Tải bản đầy đủ

De kióm tra 15 phót toan 8

Đề Kiểm tra 15 phút - Bài số 4 Trờng THCS Xuân Lập- Học kỳ I Năm học
2009 - 2010

Đề 1:
Câu 1: Tìm phân thức đối của phân thức

x+2
là:
x 1

Câu 2: Tìm phân thức nghịch đảo của phân thức

x+2
là:
x 1

4 x 2 16 P
là:
=
x2 + 2x x
4 y 2 3x 2

.
ữ bằng:
11x 4 8 y

Câu 3: Tìm đa thức P trong biểu thức
Câu 4: Thực hiện phép tính

Câu 5:
Thc hiờn phep tinh:
2xy
xy x+y
y
+
=
2 2+
ữ:
x y 2x + 2y 2x y x

Đề 2 : Tơng tự nh đề 1 nhng thay bằng giá trị khác.
Đáp án và biểu điểm
Câu 1 Câu 4 : Mụi cõu ung c 0,75 iờm:
Câu 5: (7 im)
2xy
xy x+y
y
+
2 2+
ữ:
x y 2x + 2y 2x y x

2xy
xy x +y
y
+
:
+
=

(x + y)(x y) 2(x + y) 2x y x


(1.5 )

4xy + (x y) 2 2x
y
ì
+
=
2(x + y)(x y) x + y y x

(1.5 )

4xy + x 2 2xy + y 2 2x
y
ì
+
=
2(x + y)(x y)
x+ y yx

(1.5 )

2x(x + y) 2
y
+
=
2
2(x + y) (x y) y x
x
y
xy

=
=
=1
xy xy
xy

(1.5 )
(1.0 )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×