Tải bản đầy đủ

Ôn tập giữa kì 1 khtn 6

Ngày soạn: 30 / 9/2019
Ngày dạy:
/ 9/ 2019
Tuần 8:
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU
1) Kiến thức: Ôn lại những kiến thức cơ bản về hoạt động nghiên cứu khoa học
và quy trình nghiên cứu khoa học, cách đo độ dài, th ể tích, biết cách xác đ ịnh
khối lượng riêng của vật.
2) Kĩ năng: Bước đầu vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập.
3) Thái độ:
- Có thái độ yêu thích môn học.
- Tạo hứng thú nghiên cứu và khám phá khoa học.
4)Phẩm chất và năng lực
a) Phẩm chất : Tự chủ, độc lập
b)Năng lực: Năng lực tự học, Năng lực thực hành thí nghiệm,Năng lực hợp tác ,
năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực quan sát và xử lí thông tin
II. CHUẨN BỊ
1)GV: phiếu ôn tập, giáo án…
2)HS: Sách hướng dẫn học KHTN, vở ghi.
III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của GV và HS
Kiến thức cơ bản
A . Kiến thức
Mục tiêu: nhắc lại kiến thức đã học.
PP: : thảo luận nhóm, nêu vấn đề, vấn đáp
KT: đặt câu hỏi
Năng lực : N¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Năng lực sử dụng ngôn ngữ, hợp
tác
Sản phẩm: Trả lởi được các câu hỏi ôn tập.
I.Kiến thức
1,Hoạt động nghiên cứu khoa học
1,Hoạt động nghiên cứu khoa
-GV cho HS xem lại các hình ảnh về hoạt động học
nghiên cứu khoa học và yêu cầu HS nêu lại thế
nào là hoạt động nghiên cứu khoa học.
-HS quan sát hình ảnh và nhắc lại.
-GV cho HS quan sát 1 TN rồi yêu cầu HS nhắc -Quy trình nghiên cứu khoa học: 6
lại các bước trong quy trình nghiên cứu khoa
bước.
học.
-HS quan sát, hoạt động nhóm thảo luận và
trình bày các bước.
-Nhóm khác lắng nghe, nhận xét.
-GV yêu cầu HS thảo luận về những thành tựu
khoa học mà HS biết.
2, Đo độ dài.
2, Đo độ dài.
GV yêu cầu HS hoạt động nhóm, trả lời các câu -Đơn vị đo độ dài: mét (m)


hỏi:
- Đơn vị đo độ dài hợp pháp của Việt Nam là
gì?
-Dụng cụ đo độ dài?
-GHĐ, ĐCNN?

-Dụng cụ đo: thước.
-GHĐ là độ dài lớn nhất ghi trên
thước
ĐCNN là độ dài giữa 2 vạch chia


liên tiếp trên thước.

HS làm việc nhóm 3’
Từng nhóm đứng lên nêu đáp án.
Nhóm HS khác nghe và nhận xét.
GV gọi nhóm khác nhận xét, và chốt đáp án.
3, Đo thể tích
3, Đo thể tích
-Đơn vị đo thể tích: , lít.
GV yêu cầu HS hoạt động nhóm, trả lời các câu - Dụng cụ đo: bình chia độ, ca
hỏi:
đong, chai, lọ,...có ghi dung tích.
-Đơn vị đo thể tích hợp pháp của nước Việt
-Cách đo thể tích vật rắn không
Nam?
thấm nước: dùng bình chia độ,
-Dụng cụ đo?
dùng bình tràn.
-Cách đo thể tích vật rắn không thấm nước?
HS hoạt động nhóm rồi lên bảng dán phiếu học
tập.
4,Đo khối lượng
4,Đo khối lượng
GV yêu cầu HS hoạt động nhóm, trả lời các câu
hỏi:
-Đơn vị đo khối lượng?
-Dụng cụ đo khối lượng?

-Đơn vị đo khối lượng: ki-logram(kg)
-Dụng cụ đo khối lượng: cân y tế,
cân đồng hồ, cân tạ,...

HS hoạt động nhóm rồi lên bảng dán phiếu học
tập.
GV gọi nhóm khác nhận xét, và chốt đáp án.

-Khối lượng riêng:

GV gọi HS nhắc lại định nghĩa và công thức
khối lượng riêng.
HS hoạt động cá nhân.

D=
Trong đó: D là khối lượng riêng
(kg/
m là khối lượng (kg)
V là thể tích (

5,Cách tính giá trị trung bình và
5,Cách tính giá trị trung bình và cách ghi kết cách ghi kết quả.
quả.
Giá trị đại lượng đo=TBC các kết
Gv yêu cầu HS nhắc lai định nghĩa sai số, nêu
qủa các lần đo+-sai số
quy ước viết kết quả đo.
B. Vận dụng
Mục tiêu: Phát huy khả năng hoạt động độc lập, sáng tạo
PP: nêu và giải quyết vấn đề, vấn đáp
KT: kĩ thuật trình bày một phút


Năng lực : N¨ng lùc tự học; N¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Năng lực sử dụng
ngôn ngữ;

Sản phẩm: Giải một số bài tập.

Bài 1: Đổi các đơn vị sau:
a,
b, 0,5 kg = ... g
c, 70 dm=... m=...km
GV hướng dẫn HS tham khảo bảng 3.4
(SHD/20)
Bài 2: Cho một vật có khối lượng 40kg, có
thể tích là . Tính khối lượng riêng của vật này.
GV cho HS hoạt động cá nhân
Nhăc HS chú ý đơn vị của khối lượng, thể
tích.

II. Vận dụng
Bài 1: Đổi các đơn vị sau:
a,
b, 0,5 kg = 500 g
c, 70 dm= 0,7 m=0,0007 km

Bài 2:
Đổi
Khối lượng riêng của vật đó là:

* Hướng dẫn về nhà

- Ôn tập theo đề cương.
- Hoàn thiện câu trả lời cho các câu hỏi đã chữa vào vở.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×