Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn sử dụng unikey gõ telex

Hướng dẫn sử dụng Unikey
Sau khi bạn cài đặt unikey xong thì Unikey sẽ tự động khởi
động, thông thường thì chúng ta sẽ không cần phải làm gì
thêm sau khi cài đặt Unikey do phần mềm đã cấu hình mặc
định để chúng ta có thể sử dụng được ngay với kiểu gõ
Telex và bảng mã Unicode sau khi cài đặt.

Hướng dẫn Cách gõ tiếng Việt có dấu (kiểu gõ Telex)
 aa = â
 oo = ô
 ee = ê
 dd = đ
 s = dấu sắc
 f = dấu huyền
 r = dấu hỏi
 x = dấu ngã
 j = dấu nặng
 w = (aw = ă; ow = ơ; uw = ư)


 z = xóa dấu đã gõ trước đó ( tairz = tai; xóa dấu hỏi)

Ví dụ : để gõ được chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thì sẽ gõ như sau: Coongj hoaf xax hooij chur nghiax
Vieetj NamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×