Tải bản đầy đủ

Kỹ Năng Autocar 2D cho người mới học

GIÁO TRÌNH LÝ THUY T
K năng thành th o

2D

AutoCAD
Name:………………………………
Khóa:……………………………….

www.hocAutoCADonline.com - www.ViHonto.com
Hotline: 0912 48 99 45


K năng thành th o AutoCAD2D

Hotline: 0912 48 99 45

L i nói đ u!
Ph n m m AutoCad là m t trong nh ng công c h tr đ c l c cho các cán b k thu t,
ki n trúc sư, k sư, k thu t viên, công nhân k thu t, h a viên… trong vi c hoàn thành các b n
v thi t k c a mình m t cách nhanh chóng và chính xác. Kho ng trên 90% quá trình thi t k k

thu t d a vào cơ s v k thu t, do đó đ tăng năng su t, ch t lư ng và hi u qu c a công vi c
thi t k c n ph i ng d ng r ng rãi các công c v thi t k hi n đ i là các ph n m m thi t k .
Ph n m m AutoCad c a hãng AutoDesk là m t trong nh ng ph n m m ph bi n nh t và đư c
nhi u ngư i s d ng nh t trong các ph n m m tr giúp thi t k (CAD).

CAD là ch vi t t t c a: Computer Aided Design, có ngh a là “thi t k v i s tr giúp c a
máy tính”.

Giáo trình

c so n v i m c đích h tr h c viên kh i ph i t n th i gian ghi chép nhi u.

Mu n khai thác t t giáo trình, h c viên c n ph i có giáo viên gi i thi u, hư ng d n t ph n lý
thuy t đ n ph n th c hành. Ho c đư c h c k t h p v i ch

ng trình gi ng d y trên ph n m m

Online Training.

Đ tránh vi c l p l i các thu t ng quen thu c, trong giáo trình th

ng s d ng các ki u

vi t t t, ký hi u như sau:
Cm

: T i dòng command.
: Enter.

B1

: Bư c 1.: Ti p theo, xu t hi n, d n đ n, k t qu .

Quá trình biên so n tài li u tuy đư c ti n hành và ki m tra c n th n, nhưng c ng có
th g p m t vài thi u sót. M i ý ki n óng góp, phê bình và th c m c xin liên h qua email:
nguyenle0410@gmail.com ho c thông qua s đt 0936 766 338


www.hocAutoCADonline.com - www.ViHonto.com

(Lưu hành n i b )

1


K năng thành th o AutoCAD2D

Hotline: 0912 48 99 45

M CL C
Bài 1: CĂN B N V AUTOCAD ................................. 7
I.
II.

Kh i đ ng AutoCad: ................................................................................ 7
Giao di n AutoCad: .................................................................................. 7
1. Gi i thích v giao di n: (Xem Clip) ................................................................... 7
2. Các hi u ch nh liên quan đ n giao di n: ........................................................... 7
a)
b)
c)
d)
e)
f)

T t m lư i đ h a: ..............................................................................................................7
Đóng, m dòng command: ...................................................................................................7
Ch nh chi u dài s i tóc c a tr chu t: ................................................................................8
Ch nh size c a h p ch n đ i tư ng: ....................................................................................8
n nhanh các thanh công c : ..............................................................................................9
T t m các thanh công c : ...................................................................................................9

III. Lưu file b n v , đóng AutoCad: ............................................................. 10
1. Lưu b n v : ........................................................................................................ 10
2. Đóng AutoCad: (Xem Clip) .............................................................................. 11

IV. M b n v m i t b n m u Acadiso:..................................................... 11
1. M b n v m i t b n m u Acadiso: .............................................................. 11
2. Set ch n m c đ nh kh i đ ng AutoCad t b n m u Acadiso: ...................... 12

V.

Quan sát đ i tư ng trên 2D: .................................................................. 12
1. Phóng to, thu nh vùng v : ............................................................................... 12
a) Dùng chu t gi a: ................................................................................................................12
b) Dùng l nh Zoom: ................................................................................................................12
c) Zoom Extents:.....................................................................................................................13

2. Di chuy n vùng v đ quan sát đ i tư ng: (L nh Pan) .................................. 13
a) Cách 1: Dùng chu t. ...........................................................................................................13
b) Cách 2: Dùng l nh Pan. .....................................................................................................13

VI. Cách ch n đ i tư ng: ............................................................................. 13
VII. Các l nh cơ b n: ..................................................................................... 13
1. V đo n th ng: (L nh Line) ............................................................................. 13
2. Xoá đ i tư ng .................................................................................................... 14
a) Dùng phím Delete: ..............................................................................................................14
b) Dùng l nh xoá đ i tư ng: (L nh Erase) ...........................................................................14

VIII. Các phương pháp xác đ nh đi m chính xác: ......................................... 14
1. S d ng h to đ : ............................................................................................. 14
a) To đ Đ -Các: ...................................................................................................................14
b) To đ c c: ..........................................................................................................................15

2. S d ng phương th c truy b t đi m: .............................................................. 16
www.hocAutoCADonline.com - www.ViHonto.com

(Lưu hành n i b )

2


K năng thành th o AutoCAD2D

Hotline: 0912 48 99 45

a) T t m ch đ truy b t đi m: ............................................................................................16
b) Gán các truy b t đi m thư ng dùng:................................................................................17
c) Gi i thích các đi m truy b t thư ng dùng: ......................................................................18

3. Xác đ nh đi m v i ch đ Ortho(F8): .............................................................. 18

Bài 2: CÁC L NH V ................................................. 20
1. V đư ng tròn: (L nh Circle) .......................................................................... 20
a)
b)
c)
d)
e)
f)

V
V
V
V
V
V

đư
đư
đư
đư
đư
đư

ng tròn v i tâm và bán kính:.................................................................................20
ng tròn v i tâm và đư ng kính: ............................................................................20
ng tròn qua 2 i m: ................................................................................................20
ng tròn qua 3 i m: ................................................................................................20
ng tròn 2 ti p xúc và bán kính: .............................................................................21
ng tròn 3 ti p xúc: ..................................................................................................21

2. V cung: (L nh Arc) .......................................................................................... 22
a) V cung qua 3 đi m: ...........................................................................................................22
b) V cung v i đi m đ u đi m cu i và góc tâm:................................................................22
c) V cung v i đi m đ u đi m cu i và bán kính: .................................................................22

3. V hình ch nh t: (L nh Rectangle) ............................................................... 22
4. V đa giác đ u: (L nh Polygon) ....................................................................... 23
a) V đa giác khi bi t chi u dài c a 1 c nh: .........................................................................23
b) V đa giác n i ti p đư ng tròn: .........................................................................................23
c) V đa giác ngo i ti p đư ng tròn: .....................................................................................23

5. V Elip: (L nh Ellipse)...................................................................................... 24
a) V Elip v i tâm, 1\2 tr c th nh t và 1\2 tr c th hai: ..................................................24
b) V Elip v i tr c th nh t và 1\2 tr c th hai: ................................................................24

6. V đư ng spline: (L nh Spline)........................................................................ 24
7. V đi m: (L nh Point) ....................................................................................... 25
8. V đa tuy n: (L nh Polyline) ............................................................................ 25
a) V đa tuy n v i nét m c đ nh: ...........................................................................................25
b) V đa tuy n v i b r ng nét cho trư c: ............................................................................25

9. V đư ng Xline: (L nh Xline) .......................................................................... 26
a) V đư ng Xline qua 2 đi m: ..............................................................................................26
b) V nhanh đư ng Xline song song v i Ox ho c Oy: .........................................................26

10. V đư ng Mline: (L nh Mline) .................................................................... 26

Bài 3: CÁC L NH HI U CH NH .............................. 27
1. Sao chép đ i tư ng: (L nh Copy) .................................................................... 27
2. Sao chép đ i tư ng theo m ng: (L nh Array) ................................................ 27
a) Sao chép nhi u đ i tư ng theo hàng và c t: (Rectangle Array) .....................................27
b) Sao chép nhi u đ i tư ng quanh tâm v i góc 360o : (Polar Array) ................................28
c) Sao chép nhi u đ i tư ng quanh tâm v i góc b t k : (Polar Array) .............................28

3. T o đ i x ng qua tr c: (L nh Mirror)............................................................ 28
4. Di chuy n đ i tư ng: (L nh Move) .................................................................. 29
5. C t xén đ i tư ng: (L nh Trim) ...................................................................... 29
a) C t xén khi t t c các đ i tư ng đ u là đư ng gi i h n: ................................................29

www.hocAutoCADonline.com - www.ViHonto.com

(Lưu hành n i b )

3


K năng thành th o AutoCAD2D

Hotline: 0912 48 99 45

b) C t xén có l a ch n đư ng gi i h n: ................................................................................30

6. Kéo dài đ i tư ng đ n m t đ i tư ng biên: (L nh Extend) .......................... 30
a) Kéo dài đ i tư ng khi t t c các đ i tư ng đ u là đư ng gi i h n. ...............................30
b) Kéo dài đ i tư ng có l a ch n đư ng gi i h n. ...............................................................30

7. Xoay đ i tư ng quanh m t đi m: (L nh Rotate) ........................................... 30
a) Xoay đ i tư ng v i góc xác đ nh: ......................................................................................31
b) Xoay đ i tư ng v i góc AOB b t k . ................................................................................31

8. T o đ i tư ng song song v i đ i tư ng cho g c: (L nh Offset) .................... 31
a) T o m t đ i tư ng song song: ...........................................................................................31
b) T o liên t c nhi u đ i tư ng song song: ...........................................................................31

9. Phóng to thu nh đ i tư ng: (L nh Scale) ...................................................... 31
a) Scale đ i tư ng theo t l xác đ nh: ...................................................................................31
b) Scale đ i tư ng theo giá tr tham chi u. ...........................................................................32

10. Bo cung: (L nh Fillet) ................................................................................... 32
a) Fillet cơ b n: .......................................................................................................................32
b) Fillet cho t t c các góc c a m t đ i tư ng Polyline ho c Polygon: ...............................32
c) Chuy n đ i ch đ Trim ho c Notrim cho Fillet: ............................................................32

11. Vát góc đ i tư ng: (L nh Chamfer) ............................................................ 34
a) Chamfer khi bi t kho ng cách t đ nh đ n 2 đi m chamfer: .........................................34
b) Chamfer khi bi t kho ng cách c nh h p v i ph ng chamfer 1 góc :.....................34

12.
13.
14.
15.
16.

Thay đ i chi u dài đ i tư ng: (L nh Stretch) ............................................ 34
Xén m t ph n đ i tư ng gi a 2 đi m ch n: (L nh Break) ........................ 35
Phá v đ i tư ng: (L nh Explode) ............................................................... 35
D i, xoay, bi n đ i t l đ i tư ng: (L nh Align) ........................................ 35
Thay đ i chi u dài đ i tư ng v i giá tr cho trư c: (L nh Lengthen) ..... 36
a) Thay đ i chi u dài đ i tư ng v i giá tr cho trư c:.........................................................36
b) Xác đ nh chi u dài đ i tư ng: ...........................................................................................36

17. M t s thao tác h tr v nhanh: ................................................................. 36
a)
b)
c)
d)

Truy b
Truy b
Ch n đ
Copy đ

t đi m d ng tham chi u From: ............................................................................36
t đi m d ng tham chi u Tracking: ......................................................................36
i tư ng d ng Previous:.........................................................................................36
i tư ng t file b n v 1 sang file b n v 2: ..........................................................37

Bài 4: QU N LÝ Đ I TƯ NG B NG LAYER ....... 38
1. Load các d ng đư ng nét và t o layer m i:.................................................... 38
a) Load các d ng đư ng nét: .................................................................................................38
b) T o Layer m i: ...................................................................................................................39

2. Làm vi c v i layer: ............................................................................................ 39
a) L a ch n layer hi n hành: .................................................................................................39
b) Gán layer cho đ i tư ng: ...................................................................................................39
c) Bi n LTScale:......................................................................................................................40

3. T t m , khoá layer: ........................................................................................... 40
a)
b)
c)
d)

T t layer không ch a đ i tư ng ch n: (L nh Layiso).....................................................40
M t t c các layer ã t t: (L nh Layon) .........................................................................41
L nh Layoff: .......................................................................................................................41
Khoá, m khoá Layer: .......................................................................................................41

www.hocAutoCADonline.com - www.ViHonto.com

(Lưu hành n i b )

4


K năng thành th o AutoCAD2D

Bài 5: CÁC L NH H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TR

Hotline: 0912 48 99 45

V NHANH ................. 42

T o Block: .......................................................................................................... 42
Insert Block:....................................................................................................... 43
L nh Divide:....................................................................................................... 43
L nh Measure: ................................................................................................... 44
L nh Change:..................................................................................................... 44
L nh Area: ......................................................................................................... 44
L nh Boundary:................................................................................................. 45
L nh Purge: ....................................................................................................... 46

Bài 6: VĂN B N-M T C T ....................................... 47
1. T o ki u text: ..................................................................................................... 47
2. L nh Text: .......................................................................................................... 48
a) Nh p dòng ch khi Text Style có chi u cao khác 0: ........................................................48
b) Nh p dòng ch khi Text Style có chi u cao b ng 0: ........................................................48

3.
4.
5.
6.

L nh Mtext: ....................................................................................................... 48
L nh DDEDIT: .................................................................................................. 49
T o m t c t b ng l nh Hatch: .......................................................................... 49
Hi u ch nh m t c t b ng l nh HATCHEDIT: ................................................ 50

Bài 7: ĐO VÀ HI U CH NH KÍCH THƯ C ........... 51
I.

Các l nh ghi kích thư c:......................................................................... 51
1. Đo kích thư c th ng: L nh DIMLINEAR ...................................................... 51
2. Đo kích thư c nghiêng: L nh DIMALIGNED ............................................... 51
3. Đo bán kính: L nh DIMRADIUS .................................................................... 51
4. Đo đư ng kính: L nh DIMDIAMETER ......................................................... 51
5. Đo góc nh hơn 180o: L nh DIMANGULAR ................................................. 51
6. Đo góc l n hơn 180o: L nh DIMANGULAR .................................................. 52
7. Đo kích thư c n i ti p: L nh DIMCONTINUE ............................................. 52
8. Đo kích thư c chu i song song: L nh DIMBASELINE ................................ 52
9. Ghi d u tâm: L nh DIMCENTER .................................................................. 52
10. Ghi dung sai có chèn các bi u tư ng: L nh TOLERANCE ...................... 52
11. Hi u ch nh góc nghiêng c a đư ng gióng kích thư c: l nh DIMEDIT ... 53

II.

T o ghi chú: ............................................................................................ 53
1. T o ghi chú văn b n b ng l nh Qleader: ........................................................ 53
2. T o ghi chú dung sai b ng l nh Leader: ......................................................... 54

III.
IV.
V.
VI.

Các thành ph n kích thư c:................................................................... 54
T o ki u kích thư c: ............................................................................... 55
Gi i thích các xác l p trong b ng New Dimension Style: ..................... 56
Hi u ch nh ki u kích thư c: ................................................................... 64

www.hocAutoCADonline.com - www.ViHonto.com

(Lưu hành n i b )

5


K năng thành th o AutoCAD2D

Hotline: 0912 48 99 45

Bài 8: B N V M U & IN N ................................... 65
1. B n v m u: ....................................................................................................... 65
2. In b n v :............................................................................................................ 65

www.hocAutoCADonline.com - www.ViHonto.com

(Lưu hành n i b )

6


K năng thành th o AutoCAD2D

Hotline: 0912 48 99 45

Bài 1: CĂN B N V AUTOCAD
I.

Kh i đ ng AutoCad:
Cách 1:
Trên Desktop double click vào bi u tư ng AutoCAD 2014. (Hình 1)

Hình 1

Cách 2:
Vào Start \Programs\Autodesk\AutoCad 2014.

II.

Giao di n AutoCad:
Cách l a ch n giao di n c đi n:
T i Workspace các b n ch n AutoCad Classic. (Hình 2)

Hình 2

1. Gi i thích v giao di n: (Xem Clip)
2. Các hi u ch nh liên quan đ n giao di n:
a) T t m lư i đ h a:
Cách 1: Dùng phím F7.

Hình 3

Cách 2: Click chu t vào bi u tư ng Grid Display. (Hình 3)
b) Đóng, m dòng command:
B1: Nh n t h p phím Ctrl + 9 => Xu t hi n b ng đ i tho i. (Hình 4)
B2: - Click YES

óng dòng Command.

www.hocAutoCADonline.com - www.ViHonto.com

(Lưu hành n i b )

7


K năng thành th o AutoCAD2D

Hotline: 0912 48 99 45

- Click NO đ hu b l nh.

Hình 4

c) Ch nh chi u dài s i tóc c a tr chu t:
B1: cm: OP
Ho c click chu t ph i ch n Option => Xu t hi n h p đ i tho i. (Hình 5)
B2: Ch n th Display.
B3: Đi u ch nh con ch y t i Crosshair size.
B4: Pick OK.

Hình 5

d) Ch nh size c a h p ch n đ i tư ng:
B1: cm: OP
Ho c click chu t ph i ch n Option =>Xu t hi n h p đ i tho i. (Hình 6)

www.hocAutoCADonline.com - www.ViHonto.com

(Lưu hành n i b )

8


K năng thành th o AutoCAD2D

Hotline: 0912 48 99 45

B2: Ch n th Selection.
B3: Đi u ch nh con ch y t i Pickbox size.
B4: Pick OK.

Hình 6

e)

n nhanh các thanh công c :
Nh n t h p phím Ctrl + 0.

f) T t m các thanh công c :
T t thanh công c :
Cách 1: Kéo thanh công c vào vùng đ h a và click vào d u X.
Cách 2: Click ph i vào bi u tư ng thanh công c b t k và click b
d u check t i tên thanh công c c n t t.
M thanh công c :
Cách 1: Dùng l nh –toolbar.
B1: Cm :

toolbar

B2: Nh p tên thanh công c c n m
www.hocAutoCADonline.com - www.ViHonto.com

(Lưu hành n i b )

9


K năng thành th o AutoCAD2D

Hotline: 0912 48 99 45

Cách 2: Click ph i vào bi u tư ng thanh công c b t k và click
ch n tên thanh công c c n m .
Các thanh công c thư ng dùng trong AutoCad 2D:
Thanh Standard.
Thanh Draw.
Thanh Modify.
Thanh Dimension.
Thanh Layer.
Thanh Properties.
Thanh Styles.

III.

Lưu file b n v , đóng AutoCad:
1. Lưu b n v :

Hình 7

B1: Nh n t h p phím Ctrl + S.
Ho c pick vào bi u tư ng Save
Ho c vào File \ Save.
=>Xu t hi n b ng đ i tho i. (Hình 7)
www.hocAutoCADonline.com - www.ViHonto.com

(Lưu hành n i b )

10


K năng thành th o AutoCAD2D

Hotline: 0912 48 99 45

B2: T i Save in: ch n đư ng d n lưu file.
B3: T i File name: đ t tên file.
B4: Click Save đ lưu.
※ L u ý:
Nh ng l n lưu ti p theo trong cùng m t b n v , ch c n nh n Ctrl + S thì
AutoCAD s t đ ng lưu c p nh t n i dung file t i

ng d n ã

cl a

ch n.
Đ các phiên b n t AutoCad 2004 có th đ c đư c file b n v đư c v t
CAD 2014 thì trong khi l u, t i Files of Style các b n ch n AuoCad
2004\LT2004 Drawing(*dwg).
2. Đóng AutoCad: (Xem Clip)

IV.

M b n v m i t b n m u Acadiso:
1. M b n v m i t b n m u Acadiso:

Hình 8

B1: -Trên thanh Standard pick ch n bi u tư ng Qnew
-Ho c vào File \ New.
-Ho c nh n t h p phím Ctrl+N.
=> Xu t hi n b ng đ i tho i. (Hình 8)
B2: L a ch n file Acadiso.
B3: Click Open.
www.hocAutoCADonline.com - www.ViHonto.com

(Lưu hành n i b )

11


K năng thành th o AutoCAD2D

Hotline: 0912 48 99 45

2. Set ch n m c đ nh kh i đ ng AutoCad t b n m u Acadiso:
B1: cm: OP
Ho c click chu t ph i ch n Option => Xu t hi n h p đ i tho i. (Hình 9)
B2: Ch n th File.
B3: Ch n Template Settings.
B4: Ch n Defaut Template File Name for Qnew.
B5: Ch n None
B6: Ch n Browse =>Xu t hi n b ng đ i tho i. (Hình 9)
B7: Double click vào Acadiso.

Hình 9

V.

Quan sát đ i tư ng trên 2D:
1. Phóng to, thu nh vùng v :
a) Dùng chu t gi a:
-Lăn chu t gi a v trư c đ phóng to vùng v .
-Ngư c l i, lăn chu t gi a v sau đ thu nh vùng v .
b) Dùng l nh Zoom:
B1: cm: Z

2 l n.

Ho c trên thanh Standard ch n bi u tư ng Zoom Realtime
www.hocAutoCADonline.com - www.ViHonto.com

(Lưu hành n i b )

12


K năng thành th o AutoCAD2D

Hotline: 0912 48 99 45

B2: Nh n gi và rê chu t trái đ phóng to thu nh vùng v .
B3:

ho c nh n ESC đ k t thúc l nh.

c) Zoom Extents:
B1: cm: Z
B2: nh p E
Ho c nh p đôi chu t gi a c ng có k t qu tương t .
2. Di chuy n vùng v đ quan sát đ i tư ng: (L nh Pan)
a) Cách 1: Dùng chu t.
Nh n gi và rê chu t gi a theo hư ng xác đ nh
b) Cách 2: Dùng l nh Pan.
B1: Cm: P
Ho c trên thanh Standard ch n bi u tư ng PAN
B2: Nh n gi chu t trái và rê theo hư ng xác đ nh.
B3:

ho c nh n ESC đ k t thúc.

Chú ý:
Trong lúc th c hi n ZOOM-PAN, n u g p trư ng h p ZOOM không đư c và PAN c ng
không đư c thì dùng l nh REGEN đ kh c ph c như sau:
T i dòng cm nh p RE

VI.

Cách ch n đ i tư ng:
Ch n đ i tư ng b ng Pickbox

(H p ch n đ i tư ng).

Ch n đ i tư ng b ng Window (Pick ch n t trái sang ph i).
Ch n đ i tư ng b ng Crossing Window (Pick ch n t ph i sang trái).

VII.

Các l nh cơ b n:
1. V đo n th ng: (L nh Line)
B1: cm: L
Ho c trên thanh Draw ch n bi u tư ng Line
Ho c vào Draw \ Line.
B2: Xác đ nh đi m th nh t.
B3: Xác đ nh đi m ti p theo n l n.
B4:

đ k t thúc l nh.

※ L a ch n U (Undo): h y đi m ch n trư c đó.
www.hocAutoCADonline.com - www.ViHonto.com

(Lưu hành n i b )

13


K năng thành th o AutoCAD2D

Hotline: 0912 48 99 45

※ L a ch n C (Close): đóng line v đi m ban đ u c a l n th c hi n l nh hi n t i.
2. Xoá đ i tư ng
a) Dùng phím Delete:
B1: Ch n đ i tư ng c n xoá.
B2: Nh n Delete.
b) Dùng l nh xoá đ i tư ng: (L nh Erase)
B1: cm: E
Ho c trên thanh Draw ch n bi u tư ng Erase
Ho c vào menu Modify \ Erase.
B2: Ch n đ i tư ng c n xoá và
Chú ý: Các b n c ng có th ch n đ i tư ng trư c và g i l nh sau.

VIII.

Các phương pháp xác đ nh đi m chính xác:
1. S d ng h to đ :
a) To đ Đ -Các:
T ng quát c a cách nh p to đ Đ -các d ng tuy t đ i là: x, y
x là kho ng cách so v i g c to đ (0,0)tính theo phương Ox.
y là kho ng cách so v i g c to đ (0,0)tính theo phương Oy.

T ng quát c a cách nh p to đ Đ -các d ng tương đ i là: @ x, y
@ là bi u th s d ng to đ d ng tương đ i.
x là kho ng cách so v i đi m nh p cu i cùng nh t trên b n v , tính theo phương Ox.
y là kho ng cách so v i đi m nh p cu i cùng nh t trên b n v , tính theo phương Oy

D

30

C

A

B
50

15

Hình 10

www.hocAutoCADonline.com - www.ViHonto.com

(Lưu hành n i b )

14


K năng thành th o AutoCAD2D

Hotline: 0912 48 99 45

Ví d 1: Dùng to đ Đ -các d ng tuy t đ i v hình bình hành ABCD.(Hình
10)
B1: cm: L
B2: 0,0
B3: 50,0
B4: 65,30
B5: 15,30
B6: 0,0

Ho c nh n C

Ví d 2: Dùng to đ Đ -các d ng tương đ i v hình bình hành ABCD.(Hình
10)
B1: cm: L
B2: Xác đ nh đi m b t k .
B3: @50,0
B4: @15,30
B5: @-50,0
B6: @-15,-30

Ho c nh n C

b) To đ c c:
T ng quát c a cách nh p to đ c c d ng tuy t đ i là: r < α
r là kho ng cách so v i g c to đ (0,0).
α là góc h p b i kho ng r và phương Ox tính theo chi u dương.

T ng quát c a cách nh p to đ c c d ng tương đ i là: @ r < α
@ là bi u th s d ng to đ d ng tương đ i.
r là kho ng cách so v i đi m nh p cu i cùng nh t trên b n v .
α là góc h p b i kho ng r và phương Ox tính theo chi u dương.
180°


24

D

35

C

°
60

A

50

B

www.hocAutoCADonline.com - www.ViHonto.com

Hình 11

(Lưu hành n i b )

15


K năng thành th o AutoCAD2D

Hotline: 0912 48 99 45

Ví d 1: Dùng to đ c c d ng tương đ i v hình bình hành ABCD(Hình 11)
B1: cm: L
B2: xác đ nh đi m b t k .
B3: @50<0
B4: @35<60
B5: @50<180
B6: @35<240
Ho c nh n C
2. S d ng phương th c truy b t đi m:
a) T t m ch đ truy b t đi m:
S d ng phím F3\ ho c pick ch n nút Object Snap đ t t m ch đ truy b t
đi m. (Hình 12)

Hình 12

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

www.hocAutoCADonline.com - www.ViHonto.com

(Lưu hành n i b )

16


K năng thành th o AutoCAD2D

Hotline: 0912 48 99 45

b) Gán các truy b t đi m thư ng dùng:

Hình 13

B1: cm OS
Ho c Click t i Object Snap ch n Settings.
=> Xu t hi n b ng đ i tho i. (Hình 13)
B2: Ch n th Object Snap.
B3: Check ch n các truy b t đi m c n dùng.
B4: Pick OK.
※ L a ch n Select All là ch n t t c các truy b t đi m.
※ L a ch n Clear All là xoá t t c các truy b t đi m.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
www.hocAutoCADonline.com - www.ViHonto.com

(Lưu hành n i b )

17


K năng thành th o AutoCAD2D

Hotline: 0912 48 99 45

c) Gi i thích các đi m truy b t thư ng dùng:
Endpoint:

Truy b t đi m đ u, đi m cu i.

Midpoint:

Truy b t trung đi m.

Center:

Truy b t tâm.

Node:

Truy b t các đ i tư ng đi m (Hay còn g i là các point).

Quadrant:

Truy b t đi m 1\4 đư ng tròn, i m 1\4 Elip.

Intersection:

Truy b t đi m c t nhau.

Insertion:

Truy b t đi m chèn c a Block.

Perpendicular:

Truy b t đi m vuông góc.

Tangent:

Truy b t đi m ti p xúc.

Nearest:

Truy b t đi m b t k trên đ i tư ng.

3. Xác đ nh đi m v i ch đ Ortho(F8):
Ch đ Ortho cho phép ta v nhanh các đo n th ng trùng phương v i Ox, ho c Oy
b ng cách nh p giá tr tr c ti p.
S d ng phím F8 ho c pick ch n vào bi u tư ng Ortho (Hình 14) đ t t, m ch
đ Ortho.

Hình 14

Ortho

v hình ch nh t.(Hình 15)

16

Ví d : S d ng ch

28

Hình 15

B1: Cm: L
www.hocAutoCADonline.com - www.ViHonto.com

(Lưu hành n i b )

18


K năng thành th o AutoCAD2D

Hotline: 0912 48 99 45

B2: Pick đi m b t k .
B3: Kéo chu t theo phương ngang Ox, t trái sang ph i (N u ch đ Ortho đang off
thì nh n F8

m .)

B4: Nh p 28
B5: Kéo chu t theo phương th ng đ ng Oy, t dư i lên.
B6: Nh p 16
B7: Kéo chu t theo phương ngang Ox, t ph i sang trái.
B8: Nh p 28
B9: Nh n C
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
www.hocAutoCADonline.com - www.ViHonto.com

(Lưu hành n i b )

19


K năng thành th o AutoCAD2D

Hotline: 0912 48 99 45

Bài 2: CÁC L NH V
1. V đư ng tròn: (L nh Circle)
G i l nh: cm: C
Ho c trên thanh Draw pick ch n bi u tư ng Circle
Ho c vào menu Draw \ Circle => Ch n cách v đư ng tròn t

ng ng.

a) V đư ng tròn v i tâm và bán kính:
) ................................................................

r

B1: G i l nh(C

B2: Xác đ nh tâm đư ng tròn (O) .........................................
B3: Nh p giá tr bán kính (r)

O

.............................................

(Hình 16)
Hình 16

b) V đư ng tròn v i tâm và đư ng kính:
B1: G i l nh (C

Ø15

). ..............................................................

B2: Ch n tâm đư ng tròn (O). ..............................................
B3: Nh n D

O

(Diameter). ....................................................

B4: Nh p giá tr đư ng kính (d) ........................................
Hình 17

(Hình 17)
c) V đư ng tròn qua 2 i m:
B1: G i l nh (C
B2: Nh p 2P

B

) ...............................................................

.....................................................................

B3: Xác đ nh đi m th nh t (A) ........................................... A
B4: Xác đ nh đi m th hai (B)..............................................
Hình 18

(Hình 18)
d) V đư ng tròn qua 3 i m:
B1: G i l nh (C

B

) ...............................................................
C

B2: Nh p 3P ......................................................................
B3: Xác đ nh đi m th nh t (A). ..........................................
B4: Xác đ nh đi m th hai (B)..............................................
B5: Xác đ nh đi m th ba (C). ..............................................

A
Hình 19

(Hình 19)
www.hocAutoCADonline.com - www.ViHonto.com

(Lưu hành n i b )

20


K năng thành th o AutoCAD2D

Hotline: 0912 48 99 45

e) V đư ng tròn 2 ti p xúc và bán kính:
B1: G i l nh (C
B2: Nh p ttr

). .....................................................................................................

(tan tan radius). ...................................................................................

Ho c nh p t

.......................................................................................................

B3: Ch n đư ng ti p xúc th nh t (1). ........................................................................
B4: Ch n đư ng ti p xúc th hai (2). ..........................................................................

45°

B5: Nh p giá tr bán kính c a đư ng tròn (r) ...........................................................

8
24

R2

R3

(1)

20

(2)

(2)

(1)
R9
75

R6

°

Hình 20

Hình 21

f) V đư ng tròn 3 ti p xúc:
B1: Draw \ Circle \ tan, tan, tan ...............................................................................
B2: Ch n đư ng th nh t (1). ......................................................................................
B3: Ch n đư ng th hai (2). ........................................................................................
B4: Ch n đư ng th ba (3). .........................................................................................

45°

R3

24

(1)
20

(2)

R3

R3

(1)
75

(2)

(3)

°

(3)

Hình 22

Hình 23

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
www.hocAutoCADonline.com - www.ViHonto.com

(Lưu hành n i b )

21


K năng thành th o AutoCAD2D

Hotline: 0912 48 99 45

2. V cung: (L nh Arc)
G i l nh: cm: A
Ho c trên thanh Draw pick ch n bi u tư ng Arc
Ho c vào menu Draw \ Arc => Ch n cách v cung tương ng.
a) V cung qua 3 đi m:
B1: G i l nh (A

) ..............................

C

B
C

B2: Xác đ nh đi m th nh t (A) ..........
B3: Xác đ nh đi m th hai (B).............

A

A

B
Hình 24

B4: Xác đ nh đi m th ba (C). .............
b) V cung v i đi m đ u đi m cu i và góc

Hình 25

tâm:

B1: Vào Draw \ Arc \ Start, End, Angle.

6

B
B3: Xác đ nh đi m đ u (A) .................................
B4: Xác đ nh đi m cu i (B) ................................
B5: Nh p giá tr góc ( )......................................

A

12

6

12


A

B

Hình 26

Hình 27

B2: Xác đ nh đi m đ u (A) ................................ .

A

B
R6

B1: Vào Draw\Arc\ Start, End, Radius.

B3: Xác đ nh đi m cu i (B). ...............................
B4: Nh p bán kính (r). ........................................

R6

c) V cung v i đi m đ u đi m cu i và bán kính:

B

A

Hình 28

Hình 29

Đ đi u ch nh đ m n c a cung và đư ng tròn, ta s d ng bi n Viewres. Trình t
th c hi n bi n Viewres như sau:
B1: cm: viewres
B2: Nh p 20000

3. V hình ch nh t: (L nh Rectangle)
B1: cm: REC
Ho c trên thanh Draw ch n bi u tư ng Rectangle
Ho c vào menu Draw \ Rectangle.
B2: Xác đ nh đi m A
B3: Xác đ nh đi m C (V i AC là đư ng chéo c a hình ch nh t c n v )
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
www.hocAutoCADonline.com - www.ViHonto.com

(Lưu hành n i b )

22


K năng thành th o AutoCAD2D

Hotline: 0912 48 99 45
C

b=15

D

A
a=25

B

Hình 30

4. V đa giác đ u: (L nh Polygon)
G i l nh: cm: POL
Ho c trên thanh Draw pick ch n bi u tư ng Polygon
Ho c vào menu Draw \ Polygon.
a) V đa giác khi bi t chi u dài c a 1 c nh:
B1: G i l nh (POL

).......................................................

B2: Nh p s c nh ............................................................
B3: Nh p E

D

E

C

F

(Edge). ........................................................

B4: Xác đ nh đi m đ u c a c nh. ......................................

A

B5: Xác đ nh đi m cu i c a c nh. .....................................

7,5

B

Hình 31

b) V đa giác n i ti p đư ng tròn:
B1: G i l nh (POL

)......................................

Đư ng tròn

B2: Nh p s c nh ...........................................

đa giác c n v . ...................................................
Ho c pick đi m b t k (Trư ng h p

,5
R7

B3: Xác đ nh tâm (O) đư ng tròn ngo i ti p

ngo i ti p đa giác

O
Đa giác n i ti p

không có đư ng tròn ngo i ti p).
B4: Nh p I

(Inscribed in circle).

Hình 32

đư ng tròn

B5: Nh p bán kính (r) c a đư ng tròn ngo i ti p
Lưu ý: S d ng đ v đa giác khi xác đ nh đư c kho ng cách t tâm đ n đ nh.

c) V đa giác ngo i ti p đư ng tròn:
B1: G i l nh (POL

).................................................................................................

B2: Nh p s c nh ......................................................................................................
B3: Xác đ nh tâm (O) đư ng tròn n i ti p đa giác c n v . ..........................................
www.hocAutoCADonline.com - www.ViHonto.com

(Lưu hành n i b )

23


K năng thành th o AutoCAD2D

Hotline: 0912 48 99 45

Ho c pick đi m b t k (Trư ng h p không có đư ng tròn n i ti p).
B4: Nh p C

(Circumscribed about circle).

B5: Nh p bán kính (r) đư ng tròn n i ti p
L u ý: S d ng đ v đa giác khi xác đ nh đư c kho ng cách t tâm đ n trung đi m c nh.
Đư ng tròn
n i ti p đa giác
R7
,5

O
Đa giác ngo i ti p
đư ng tròn

Hình 33

5. V Elip: (L nh Ellipse)
G i l nh: cm: EL
Ho c trên thanh Draw pick ch n bi u tư ng Elip
Ho c vào menu Draw \ Elip => ch n cách v Elip tương ng.
a) V Elip v i tâm, 1\2 tr c th nh t và 1\2 tr c th hai:
B1: G i l nh (EL

..........................................................................

8

B2: Nh p C

). .............................................................
O

B3: Xác đ nh tâm Elip (O)...................................................... .

15

B4: Xác đ nh 1\2 chi u dài tr c th nh t. ................................
B5: Xác đ nh 1\2 chi u dài tr c th hai. ..................................

Hình 34

b) V Elip v i tr c th nh t và 1\2 tr c th hai:
B1: G i l nh (EL

C

). ..............................................................

8

B2: Xác đ nh đi m đ u c a tr c th nh t (A). ......................... A

B

B3: Xác đ nh đi m cu i c a tr c th nh t (B). ........................
15

B4: Xác đ nh 1\2 chi u dài c a tr c th hai. ...........................
Ho c xác đ nh đi m cu i c a tr c th hai (C). .................

Hình 35

6. V đư ng spline: (L nh Spline)
B1: cm: SPL
Ho c trên thanh Draw ch n bi u tư ng Spline
Ho c vào menu Draw \ Spline \ Fit points.
www.hocAutoCADonline.com - www.ViHonto.com

Hình 36
(Lưu hành n i b )

24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×