Tải bản đầy đủ

Thông báo thay đổi tư cách tham dự thầu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày tháng

năm 2019

THÔNG BÁO
(V/v Thay đổ tư cách tham gia đấu thầu)
Kính gửi: …………………………………………………..
Sau khi nghiên cứu Hồ mời thầu xây lắp mà chúng tôi nhận được, chúng
tôi Liên danh Công ty A và Công ty B gọi chung là nhà thầu, tham gia đấu thầu
gói thầu: ……………………………………………………………….
Chúng tôi thông báo cho bên mời thầu (bên mời thầu) về việc thay đổi tư
cách tham gia đấu thầu như sau:
- Tư cách tham gia khi mua Hồ sơ mời thầu xây lắp như sau:
1. Công ty A
2. Công ty B
- Tư cách tham gia dự thầu: Liên danh Công ty A và Công ty B
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP NHÀ THẦU
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×