Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện kế toán quản trị tại bệnh viện lao và bệnh phổi quảng ngãi

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

NGUYỄN KHÁNH DIỄM

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI
BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI QUẢNG NGÃI

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN

Mã số: 8.34.03.01

Đà Nẵng - 2019


Công trình được hoàn thành tại
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN

Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh

Phản biện : PGS.TS. TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN

Phản biện 2: PGS.TS. VÕ VĂN NHỊ

Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp
Thạc sĩ Kế toán họp tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
vào ngày 24 tháng 8 năm 2019

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng


1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, các bệnh viện
công ngày càng hướng đến sự hài lòng của người bệnh, nên không
ngừng ứng dụng các kỹ thuật y tế tân tiến, hiện đại, nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ y, bác sĩ và hơn bao giờ hết, trong giai đoạn
tình hình ở nước ta đang phải đối mặt giữa cân bằng ngân sách nhà
nước, điều này đã ảnh hưởng mọi mặt từ y tế, giáo dục, kinh tế, xã
hội…trong sự tác động chung đó thì các Bệnh viện công tất yếu phải
đương đầu với rất nhiều khó khăn và thách thức trong việc cân đối
giữa nguồn lực có hạn với chất lượng dịch vụ mà Bệnh viện cung
cấp, Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Quảng Ngãi cũng không ngoại lệ.
Hiện nay kế toán quản trị tại Bệnh Viện Lao và Bệnh Phổi Quảng
Ngãi chưa được vận dụng một cách có hệ thống và hiệu quả, điều
này đã ảnh hưởng đến quá trình quản lý thu chi tại bệnh viện, dẫn
đến không kiểm soát chặt chẽ được các khoản chi cũng như các
khoản thu làm ảnh hưởng đến quá trình trích lập các quỹ theo dự
kiến ảnh hưởng đến quá trình lựa chọn các phương án đầu tư dài hạn
và ảnh hưởng đến các quyết định ngắn hạn nhất là trong vấn đề đầu
tư mua thuốc và việc phân phối quỹ khen thưởng cho từng đối tượng
chưa phù hợp. Tóm lại Bệnh viện đã lập dự toán nhưng mọi hoạt
động diễn ra tại Bệnh Viện Lao và Bệnh Phổi Quảng Ngãi chưa
được thực hiện sát với kế hoạch đã đặt ra. Vì những lý do được nêu
ra tất yếu dẫn đến Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi buộc phải ứng dụng
kế toán quản trị một cách hiệu quả, nó giúp tăng cường việc ra quyết
định, góp phần định hướng cho sự phát triển chiến lược và đánh giá
các chiến lược hiện tại.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2
Nhằm đưa ra những giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản
trị tại Bệnh Viện Lao và Bệnh Phổi Quảng Ngãi, góp phần nâng cao
hiệu quả quản lý tài chính tại Bệnh viện.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Nội dung kế toán quản trị tại Bệnh viện
Lao và Bệnh Phổi Quảng Ngãi bao gồm: Xây dựng định mức và dự
toán hoạt động thu – chi cho hoạt động thường xuyên, kiểm tra kiểm
soát tình hình thực hiện dự toán, phân tích thông tin chi phí để đưa ra
quyết định.
Phạm vi nghiên cứu: Công tác kế toán quản trị tại Bệnh viện
Lao và Bệnh Phổi Quảng Ngãi trong năm 2016-2018
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng dữ liệu thứ cấp được thu thập chủ yếu từ
phòng Tài Chính – Kế Toán tại Bệnh Viện Lao và Bệnh Phổi Quảng
Ngãi.
Luận văn sử dụng phương pháp mô tả kết hợp với phương
pháp so sánh, phân tích số liệu qua các năm tại Bệnh Viện Lao và
Bệnh Phổi Quảng Ngãi.
5. Bố cục của luận văn
Luận văn có kết cấu 3 chương gồm:
Chương 1: Cơ Sở Lý Luận Về Kế Toán Quản Trị Trong Đơn
Vị Sự nghiệp Có Thu.
Chương 2: Thực Trạng Công Tác Kế Toán Quản Trị Tại Bệnh
viện Lao và Bệnh Phổi Quảng Ngãi.
Chương 3: Hoàn Thiện Kế Toán Quản Trị Tại Bệnh Viện
Lao và Bệnh Phổi Quảng Ngãi.
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
CHƢƠNG 1


3
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG ĐƠN VỊ
SỰ NGHIỆP CÓ THU
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ
THU
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm đơn vị sự nghiệp có thu
a)

Khái niệm

b)

Đặc điểm

1.1.2. Phân loại, phân cấp quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp
có thu
a)
b)

Phân loại theo mức độ tự chủ
Phân cấp quản lý tài chính

1.1.3. Quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp có thu
a) Nguồn kinh phí hoạt động
b) Nội dung chi
- Chi thường xuyên:
- Chi không thường xuyên:
c) Tính tự chủ tài chính
d) Sử dụng kết quả hoạt động tài chính trong năm
Tùy theo phân loại theo mức độ tự chủ khác nhau thì việc trích
lập các quỹ tại các đơn vị sự nghiệp có thu cũng khác nhau theo quy
định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.
e) Sử dụng các quỹ
1.2. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
1.2.1. Khái niệm
Kế toán quản trị là một môn khoa thu nhận, xử lý và cung cấp
thông tin định lượng kết hợp với định tính về các hoạt động của một
đơn vị cụ thể. Các thông tin đó giúp các nhà quản trị trong quá trình
ra quyết định liên quan đến việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện,


4
kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động cùa đơn vị
nhằm tối ưu hóa các mục tiêu.[8]
1.2.2. Bản chất kế toán quản trị trong đơn vị sự nghiệp có
thu
1.2.3. Chức năng thông tin kế toán quản trị trong các đơn vị
sự nghiệp có thu
1.3. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ
THU
1.3.1. Phân loại chi phí trong đơn vị sự nghiệp có thu
Mỗi cách phân loại chi phí đáp ứng yêu cầu sử dụng thông tin
chi phí ở các mức độ khác nhau và không nằm ngoài mục đích đáp
ứng yêu cầu thu thập, cung cấp, trình bày thông tin nhằm quản trị
hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở
phân loại khác nhau, chi phí được thể hiện theo cơ cấu khác nhau.
1.3.2. Lập dự toán
Cách tiến hành lập dự toán:
a) Dự toán chi sự nghiệp
b) Dự toán kết quả hoạt động tài chính
c) Dự toán phân phối kết quả hoạt động tài chính
1.3.3. Kế toán quản trị chi phí trong đơn vị sự nghiệp có thu
1.3.4. Kế toán quản trị trong việc kiểm tra đánh giá dự toán
a) Kiểm tra công tác thu
b) Kiểm tra công tác chi
c) Đánh giá tình hình hoạt động giữa thực hiện và dự toán
1.3.5. Vận dụng kế toán quản trị trong việc ra quyết định
a) Quyết định mang tính ngắn hạn
Quyết định ngắn hạn là những quyết định thường liên quan đến
một kỳ kế toán hoặc trong phạm vi thời hạn dưới một năm.


5
b) Quyết định mang tính dài hạn
Là quyết định giúp nhà quản lý giải quyết được bài toán kinh tế
hoạch định chiến lược lâu dài.
1.3.6. Mô hình tổ chức kế toán quản trị trong đơn vị sự
nghiệp có thu
Trong thực tiễn các đơn vị sự nghiệp có thu, thông thường tổ
chức kế toán quản trị theo một trong hai mô hình sau:
Tổ chức kế toán quản trị và kế toán tài chính theo mô hình kết
hợp.
Tổ chức kế toán quản trị và kế toán tài chính theo mô hình tách
biệt.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1
Nội dung chương này đề cập đến hai nội dung:

- Một là, khái quát tổng quan về đặc điểm đơn vị sự nghiệp có
thu. Mô tả đặc điểm, tính chất các nguồn kinh phí cũng như việc sử
dụng các nguồn kinh phí. Khái quát các hoạt động tài chính của đơn
vị sự nghiệp có thu.

- Hai là, hệ thống hóa lý luận về kế toán quản trị trong đơn vị
sự nghiệp có thu.
CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI BỆNH
VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI QUẢNG NGÃI
2.1. TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI
QUẢNG NGÃI
2.1.1. Khái quát về đặc điểm, tình hình chung của Bệnh
viện
a) Vị trí pháp lý


6
b) Chức năng, nhiệm vụ
c) Nhân sự
2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý tại Bệnh viện
2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán của Bệnh viện
2.1.4. Đặc điểm cơ chế tài chính tại Bệnh viện
a) Đặc điểm về nguồn thu
- Ngân sách Nhà nƣớc cấp hàng năm
- Thu viện phí và bảo hiểm y tế
Khái quát các nguồn thu của Bệnh viện qua các năm được
trình bày ở Bảng 2.1.
Bảng 2.1 Nguồn thu qua các giai đoạn 2016-2018
Đvt: triệu đồng
Thực hiện

Nội dung
Tổng thu
1. Số thu ngân sách nhà nước cấp
2. Thu viện phí
3. Thu BHYT
* TỶ TRỌNG CÁC NGUỒN THU
1. Số thu ngân sách nhà nước cấp
2. Thu viện phí
3. Thu BHYT

2016
11,990
8,123
834
3,033
100
67.75
6.96
25.30

2017
19,347
10,331
1,240
7,776
100
53.40
6.41
40.19

2018
24,115
10,413
1,389
12,313
100
43.18
5.76
51.06

(Nguồn: Báo cáo tài chính của Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi
Quảng Ngãi 2015-2018)
b)

Đặc điểm về quản lý chi
b1) Quản lý theo các nhóm chi: (phân loại theo hệ thống

mục lục NSNN)
b2) Quản lý các nguồn kinh phí
Bảng 2.2 Thực hiện chi thường xuyên qua các giai đoạn năm


7
2016-2018
Đvt: triệu đồng
Năm 2016
Nhóm chi

Số tiền

Tỉ lệ
(%)

Năm 2017
Số tiền

Năm 2018

Tỉ lệ

Số

Tỉ lệ

(%)

tiền

(%)

Thanh toán cá nhân

7,646

58.8

7,884

43.9

7,985

42.0

Hàng hóa dịch vụ

4,006

30.8

6,442

35.8

7,726

40.7

Mua sắm sửa chữa

638

4.9

1,134

6.3

1,422

7.5

Khác

711

5.5

2,519

14.0

1,864

9.8

Cộng

13,001

100

17,979

100

18,997

100

(Nguồn: Báo cáo tài chính của Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi
Quảng Ngãi 2015-2018)
2.2. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI BỆNH
VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI QUẢNG NGÃI
2.2.1. Mô hình tổ chức kế toán quản trị tại Bệnh viện
Tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Quảng Ngãi mô hình tổ chức
kế toán quản trị được thực hiện theo mô hình kết hợp giữa tổ chức kế
toán quản trị và kế toán tài chính.
2.2.2. Thực trạng về phân loại chi phí tại Bệnh viện
Bệnh viện phân loại chi phí theo nội dung chi và theo quyền tự
chủ nhằm thực hiện kế toán theo mục lục NSNN, chưa quan tâm đến
các tiêu thức phân loại chi phí khác với mục đích sử dụng trong báo
cáo quản trị.
2.2.3. Thực trạng về xây dựng định mức chi phí
2.2.4. Thực trạng công tác lập dự toán
Sơ đồ 2.3 thể hiện mô hình xây dựng dự toán tại Bệnh Viện Lao
và Bệnh Phổi Quảng Ngãi.


8
Dự toán thu

Thu Viện Phí

Thu NSNN

Thu BHYT

Dự toán chi

Thanh toán cá
nhân

Hàng hóa
dịch vụ

Mua sắm sửa
chữa

Khác

Dự toán kết quả hoạt
động

Dự toán phân phối kết
quả hoạt động

Quỹ thu nhập
tăng thêm cho
CBVC

Lập quỹ phát
triển hoạt
động sự
nghiệp

Quỹ khen
thưởng, phúc
lợi

Quỹ dự phòng ổn
định thu nhập

Sơ đồ 2.3: Mô hình xây dựng dự toán tại Bệnh Viện Lao và
Bệnh Phổi Quảng Ngãi.
(Nguồn: Phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi
Quảng Ngãi)


9
a) Các cơ sở để xây dựng dự toán
b) Quy trình xây dựng dự toán
b1) Xây dựng dự toán thu:
Bảng 2.3 Nguồn thu theo kế hoạch của Bệnh viện giai đoạn
2016-2018
Đơn vị tính: triệu đồng
Dự toán
Nội dung

Năm

Năm 2017

Năm 2018

12,203

16,375

20,630

10,103

9,924

11,246

500

900

1,000

1,600

5,551

8,384

100

100

100

84.26

82.77

93.79

2. Thu viện phí

4.17

7.51

8.34

3. Thu BHYT

13.34

46.30

69.92

2016
Tổng thu
1. Số thu ngân sách nhà
nước cấp
2. Thu viện phí
3. Thu BHYT
* Tỷ trọng các nguồn thu
1. Số thu ngân sách nhà
nước cấp

(Nguồn: Báo cáo kế hoạch hoạt động của Bệnh viện Lao và
Bệnh Phổi năm 2016-2018)


10
b2) Xây dựng dự toán chi thường xuyên:
Bảng 2.4 Dự toán chi thường xuyên kế hoạch của Bệnh viện
giai đoạn 2016-2018
Đơn vị tính: Triệu đồng
Dự toán các khoản
chi

Năm 2016
Số

Tỷ

tiền

lệ (%)

Năm 2017
Số tiền

Năm 2018

Tỷ

Số

Tỷ

lệ(%)

tiền

lệ(%)

Thanh toán cá nhân

7,500

62.8

7,800

48.8 8,500 45.946

Hàng hóa dịch vụ

3,200

26.8

6,000

37.5 7,300 39.459

Mua sắm sửa chữa

700

5.9

1,000

6.3 1,200 6.486

Khác

550

4.6

1,200

7.5 1,500 8.108

Cộng

11,950

100 16,000

100 18,500

100

(Nguồn: Báo cáo kế hoạch hoạt động của Bệnh viện Lao và
Bệnh Phổi năm 2016-2018)
b3) Dự toán kết quả hoạt động tài chính và phân phối kết quả
tài chính.
Bảng 2.5 Dự toán kết quả hoạt động tài chính năm 2016-2018
Đvt: Triệu đồng
2016

2017

2018

Số tiền

Số tiền

Số tiền

Tổng Thu dự toán

12,203

16,375

20,630

Tổng Chi dự toán

11,950

16,000

18,500

Chênh lệch thu chi

253

375

2,130

Nội Dung

(Nguồn: Báo cáo kế hoạch hoạt động của Bệnh viện Lao và
Bệnh Phổi năm 2016-2018)


11
Bảng 2.6 Dự toán phân phối kết quả tài chính qua giai đoạn
2016-2018
Đvt:
Triệu đồng
2016

2017

2018

Số tiền

Số tiền

Số tiền

Thu nhập tăng thêm cho CBVC.

164

244

1,385

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

38

56

320

Lập quỹ khen thưởng, phúc lợi

25

38

213

Lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập.

25

38

213

Nội Dung

(Nguồn: Báo cáo kế hoạch hoạt động của Bệnh viện Lao và
Bệnh Phổi năm 2016-2018)
2.2.5. Kiểm soát, đánh giá tình hình thực hiện dự toán
Nội dung kiểm tra, kiểm soát dự toán như sau:
+ Kiểm tra việc thực hiện dự toán thu
Việc kiểm tra dự toán chi ở bệnh viện hiện nay vẫn còn có
nhiều bất cập, việc lập dự toán chi thường dựa vào số liệu những
năm trước, mà không dự toán được các khoản chi phát sinh nên
thường hay xảy ra tình trạng chi tăng nhanh không kiểm soát được
(ví dụ như phát sinh xây dựng sửa chữa ngoài dự toán, giá điện nước
tăng….).
+ Kiểm tra việc thực hiện dự toán chi
Hiện nay việc kiểm tra dự toán chi diễn ra ở bệnh viện vẫn còn
nhiều bất cập, việc lập dự toán chi thường chỉ dựa vào số liệu những
năm trước, mà không dự toán được các khoản chi phát sinh nên
thường hay xảy ra tình trạng chi tăng nhanh không kiểm soát được
(ví dụ như phát sinh xây dựng sửa chữa ngoài dự toán, giá điện nước


12
tăng….).
2.2.6. Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Bệnh

viện
Nhìn chung việc hạch toán phản ánh tập hợp chi phí mang tính
chất chung, tổng thể chi phí hoạt động của toàn bệnh viện, khó phân
biệt rõ ràng và nhận diện bản chất của sự vận động chi phí theo từng
loại chi khác nhau.
2.2.7. Thực trạng cung cấp thông tin cho việc ra quyết định
+ Cung cấp thông tin cho việc ra quyết định ngắn hạn
+ Cung cấp thông tin cho việc ra quyết định dài hạn
2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI BỆNH
VIỆN
2.3.1. Đánh giá những mặt tích cực đã đạt đƣợc
- Về phân loại chi phí:
- Về tổ chức xây dựng định mức:
- Về xây dựng dự toán:
2.3.2. Những mặt tồn tại và vƣớng mắc
- Về phân loại chi phí hoạt động
Bệnh viện mới chỉ dừng lại ở phân loại chi phí theo nội dung
kinh tế phù hợp mục lục NSNN đối với chi thường xuyên và chi
không thường xuyên, có nguồn gốc từ NSNN. Tuy nhiên, các tiêu
thức phân loại chi phí cũng chưa phân loại theo chức năng và theo
mức độ hoạt động phục vụ cho quản trị chưa được thực hiện.
- Về xây dựng định mức chi phí
Một số định mức chi chưa được xây dựng một cách cụ thể chi
tiết cho từng khoa phòng, chẳng hạn như chi về văn phòng phẩm.
- Về xây dựng dự toán
Do đặc thù của đơn vị sự nghiệp y tế công lập là các khoản chi


13
hoạt động đều phải xây dựng dự toán và thực hiện theo dự toán, việc
để xác định kinh phí, chi phí quản lý chung được tính chủ yếu dựa
vào kinh nghiệm mà ít có nghiên cứu cụ thể để đưa ra cơ sở tính toán
có căn cứ khoa học.
- Về phân tích thông tin chi phí để đưa ra quyết định
Việc phân tích chi phí chủ yếu mới dừng lại ở kỹ thuật so sánh
giữa kỳ báo cáo so với kỳ gốc hoặc số liệu báo cáo so với số liệu dự
toán mà chưa sử dụng các kỹ thuật phân tích sâu
- Việc kiểm soát chi phí
Bệnh viện chưa xây dựng được các hệ thống báo cáo kế toán
quản trị nhằm kiểm soát các khoản chi một cách chi tiết, từ đó để có
những đánh giá về sự biến động chi phí, đồng thời qua đây giúp việc
dự toán trong hoạt động chính xác, có cơ sở và khoa hoc hơn.
Nguyên nhân tồn tại


14
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
Qua nghiên cứu thực trạng công tác kế toán quản trị tại Bệnh
viện Lao và Bệnh Phổi Quảng Ngãi, có thể nhận thấy trong quá trình
hoạt động, tổ chức kế toán quản trị tại Bệnh viện đã cơ bản cung cấp
thông tin tài chính cơ bản và có tác động tích cực đến công tác quản
lý tài chính đến đơn vị.
Các nội dung nghiên cứu Chương này đi sâu nghiên cứu đặc
điểm tài chính của Bệnh viện. Nghiên cứu công tác kế toán quản trị
tại bệnh viện bao gồm phân loại chi phí, lập dự toán thu – chi và thực
hiện dự toán, định mức chi phí tại bệnh viện.
Trên cơ sở thực trạng này, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt
được, vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác kế toán
quản trị cần khắc phục để không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng
các nguồn kinh phí của Bệnh viện trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả
cao. Đây chính là nền tảng cơ sở để đưa ra những đề xuất, kiến nghị
nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị Bệnh viện tại chương tiếp
theo.


15
CHƢƠNG 3
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI BỆNH VIỆN LAO
VÀ BỆNH PHỔI QUẢNG NGÃI
3.1. CƠ SỞ VÀ ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN
QUẢN TRỊ TẠI BỆNH VIỆN
3.1.1. Cơ sở hoàn thiện kế toán quản trị tại Bệnh viện.
3.1.2. Định hƣớng hoàn thiện kế toán quản trị tại Bệnh viện
3.2. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI BỆNH VIỆN
3.2.1. Hoàn thiện phân loại chi phí
Với cách phân loại chi phí theo chức năng hoạt động đó sẽ là cơ
sở để các nhà quản trị xây dựng hệ thống dự toán chi phí theo các
khoản mục, yếu tố nhằm phân tích, đánh giá sự biến động của chi
phí, đó là nguồn thông tin kiểm soát chi phí trong bệnh viện. Ứng
dụng phân loại theo cách này thì việc phân loại chi phí thể hiện tại
Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Quảng Ngãi được thể hiện qua Sơ đồ
3.1.


16
Phân loại chi phí tại Bệnh viện theo
nhu cầu quản trị của Giám đốc

Chi phí trong cung cấp dịch vụ
khám chữa bệnh

Chi phí ngoài hoạt động khám
chữa bệnh

Chi phí công khám
chữa bệnh

Chi cho con
người

Chi phí tiền giường

Chi văn phòng
phẩm

Chi phí xét nghiệm

Chi các dịch vụ
(tiền điện,
nước,…)

Chi phí chuẩn đoán
hình ảnh
Chi phí thăm dò
chức năng
Chi phí thuốc
Chi vật tư y tế

Sơ đồ 3.1: Phân loại chi phí theo nhu cầu quản trị tại Bệnh viện
Với việc phân loại chi phí bằng cách này giúp cho việc tổ chức
kiểm soát chi phí theo nhu cầu quản trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh
Phổi Quảng Ngãi thêm chặc chẽ và hoàn thiện hơn, đặc biệt giúp cho


17
việc thực hiện dự toán chi có cơ sở và khoa học hơn.
3.2.2. Hoàn thiện định mức chi phí và dự toán tại Bệnh viện.
a) Vận dụng định mức chi phí.
b) Xây dựng mô hình lập dự toán tại đơn vị.
+ Xây dựng dự toán chi phân bổ theo thời gian
+ Xây dựng dự toán thu chi linh hoạt
3.2.3. Hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát dự toán tại
Bệnh viện
a) Thiết lập hệ thống báo cáo kiểm soát dự toán tại Bệnh Viện
Bảng 3.3 Báo cáo kiểm soát các khoản mục thu năm 2018
Đvt: triệu đồng
Nội dung

Dự toán

Thực hiện

Chênh lệch

Tổng Thu

20,630

24,115

3,485

NSNN

10,346

10,413

67

1,584

2,465

881

ngoại trú viện phí:

300

586

286

ngoại trú BHYT:

1,284

1,879

595

3,600

11,237

7,637

nội trú viện phí:

600

803

203

nội trú BHYT:

3,000

10,434

7,434

Thu ngoại trú

Thu nội trú

(Nguồn: Báo cáo tài chính của Bệnh viện năm 2018)
Với bảng báo cáo này giúp ban giám đốc đánh giá một cách
chi tiết nguồn thu, từ việc so sánh giữa dự toán với thực hiện, đồng
thời qua đây giúp cho việc dự toán kỳ sau được hoàn chỉnh hơn.
b) Xây dựng hệ thống báo cáo lập dự toán nguồn chi và
nguồn thu chi tiết tại Bệnh Viện
Việc xây dựng hệ thống báo cáo Kế toán quản trị tại Bệnh viện


18
nhằm giúp cho đơn vị có dự toán hợp lý và lôgic trong quá trình hoạt
động
a) Xây dựng dự toán thu chi tiết từng khoa tại Bệnh viện
b) Xây dựng dự toán chi chi tiết
3.2.4. Cung cấp thông tin hỗ trợ việc ra quyết định
a) Cung cấp thông tin cho việc ra quyết định ngắn hạn
b) Cung cấp thông tin cho việc ra quyết định dài hạn
Hiện tại bệnh viện đang lên phương án kinh doanh dịch vụ nhà
thuốc, dưới đây là phương án kinh doanh dịch vụ nhà thuốc tại bệnh
viện: Tổng nguồn vốn ban đầu là 100.000.000 đồng trong đó vốn từ
bệnh viện sẽ là 30.000.000 đồng, vốn từ nhân viên là 70.000.000
đồng
Bảng 3.8 Phương án kinh doanh dịch vụ nhà thuốc tại Bệnh
viện Lao và Bệnh Phổi Quảng Ngãi
Phƣơng án Kinh doanh

Số tiền

số năm

khấu hao 1

dịch vụ nhà thuốc

(đồng)

hao mòn

tháng

Máy điều hòa

5,000,000

5

83,333

Tủ thuốc

15,000,000

10

125,000

Thuốc

50,000,000
7,000,000

5

116,667

200,000

3

5,556

Máy vi tính
Máy tính
Tiền thuê bằng dược
sĩ/tháng

4,000,000

Thuê dược sĩ/tháng

3,500,000

Thuê kế toán/tháng

3,000,000

Tiền điện/tháng

700,000

Văn phòng phẩm/tháng

200,000


19
Phƣơng án Kinh doanh

Số tiền

số năm

khấu hao 1

dịch vụ nhà thuốc

(đồng)

hao mòn

tháng

mực sạc máy vi tính/tháng

75,000

Tiền thuê đất Bệnh
viện/tháng

3,000,000

Tổng vốn kinh doanh

91,675,000

(Nguồn: Phòng Tài chính Kế Toán Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi
Quảng Ngãi)
Theo thông kế trung bình 1 ngày sẽ có 6 người ngoại trú đến
khám và mua thuốc, hóa đơn tiền thuốc dao động từ 50.000 –
100.000. Giả sử với hóa đơn 100.000 đồng một ngày, bệnh viện có
doanh thu đạt 600.000đồng/1ngày, với 1 tháng 30 ngày doanh thu
bệnh viện là 18.000.000 đồng
Bảng 3.9 Bảng dự toán kết quả kinh doanh dịch vụ nhà thuốc
tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Quảng Ngãi.
Nội dung

Số tiền (đồng)

Doanh thu bán thuốc/tháng

18,000,000

Chi phí

20,205,556
Giá vốn hàng bán
Máy điều hòa

5,400,000
83,333

Tủ thuốc

125,000

Máy vi tính

116,667

Máy tính

5,556

Tiền thuê bằng dược sĩ/tháng

4,000,000

Thuê dược sĩ/tháng

3,500,000

Thuê kế toán/tháng

3,000,000


20
Nội dung

Số tiền (đồng)

Tiền điện/tháng

700,000

Văn phòng phẩm/tháng

200,000

mực sạc máy vi tính/tháng
Tiền thuê đất Bệnh viện/tháng
Lợi nhuận

75,000
3,000,000
(2,205,556)

Qua phân tích thông tin như nêu trên, Bệnh viện chưa thể thực
hiện dự án kinh doanh, vì sẽ bị lỗ nguyên nhân do số lượt bệnh nhân
đến khám tại bệnh viện quá ít, cần một khoản thời gian dài để người
dân biết đến bệnh viện nhiều hơn, số lượt đến khám tăng, khi đó
phương án có thể xem xét về tính khả thi, còn hiện tại Bệnh viện
không nên thực hiện dự án này.
3.2.5. Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Bệnh viện Lao
và Bệnh Phổi Quảng Ngãi
a) Tập hợp chi phí phát sinh theo phân loại chi phí trong hoạt
động cung cấp dịch vụ và ngoài cung cấp dịch vụ Khám chữa
bệnh.
b) Xác định tính giá thành phù hợp với từng loại dịch vụ y tế
tại bệnh viện
Giá thành sản phẩm, dịch vụ được xác định trên cơ sở 3 loại chi
phí chính:
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
- Chi phí lao động trực tiếp.
- Chi phí sản xuất chung.
Ví dụ xác định tính giá thành dịch vụ Chụp X Quang phim
>24x30 cm (1 tư thế) tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Quảng Ngãi.


21
Tính giá thành dịch vụ theo chi phí thực tế kết hợp chi phí ước tính
Giá dịch vụ chụp X Quang = chi phí nguyên vật liệu trực tiếp +
chi phí lao động trực tiếp + chi phí sản xuất chung
Trong đó:
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được tính theo chi phí thực tế
gồm: phim và bì đựng phim trị giá 30.000 đ
- Chi phí lao động trực tiếp được tính theo chi phí thực tế gồm:
3 kỹ thuật viên trình độ đại học (1 người ngồi máy tính, 1 người thực
hiện với máy chụp phim và 1 người hướng dẫn bệnh nhân thực hiện)
Lương nhân viên mỗi tháng = 2,34 * 1.490.000 = 3.486.600 đ
Trung bình mỗi tháng làm 20 ngày, vậy mỗi ngày lương của
một người là 3.486.600/20 = 174.330 đ
Trung bình mỗi ngày làm 8 tiếng, vậy mỗi tiếng lương của một
người là 174.330/8 = 21.791 đ .
Để hoàn thành xong 1 dịch vụ chụp phim cần tốn 5 phút vậy
mỗi phút là 21.791/60 = 363 đ => 5 phút cần 363 x 5 = 1.816 đ/1
người.
Với 3 người thì cần 1.816 x 3 = 5.448 đ
Vậy nhân công trực tiếp để hoàn thành 1 dịch vụ chụp phim là:
5.448 + 0,7% *5.448(độc hại từ tia X Quang trong chụp phim)
= 9.261 đ
- Chi phí sản xuất chung được tính theo chi phí ước tính gồm:
Chi phí hao mòn của 1 bộ máy móc thiết bị chụp x quang cho
mỗi lần chụp là 5.000 (bộ máy chụp X quang là 100.000.000 khấu
hao trong 5 năm, vậy mỗi năm khấu hao theo phương pháp đường
thẳng là 100.000.000/5 = 20.000.000 đ, mỗi tháng khấu hao sẽ là
20.000.000/12 = 1.666.667 đ, với một tháng 30 ngày thì mỗi ngày
khấu hao là 1.666.667/30 = 55.556 đ, theo thống kê tại bệnh viện


22
trung bình mỗi ngày bệnh viện chụp được 7-15 phim, giả định một
ngày bệnh viện chụp được 11 phim thì phân bổ cho 11 phim vậy mỗi
phim khấu hao khoảng 5.000 đ)
Chi phí công cụ dụng cụ (gồm chi phí tiền bàn ghế, máy vi tính,
viết mực, kim bấm, giấy, mực in…) là 10.000 đ
Chi phí vệ sinh (tiền lương lao công, xà phòng, khăn lâu, khăn
tay, khẩu trang, chổi lâu..) là 5.000 đ
Chi phí điện, nước là 5.000 đ
Chi phí sản xuất chung ước tính là : 5.000 + 10.000 + 5.000 +
5.000 = 25.000 đ
Vậy giá dịch vụ chụp x quang phim > 24 x 30 cm (1 tư thế) là:
30.000 + 9.261 + 25.000 = 64.261 đ
Trong khi giá được niêm yết theo bộ y tế về dịch vụ chụp x
quang phim > 24 x 30 cm (1 tư thế) là 55.200 đ
Qua đây cho thấy giá niêm yết của bộ y tế chưa phù hợp thực tế
tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Quảng Ngãi để thực hiện việc tự chủ
theo lộ trình của bộ y tế theo nghị định Nghị định 16/2015/ND_CP
có hiệu lực từ ngày 06/04/2015, nghị định này quy định cơ chế tự
chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
3.2.6. Hoàn thiện tổ chức kế toán đáp ứng yêu cầu Kế toán
quản trị.
a) Xây dựng mô hình bộ máy kế toán
b) Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán
c) Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán, sổ kế toán và để tập
hợp chi phí và phản ánh doanh thu
Trên cơ sở dữ liệu của nguồn thu và chi phí của các tài khoản
được tổ chức như trên, đơn vị có thể kết xuất ra được các dữ liệu cần
thiết phục vụ cho công tác lập sổ kế toán cũng như các báo cáo cung


23
cấp thông tin cho việc lập dự toán, báo cáo phân tích các khoản thu,
báo cáo phân tích chi phí,...nhằm cung cấp kịp thời thông tin cho các
nhà quản trị đơn vị.
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN VẬN DỤNG KẾ
TOÁN QUẢN TRỊ TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI
QUẢNG NGÃI.
3.3.1. Đối với nhà nƣớc và các cơ quan chức năng
3.3.2. Đối với Bệnh Viện Lao và Bệnh Phổi Quảng Ngãi
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3
Qua phân tích thực trạng tổ chức thực hiện kế toán quản trị tại
Bệnh Viện Lao và Bệnh Phổi Quảng Ngãi kết hợp với các nền tảng
là cơ sở lý luận về kế toán quản trị trong các đơn vị sự nghiệp có thu,
Chương 3 của luận văn này đã đưa ra một số giải pháp cần hoàn
thiện ở một số nội dung về công tác kế toán quản trị và khẳng định
sự cần thiết phải vận dụng kế toán quản trị tại Bệnh Viện Lao và
Bệnh Phổi Quảng Ngãi.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×