Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu giải pháp xử lý nền đường đoạn lên cầu chợ kinh tỉnh sóc trăng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

NGUYỄN THÁI HIỀN

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỀN ĐƯỜNG ĐOẠN LÊN CẦU CHỢ
KINH - TỈNH SÓC TRĂNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ

SÓC TRĂNG, NĂM 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI


NGUYỄN THÁI HIỀN

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỀN ĐƯỜNG ĐOẠN LÊN CẦU CHỢ
KINH - TỈNH SÓC TRĂNG

CHUYÊN NGÀNH:

ĐỊA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

MÃ SỐ:

60 58 02 04

NGƯỜI HƯỚNG DẪN:

TS NGUYỄN VĂN LỘC

SÓC TRĂNG, NĂM 2017


GÁY BÌA LUẬN VĂN

NGUYỄN THÁI HIỀN

LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI, NĂM 2017LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ này là công trình nghiên cứu của bản thân. Các số
liệu kết quả trình bày trong luận văn này là đúng sự thật, có nguồn gốc rõ ràng và chưa
được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào.

Tác giả luận văn

Nguyễn Thái Hiền


5

i


LỜI CÁM ƠN
Luận văn được hoàn thành là thành quả của sự cố gắng, nỗ lực hết mình và sự giúp đỡ
tận tình của các thầy cô trong bộ môn Địa kỹ thuật trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội,
đặc biệt dưới sự hướng dẫn khoa học của thầy TS. Nguyễn Văn Lộc.
Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy hướng dẫn, đã tận tâm hướng dẫn khoa
học suốt quá trình từ khi lựa chọn đề tài, xây dựng đề cương đến khi hoàn thành luận
văn.
Tác giả xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong bộ môn Địa kỹ thuật, Khoa Công trình
đã giúp đỡ và tạo điều kiện tác giả hoàn thành luận văn này.

6

i


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .........................................................................................................................1
1. Tính cấp thiết của đề tài...............................................................................................1
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................1
3. Nội dung nghiên cứu ...................................................................................................2
4. Các tiếp cận và phương pháp nghiên cứu....................................................................2
5. Kết quả dự kiến đạt được.............................................................................................2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÔNG TRÌNH VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỀN
ĐẤT YẾU........................................................................................................................3
1.1 Tổng quan nền đất yếu ..............................................................................................3
1.1.1 Khái niệm nền đất yếu ............................................................................................3
1.1.2 Một số đặc điểm của nền đất yếu ...........................................................................3
1.1.3 Các loại đất mềm yếu thường gặp ..........................................................................4
1.2 Tổng quan các giải pháp xử lý nền đất yếu ...............................................................4
1.2.1 Các giải pháp xử lý nền đất yếu .............................................................................4
1.2.2 Các phương pháp xử lý về móng: ..........................................................................4
1.2.3 Các phương pháp xử lý về nền:..............................................................................5
1.2.3.1 Phương pháp thay nền (đệm cát):........................................................................5
1.2.3.2 Phương pháp bệ phản áp: ....................................................................................7
1.2.3.3 Gia cố nền bằng vải địa kỹ thuật. ........................................................................8
1.2.3.4 Phương pháp cọc bê tông cốt thép: .....................................................................9
1.2.3.5 Phương pháp cọc Xi măng đất: .........................................................................10
1.2.3.6 Phương pháp Cọc cát:........................................................................................11
1.2.3.7 Phương pháp Giếng cát: ....................................................................................12
1.2.3.8 Gia cố nền bằng bấc thấm. ................................................................................13
1.3 Lựa chọn phương pháp áp dụng cho dự án nền tuyến đường ................................14
1.3.1 Đánh giá các thông số địa chất .............................................................................14
1.3.2 So sánh giữa các giải pháp xử lý nền ...................................................................14
1.3.3 Lựa chọn phương pháp phù hợp áp dụng cho nền đường. ...................................17
1.4 Kết luận chương 1 ...................................................................................................18
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CỌC XI MĂNG ĐẤT ..............................19
3

3


2.1 Khái quát về cọc xi măng đất ..................................................................................19
2.1.1 Khái niệm cọc xi măng đất...................................................................................19
2.1.3 Đặc điểm kết cấu của cọc xi măng đất .................................................................22
2.1.3.1 Xi măng – nước ảnh hưởng đến cọc xi măng đất..............................................22
2.1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành cường độ ..........................................22
2.2 Cơ sở lý thuyết tính toán .........................................................................................27
2.2.1 Tiêu chuẩn áp dụng tính toán thiết kế cọc xi măng đất........................................27
2.2.2. Nguyên tắc làm việc của cọc xi măng đất...........................................................27
2.2.3 Tính toán thiết kế cọc xi măng đất. ......................................................................28
2.2.3.1. Tính sức chịu tải của cọc..................................................................................28
2.2.3.2. Đánh giá ổn định cọc xi măng đất theo trạng thái giới hạn 2. .........................29
2.2.3.3. Phương pháp tính toán theo quan điểm như nền tương đương. .......................30
2.2.3.4. Kiểm tra sức chịu tải của lớp đất yếu cần được xử lý. .....................................31
2.2.3.5. Phương pháp tính toán theo quan điểm hỗn hợp của Viện Kỹ thuật châu Á...31
2.3. Bố trí cọc. ...............................................................................................................32
2.4. Công nghệ thi công. ...............................................................................................34
2.4.1. Trộn khô. .............................................................................................................34
2.4.2. Trộn ướt...............................................................................................................37
2.6. Kết luận chương 2. .................................................................................................47
CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG GIA CỐ XỬ LÝ NỀN TUYẾN ĐƯỜNG LÊN CẦU CHỢ
KINH – TỈNH SÓC TRĂNG........................................................................................48
3.1 Tổng quan về công trình..........................................................................................48
3.1.1 Giới thiệu về công trình........................................................................................48
3.1.2 Tài liệu về Địa chất công trình .............................................................................50
3.1.3 Tài liệu về công trình đường lên cầu chợ Kinh – Sóc Trăng ...............................54
3.2 Phân tích điều kiện công trình và tải trọng. ............................................................55
3.3 Ứng dụng kỹ thuật giải pháp gia cố nền bằng cọc xi măng đất để gia cố nền tuyến
đường lên cầu chợ Kinh – tỉnh Sóc Trăng ....................................................................60
3.3.1. Phân tích tài liệu về địa chất................................................................................60
3.3.2. Phân tích các biện pháp xử lý nền.......................................................................60
3.2.2.1. Thay đất nền. ....................................................................................................61
4

4


3.2.2.2. Dùng cọc bê tông cốt thép. ...............................................................................61
3.2.2.3. Dùng cọc xi măng đất.......................................................................................62
3.3.3. Các tiêu chuẩn tính toán. .....................................................................................63
3.3.4. Thông số tính toán. ..............................................................................................64
3.3.5 Tính toán sức chịu tải của cọc xi măng đất ..........................................................67
3.3.5.1 Sức chịu tải của cọc tính theo điều kiện làm việc của cọc ................................67
3.3.5.2 Sức chịu tải của cọc theo điều kiện làm việc của đất nền: ...............................67
3.3.5.3 Chọn số cọc thiết kế ..........................................................................................68
3.3.6. Tính toán kiểm tra sức chịu tải của nền sau khi sử dụng cọc xi măng đất..........69
3.3.7. Tính toán độ lún của nền sau khi sử dụng cọc xi măng đất . ..............................70
3.3.8 Tính toán biến dạng và ổn định mái đường bằng phần mềm Plasix. ...................73
3.4 Kết luận chương 3 ...................................................................................................81
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ.............................................................................................83
1. Kết luận và kiến nghị.................................................................................................83
2. Một số điểm còn tồn tại .............................................................................................83
3. Kiến nghị ...................................................................................................................84
TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................85

5

5


DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1 Trộn đất và xi măng .......................................................................................20
Hình 2.2 xác định lượng nước cần dùng.......................................................................20
Hình 2.3 Quá trình đúc mẫu xi măng đất với tỷ lệ 240kg xi măng/ 1m3 đất ...............21
Hình 2.4 Một số mẫu đúc xong theo tỷ lệ đất – xi măng – nước...................................22
Hình 2.5 Ảnh hưởng của loại đất ..................................................................................23
Hình 2.6 Ảnh hưởng của loại xi măng đến cường độ nén.............................................23
Hình 2.7 Ảnh hưởng của hàm lượng xi măng ...............................................................24
Hình 2.8 Ảnh hưởng của lượng nước ban đầu..............................................................24
Hình 2.9 Ảnh hưởng của ngày tuổi ...............................................................................26
Hình 2.10. Sơ đồ tính lún ..............................................................................................29
Hình 2.11. Bố trí cọc trộn khô.......................................................................................33
Hình 2.12. Bố trí cọc trùng nhau theo khối...................................................................33
Hình 2.13. Bố trí cọc trộn ướt trên mặt đất ..................................................................33
Hình 2.14. Bố trí cọc trộn ướt trên biển........................................................................34
Hình 2.15. Công nghệ thi công cọc xi măng đất...........................................................34
Hình 2.16. Phạm vi ứng dụng của các loại khoan phụt ................................................40
Hình 2.17. Công nghệ đơn pha .....................................................................................40
Hình 2.18. Công nghệ hai pha ......................................................................................41
Hình 2.19. Công nghệ ba pha .......................................................................................42
Hình 2.20. Sơ đồ thiết bị công nghệ JG ........................................................................43
Hình 2.21. Một số hình ảnh về thi công cọc xi măng đất..............................................46
Hình 2.22. Xe khoan Kobelco DJM-2090 và xe khoan Nippon Sharyo DHP-70 .........46
Hình 3.1 Mặt cắt dọc thiết kế đường.............................................................................58
Hình 3.2. Mặt cắt ngang đường ....................................................................................58
Hình 3.3. Kích thước móng quy ước .............................................................................70
Hình 3.4 Sơ đồ tính lún công trình................................................................................71
Hình 3.5 Biến dạng lưới chưa xử lý cọc xi măng đất....................................................78
Hình 3.6 Lún đỉnh đường ..............................................................................................79
Hình 3.7 Lún nền đường................................................................................................79

6

6


Hình 3.8 Biến dạng lưới của nền đường khi xử lý ........................................................80

7

7


Hình 3.9 Lún đỉnh đường đã xử lý nền..........................................................................80
Hình 3.10 Lún nền đường đã xử lý (Giá trị độ lún S = 7,6cm).....................................81
Hình 3.11. Kết quả tính toán ổn định : Msf = 1,687 .....................................................81

7

7


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1. Phân loại các kỹ thuật xử lý nền...................................................................15
Bảng 1.2 So sánh các phương pháp xử lý nền hiện nay................................................15
Bảng 2.1: Sơ đồ thi công trộn khô ................................................................................35
Bảng 2.2. So sánh công nghệ trộn Bắc Âu và Nhật Bản ...............................................36
Bảng 2.3. Đặc tính kỹ thuật công nghệ trộn của Bắc Âu và Nhật Bản .........................36
Bảng 2.4. Sơ đồ thi công trộn ướt .................................................................................38
Bảng 2.5. Công nghệ trộn ướt châu Âu và Nhật Bản....................................................39
Bảng 2.6. Đặc tính kỹ thuật công nghệ trộn ướt châu Âu và Nhật Bản........................39
Bảng 2.7. Các thông số kỹ thuật thông dụng ................................................................43
Bảng 3.1. Thống kê tải trọng tĩnh tải tác dụng lên nền đường .....................................59
Bảng 3.2. Bảng thống kê chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất sử dụng tính toán xử lý nền ...60
Bảng 3.3. Các thông số tính toán lấy từ tài liệu địa chất ............................................64
Bảng 3.4. Chiều sâu cắm cọc vào các lớp đất ..............................................................66
Bảng 3.5. Kết quả tính toán nền tương đương ..............................................................67
Bảng 3.6. Tính sức chịu tải của cọc theo điều kiện làm việc của đất nền ....................68
Bảng 3.7. Tính giá trị độ lún S 1 của nền đường ...........................................................72
Bảng 3.8. Tính giá trị độ lún S 2 của nền đường ...........................................................72

8

8


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Acol

: Diện tích của cọc xi măng đất.

as

: Diện tích tương đối của cọc xi măng đất.

Asoil

: Diện tích vùng đất yếu cần được gia cố xung quanh cọc xi măng

B, L, H

: Chiều rộng, chiều dài và chiều cao của nhóm cọc xi măng đất.

Ccol

: Lực dính của cọc xi măng đất.

Cci

: Chỉ số nén lún.

Cu.soil

: Độ bền chống cắt không thoát nước.

CDM

: Cọc xi măng đất.

cu

: Lực dính của cọc xi măng – đất và đất nền khi đã gia cố.

Cri

: Chỉ số nén lún hồi phục ứng với quá trình dỡ tải.

Csoil

: Lực dính của vùng đất yếu cần được gia cố xung quanh cọc xi măng

đất.
Ctđ

: Lực dính tương đương của nền đất yếu được gia cố.

d

: Đường kính cọc.

DM

:Công nghệ trộn sâu.

ĐXM

:Cọc đất xi măng.

Ecol

: Mô đun đàn hồi của cọc xi măng đất.

Esoil

: Mô đun đàn hồi của vùng đất yếu cần được gia cố.

Etđ

: Mô đun đàn hồi tương đương của nền đất yếu được gia cố.

E50

: Mô đun biến dạng.

eoi

: Hệ số rỗng của lớp đất .

Fs

: Là hệ số an toàn.

H

: Chiều cao nền đắp.

Lcol

: Chiều dài cọc.

LVThS

:Luận văn Thạc sĩ

[M]

: Moment giới hạn của cọc xi măng đất.

N/XM

:nước/ xi măng

Qult

: Sức chịu tải giới hạn của cọc xi măng đất.

9

9


[S]

: Độ lún giới hạn cho phép.

∑ Si

: Độ lún tổng cộng của móng cọc.

φcol

: Góc nội ma sát của cọc xi măng đất.

φsoil

: Góc nội ma sát của vùng đất yếu cần được gia cố xung quanh cọc

xi măng đất.
φtđ

: Góc nội ma sát tương đương của nền đất yếu được gia cố.

hi

: Bề dày lớp đất tính lún thứ i.

σ’vo

: Ứng suất do trọng lượng bản thân.

Δσ’v

: Gia tăng ứng suất thẳng đứng.

σ’p

: Ứng suất tiền cố kết.

Qp

: khả năng chịu tải mỗi cột trong nhóm cọc.

ffs

: Hệ số riêng phần đối với trọng lượng đất.

fq

: Hệ số riêng phần đối với tải trọng ngoài.

q

: Ngoại tải tác dụng.

γ

: Dung trọng đất đắp.

R

: Bán kính cung trượt tròn.

τe

: Sức chống cắt của vật liệu đất đắp.

τav

: Sức chống cắt của vật liệu cọc

Δl

: Chiều dài cung trượt tương ứng.

xi

: Cánh tay đòn của mảnh thứ I so với tâm quay.

wi

: Trọng lượng của mảnh thứ i.

φi

: Góc ma sát trong của lớp đất.

Ltb

: Độ sâu hạ cọc trong đất kể từ đáy đài.

Q

: Khối lượng đất ở trạng thái tự nhiên.

t

: Tỉ lệ xi măng dự kiến.

1
0

10


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Khi xây dựng các công trình trên nền đất yếu cần phải có các biện pháp xử lý đất nền là
hết sức quan trọng, quyết định đến tính khả thi của dự án. Những khu vực có tầng đất
yếu khá dày như vùng Nhà Bè, Bình Chánh ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh ở
đồng bằng sông Cửu Long nói chung và đặc biệt là ở tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Các
tuyến đường ở nước ta và cụ thể là các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thì đa
phần nằm trên các lớp đất yếu dày. Do vậy việc nghiên cứu, lựa chọn giải pháp xử lý
nền đất yếu là quan trọng.
Cùng với những tiến bộ về khoa học kỹ thuật nói chung, xử lý nền đất yếu ngày càng
được cải tiến và hoàn thiện. Hiện nay, có nhiều giải pháp để xử lý nền đất yếu như: cọc
cát, vải địa kỹ thuật kết hợp gia tải trước, hút chân không, cọc xi măng đất, cọc tre, cọc
tràm, cọc bê tông cốt thép..., mỗi giải pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng.
Vì vậy, việc lựa chọn giải pháp tối ưu nhất về kinh tế, kỹ thuật đòi hỏi người thiết kế
phải tính toán và so sánh giữa các giải pháp xử lý nền đất yếu với nhau.
Tuy nhiên do chưa được áp dụng rộng rãi tại Sóc Trăng, tính mới mẻ của công nghệ, sự
hạn chế về nghiên cứu, kinh nghiệm của các đơn vị tham gia tại Sóc Trăng, mà các hồ
sơ thiết kế thường chưa hợp lý dẫn đến những khó khăn trong quá trình triễn khai và sự
lãng phí về kinh tế cho dự án.
Để khắc phục vấn đề trên, nhiệm vụ cấp thiết của đề tài là cập nhật những biện pháp xử
lý nền đất yếu tiên tiến, phù hợp và đưa ra những giải pháp tối ưu trong việc xử lý nền
đất yếu cho tuyến đường lên cầu chợ Kinh tỉnh Sóc Trăng.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Phân tích, các biện pháp xử lý nền đất
yếu
- Ứng dụng tính toán các giải pháp xử lý nền đất yếu cho tuyến đường lên cầu chợ Kinh
tỉnh
Sóc Trăng.
1

1


3. Nội dung nghiên cứu:
Đề tài sẽ chủ yếu tập trung nghiên cứu những nội dung sau:
- Các giải pháp xử lý nền đất yếu và cơ sở lý thuyết tính toán, thiết kế các giải pháp xử
lý nền đất yếu áp dụng để xử lý cho nền đường giao thông;
- Nghiên cứu lựa chọn tổ hợp giải pháp xử lý nền, phương pháp tính toán biện pháp xử
lý nền phù hợp áp dụng cho tuyến đường lên cầu chợ Kinh tỉnh Sóc Trăng.
4. Các tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
- Thu thập, tổng hợp và phân tích tài liệu thực tế (tài liệu khảo sát địa chất, tài liệu thiết
kế cơ sở,…) để làm rõ điều kiện địa chất công trình và tổ hợp tải trọng;
- Phân tích và lựa chọn giải pháp hợp lý để xử lý nền công trình;
- Phương pháp phần tử hữu hạn, phương pháp mô hình số với việc sử dụng phần mềm
Geoslope, Plaxis để phân tích, kiểm tra ổn định và biến dạng.
5. Kết quả dự kiến đạt được
- Cơ sở lý thuyết và phương pháp tính toán, thiết kế các giải pháp xử lý nền đất yếu;
- Ứng dụng tính toán chọn giải pháp xử lý nền tuyến đường lên cầu chợ Kinh tỉnh
Sóc
Trăng.
5. Bố cục luận văn
Mở đầu
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỀN ĐẤT
YẾU Chương 2. NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CỌC XI MĂNG ĐẤT
Chương 3. ỨNG DỤNG GIA CỐ XỬ LÝ NỀN TUYẾN ĐƯỜNG LÊN CẦU CHỢ
KINH

2

2


– TỈNH SÓC
TRĂNG Kết luận và
kiến nghị

3

3


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỀN ĐẤT
YẾU
1.1 Tổng quan nền đất yếu
1.1.1 Khái niệm nền đất yếu [1],[2]
Theo TCXD 245-2000, 22TCN 262-2000 thì đất yếu được định nghĩa và có các đặc
trưng như sau: Đất yếu nếu ở trạng thái tự nhiên, độ ẩm của chúng gần bằng hoặc cao
hơn giới hạn chảy, hệ số rỗng lớn, lực dính C theo kết quả cắt nhanh không
thoát nước từ
2

o

o

0,15daN/cm trở xuống, góc nội ma sát từ 0 –10 hoặc lực dính từ kết quả cắt nhanh
hiện
trường
Cu
2
daN/cm .0,35

Phần lớn các nước trên thế giới thống nhất về định nghĩa nền đất yếu theo sức kháng
cắt không thoát nước Su và trị số xuyên tiêu chuẩn N như sau:
+ Đất rất yếu: Su ≤ 12,5 kPa hoặc N ≤
2.
+ Đất yếu: Su ≤ 25 kPa hoặc N ≤
4.
Nền đất yếu là nền đất không đủ sức chịu tải, không đủ độ bền và biến dạng nhiều, do
vậy không thể làm nền tự nhiên cho nền xây dựng.
Khi xây dựng các công trình thủy lợi, dân dụng, giao thông thường gặp các loại nền đất
yếu, tùy thuộc vào tính chất của lớp đất yếu, đặc điểm cấu tạo của công trình mà người
ta dùng phương pháp xử lý nền móng cho phù hợp để tăng sức chịu tải của nền đất,
giảm độ lún, đảm bảo điều kiện khai thác bình thường cho công trình.
Đất yếu là một trong những đối tượng nghiên cứu và xử lý rất phức tạp, đòi hỏi công
tác khảo sát, điều tra, nghiên cứu, phân tích và tính toán rất công phu. Để xử lý đất yếu
đạt hiệu quả cao cũng phải có yếu tố tay nghề thiết kế và bề dày kinh nghiệm xử lý của
tư vấn trong việc lựa chọn giải pháp hợp lý.
1.1.2 Một số đặc điểm của nền đất yếu
4

4


Thuộc loại nền đất yếu thường là đất sét có lẫn nhiều hữu cơ; Sức chịu tải bé (0,52
1kg/cm );
2

Đất có tính nén lún lớn (a>0,1 cm /kg); Hệ số rỗng e lớn (e>1,0); Độ sệt lớn (B>1);
Mô-đun

5

5


2

biến dạng bé (E<50kg/cm ); Khả năng chống cắt (C) bé, khả năng thấm nước bé; Hàm
lượng nước trong đất cao, độ bão hòa nước G>0,8, dung trọng bé.
1.1.3 Các loại đất mềm yếu thường gặp
- Đất sét mềm: gồm các loại đất sét hoặc á sét tương đối chặt, ở trạng thái bão hòa nước
có cường độ thấp.
- Đất bùn: các loại đất tạo thành trong môi trường nước, thành phần hạt mịn, ở trạng
thái luôn no nước, hệ số rỗng rất lớn, rất yếu về mặt chịu lực.
- Đất than bùn: là loại đất yếu có nguồn gốc hữu cơ, được hình thành do kết quả phân
hủy các chất hữu cơ có ở các đầm lầy (hàm lượng hữu cơ từ 20 - 80%).
- Cát chảy: gồm các loại cát mịn, kết cấu hạt rời rạc, có thể bị nén chặt hoặc ha loãng
đáng kể. Loại đất này khi chịu tải trọng động thì chuyển sang trạng thái chảy, gọi là cát
chảy.
- Đất bazan: là loại đất yếu có độ rỗng lớn, dung trọng khô bé, khả năng thấm nước cao,
dễ bị lún sụt.
1.2 Tổng quan các giải pháp xử lý nền đất yếu [4],[6],[7]
1.2.1 Các giải pháp xử lý nền đất yếu
Nền móng của các công trình xây dựng nói chung và công trình đường giao thông nói
riêng khi đặt trên nền đất yếu thường đặt ra hàng loạt vấn đề phải giải quyết như sức
chịu tải nền thấp, độ lún lớn và độ ổn định của cả diện tích lớn nơi đặt công trình. Cụ
thể trong công trình giao thông, tác giả chú trọng vào nghiên cứu về các phương pháp
xử lý nền đường giao thông. Đường giao thông thường được xây dựng ở những nơi có
tầng đất yếu khá dày, tập trung đất sét và thường xuyên ngập trong nước. Để công trình
này an toàn hoạt động tốt rất cần các giải pháp và công nghệ xử lý nền thích hợp.
1.2.2 Các phương pháp xử lý về móng:
- Khi xử lý theo phương pháp này, người ta thường sử dụng những phương pháp như
sau:
+ Thay đổi chiều sâu chôn móng nhằm giải quyết sự lún và khả năng chịu tải của nền.
Khi tăng chiều sâu chôn móng sẽ làm tăng trị số sức chịu tải của đất nền đồng thời làm
6

6


giảm ứng suất gây lún cho móng nền giảm được độ lún của móng. Đồng thời tăng độ
sâu chôn

7

7


móng, có thể đặt móng xuống các tầng đất phía dưới chặt hơn, ổn định hơn. Tuy nhiên
việc tăng chiều sâu chôn móng phải cân nhắc giữa hai yếu tố kinh tế và kỹ thuật.
+ Thay đổi kích thước và hình dáng móng sẽ có tác dụng thay đổi trực tiếp áp lực tác
dụng lên mặt nền, và do đó cũng cải thiện được điều kiện chịu tải cũng như điều kiện
biến dạng của nền. Khi tăng diện tích đáy móng thường làm giảm được áp lực tác dụng
lên mặt nền và làm giảm độ lún của công trình. Tuy nhiên, đất có tính nén lún tăng dần
theo chiều sâu thì biện pháp này không hoàn toàn phù hợp.
+ Thay đổi loại móng và độ cứng của móng cho phù hợp với điều kiện địa chất công
trình: có thể thay móng đơn bằng móng băng, móng băng giao thoa, móng bè hoặc
móng hộp; trường hợp sử dụng móng băng mà biến dạng vẫn lớn thì cần tăng thêm khả
năng chịu lực cho móng. Độ cứng của móng bản, móng băng càng lớn thì biến dạng
càng bé và độ lún sẽ bé. Có thể sử dụng biện pháp tăng chiều dày móng, tăng cốt thép
dọc chịu lực, tăng độ cứng kết cấu bên trên, bố trí các sườn tăng cường khi móng bản
có kích thước lớn.
1.2.3 Các phương pháp xử lý về nền:
- Hiện nay có nhiều phương pháp, vấn đề quan trọng là làm sao chọn được phương
pháp xử lý thích hợp cho các loại đất riêng biệt, thỏa mãn được yêu cầu thiết kế đối với
công trình, đồng thời rút ngắn được thời gian thi công, giảm chi phí xây dựng, nâng cao
tính hiệu quả của công trình.
A. Các biện pháp cải tạo sự phân bố ứng suất của
nền.
Đây là một phương pháp ít được sử dụng, để khắc phục vướng mắc do đất yếu, nhà
xây dựng thay một phần hoặc toàn bộ nền đất yếu trong phạm vi chịu lực công trình
bằng nền đất mới có tính bền cơ học cao: như làm gối cát, đệm cát. Phương pháp này
đòi hỏi kinh tế và thời gian thi công lâu dài, áp dụng được với mọi điều kiện địa chất.
- Bên cạnh đó cũng có thể kết hợp cơ học bằng phương pháp nén thêm đất khô với điều
kiện địa chất đất mùn xốp.
1.2.3.1 Phương pháp thay nền (đệm cát):

8

8


Đệm cát thường sử dụng khi lớp đất yếu ở trạng thái bão hòa nước như sét nhão; cát
pha bão hòa nước, sét pha nhão; bùn; than bùn có chiều dày lớp đất cần thay thế không
lớn lắm

9

9


(nhỏ hơn 3m). Người ta bóc bỏ các lớp đất yếu này và thay thế bằng lớp cát có khả
năng chịu lực lớn hơn.

Hình 1-2: Móng trên đệm cát
Bề dày của đệm cát được quyết định như thế nào để ứng suất lên tầng đất yếu không
vượt quá tải trọng cho phép.

10

10


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×