thời gian lại có thể dài hơn hoặc ngắn hơn 30 ngày. Hy nêu ra một khoảng thời
gian thanh toán nào đó đ đợc chấp nhận ở nớc bạn.

h. Các sản phẩm công ty bạn bán ra có cần một số hình thức trợ giúp kỹ thuật sau bán hàng cho
ngời mua hay không? Hỗ trợ kỹ thuật bao gồm bảo dỡng, dịch vụ, nâng cấp, làm sạch thiết bị và máy
móc, trả lời các câu hỏi kỹ thuật, v.v..

i. Công ty có sử dụng quảng cáo để tiếp thị sản phẩm cho các khách hàng mục tiêu không ? Khi trả
lời câu hỏi này, cần trả lời đầy đủ các thông tin bao gồm cả việc quảng cáo hiện thời cũng nh các kế
hoạch quảng cáo trong tơng lai. Các tờ báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình nào hay những nơi nào
khác bạn sẽ đặt quảng cáo ? Bạn dự định dùng bao nhiêu tiền cho quảng cáo ?


j. Bạn dự định làm gì để đem lại sự khác biệt của sản phẩm công ty so với sản phẩm của đối thủ
cạnh tranh ? Khi bạn bán một mặt hàng, bạn phải so sánh các đặc tính của nó (bao gồm cả việc đóng
gói, bao bì) với các đặc tính của mặt hàng tơng tự hay giống hệt do công ty bạn hay đối thủ cạnh tranh
đ bán ra. Hy hoàn thiện Bản phân biệt sản phẩm nội địa sau yêu cầu bạn sếp thứ tự các đặc tính sản
phẩm.

Chọn cách thức đóng gói và bán sản phẩm nh thế nào để đe, lại sự thành công trong thị trờng. Phần
lớn các công ty chú trọng vào một hay nhiều các đặc tính của sản phẩm trong thị trờng và các hoạt động
bán hàng. Ví dụ, quảng cáo cho sản phẩm nem cá có thể tập trung vào các bà nội trợ hay bán với giá
rẻ so với các sản phẩm tơng tự. Điều đó có nghĩa là ngời bán nem cuộn đặt cơ sở chiến lợc tiếp thị
vào nguồn gốc và giá của sản phẩm.

k. Công ty có đội ngũ bán hàng riêng của mình không ? Bạn có sử dụng đội ngũ nhân viên chuyên
bán sản phẩm của công ty không ? Hy trình bày công việc của những nhân viên này và các thị trờng
mà họ đảm nhiệm. Đồng thời, chỉ ra số lợng ngời bạn thuê, cả hành chính và bán thời gian.

l. Qui mô của đội ngũ bán hàng? Hy nêu rõ bạn thuê bao nhiêu ngời bán hàng. Bạn cũng nên chỉ rõ
số giờ mỗi tuần và số tuần mỗi năm đội ngũ bán hàng làm việc cho bạn.

m. Bạn trả lơng bao nhiêu cho đội ngũ bán hàng ? Theo bạn, nhân viên bán hàng của công ty kiếm
đợc bao nhiêu tiền mỗi năm từ hoa hồng bán hàng, lơng, chăm sóc y tế, lợi ích giáo dục và các khoản
thanh toán ngoài lơng khác? Bạn có trả cho đội ngũ bán hàng hoa hồng bán hàng không? Hy giải
thích bạn thởng tiền hoa hồng bán hàng nh thế nào và cho ví dụ khi bạn thởng tiền hoa hồng bán
hàng. Khi bạn trả lời câu hỏi này, hy nói rõ liệu tiền hoa hồng bán hàng hiện giờ có hiệu quả trong việc
thởng cho nhân viên bán hàng tốt nhất không. Hy giải thích ở đâu hệ thống thởng tiền hoa hồng là
mạnh và yếu tại thời điểm hiện nay.

n. Công ty bạn đang hoặc dự định phân phối sản phẩm nh thế nào? Kế hoạch phân phối giải thích
bạn sẽ phân phối sản phẩm nh thế nào. Tại phần này, bạn cũng nên giải thích hiện giờ sản phẩm của
* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* Http://ecvin.net .
tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh

Practical Business Planning for newventure

Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL.
bạn đến tay khách hàng nh thế nào, đặc biệt nếu có một số kênh bán hàng đợc sử dụng để bán sản
phẩm của bạn. Hy trình bày cụ thể từng cách thức nếu có nhiều cách thức bàn giao sản phẩm đến khách
hàng. Trớc tiên, bạn cần nhận diện loại công ty nào hay cá nhân nào mua sản phẩm hay dịch vụ của
bạn.

Khi nhận dạng các đối tác/cơ quan xuất khẩu sản phẩm của công ty, hy trả lời các câu hỏi sau: Các cơ
quan xuất khẩu là công ty nhà nà nớc, các công ty này bán hay vận chuyển sản phẩm của công ty đến
những nớc nào; tỉ lệ phần trăm tơng đối sản phẩm hay dịch vụ của bạn đợc xuất khẩu ?

4.6 Kế hoạch cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty

Phần này sẽ giải thích những cải tiến đ và dự định sẽ đợc thực hiện trong công ty của bạn. Bạn nên
xem xét mọi cải tiến đ và sẽ đợc khởi xớng sắp tới.

Nếu bạn muốn có một chiến lợc kinh doanh hiệu quả, bạn sẽ cần thay đổi cách thức hoạt động của công
ty. Phần này sẽ xác định những lĩnh vực cải tiến cần thiết để công ty có thể thành công trong nền kinh tế
thị trờng. Với việc xác định những lĩnh vực mà công ty bạn có thể cải tiến trong thời gian ngắn (ít hơn
một năm) và trung hạn (hai đến năm năm), Kế hoạch kinh doanh (KHKD) sẽ giúp bạn có đợc hiệu quả
kinh doanh nhanh chóng và bền vững. Đối với mỗi cải tiến mà bạn thấy cần tiến hành, hy xác định
những nguồn lực cần thiết. Bắt đầu từ những cải tiến nhỏ, cần ít nguồn lực hơn và có thể thực hiện đợc
mà không cần sự trợ giúp từ các công ty hay tổ chức khác.

Phần này cũng rất hữu ích nếu bạn đang quan tâm đến việc tìm kiếm các nhà đầu t, các đơn vị/cá nhân
cho vay hay các đối tác. Khi đánh giá tính hấp dẫn trong đầu t hay hợp tác với công ty của bạn, các nhà
quản lý Mỹ muốn biết các lĩnh vực nào hoạt động kinh doanh của bạn sẽ đáp ứng tích cực với việc đầu t
bổ sung và liên doanh. Với việc xác định rõ những cải tiến quan trọng bạn đang thực hiện đối với những
lĩnh vực chủ chốt của hoạt động kinh doanh, bạn sẽ cho họ thấy rằng bạn đang theo đuổi những mục tiêu
của mình một cách chặt chẽ và nhất quán.

4.6.1 Sản xuất

a. Những cải tiến nào đã đợc thực hiện để nâng cao hiệu quả sản xuất? Hiệu quả sản xuất
đánh giá bạn đ sản xuất và cung cấp dịch vụ hiệu quả nh thế nào? Bạn hy mô tả những hoạt động đ
góp phần nâng cao hiệu quả các phơng pháp đợc sử dụng trong quá trình sản xuất. Kể chi tiết các dạng
hoạt động, thời gian tiến hành, chi phí, số lợng ngời tham gia quá trình cải tiến và sự cải tiến đợc
khởi xớng ở công ty bạn nh thế nào?

b. Kết quả mang lại từ những cải tiến này nh thế nào? Đánh giá lợi ích và chi phí cho các cải
tiến sản xuất này. Đánh giá mức độ tăng sản lợng bán ra do những cải tiến này đem lại và lợi nhuận
tăng lên do tiết kiệm chi phí.

c. Những cải tiến nào trong sản xuất đợc dự kiến trớc? Mô tả những cải tiến bạn dự định
trong tơng lai.

d. Cần bao nhiêu thời gian để thực hiện những cải tiến dự kiến này? (đa ra ngày bắt đầu và
kết thúc dự kiến)


4.6.2 Marketing và bán hàng

Công tác Marketing xác định nhu cầu khách hàng cho sản phẩm và dịch vụ và xây dựng kế hoạch để bán
đợc nhiều sản phẩm và dịch vụ hơn hay bán chúng một cách hiệu quả hơn. Các hoạt động Marketing
bao gồm:

Quảng cáo, quảng bá và đẩy mạnh bán hàng
Định giá sản phẩm/dịch vụ
Giảm giá và hoa hồng bán hàng
* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* Http://ecvin.net .
tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh

Practical Business Planning for newventure

Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL.
Bao gói sản phẩm
Kênh phân phối (bạn giao hàng hoá đến khách hàng bằng những hình thức nào)
Bảo hành
Hớng dẫn kỹ thuật hậu mi
Những dịch vụ khác cho khách hàng liên quan đến sản phẩm hay hỗ trợ sản phẩm của công ty.


a. Bạn đã thực hiện những cải tiến nào để nâng cao hiệu quả bán hàng? Bạn hy mô tả những
hoạt động nâng cao hiệu quả phơng pháp bán hàng và Marketing sản phẩm. Hy kể chi tiết:
Các hình thức hoạt động bán hàng
Thời gian để bán đợc sản phẩm (một ngày, một tuần, một năm)
Chi phí bán hàng (chỉ rõ đơn vị chi phí và thời gian)
Số ngời tham gia nâng cao hiệu quả bán hàng.
Sự cải tiến đợc khởi xớng ở công ty bạn nh thế nào?
Các hoạt động đào tạo

b. Những cải tiến này đã có hiệu quả nh thế nào? Hy đánh giá lợi ích và chi phí của các cải
tiến đ đợc thực hiện để nâng cao hiệu quả phơng pháp Marketing và bán hàng. Ước tính sản lợng
bán ra tăng lên do cải tiến đem lại.

c. Những cải tiến nâng cao hiệu quả bán hàng nào đợc dự kiến? Mô tả những cải tiến bạn dự
định sẽ thực hiện trong tơng lai.

d. Cần bao nhiêu thời gian để thực hiện những cải tiến dự kiến này? (đa ra ngày bắt đầu và
hoàn thành dự kiến).

4.6.3 Tài chính

Trong tài liệu này, thuật ngữ tài chính bao gồm tất cả các hệ thống và kỹ thuật sử dụng để quản lý tiền.
Dới góc độ nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty bạn, phần tài chính sẽ bao gồm hệ thống kế toán
và khả năng huy động vốn khi cần thiết từ các tổ chức khác nh ngân hàng, tổ chức tín dụng, các quĩ và
các nhà đầu t. Chú ý rằng, chúng ta sẽ đề cập đến các vấn đề tài chính và kế toán chi tiết hơn trong phần
sau của cuốn sách.

a. Mô tả kế hoạch của bạn nhằm cải tiến hệ thống kế toán công ty? Hệ thống kế toán của bạn
có thể đợc định nghĩa là một hệ thống sử dụng để báo cáo và đánh giá các giao dịch của công ty. Bộ
phận trọng tâm để hấp dẫn đầu t nớc ngoài có thể cần đáp ứng với hệ thống kế toán Mỹ hay các nớc
phơng Tây khác. Bạn hy giải thích những nỗ lực của công ty trong chuyển đổi hệ thống kế toán.

b. Hiện nay, bạn vay hoặc huy động tiền cần thiết cho hoạt động của công ty nh thế nào?
Mô tả các mối liên hệ với ngân hàng và các tổ chức khác đ và đang cung cấp tín dụng cho công ty.
Trình bày rõ bạn đ vay bao nhiêu và với các điều khoản thanh toán nh thế nào.

c. Có những cải tiến gì có thể thực hiện để nâng cao hiệu quả hệ thống kế toán và khả năng
huy động vốn của công ty? Giải thích những cải tiến cần tiến hành và nêu bật tầm quan trọng của mỗi
cải tiến trong sự thành công tơng lai của công ty.

4.6.4 Sản phẩm mới

Các nhà đầu t thờng quan tâm đến các công ty có thể phát triển và giới thiệu sản phẩm mới một cách
thờng xuyên. Trong phần này, bạn sẽ mô tả ý tởng sản phẩm mới và những thay đổi trong hệ thống
hay quá trình phát triển sản phẩm.

a. Mô tả các sản phẩm mới đã đợc phát triển hay đang đợc xem xét để giới thiệu. Nêu bật
các sản phẩm đợc phát triển cho thị trờng mục tiêu ở nớc ngoài.
* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* Http://ecvin.net .
tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh

Practical Business Planning for newventure

Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL.
b. Mô tả những thay đổi bạn dự định thực hiện trong quá trình hay hệ thống phát triển sản
phẩm của công ty. Ví dụ nh thuê các kỹ s mới, mua máy tính thiết kế, đầu t cho nghiên cứu,
khai thác bản quyền.


4.6.5 Quản lý và nguồn nhân lực

Trong phần này, hy đề cập các thay đổi trong quản lý hay nguồn nhân lực. Bạn cũng nhắc tới việc bổ
sung những vị trí quản lý hay kỹ thuật chủ chốt, tuyển thêm nhân sự để đầu t vào những cơ hội mới và
những nhu cầu đào tạo đặc biệt khác.

a. Bạn có cần thuê các chuyên gia hay quản lý mới không? Chỉ ra những vị trí còn trống và
những vị trí mới, cần thiết để có thể đạt đợc những mục tiêu hay chiến lợc mới của công ty, đặc biệt,
trên bình diện quốc tế. Liệt kê các vị chí chủ chốt này, mô tả trách nhiệm mỗi ngời và xác định chân
dung lý tởng cho những vị trí này. Bạn cũng phải cho thấy rằng có thể tìm đợc những ngời đạt đợc
yêu cầu của bạn.

b. Chỉ ra các kế hoạch nâng cao kỹ năng và kiến thức cho các nhà quản lý và ngời lao động?
Bạn hy kể ra kế hoạch đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên, trong đó, bao gồm cả
đào tạo các kỹ năng mới về quản lý, sản xuất và thực hành, v.v.

4.7 Những xem xét chiến lợc trong đầu t

Phần này chỉ cần thiết trong bản KHKD khi nó sẽ đợc trình cho một tổ chức khác có mối quan tâm đặc
biệt đến khả năng liên doanh với công ty, đầu t hay cung cấp khoản vay cho công ty. Trong phần này,
bạn cần mô tả những yếu tố quan trọng thu hút các tổ chức khác hợp tác với công ty. Mục đích là dựng
nên một bối cảnh cho các hoạt động của công ty cho thấy tại sao công ty là một doanh nghiệp đáng để
hợp tác.

Một số câu hỏi trong phần này tơng tự nh trong các phần trớc. Phần này nhằm xây dựng một mô tả
đầy đủ và thuyết phục cho việc đầu t vào công ty. Bạn nên xem xét tất cả những yếu tố liên quan đến
công ty, thị trờng và quốc gia của bạn để có thể thuyết phục các đối tác, nhà đầu t hay khách hàng
rằng đây là một công ty hấp dẫn.

4.7.1 Lý do đầu t vào quốc gia hay khu vực của bạn

Mỗi nớc có một đờng hớng để tăng trởng kinh tế và nguồn tài nguyên đặc thù. Sự khác biệt này có
thể đợc sử dụng để thu hút các công ty và tổ chức hợp tác với công ty của bạn. Một số yếu tố chính
thờng đợc coi là lợi thế bao gồm:

Các điều kiện khuyến khích của chính phủ
Tiếp cận đợc với các thị trờng hấp dẫn xung quanh
Chi phí nhân công thấp
Lực lợng lao động có kỹ năng và trình độ học vấn cao
Tiếp cận dễ dàng với nguồn nguyên vật liệu
Cơ sở hạ tầng tốt: đờng xá, nguồn nớc, năng lợng, viễn thông, v.v
Môi trờng sinh thái trong sạch
ổn định chính trị

Hy liệt kê tối đa những lý do thu hút sự quan tâm của những đối tác tiềm năng, các đơn vị/cá nhân cho
vay hay đầu t về đất nớc và khu vực của bạn. Suy nghĩ về những cơ hội mà những lý do đó có thể
mang lại và liệt kê vào bên cạnh các lý do đầu t.

4.7.2 Lý do đầu t vào thị trờng của công ty

* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* Http://ecvin.net .
tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh

Practical Business Planning for newventure

Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL.
Các đối tác, nhà đầu t hay các đơn vị/cá nhân cho vay có thể quan tâm đến công ty vì nó đang hoạt
động trong một thị trờng rất hấp dẫn. Điển hình, một thị trờng là hấp dẫn khi các công ty đang hoạt
động kiếm đợc lợi nhuận cao hay có tiềm năng thu đợc lợi nhuận cao trong tơng lai. Phần mềm máy
tính là một ví dụ. Một số yếu tố làm cho thị trờng hấp dẫn là:

ít đối thủ cạnh tranh
Công ty có thể nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm chi phí bằng cách thay đổi công nghệ cũ bằng
công nghệ hiệu quả và hấp dẫn hơn.
Thị trờng tăng trởng nhanh
Tiềm năng lớn cho thị trờng tăng trởng nhanh
Thị trờng hiện còn cha phát triển
Nhu cầu khách hàng ngày càng phức tạp và đỏi hỏi sản phẩm mới.
Thị trờng lý tởng cho sản phẩm đ có sẵn của một đối tác tiềm năng.

Xác định và liệt kê những lý do làm thị trờng trở nên hấp dẫn đối với một đối tác, nhà đầu t hay cho
vay tiềm năng. Bên cạnh mỗi lý do, đa ra các kế hoạch để tận dụng những lợi thế đó.

4.7.3 Lý do đầu t vào công ty của bạn

Đối tác, nhà đầu t hay đơn vị/cá nhân cho vay có thể quan tâm đến công ty vì những nguồn lực mà công
ty có hay vì nó độc đáo hoặc đặc biệt trên một số mặt. Dới đây là một số ví dụ về những lợi thế mà công
ty bạn có thể có:

Sản phẩm, công nghệ chế tạo, khả năng chế tạo hoặc dịch vụ độc đáo hay đặc biệt
Tồn kho thành phẩm, sản phẩm dở dang, nguyên vật liệu.
Hệ thống phân phối mạnh trong nớc hoặc nớc ngoài
Lực lợng lao động chất lợng cao: kỹ năng, đào tạo, động cơ, năng suất, linh hoạt, v.v.
Các đặc quyền: có giấy phép độc quyền về một sản phẩm hoặc thị trờng nhất định
Tiếp cận đợc với các công ty hoặc cá nhân khác: có mạng lới các nhà sản xuất hay khách hàng, có
nguồn nguyên liệu hay sản phẩm, có các khách hàng đặc biệt, v.v.

Hy liệt kê những nguồn lực đặc biệt hay đặc quyền của công ty. Liệu bạn có thể sử dụng những yếu tố
này để xây dựng công ty của mình mà không cần/cần sự hợp tác bên ngoài?

4.8 Thông tin tài chính

Phần này tập trung vào xây dựng các thông tin tài chính cần thiết cho bản KHKD. Khi làm bài tập này,
hy thu thập tất cả thông tin về tài chính trong vòng ít nhất 5 năm và chuyển sang dollars, nếu cần thiết.

4.8.1 Dữ liệu tài chính quá khứ

Dữ liệu tài chính quá khứ bao gồm các tài khoản và bút toán thể hiện các giao dịch trong khoảng 3-5
năm, bao gồm các báo cáo hay sổ sách về ngân sách, kế hoạch và kế toán quản lý. Nếu bạn viết KHKD
cho một đối tác Mỹ, bạn nên chuyển sang đơn vị đô-la Mỹ và đa ra tỷ giá hối đoái sử dụng. Cung cấp
thông tin về đồng tiền nội địa nếu có thể.

a. Công ty phải chịu trách nhiệm với các bộ hay cơ quan nào? Bạn hy chỉ ra những văn bản
của chính phủ vẫn còn hiệu lực đối với các hoạt động của công ty.

b. Số nợ của bạn là bao nhiêu? Chỉ ra các tổ chức, công ty, và cá nhân công ty đang nợ. Cần đa
ra giá trị tơng đơng theo đô la cho những mục sau:

Nợ
* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* Http://ecvin.net .
tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh

Practical Business Planning for newventure

Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL.
Khoản tín dụng đang nợ các doanh nghiệp và tổ chức khác
Tiền chi trội ngân hàng
Nợ ngắn hạn khác
Những khoản nợ phi tiền tệ

c. Lãi suất và thời hạn thanh toán? Chỉ ra li suất các khoản nợ và thời hạn trả nợ. Chỉ ra hạn
cuối cùng bạn phải trả hết mỗi khoản vay.

d. Thuế suất? Chỉ ra các loại thuế mà công ty phải đóng. Thông thờng, thuế phải đóng là VAT,
thu nhập v.v. Giải thích các loại thuế công ty phải đóng và chỉ rõ cách tính. Điều quan trọng là bạn phải
xác định các loại thuế phải đóng, thậm chí bạn còn phải dự đoán cách tính các loại thuế đó. Nếu bạn dự
báo một số thuế sẽ thay đổi trong tơng lai gần, chỉ ra thay đổi nh thế nào và khi nào. Chỉ rõ tác động
của thay đổi đó lên công ty bạn.

4.8.2 Báo cáo nguồn vốn và sử dụng quĩ/vốn

Trong phần này, bạn cần chỉ ra nguồn tiền thu đợc từ đâu và bạn có kế hoạch chi tiêu (sử dụng tiền) nh
thế nào? Nếu bạn đang lập KHKD để vay tiền hay tìm kiềm nhà đầu t, bạn sẽ cần phải hoàn thành phần
này. Phần này bao gồm một mô tả về các mục trong báo cáo nguồn vốn và sử dụng quĩ, bạn sẽ điền vào
mẫu trong cuốn sách này.

Báo cáo nguồn vốn và sử dụng quĩ rất quan trọng cho các doanh nghiệp muốn huy động tiền từ các tổ
chức và cá nhân khác và đợc chia thành hai phần. Phần thứ nhất bao gồm các loại nguồn tiền và số tiền
bạn hy vọng sẽ huy động đợc. Các tổ chức cung cấp tiền có thể là các ngân hàng và quĩ phát triển, công
ty (trong và ngoài nớc), và các nhà đầu t t nhân khác. Phần hai của báo cáo này sẽ trình bày dự định
chi tiêu của bạn. Hai phần của báo cáo phải có tổng giá trị nh nhau - tổng chi tiêu các quĩ phải cân đối
với tổng nguồn quĩ.

Thời gian là vấn đề quan trọng khi bạn cân nhắc bạn sẽ làm thế nào để tìm đợc và chi tiêu cho các quĩ
cần thiết. Khi bạn xây dựng Báo cáo nguồn vốn và sử dụng quĩ, cần xác định thời gian cần thiết để huy
động và sẻ dụng vốn. Ước lợng thời gian huy động vốn và sử dụng vốn (mua, chi tiêu) đợc thể hiện
trong Báo cáo nguồn và sử dụng quĩ.

a. Phần Nguồn vốn trong Báo cáo nguồn và sử dụng quĩ:
Nợ: Trong mục này, bạn hy chỉ ra tất cả các khoản vay và nợ mà bạn muốn huy động trong KHKD.
Thông thờng, có bốn loại vay chính sẵn có cho mỗi công ty:

Vay ngắn hạn, phải trả trong vòng 12 tháng
Vay dài hạn, phải trả sau hơn một năm.
Vay có thế chấp, sử dụng tài sản để thế chấp
Vay chuyển đổi, khoản vay có thể chuyển thành cổ phần của công ty trong tơng lai.

Đầu t: Mục này bao gồm tất cả các khoản tiền hay những nguồn khác đợc coi là của công ty. Đầu t
phổ biến nằm dới dạng mua cổ phần công ty. Nếu bạn hy vọng xây dựng một liên doanh, phần quan
trọng của hợp đồng sẽ đề cập việc mua một số phần trăm cổ phiếu của công ty .

b. Phần Sử dụng của Báo cáo nguồn vốn và sử dụng quĩ

Mua bất động sản: Mục này bao gồm mọi kế hoạch mua đất, nhà. Ví dụ nh nếu bạn mua thêm đất để
xây dựng nhà máy mới, mục Mua đất sẽ xuất hiện trong phần này.

Xây dựng: Bao gồm chi phí các công trình xây dựng mới nh nhà kho, nhà máy, văn phòng,

Đổi mới và nâng cấp: Trong mục này, bạn hy kể ra những chi tiêu cho đất và nhà thuộc sở hữu công ty
hay đ đợc công ty sử dụng. Ví dụ nh, nếu bạn kế hoạch cải tiến tiêu chuẩn an toàn trong nhà máy
* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* Http://ecvin.net .
tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh

Practical Business Planning for newventure

Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL.
bằng cách sử dụng hệ thống chiếu sáng tiêu chuẩn cao và gia cố lại các bộ phận sắp có thể rơi xuống, cần
kể cả những chi phí này.

Mua thiết bị: Bao gồm tổng chi phí của các máy móc và thiết bị bạn định mua. Bạn cũng nên mô tả loại
thiết bị, tên và nớc sản xuất và chức năng của máy đó.

Mua hàng hoá dự trữ: Trong mục này, bạn đa ra các kế hoạch mua sản phẩm, bộ phận hay nguyên vật
liệu.

Marketing, bán hàng và quảng cáo: Mục này để giải thích cho các chi tiêu để Marketing cho sản phẩm
hay dịch vụ của công ty.

Nhân công: Bao gồm các chi phí tuyển dụng nhân viên và quản lý mới dự định sẽ sử dụng nguồn quỹ
đợc huy động.

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm: Mục này bao gồm những chi phí liên quan đến phát triển sản
phẩm mới theo kế hoạch. Ví dụ, nếu bạn muốn sử dụng quĩ để để nâng cao chất lợng của các sản phẩm
hiện có và để giới thiệu một số sản phẩm mới, chi phí trực tiếp liên quan đến những cải tiến và giới thiệu
sản phẩm mới cần đợc đề cập trong mục này.

Chi phí vận hành: Mục này bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động hàng ngày của doanh
nghiệp.

Dự phòng: Bao gồm lợng tiền mặt công ty cần có trong trờng hợp khẩn cấp hay khó khăn. Nói chung,
một số dự trữ có thể hữu ích trong tình huống công ty bạn hết tiền mà không đợc lờng trớc.

Thanh toán nợ: Mục này bao gồm kế hoạch trả nợ cho các khoản vay bạn đ huy động.

Khác: Nếu bạn có kế hoạch sử dụng quĩ cho các mục đích khác, bạn hy kể tên và bổ sung vào bảng
trên đây.

Ví dụ : Báo cáo nguồn vốn và sử dụng quĩ

Nguồn vốn
Vay dài hạn 150,000
Vay ngắn hạn 40,000
Vay có thế chấp 0
Nợ chuyển đổi 0
Vốn chủ sở hữu 130,000

Tổng nguồn $320,000

Sử dụng quĩ:
(Sẽ sử dụng trong 0 năm 12 tháng)
Mua bất động sản 60,000
Xây dựng 90,000
Đổi mới/nâng cao 0
Mua thiết bị 80,000
Mua hàng hoá dự trữ 10,000
* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* Http://ecvin.net .
tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh

Practical Business Planning for newventure

Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL.
Marketing, bán hàng và quảng cáo 20,000
Nhân sự 30,000
Nghiên cứu và phát triển sản phẩm 20,000
Chi phí vận hành 0
Dự phòng 10,000
Thanh toán nợ 0
Khác: 0
Tổng quĩ sử dụng 320,000
* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* Http://ecvin.net .
tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh

Practical Business Planning for newventure

Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL.
Bảng Báo cáo nguồn vốn và sử dụng quĩ
Nguồn vốn
Vay dài hạn ..........................
Vay ngắn hạn ..........................
Vay có thế chấp ..........................
Nợ chuyển đổi ..........................
Vốn chủ sở hữu ..........................
Tổng nguồn =================

Sử dụng vốn:

Mua bất động sản ..........................
Xây dựng ..........................
Đổi mới/nâng cao ..........................
Mua thiết bị ..........................
Mua dự trữ ..........................
Marketing, bán hàng và quảng cáo ..........................
Nhân sự ..........................
Nghiên cứu và phát triển sản phẩm ..........................
Chi phí vận hành ..........................
Dự phòng ..........................
Thanh toán nợ ..........................
Khác: ..........................
Khác: ..........................
Khác: ..........................
Tổng vốn sử dụng =================

4.8.3 Tài sản và thiết bị vốn

a. Máy móc và thiết bị công ty đã mua trong 5 năm qua? Hoàn thành bảng Mua sắm thiết bị
chính, trong đó cung cấp các thông tin về các thiết bị chính công ty đ mua trong 5 năm lại đây. Bao
gồm cả các thiết bị đ mua và thuê.

b. Những máy móc nào bạn đang sử dụng và đã đợc mua trớc đó (hơn 5 năm trớc)? Sử
dụng bảng Máy móc và thiết bị chính khác để xác định các máy móc và thiết bị của công ty. Thay vì liệt
kê tất cả các máy móc thiết bị, tập trung vào các máy móc và thiết bị có những đặc điểm sau:

Máy móc hay thiết bị lớn đợc sử dụng hàng ngày và thờng xuyên.
Máy móc hay thiết bị đóng vai trò quan trọng trong sự hoạt động thành công của công ty.
Máy móc hay thiết bị có chất lợng đặc biệt
Máy móc hay thiết bị bạn mua ở Tây Âu, Mỹ, Nhật, Đài Loan.
c. Tỷ lệ khấu hao nào áp dụng cho máy móc và thiết bị? Chỉ ra tỷ lệ khấu hao đợc sử dụng.
Khấu hao có thể đợc định nghĩa là sự phân bổ chi phí vào Báo cáo lỗ/li trong suốt chu kỳ làm việc của
một máy móc hay thiết bị. Nói một cách khác, khấu hao là một sự giảm giá trị của máy móc và thiết bị
* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* Http://ecvin.net .
tài liệu tham khảo Kế hoạch kinh doanh

Practical Business Planning for newventure

Nguyen Phu Quoc, MBA, BLL.
khi nó già đi. Khấu hao có thể đợc tính theo nhiều cách, trong đó có các phơng pháp khấu hao đều và
khấu hao nhanh.

4.8.4 Báo cáo thu nhập (Lãi và Lỗ)

Báo cáo thu nhập, hay báo cáo li/lỗ đợc thiết kế để đo doanh thu mà bạn có từ việc bán sản phẩm và
chi phí để sản xuất ra sản phẩm và dịch vụ. Để giúp bạn hiểu đợc quá trình xây dựng báo cáo thu nhập,
chúng tôi sẽ giới thiệu:

a. Hớng dẫn Báo cáo thu nhập - Định nghĩa các thuật ngữ trong báo cáo thu nhập
b. Ví dụ về báo cáo thu nhập
c. Bảng báo cáo thu nhập

Ba phần này trình bày mẫu báo cao thu nhập và những dữ liệu cần thiết. Hớng dẫn báo cáo thu nhập liệt
kê những thông tin bạn cần điền vào. Ví dụ về báo cáo thu nhập cho thấy các công ty Mỹ trình bày báo
cáo thu nhập nh thế nào. Bảng báo cáo thu nhập đa ra một mẫu giúp bạn chỉ ra những thông tin bạn
cần lấy từ công ty và tổng hợp lại trong Báo cáo của mình.

Một Báo cáo thu nhập tính toán tất cả doanh thu có đợc, trừ đi những chi phí để tạo ra doanh thu đó. Sự
chênh lệch giữa doanh thu và chi phí là lợi nhuận của công ty. Qua giai đoạn 12 tháng, bạn nên cộng lại
tất cả các khoản tiền và tài sản bạn nhận đợc hay sẽ nhận đợc bằng cách bán sản phẩm và tất cả những
khoản tiền bạn đ chi tiêu hay sẽ chi tiêu trong năm để bán sản phẩm và dịch vụ. Chênh lệch giữa hai giá
trị là lợi nhuận/lỗ trớc thuế.

Báo cáo thu nhập sử dụng tiền làm đơn vị đo. Thanh toán bằng hàng và dịch vụ sẽ đợc xác định bằng
chi phí mua sản phẩm và dịch vụ, hay bằng giá thành sản xuất các sản phẩm đó.

Một khi bạn nhập giá trị của tất cả doanh thu từ bán hàng trong mỗi năm, bạn nên xem xét sẽ chi tiêu
bao nhiêu để mua nguyên vật liệu, bộ phận. Ước tính nguyên vật liệu, các bộ phận cần thiết để sản xuất
một sản phẩm và nhân với số lợng sản phẩm bán ra trong một năm. Con số này là Chi phí giá vốn trong
Báo cáo thu nhập.

Đối với mỗi dòng trong trong mục Chi phí hoạt động, ớc lợng số tiền bạn sẽ chi tiêu dể sản xuất lợng
sản phẩm cần sản xuất trong năm. Chi phí hoạt động không phụ thuộc vào số lợng sản phẩm bạn bán
nhng nó cần thiết cho việc quản lý công ty. Sử dụng thông tin bạn có trong các phần trớc của cuốn
sách để ớc lợng chi phí này, ví dụ nh chi phí lơng.

Ghi chú: Kèm theo Phụ lục Báo cáo thu nhập của 5 năm trớc nếu có thể. Đừng lo nếu mẫu không giống
với mẫu bạn đang sử dụng trong phần này. Hy chỉ ra mọi thông tin về doanh thu bạn nhận đợc từ bán
sản phẩm và chi phí để vận hành công ty.

a. Hớng dẫn báo cáo thu nhập - Định nghĩa các thuật ngữ trong Báo cáo thu nhập

Doanh thu từ bán hàng: Giá trị ớc tính của tất cả sản phẩm và dịch vụ bán hàng trong một năm.


* Business evision, E - Commerce,E - Marketing, Public Relation [PR], open source for e-commerce.
* Http://ecvin.net .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×