Tải bản đầy đủ

Quyết định thành lập ban chỉ huy công trường

UBND TỈNH KON TUM
CÔNG TY TNHH MTV ANH HƯNG

Số: 15/QĐ-BCHCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

Kon Tum, ngày

tháng

năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc : Thành lập Ban chỉ huy Công trường
____________________

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV ANH HƯNG
Căn cứ Điều lệ – Qui chế hoạt động của CÔNG TY TNHH MTV ANH HƯNG được
thông qua.

Căn cứ các hợp đồng giao nhận thầu thi công số: 03/2019/ HĐXL, ngày 06 tháng 07
năm 2018 giữa (Chủ đầu tư) . và (đơn vị thi công) về việc thi công xây dựng gói thầu xây lắp
số ..........................

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Ban chỉ huy Công trường để quản lý và điều hành công việc thi
công gói thầu: ............................. thuộc dự án:..........................................................
Các Ông (Bà) có tên sau được giao nhiệm vụ trong Ban chỉ huy Công trường:
1. Ông: ................
– Chỉ huy trưởng
2. Ông: ............................
1.

2.
3.

4.
5.
6.

- Cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công

Điều 2: Chỉ huy trưởng công trường có nhiệm vụ :
Thay mặt Giám đốc Công ty tổ chức bộ máy quản lý điều hành công trường gọn nhẹ,
hoạt động có hiệu quả, tiết kiệm chi phí và thi công xây dựng công trình đúng tiến độ,
an toàn tuyệt đối. Theo dõi thi công ký kết nhật ký hàng ngày và các biên bản nghiệm
thu công việc cũng như các biên bản khác có liên quan.
Đại diện cho Công ty trực tiếp quan hệ làm việc với Chủ đầu tư, các nhà thầu phụ
(nếu có) để giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh.
Thực hiện ký hợp đồng lao động với công nhân LĐ; cán bộ quản lý, kỹ thuật công
trường. Bảo đảm các chế độ bảo hiểm: xã hội, y tế, thất nghiệp, tai nạn ... bảo hộ lao
động cho người lao động. Bảo vệ an ninh trật tự công trường, chủ động phòng chống
cháy nổ. Xây dựng phương án an toàn trong thi công, tổ chức học tập an toàn lao
động cho công nhân và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty, trước pháp luật
Nhà nước về công tác an toàn lao động vệ sinh môi trường.
Chủ trì các cuộc họp giao ban hàng ngày hoặc hàng tuần. Kiểm tra, đôn đốc các Đội
thi công thực hiện công việc theo đúng hợp đồng, đúng thiết kế, đúng tiến độ. Lập sổ
nhật ký thi công, lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng theo biểu mẫu Công ty quy định.
Xem xét và kịp thời có ý kiến bổ sung hoàn chỉnh bản vẽ thiết kế khi thi công nhằm
đảm bảo chất lượng và tiết kiệm chi phí.
Kiểm tra và xác nhận khối lượng, chất lượng công việc làm cơ sở thanh toán cho các
Đội thi công. Tổ chức nghiệm thu từng giai đoạn, nghiệm thu các hạng mục và
nghiệm thu toàn bộ công trình giao cho Bên A đưa vào sử dụng.
Trang 1 of 2


7. Điều hành, phối hợp chặt chẽ với các Nhà thầu phụ (nếu có) để xây dựng công trình
đồng bộ, có chất lượng cao nhất.
8. Chuẩn bị mẫu vật liệu theo yêu cầu, giá cả phù hợp đơn giá dự toán và được Chủ đầu
tư ký xác nhận, được trưng bày ở văn phòng công trường.
Điều 3: Ban chỉ huy công trường được:
 Lương và thu nhập khoán gọn theo bản lương chi trả công trường.
 Ngoài ra Chỉ huy trưởng công trường được quyền :
Ký kết và chấm dứt hợp đồng lao động với công nhân LĐ; Cán bộ quản lý công
trường như: kỹ thuật, thủ kho, bảo vệ ... theo tiến độ thi công của công trình.
Điều 4: Khen thưởng và kỷ luật :
• Nếu BCH hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ được khen thưởng.
• Nếu BCH không hoàn thành nhiệm vụ được giao sẽ chịu hình thức kỷ luật từ khiển
trách đến chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn hoặc cho thôi việc.
Điều 5: Ban chỉ huy Công trường bắt đầu hoạt động từ ngày ký quyết định và kết thúc hoạt
động sau khi công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và hợp đồng
giao nhận thầu thi công được thanh lý.
Điều 6: Các Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty và các Ông, (Bà) có tên trong quyết định này
chiếu quyết định thi hành.
CÔNG TY TNHH MTV ANH HƯNG
Nơi nhận:
- Điều I;
- Chủ Đầu tư;
- Lưu Công ty.

Trang 2 of 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×