Tải bản đầy đủ

KHi nao AM MB AB HAY THI GVG

Cho các hình vẽ sau

- Hãy đo độ dài các đoạn thẳng AM, MB, AB và điền kết quả vào
chỗ trống(….).
Hình 1

Hình 2

AM = ……cm

AM = ……cm

MB = ……cm

MB = ……cm

AB = ……cm

AB = ……cm

AM + MB = ……. cm


AM + MB = ……. cm

? AB
So sánh: AM + MB ….

? AB
So sánh: AM + MB ….

Vậy khi nào thì AM + MB = AB ?


§8

1. Khi nào thì tổng
độ dài hai đoạn
thẳng AM và MB
bằng
độ
dài
đoạn thẳng AB ?

.

 Nhận xét:
Điểm
(SGK) M nằm giữa
hai điểm A và B 
AM + MB = AB

 Nhận xét 1: Nếu điểm M
nằm giữa hai điểm A và B thì
AM + MB = AB.
 Nhận xét 2: Nếu AM + MB =
AB thì điểm M nằm giữa
hai
điểm A và B.
Ngược lại, nếu AM + MB = AB thì
điểm M có nằm giữa
hai


điểm A và B không?

NX2
NX1


§8

1. Khi nào thì tổng
độ dài hai đoạn
thẳng AM và MB
bằng
độ
dài
đoạn thẳng AB ?

.

 Nhận xét:
Điểm
(SGK) M nằm giữa
hai điểm A và B 
AM + MB = AB

Hoàn thành các câu sau:
1.Nếu điểm I nằm giữa
HI + IK
hai điểm
H =và K thì
HK
………………………………
V
2.Cho ba điểm V, A, T thẳng
hàng. Nếu cóA TV +TVA =
TA thì điểm ……… nằm giữa
hai điểm ……… và ………


§8

1. Khi nào thì tổng
độ dài hai đoạn
thẳng AM và MB
bằng
độ
dài
đoạn thẳng AB ?

.

 Nhận xét:
Điểm
(SGK) M nằm giữa
hai điểm A và B 
AM + MB = AB

Ví dụ: Cho M là điểm nằm
giữa A và B. Biết AM = 3cm,
AB = 8cm. Tính MB.
Gia
ûi:M nằm giữa A và B nên AM + MB = AB.

Thay AM = 3cm ; AB = 8cm , ta có :
3 + MB = 8
MB = 8 – 3
MB = 5
Vậy MB = 5 cm


§8

1. Khi nào thì tổng
độ dài hai đoạn
thẳng AM và MB
bằng
độ
dài
đoạn thẳng AB ?

21
0
1
4
3
5
2
0
:1
8
7
6
4
3
0
9
5
2

.

 Nhận xét:
Điểm
(SGK) M nằm giữa
hai điểm A và B 
AM + MB = AB
 Ví dụ: (SGK)

Bài 47/121 SGK: Gọi M là một
điểm của đoạn thẳng EF. Biết
EM = 4cm, EF = 8cm. So sánh
hai đoạn thẳng EM và MF.
GIẢI

4cm

Vì M lµ mét ®iĨm cđa ®o¹n
th¼ng
 M n»m giữa
E vµEF
nên EM + MF = EF
Thay F
EM = 4cm, MF = 8cm, ta
có:
4 + MF = 8
MF = 8 – 4
MFMF
= 4 (cm)
VËy: EM =
(= 4


§8

1. Khi nào thì tổng
độ dài hai đoạn
thẳng AM và MB
bằng
độ
dài
đoạn thẳng AB ?

.

 Nhận xét:
Điểm M nằm giữa
(SGK)
hai điểm A và B 
AM + MB = AB
 Ví dụ: (SGK)
 Bài tập 47
(SGK)

Cho
ba
điểm
thẳng
Để
đo hàng,
độ dài
ta
Hãy kể tên một
chỉ cần
đoạn
thẳng
đo mấy
hay
vài dụng cụ đo
đoạn
khoảng
thẳngcách
thì
độ dài trên mặt
biết được
giữa
hai điểm
độ dài
ta
đất?
của dụng
cần
cả ba
cụ gì
đoạn
?
thẳng ?


Một số loại thước đo độ
dài thường dùng
Thước
cuộn

Thước
dây

Thước gấp


§8

1. Khi nào thì tổng
độ dài hai đoạn
thẳng AM và MB
bằng
độ
dài
đoạn thẳng AB ?

.

 Nhận xét:
Điểm M nằm giữa
(SGK)
hai điểm A và B 
AM + MB = AB
 Ví dụ: (SGK)
 Bài tập 47
(SGK)

2. Một vài dụng
cụ
đo
khoảng
cách
giữa
hai
điểm trên mặt
đất:

Trong tay một bạn học sinh lớp
6 có các loại thước sau:
thước thẳng có độ dài 1m,
thước kẻ có độ dài 30 cm,
thước cuộn có độ dài 30 m.
Để đo chiều dài sân trường,
theo em nên khuyên bạn học
sinh ấy dùng loại thước nào
để đo? Tại sao?


* Đo khoảng cách giữa hai điểm A và B trên
mặt đất nhỏ hơn độ dài của thước cuộn:
Giữ cè ®Þnh mét ®Çu thíc t¹i
mét ®iÓm råi căng thíc ®i qua
®iÓm thø hai.

A0 m
0m

10m

B

20m


* Đo khoảng cách giữa hai
điểm A và B trên mặt đất lớn
hơn độ dài của thước cuộn tt
1. Gióng đường thẳng
đi qua hai điểm A và B
2. Sử dụng thước đo
liên tiếp nhiều lần
rồi
cộng các độ
dài lại.

5
0m

10

15

Khi đó: AB = AM + MN
+ NB


§8

1. Khi nào thì tổng
độ dài hai đoạn
thẳng AM và MB
bằng
độ
dài
đoạn thẳng AB ?

.

 Nhận xét:
Điểm M nằm giữa
(SGK)
hai điểm A và B 
AM + MB = AB
 Ví dụ: (SGK)
 Bài tập 47
(SGK)

2. Một vài dụng
cụ
đo
khoảng
cách
giữa
hai
điểm trên mặt
đất:

Thước
chữ A


§8

1. Khi nào thì tổng
độ dài hai đoạn
thẳng AM và MB
bằng
độ
dài
đoạn thẳng AB ?

.

Bài 1: Cho các hình vẽ sau:
Hình nào thỏa mãn đẳng
thức MP + PN = MN

 Nhận xét:
Điểm M nằm giữa
(SGK)
hai điểm A và B 
AM + MB = AB
 Ví dụ: (SGK)
 Bài tập 47
(SGK)

2. Một vài dụng
cụ
đo
khoảng
cách
giữa
hai
điểm trên mặt
đất: (SGK)

MP + PN  MN

MP + PN  MN

MP + PN = MN


§8

1. Khi nào thì tổng
độ dài hai đoạn
thẳng AM và MB
bằng
độ
dài
đoạn thẳng AB ?

Bài tập 2: Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng,
biết AB = 1cm, AC = 3cm, BC = 2cm.

 Nhận xét:
Điểm M nằm giữa
(SGK)

Hỏi trong 3 điểm A, B, C điểm nào nằm giữa
hai điểm còn lại? Vì sao?

hai điểm A và B 
AM + MB = AB
 Ví dụ: (SGK)

GIẢI

.

 Bài tập 47
(SGK)

2. Một vài dụng
cụ
đo
khoảng
cách
giữa
hai
điểm trên mặt
đất: (SGK)

Ta có: AB + BC = 1 + 2 = 3 (cm) = AC
Vậy điểm B nằm giữa hai điểm A và C.


§8

1. Khi nào thì tổng
độ dài hai đoạn
thẳng AM và MB
bằng
độ
dài
đoạn thẳng AB ?

.

 Nhận xét:
Điểm M nằm giữa
(SGK)
hai điểm A và B 
AM + MB = AB
 Ví dụ: (SGK)
 Bài tập 47
(SGK)

2. Một vài dụng
cụ
đo
khoảng
cách
giữa
hai
điểm trên mặt
đất: (SGK)

Bài tập 3: Điền Đúng (Đ) hoặc
Sai (S) tương ứng trong các
phát biểu sau:

Các khẳng đònh

Nếu B nằm giữa C và D thì CB
+ DB = CD.

Nếu M thuộc đường thẳng
AB thì
AM + MB = AB.
Nếu TV + VX = TX thì V nằm
giữa T, X
Nếu TV + VX = TX thì T, V, X
thẳng hàng.

Trả
lời


Cỏc kin thc cn ghi nh
1. im M nằm gia A và B AM + MB =
AB

2. Các loại bài tập:
-

Cho ba điểm thẳng hàng ta chỉ cần đo 2
lần mà vn biết đợc độ dài của cả ba đoạn
thẳng.

-

Thêm một cách nhận biết một điểm nằm
gia hai điểm.

-

Thêm một phơng pháp nhận biết ba điểm
thẳng hàng.


• Nắm vững nhận xét trang 120.
• Làm bài tập 46, 48, 49, 51 trang
121, 122 SGK.
Chuẩn bị bài mới:
• Thước thẳng có chia khoảng.
• Xem trước bài mới: “Vẽ đoạn thẳng
cho biết độ dài”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×