Tải bản đầy đủ

BÀI GIẢNG NỀN MÓNG

CHѬѪNG 1: MӜT SӔ VҨN Ĉӄ CѪ BҦN
§1. Khái niӋm chung

Ӝ MÔN
ÔN CѪ HӐC
ӐC ĈҨT – N
NӄN
N MÓNG
ÓNG

KӃt cҩu bên trên

BÀI GIҦNG NӄN MÓNG

Móng

NӅn

1

II. NӅn


* Móng: là phҫn công trình (CT) kéo dài xuӕng dѭӟi ÿҩt
làm nhiӋm vө chuyӇn tiӃp giӳa CT bên trên vӟi nӅn ÿҩt.
- NhiӋm vө:
+ Ĉӥ CT bên trên;
+ TiӃp nhұn tҧi trӑng tӯ KC bên trên và truyӅn tҧi trӑng
vào
à nӅn
Ӆ ÿҩt.
ÿҩt
- Khҧ năng tiӃp nhұn tҧi trӑng cӫa các vұt liӋu CT >>
khҧ năng cӫa ÿҩt
ҩ nӅn
Ӆ Ÿ móng có kích thѭӟc mӣ rӝng
hѫn so vӟi CT bên trên (ÿӇ giҧm tҧi lên nӅn).
- Sӵ mӣ rӝng có thӇ theo bӅ ngang, theo chiӅu sâu hoһc
cҧ 2 hѭӟng.
hѭӟng
3

hm

h
hb
b

NӅn

((2 - 3)b
b

I. Móng

2

4


II.NӅn (tiӃp)


III. Phân loҥi móng

* NӅn:
NӅ là phҫn
hҫ ÿҩt
ÿҩ dѭӟi
d ӟi ÿáy
ÿá móng,
ó
trӵc tiӃp
iӃ tiӃp
iӃ nhұn

tҧi trӑng CT truyӅn xuӕng thông qua móng.

11. Móng nông và móng sâu.
sâu
a. Móng nông
- Thi công trӵc tiӃp
Ӄ tӯ ÿáy móng trong hӕ
ӕ ÿào sҹn.
һ ÿiӇm cӫa móng
g nông:
g
- Ĉһc
+ Ĉӝ sâu ÿһt móng hm “ÿӫ bé”.
+ Tҧi trӑng CT truyӅn lên ÿҩt nӅn qua diӋn tiӃp xúc cӫa
ÿáy móng vӟi ÿҩt, bӓ qua ma sát bên cӫa ÿҩt vӟi móng.
* Phҥm
Ph
vii áp
á dөng:
d
- Tҧi trӑng CT không lӟn;
- Ĉҩt tӕt ӣ bên trên hoһc xӱ lý nӅn ÿҩt yӃu bên trên có
Ӌ q
quҧ.
hiӋu

- Khi thiӃt kӃ cҫn phҧi chӑn sao cho nӅn phҧi là “ÿҩt
tӕt .
tӕt”.
+ NӃu nӅn ÿҩt tӵ nhiên ÿӫ tӕt có thӇ sӱ dөng trӵc tiӃp
là nӅn
làm
Ӆ CT thì gӑii là nӅn
Ӆ thiên
thiê nhiên.
hiê
+ NӃu nӅn ÿҩt tӵ nhiên không tӕt, muӕn sӱ dөng làm
nӅn CT thì phҧi xӱ lý nӅn làm cho tính năng XD cӫa nӅn
һ móng.
g NӅn sau xӱ lýý gӑ
gӑi là nӅn
“tӕt lên” trѭӟc khi ÿһt
nhân tҥo.
5

Móng ÿѫn

6

Móng băng

7

8


b. Móng sâu
- Thi công: không ÿào hӕ móng hoһc chӍ ÿào 1 phҫn rӗi
bҵng 1 phѭѫng pháp nào ÿó ÿѭa móng xuӕng chiӅu sâu
thiӃt kӃ.

- Ĉһc ÿiӇm cӫa móng sâu:
+ Ĉӝ sâu ÿһt móng lӟn Hm;
ӑ g CT truyӅn
y lên ÿҩt nӅn q
qua ÿáy
y móng
g và q
qua
+ Tҧi trӑng
mһt bên móng (do chiӅu sâu ÿһt móng lӟn).
* Phҥm vi áp dөng:
- Tҧi trӑng CT lӟn;
- Ĉҩt tӕt ӣ dѭӟi
d ӟi sâu.
â

Móng bè

9

Móng cӑc

III. Phân loҥi móng (tiӃp)

Mһt ÿӍnh
ÿӍ h ÿài
hÿ

Ĉài cӑc

'L

2. Phân loҥi theo tiêu chí khác
* Theo vұt
ұ liӋu:
iӋ gҥch, ÿá,
á bêtông,
êô
BTCT,
C thép…
é
* Theo biӋn pháp thi công: thi công toàn khӕi, lҳp ghép.
* Theo ÿһc tính chӏu tҧi: tҧi trӑng tƭnh, tҧi trӑng ÿӝng…
* Theo hình dҥng: móng ÿѫn,
ÿѫn móng băng,
băng móng bè,

móng hӝp…
* Theo ÿӝ cӭng: móng cӭng,
cӭng móng mӅm.
mӅm

h
Mһt ÿáy ÿài

Hm

10

L
Cӑc

Mp mNJi cӑc
“ÿáy móng”

11

12


IV. Các bӝ phұn cѫ bҧn cӫa móng

Móng nông

CT bên trên
Mһt ÿӍnh móng

Gӡ móng
r 0.00

hm

hm
h
Mһt ÿáy móng

Gӡ móng
g

r 0.00

Bұc móng
h
hb
b

BT lót
ó

lc
b

bc

13

l

Móng cӑc
Mһt
һ ÿӍnh ÿài
r 0.00
hÿ

IV. Các bӝ phұn cѫ bҧn cӫa móng (tiӃp)
* Ĉӝ sâu ÿһt móng (chiӅu
Ӆ sâu chôn móng): ÿӝ sâu kӇӇ tӯ
mһt ÿҩt tӟi mһt ÿáy móng.
Móng nông: hm;
Móng cӑc: Hm.
* ChiӅu cao bҧn thân móng nông h: chiӅu cao tӯ mһt
ÿӍnh móng ÿӃn mһt ÿáy móng.
- ChiӅu cao bҧn thân ÿài cӑc h: chiӅu cao tӯ mһt ÿӍnh
ÿài ÿӃn mһt ÿáy ÿài.
h tính
h:
tí h toán
t á ÿҧm
ÿҧ bҧo
bҧ ÿiӅu
ÿiӅ kiӋn
kiӋ cѭӡng
ӡ ÿӝ vұt
ұt liӋu
liӋ móng.
ó
* Ĉáy móng nông:
- Kích thѭӟc ÿáy móng xác ÿӏnh thӓa mãn ÿiӅu kiӋn
cѭӡng ÿӝ và әn ÿӏnh; thӓa mãn ÿiӅu kiӋn biӃn dҥng.

Ĉài cӑc

'L

h
Mһt
һ ÿáy
á ÿài
ài

Hm

14

L
Cӑc

Mp mNJi cӑc
“ÿáy móng”

15

16


IV. Các bӝ phұn cѫ bҧn cӫa móng (tiӃp)

V. Khái niӋm tính toán thiӃt kӃ nӅn móng

* Ĉáy ÿài cӑc:
- Hình dҥng
ҥ g và kích thѭӟc ÿài cӑc
ӑ p
phө
ө thuӝc
ӝ vào sѫ ÿӗ
bӕ trí cӑc.
* Mһt ÿӍnh móng: là mһt tiӃp xúc giӳa móng và CT (kӃt
cҩu bên trên).
* Gӡ móng: khoҧng cách tӯ mép bұc móng trên cùng
ÿӃn mép ÿáy CT.
* Bêtông
Bêtô lót móng:
ó
lӟ ÿӋm
lӟp
ÿӋ dѭӟi
d ӟi ÿáy
ÿá móng
ó bҵng
bҵ bêtông
bêtô
có cѭӡng ÿӝ thҩp.
* Bұc móng: cҩu
ҩ tҥo ÿӇӇ tiӃt
Ӄ kiӋm vұt liӋu khi thiӃt
Ӄ kӃӃ
móng mà vұt liӋu móng là các loҥi vұt liӋu chӏu kéo kém
(gҥch, ÿá, BT).

* Theo quan ÿiӇm tính toán thiӃt kӃ kӃt cҩu công trình
có 2 phѭѫng pháp:
- Phѭѫng pháp tính toán kӃt cҩu tәng thӇ (công trình +
móng + nӅn).
nӅn)
- Phѭѫng pháp tính toán kӃt cҩu rӡi rҥc.
* Theo quan ÿiӇm
Ӈ hӋ sӕ
ӕ an toàn:
- HӋ sӕ an toàn tәng thӇ (hӋ sӕ an toàn duy nhҩt)
- HӋ sӕ an toàn riêng phҫn (phѭѫng pháp TTGH)

17

V.1. Nӝi dung tính toán nӅn móng
a. Tính toán theo ÿiӅu kiӋn cѭӡng ÿӝ, әn ÿӏnh
* Tính toán theo TTGH I phҧi thӓa mãn ÿiӅu kiӋn sau:

)
Nd
Fs

(I 1)
(I.1)

- N: tҧi trӑng thiӃt kӃ hoһc tác ÿӝng khác tӯ CT lên ÿҩt;
- ): thông sӕ tính toán tѭѫng ӭng theo phѭѫng tác dөng
cӫa lӵc N;
- Fs: hӋ sӕ an toàn.
19

18

a. Tính toán theo ÿiӅu kiӋn cѭӡng ÿӝ và әn ÿӏnh (tiӃp)
* Ĉӕi vӟi nӅn:
- ĈiӅu kiӋn vӅ cѭӡng ÿӝ:
ptb d Rÿ
pmax d 1,2R
, ÿ

Rÿ

ptb: tҧi trӑng tiӃp xúc trung bình ӣ ÿáy móng;
pmax: tҧi trӑng
t
tiӃ xúc
tiӃp
ú lӟn
lӟ nhҩt
hҩt ӣ ÿáy
ÿá móng;
ó
pggh: sӭc chӏu tҧi giӟi hҥn cӫa nӅn;
Rÿ ([p]): sӭc chӏu tҧi tính toán cӫa nӅn.
- ĈiӅu kiӋn vӅ әn ÿӏnh trѭӧt:
Tgi
[ktr]: hӋ sӕ әn ÿӏnh trѭӧt cho phép; ktr
Ttr
ktr: hӋ sӕ
ӕ әn
ә ÿӏnh
ÿӏ h trѭӧt;
t
t
Tgi: tәng lӵc giӳ;
Ttr: tәng lӵc gây trѭӧt.

p gh
Fss

t [ktr ]
20


a. Tính toán theo ÿiӅu kiӋn cѭӡng ÿӝ và әn ÿӏnh (tiӃp)
- ĈiӅu kiӋn vӅ әn ÿӏnh lұt:
M gi
k
t [ kl ]
l
[kl]: hӋ sӕ әn ÿӏnh lұt cho phép;
Ml
kl: hӋ sӕ
ӕ әn
ә ÿӏnh lұt;
g mômen g
giӳ;;
Mtr: tәngg mômen ggây
y lұt;
ұ;
Mgi: tәng
* Ĉӕi vӟi móng:
g vұt
ұ liӋu
Ӌ móng
gp
phҧi thӓa mãn ÿiӅu kiӋn
Ӌ
cѭӡng ÿӝ:
Vmax d R
Vmax: ӭng suҩt lӟn nhҩt trong móng do tҧi trӑng CT và
phҧn lӵc ÿҩt gây ra,
ra Vmax = {Wmax, Vkc, Vk};
R: cѭӡng ÿӝ cho phép (cѭӡng ÿӝ tính toán) cӫa vұt liӋu
móng
ó tѭѫng
t ѫ ӭng
ӭ vӟi
ӟi sӵ phá
há hoҥi
h i cӫa
ӫ ӭng
ӭ suҩt:
ҩt
21
R = {Rc, Rk}

b. Tính toán theo ÿiӅu kiӋn biӃn dҥng
* Tính toán theo ÿiӅu kiӋn biӃn dҥng:
S d Sgh;
'S d 'Sgh
Vӟi CT ÿһc thù (CT có ÿӝ cao lӟn: trө cҫu, tháp nѭӟc,
tháp vô tuyӃn,
Ӄ ӕng
ӕ khói, cҫu
ҫ tҫu…)
ҫ
còn cҫn
ҫ ÿiӅu
Ӆ kiӋn:
T d [T];
u d [u];
Co d [Co];
- S, 'S, T, u: lҫn lѭӧt là ÿӝ lún cuӕi cùng (ÿӝ lún әn
ÿӏnh) cӫa nӅn, ÿӝ lún lӋch giӳa các cҩu kiӋn, góc nghiêng
và chuyӇn vӏ ngang cӫa móng;
- Sgh ((hay
y [[S]);
]); 'Sgh ((hay
y [['S]),
]), [[T],
], [[u]:
] ÿӝ
ӝ lún g
giӟi hҥn
ҥ
(ÿӝ lún cho phép); ÿӝ lún lӋch cho phép; góc nghiêng
cho p
phép
p và chuyӇn
y vӏӏ ngang
g g cho p
phép
p cӫa móng.
g
22

§3. Phân tích lӵa chӑn phѭѫng án móng

Các dҥng cҩu trúc ÿӏa tҫng

I. Các sѫ ÿӗ
ӗ cҩu
ҩ trúc ÿӏa tҫng
ҫ cѫ bҧn

èt

yÕu
Õ

hy

Ĉҩt yӃu

Ĉҩt tӕt

h1

Ĉҩt tӕt

hy

Ĉҩt yӃu

f)

Ĉҩt tӕt
2

Ĉҩt tӕt

yÕu

1

tèt

3
4

Sѫ ÿӗ dҥng a

Sѫ ÿӗ dҥng b

Sѫ ÿӗ dҥng c 23

24


II. Phân tích lӵa chӑn phѭѫng án móng
tèt

tèt

yÕu

yÕu
tèt

ViӋc lӵa chӑn phѭѫng án móng liên quan ÿӃn viӋc chӑn
ÿӝӝ sâu ÿһt
һ móng.
g
* Lӵa chӑn ÿӝ sâu ÿһt móng phө thuӝc vào các yӃu tӕ:
- ĈiӅu kiӋn ĈCCT và ĈCTV khu vӵc XD;
- Trӏ sӕ (ÿӝ lӟn) và ÿһc tính cӫa tҧi trӑng;
- Các ÿiӅu
Ӆ kiӋn và khҧ năng thi công móng;
һ ÿiӇm cӫa móng
g các CT lân cұn.
ұ
- Tình hình và ÿһc
* Nguyên tҳc lӵa chӑn ÿӝ sâu ÿһt móng:
- Móng phҧi ÿѭӧc ÿһt vào lӟp ÿҩt tӕt.
tӕt
- Móng càng nông càng thuұn lӧi cho thi công.

tèt

25

II. Lӵa chӑn P.A móng theo ÿiӅu kiӋn ÿӏa chҩt
a. Ĉӏa tҫng
ҫ cѫ bҧn dҥng a: nӅn
Ӆ gӗm
ӗ toàn lӟp ÿҩt
ҩ tӕt.
ӕ
o Ĉӝ
ӝ sâu ÿһt
һ móng
g = f(mӭc
(
ÿӝ
ӝ tҧi trӑng).
ӑ g)
* CT tҧi trӑng nhӓ và trung bình: P.A móng nông.
* CT tҧi trӑng lӟn: P.A
P A móng cӑc.
cӑc Ĉӝ sâu mNJi cӑc ÿѭӧc
lӵa chӑn theo sӭc chӏu tҧi cӫa cӑc và nhóm cӑc.
b Ĉӏa
b.
Ĉӏ tҫng
tҫ cѫ bҧn
bҧ dҥng
d
b ÿҩt tӕt nҵm
b:
ҵ dѭӟi
d ӟi mӝt
ӝt hoһc
h һ
nhiӅu lӟp ÿҩt yӃu có chiӅu dày hӳu hҥn.
* CT tҧi trӑng nhӓ và trung bình: P.A móng nông.
o Ĉӝ
ӝ sâu ÿһt
һ móng
g = f(mӭc
(
ÿӝ
ӝ tҧi trӑng,
ӑ g, chiӅu dàyy hy…
- Lӟp ÿҩt yӃu không dày lҳm: loҥi bӓ lӟp ÿҩt yӃu, ÿһt
móng vào lӟp ÿҩt tӕt bên dѭӟi vӟi hm = hy + 'h
'h = (0,2 y 0,3)m.

27

26

b. Ĉӏa tҫng cѫ bҧn dҥng b: ÿҩt tӕt nҵm dѭӟi mӝt hoһc
nhiӅu lӟp ÿҩt yӃu có chiӅu dày hӳu hҥn.
hҥn
- Lӟp ÿҩt yӃu khá dày: xӱ lý nӅn trѭӟc khi ÿһt móng
+ Thay mӝt phҫn hoһc toàn bӝ lӟp ÿҩt yӃu bҵng vұt liӋu
tӕt hѫn: “ĈӋm
ĈӋm cát
cát”..
+ Xӱ lý “cӑc cát”, “cӑc ÿҩt – ximăng”… trên toàn bӝ
hoһc mӝt phҫn chiӅu dày lӟp ÿҩt yӃu.
yӃu
* CT tҧi trӑng lӟn: P.A móng cӑc.
- Ĉӝ sâu mNJi cӑc phҧi ÿѭӧc nҵm
ҵ trong lӟp ÿҩt
ҩ tӕt
ӕ 1
khoҧng t 3Dc (Dc: cҥnh cӫa cӑc vuông hoһc ÿѭӡng kính
cӫa cӑc tròn).
28


c. Ĉӏa tҫng cѫ bҧn dҥng c: dҥng xen kҽp: ÿҩt yӃu nҵm
giӳa các lӟp ÿҩt tӕt

b. Ĉӏa tҫng cѫ bҧn dҥng b (tiӃp)
- Lӟp ÿҩt yӃu dày: xӱ lý nӅn trѭӟc khi ÿһt móng
+ Thay mӝt phҫn ÿҩt yӃu bҵng vұt liӋu tӕt hѫn: “ĈӋm
ĈӋm
cát”.
+ Xӱ lý “cӑc

cát”,
át” “cӑc

ÿҩt – ximăng”…
i ă ” trên
t ê toàn
t à bӝ
hoһc mӝt phҫn chiӅu dày lӟp ÿҩt yӃu.
* CT tҧi trӑng lӟn: P.A móng cӑc.
- Ĉӝ sâu mNJi cӑc phҧi ÿѭӧc nҵm trong lӟp ÿҩt tӕt 1
khoҧng t 3Dc (Dc: cҥnh cӫa cӑc vuông hoһc ÿѭӡng kính
cӫa cӑc tròn).

29

c. Ĉӏa tҫng cѫ bҧn dҥng c (tiӃp)

o Ĉӝ sâu ÿһt móng = f(chiӅu dày các lӟp ÿҩt, tҧi
trӑng…).
* CT tҧi trӑng
ӑ g nhӓ và trung
g bình: P.A móng
g nông.
g
- Lӟp ÿҩt tӕt bên trên h1 “ÿӫ dày” o phân tích tѭѫng tӵ
nhѭ ÿӏa tҫng dҥng a: ÿһt trӵc tiӃp móng lên lӟp này.
này
- Lӟp ÿҩt tӕt bên trên h1 không “ÿӫ dày” o phân tích
tѭѫng tӵ nhѭ ÿӏa tҫng dҥng b.
b
+ Xӱ lý KC bên trên: dùng KC vұt liӋu nhҽ…
+ Xӱ lý nӅn:
Ӆ xӱ lý ÿҩt
ҩ yӃu
Ӄ bên dѭӟi nhѭng cӕ
ӕ gҳng
ҳ
tránh làm tәn hҥi ÿӃn lӟp ÿҩt tӕt bên trên.
+ KӃt hӧp cҧ 2 giҧi pháp trên.
30

§4. Tҧi trӑng trong tính toán thiӃt kӃ nӅn móng

* CT tҧi trӑng lӟn: P.A móng cӑc.
- Lӟp ÿҩt tӕt bên trên h1 “ÿӫ
ÿӫ dày
dày” o phân tích tѭѫng tӵ
nhѭ ÿӏa tҫng dҥng a: mNJi cӑc hҥ vào lӟp ÿҩt tӕt bên
trên.
trên
- Lӟp ÿҩt tӕt bên trên h1 không “ÿӫ dày” o phân tích
t ѫ tӵ
tѭѫng
t nhѭ
h ÿӏa
ÿӏ tҫng
tҫ dҥng
d
b mNJi
b:
NJi cӑc hҥ
h vào
à lӟp
lӟ ÿҩt
tӕt bên dѭӟi 1 khoҧng t 3Dc.

31

I. Phân loҥi tҧi trӑng
I 1 Phân loҥi tҧi trӑng theo thӡi gian tác dөng
I.1.
Theo thӡi gian tác dөng chia làm 2 loҥi: tҧi trӑng
thѭӡng xuyên
ên và
à tҧi trӑng tҥm thӡi.
thӡi
a. Tҧi trӑng thѭӡng xuyên (tƭnh tҧi – tҧi trӑng nhóm A):
tҧi trӑng tác dөng không
ô thay ÿәi
ә trong quá trình thi
công và sӱ dөng CT (tӗn tҥi cùng vӟi CT).
* Tҧi trӑng tҥm thӡi: tҧi trӑng tӗn tҥi trong mӝt thӡi
gian nào ÿó khi thi công, khi sӱ dөng CT.
- Tҧi trӑng tҥm thӡi có thӇ thay ÿәi vӅ ÿiӇm ÿһt, giá trӏ,
phѭѫngg chiӅu.
p
32


b. Tҧi trӑng tҥm thӡi (tҧi trӑng không thѭӡng xuyên –
hoҥt
ҥ tҧi):
)
+ Tҧi trӑng tҥm thӡi dài hҥn (tҧi trӑng nhóm B1): gҳn bó
vӟi CT nhҵm phөc vө chӭc năng chính mà CT ÿҧm
nhiӋm.
+ Tҧi trӑng
t
t
tҥm
thӡi ngҳn
ҳ hҥn
h (tҧi trӑng
t
nhóm
hó B2):
) chӍ

xuҩt hiӋn trong nhӳng khoҧng thӡi gian nào ÿó (có thӇ
d ÿoán

ÿ á ÿѭӧc).
ÿ ӧ )
+ Tҧi trӑng cӵc ngҳn (tҧi trӑng ÿһc biӋt – tҧi trӑng nhóm
D): xuҩt
ҩ hiӋn mӝt cách ngүu
ү nhiên liên quan ÿӃn
Ӄ các sӵ
cӕ bҩt khҧ kháng ӣ mӝt thӡi ÿiӇm nào ÿó trong quá
trình tӗn
ӗ tҥi cӫa CT.
33

II. Tә hӧp tҧi trӑng (THTT)

I.2. Phân loҥi theo giá trӏ cӫa tҧi trӑng
a. Giá trӏ danh nghƭa hay giá trӏ tiêu chuҭn cӫa tҧi trӑng
(tҧi trӑng tiêu chuҭn Ntc): là giá trӏ cӫa tӯng loҥi tҧi
trӑng thѭӡng gһp trong quá trình sӱ dөng CT mà chѭa
xét ÿӃn sӵ sai khác do thi công, do chӃ tҥo gây ra.
b. Giá trӏ thӵc hay giá trӏ tính toán cӫa tҧi trӑng (tҧi
trӑng tính toán Ntt): là giá trӏ cӫa tҧi trӑng kӇ ÿӃn sӵ sai
khác do thi công, do chӃ tҥo gây ra làm thay ÿәi giá trӏ
cӫa tҧi trӑng thiên vӅ phía nguy hiӇm cho CT.
CT
- ĈӇ xét ÿӃn sӵ sai khác ngѭӡi ta ÿѭa vào hӋ sӕ an toàn
vӅӅ tҧi trӑng
t
(hӋ sӕ
ӕ vѭӧt
ӧt tҧi – hӋ sӕ
ӕ ÿӝ tin
ti cұy):
ұ )
Giá trӏ tính toán = Giá trӏ tiêu chuҭn*hӋ sӕ tin cұy cӫa
tҧi trӑng.
34

II.1. Tә hӧp cѫ bҧn (tiӃp)

Tә hӧp
h tҧi trӑng
t
là tұp
tұ hӧp
h các
á tҧi trӑng
t
cóó thӇ cùng
ù tӗn

tҥi, cùng ÿӗng thӡi gây ҧnh hѭӣng ÿӃn CT.
II.1. Tә hӧp tҧi trӑng cѫ bҧn – THCB (tә hӧp tҧi trӑng
ggҳn chһt
һ vӟi CT))
* Tә hӧp cѫ bҧn = Các tҧi trӑng loҥi A + Các tҧi trӑng
loҥi B1 + mӝt sӕ tҧi trӑng loҥi B2.
Khҧ năng xuҩt hiӋn ÿӗng thӡi các tҧi trӑng loҥi B2 sӁ có
các THCB khác nhau.
nhau Khҧ năng cùng ÿӗng thӡi tӗn tҥi
cӫa các tҧi trӑng ÿѭӧc xét ÿӃn bҵng hӋ sӕ tә hӧp (hӋ sӕ
ÿӗng thӡi)

35

- THCB có 1 tҧi trӑng tҥm thӡi
THCB = Các tҧi trӑng A + 1B
- THCB có 2 tҧi trӑng tҥm thӡi trӣ lên thì giá trӏ tính
toán cӫa tҧi trӑng tҥm thӡi phҧi ÿѭӧc nhân vӟi hӋ sӕ tә
hӧp:
g p
phân tích ÿѭӧc
ӧ ҧnh hѭӣng
g cӫa tӯng
g tҧi
+ Khi không
trӑng tҥm thӡi:
THCB = Các A + Các B
B*0,9;
0,9;
+ Khi có thӇ phân tích ҧnh hѭӣng riêng biӋt cӫa tӯng tҧi
trӑng tҥm thӡi ngҳn hҥn thì tҧi trӑng tҥm thӡi có ҧnh
hѭӣng lӟn nhҩt không giҧm; tҧi trӑng ҧnh hѭӣng thӭ
hai nhân 0,8;
0 8; các tҧi trӑng còn lҥi nhân 0,6:
0 6:
THCB = Các A + 1B + 1B*0,8 + Các B khác*0,6. 36


II.2. Tә hӧp ÿһc biӋt (THĈB)

§5. Nguyên tҳc chung khi thiӃt kӃ nӅn móng CT

* THĈB gӗm các tҧi trӑng thѭӡng xuyên,
xuyên tҧi trӑng tҥm
thӡi dài hҥn, mӝt vài tҧi trӑng tҥm thӡi ngҳn hҥn và các
tҧi trӑng tҥm thӡi ÿһc biӋt (tҧi trӑng cӵc ngҳn)
- TTĈB vӟi tҧi trӑng do nә hoһc do va chҥm cho phép
khô xét
không
ét ÿӃn
ÿӃ các
á tҧi trӑng
t
l i B2.
loҥi
- THĈB do tác ÿӝng cӫa ÿӝng ÿҩt không tính ÿӃn tҧi
trӑng gió;
ӝ tҧi trӑng
ӑ g tҥm
ҥ thӡi = Các A + 1B + 1D
- THĈB có mӝt
- THĈB có 2 tҧi trӑng tҥm thӡi trӣ lên, giá trӏ tҧi trӑng
ÿһc biӋt lҩy không giҧm; giá trӏ tính toán cӫa tҧi trӑng
tҥm thӡi ÿѭӧc nhân vӟi hӋ sӕ tә hӧp nhѭ sau: tҧi trӑng
loҥi B1 nhân 0,95; tҧi trӑng loҥi B2 nhân 0,8:
37
THĈB = Các A + B1*0,95 + B2*0,8 + 1D

§6. Các tài liӋu cҫn thiӃt cho thiӃt kӃ nӅn móng
1. Tài liӋu vӅ công trình
* Các tài vӅ CT dӵ kiӃn XD phҧi bao gӗm:
- Bҧn ÿӗ ÿӏa hình khu vӵc XD và lân cұn;
- Hӗ
ӗ sѫ thiӃt
Ӄ kӃӃ kiӃn
Ӄ trúc, kӃt
Ӄ cҩu
ҩ CT và các yêu cҫu
ҫ
riêng biӋt và khai thác và sӱ dөng CT, các yêu cҫu làm
phát sinh các dҥng tҧi trӑng ÿһc biӋt. Trong sӕӕ ÿó, các
tài liӋu không thӇ thiӃu:
+ MB ÿáy CT: Hình dáng, kích thѭӟc ÿáy CT;
Ĉһc
һ ÿiӇm cӫa CT ((tҫngg hҫm,, tҫng
g 1,, côngg sӵ…);
ӵ );
+ MB tҧi trӑng ÿáy CT và các tài liӋu liên quan ÿӃn viӋc
xác ÿӏnh tҧi trӑng (giá trӏ và tính chҩt) tѭѫng ӭng.
ӭng
39

* Phѭѫng án thiӃt kӃ phҧi khҧ thi
* Phѭѫng án thiӃt kӃ phҧi ÿҧm bҧo các yêu cҫu kӻ thuұt
- VӅ kӻ thuұt PA móng phҧi ÿҧm bҧo bӅn, an toàn và sӱ
dөng bình thѭӡng.
thѭӡng
* Phѭѫng án thiӃt kӃ phҧi ÿҧm bҧo hiӋu quҧ kinh tӃ
- Kinh phí XD CT phө thuӝc nhiӅu
Ӆ vào viӋc lӵa chӑn
giҧi pháp móng hӧp lý theo yêu cҫu kӻ thuұt ÿӅ ra.
- Mөc tiêu cӫa viӋc thiӃt kӃ phҧi là mӝt giҧi pháp thӓa
Ӌp ggiӳa y
yêu cҫu kӻ
ӻ thuұt
ұ và hҥn
ҥ mӵc
ӵ kinh p
phi cho
hiӋp
phép.
38

2. Tài liӋu vӅ ĈCCT
* Tài liӋu vӅ ĈCCT bao gӗm:
- Bҧn ÿӗ ÿӏa hình, ÿӏa mҥo nѫi XD CT;
- MB bӕ
ӕ trí các ÿiӇm
Ӈ thăm dò – vӏ trí khҧo sát (nên ÿѭӧc
ÿӏnh vӏ theo MB bӕ trí các hҥng mөc CT);
- KӃt quҧ khҧo sát:
+ Phѭѫng pháp tiӃn hành khҧo sát,
+ Các tài liӋu vӅ cӝt khoan ÿӏa chҩt và các mһt cҳt ÿӏa
chҩt: ghi rõ cao trình các lӟp ÿҩt,
ÿҩt mô tҧ sѫ bӝ các lӟp
ÿҩt, khoҧng cách các hӕ khoan, vӏ trí lҩy mүu ÿҩt thí
nghiӋm mӵc nѭӟc ngҫm xuҩt hiӋn và әn ÿӏnh;
nghiӋm,
+ KӃt quҧ và nhӳng ÿánh giá sѫ bӝ ban ÿҫu phҭm chҩt
cӫa
ӫ ÿҩt;
ÿҩt giá
iá trӏ
t ӏ các
á chӍ
hӍ tiêu
tiê cѫ – lý quan trӑng
t
liê quan
liên
40
trӵc tiӃp ÿӃn tính toán thiӃt kӃ nӅn móng…


3. Tài liӋu vӅ ĈCTV
* Thông tin vӅ nѭӟc mһt,
mһt nѭӟc ngҫm trong ÿҩt:
- Cao trình mӵc nѭӟc và sӵ thay ÿәi mӵc nѭӟc theo
mùa:
ù mӵc nѭӟc
ӟ thѭӡng
h ӡ xuyên
ê (mӵc
(
nѭӟc
ӟ trung bình);
bì h)
mӵc nѭӟc cao nhҩt; mӵc nѭӟc thҩp nhҩt.
- Tính chҩt
ҩ ăn mòn vұt liӋu XD cӫa nѭӟc, các tính chҩt
ҩ
lý – hóa cӫa nѭӟc ngҫm, ÿӝ pH, tính xâm thӵc…

4. Tài liӋu vӅ CT lân cұn
- Tҫm cӥ CT,
CT mӭc tҧi trӑng,
trӑng phҥm vi ҧnh hѭӣng ÿӃn nӅn
ÿҩt CT mӟi;
- Tuәi
T әi thӑ
th CT,
CT tình
tì h trҥng
t
kӃt cҩu
ҩ hiӋn
hiӋ thӡi,
thӡi kӃt cҩu
ҩ móng
ó
CT cNJ phҧi ÿѭӧc khҧo sát kӻ gӗm vұt liӋu móng, hình
d
dҥng,
kí h thѭӟc,
kích
th ӟ phҥm
h
vii chiӃm
hiӃ ÿҩt vàà ÿӝ sâu
â ÿһt
41
móng.


I.1. Phân loҥi móng theo ÿӝ cӭng (tiӃp)

CHѬѪNG 2: TÍNH TOÁN THIӂT Kӂ
MÓNG NÔNG
§ Khái niӋm
§1.
Ӌ chung
g
I. Phân loҥi móng nông
I 1 Phân
I.1.
Phâ loҥi
l i móng
ó theo
h ÿӝ cӭng
ӭ
Dӵa vào ÿӝ cӭng cӫa móng chia thành: móng cӭng và
móng mӅm.
- NӃu ÿӝ cӭng cӫa móng ÿӫ lӟn,
lӟn biӃn dҥng móng rҩt nhӓ
có thӇ bӓ qua o Móng cӭng.
Mó cӭng:
Móng
ӭ
+ móng
ó ÿѫn
ÿ dѭӟi
d ӟi cӝt;
ӝ
+ móng băng dѭӟi tѭӡng.
Vұt liӋu: gҥch, ÿá, bêtông, BTCT…
1

Móng ÿѫn

- NӃu
Ӄ ÿӝ cӭng cӫa móng nhӓ, biӃn
Ӄ dҥng móng là ÿáng kӇӇ
không thӇ bӓ qua o Móng mӅm.
Móng mӅm:
+ móng băng dѭӟi hàng cӝt;
+ móng bè.

Vұt liӋu: bêtông cӕt thép.

I.2. Phân loҥi theo cҩu
ҩ tҥo
- Móng
g ÿѫn: XD riêng
g cho tӯng
g cҩu kiӋn;
Ӌ ;
- Móng băng: XD cho nhiӅu cҩu kiӋn trên mӝt hѭӟng
nào ÿó;
- Móng bè: XD chung cho nhiӅu cҩu kiӋn hoһc toàn bӝ
CT
CT.
2
- Móng hӝp.

Móng băng

3

4


5

6

I.3. Phân loҥi theo vұt liӋu

II. Tҧi trӑng tiӃp xúc dѭӟi ÿáy móng

- Móng
Mó gҥch.
h
- Móng ÿá.
- Móng Bêtông.
- Móng BTCT: phù hӧp vӟi trҥng thái làm viӋc khác
nhau (kéo, nén, uӕn…) o Móng BTCT ngày càng phә
biӃn.

II 1 Tҧi trӑng
II.1.
t
tiӃ xúc
tiӃp
ú dѭӟi
d ӟi ÿáy
ÿá móng
ó cӭng
ӭ

I.4. Phân loҥi theo biӋn pháp thi công

N, M{Mx, My}: là tҧi trӑng CT ӣ mӭc ÿáy móng.

- Móng lҳp
ҳ ghép: chӃӃ tҥo thành mӝt khӕi
ӕ hoһc nhiӅu
Ӆ bӝ
phұn rӗi ghép lҥi.
- Móng toàn khӕi ÿә tҥi chӛ: do thi công tҥi chӛ nên có
thӇ làm móng
g vӟi hình dҥng
ҥ g bҩt kǤ.
Ǥ

II 2 Tҧi trӑng tiӃp xúc dѭӟi ÿáy móng mӅm
II.2.

7

* Giҧ thiӃt: tҧi trӑng tiӃp xúc phân bӕ bұc nhҩt.
Tҧi trӑng tiӃp
Ӄ xúc tҥi mӝt ÿiӇm
Ӈ bҩt
ҩ kǤ xác ÿӏnh theo

p ( x, y )

My
N Mx

y
x
F Jx
Jy

(II.2)

* Móng mӅm có ÿӝ cӭng nhӓ o móng bӏ biӃn dҥng lӟn
khi chӏu tҧi o quy luұt phân bӕ
ӕ tҧi trӑng là phi tuyӃn.
Ӄ
* ThiӃt kӃ móng
g mӅm rҩt p
phӭc tҥp:
ҥp vӯa p
phҧi xác ÿӏnh
ӏ
quy luұt phân bӕ tҧi trӑng tiӃp xúc dѭӟi ÿáy móng ÿӗng
8
thӡi phҧi tìm quy luұt phân bӕ nӝi lӵc trong móng.


I. Mӝt sӕ vҩn ÿӅ chung (tiӃp)

§2. Cҩu tҥo cӫa móng nông
I. Mӝt sӕ
ӕ vҩn
ҩ ÿӅӅ chung
* ChiӅu dày tӕi thiӇu cӫa móng: t t (15 y 20)cm
* Gӡ móng: bӅ rӝng gӡ t 5 cm.
* KӃt cҩu
ҩ móng:
ó
- Cӕt thép:
+ Thép chӏu lӵc: thép AII trӣ lên, thép có gӡ; ÿѭӡng kính
‡ t 10; khoҧng cách cӕt thép (10 y 30)cm.
+ Thép cҩu tҥo: thép AI trӣ lên.
- Bêtông: cҩp ÿӝ bӅn t B15 (nên dùng t B20).
B20)
* Bêtông lót: cҩp ÿӝ bӅn t B7,5; chiӅu dày G t 10cm
(thѭӡng G = 10cm).
10cm)

* Lӟp bҧo vӋ a: a t 3,0 cm.
* Ĉӝ sâu
â ÿһt móng
ó
hm = f(ÿiӅu
f(ÿiӅ kiӋn
kiӋ ÿӏa
ÿӏ chҩt
hҩt và
à tҧi
trӑng…).
* Kích thѭӟc ÿáy móng:
Móng ÿѫn (l*b);
Móng băng (b).
Tính toán kích thѭӟc ÿáy móng thӓa mãn ÿiӅu kiӋn
cѭӡng ÿӝ và әn ÿӏnh; thӓa mãn ÿiӅu kiӋn biӃn dҥng.
* ChiӅu cao móng h: tính toán thӓa mãn ÿiӅu kiӋn
ӝ vұt
ұ liӋu
Ӌ móng.
g
cѭӡngg ÿӝ

9

10

II. Cҩu tҥo móng ÿѫn

Cҩu tҥo móng ÿѫn

* Giҵng móng: là dҫm liên kӃt các móng ÿѫn vӟi nhau
theo mӝt hoһc hai phѭѫng.
* Ĉáy móng: hình vuông, chӳ nhұt hoһc hình tròn…
- Kích
Kí h thѭӟc
th ӟ cѫ bҧn
bҧ cӫa
ӫ móng:
ó
+ Móng chӳ nhұt:
bӅ rӝng móng b;
chiӅu dài móng l = D.b.
+ Móng tròn: ÿѭӡng kính b.
* Cӕt thép móng: chӏu kéo, ÿһt theo 2 phѭѫng thành
lѭӟi lѭӟi thép là lѭӟi buӝc hoһc lѭӟi hàn; khoҧng cách
lѭӟi,
cӕt thép a = (10 y 20)cm.
11

Thép chӡ
Thé
hӡ cӝt
ӝt
Cao trình chӡ cӝt

r 0.00
0 00
hm

t h

G
t 100
b

t 100

lc
bc

l

t 100

12


III. Cҩu tҥo móng băng

Cҩu tҥo móng ÿѫn
Thép chӡ cӝt
Cao trình chӡ cӝt

r 0.00
hm

t

G

h

* Móng băng có chiӅu dài l >> chiӅu rӝng b. Khi tính coi
D = f.
f
- Bҧn thân móng băng ÿã là dҫm móng o tính móng
bă BTCT nhѭ
băng
h dҫm
dҫ ÿһt trên
t ê nӅn
Ӆ ÿàn
ÿà hӗi.
hӗi

BT lót
lc

bc
b

t

bc

Thép chӏu
lӵc

b
l
13

14

a: móng ÿѫn
dѭӟi cӝt
ӝ

bt Thép sѭӡn dӑc
r 0.00
b: móng băng
dӑc

hm
t

G
Thép chӏu lӵc

b

h

BT lót
15

16


IV. Cҩu tҥo móng bè
c: móng băng
giao nhau

* Cҩu tҥo: dҥng bҧn phҷng (nhѭ mӝt sàn lұt ngѭӧc, tӵa
lên nӅn ÿҩt):

d: móng bè có
sѭӡn ngang

17

18

Móng bè

Móng bè
Dҥng sàn phҷng

Dҥng sàn sѭӡn

Dҥng sàn nҩm
Dҥng
ҥ g hӝp
ӝp

19

20


§3. Tính toán thiӃt kӃ móng nông cӭng

* Nӝi dung tính toán thiӃt kӃ móng nông cӭng

I. Khái niӋm chung
* Sӕ liӋu ban ÿҫu:
- CT: Hӗ sѫ thiӃt kӃ kiӃn trúc, kӃt cҩu cӫa CT:
+ MB ÿáy CT;
+ Tҧi trӑng tӯ CT ÿӃn cӕt r0.00 (mһt ÿҩt): {No, Mo, Qo};
+ Mӭc an toàn cҫn thiӃt Fs. Ĉӝ lún giӟi hҥn (ÿӝ lún cho
phép)
p
p) Sgh ([
([S]] )).
- Tài liӋu ĈCCT và ĈCTV.
- Các tài liӋu khác liên quan: kӃt cҩu và móng CT lân
cұn…

- Xác ÿӏnh ÿӝ sâu ÿһt móng hm = f(ÿӏa chҩt, tҧi trӑng…)
- Xác ÿӏnh kích thѭӟc ÿáy móng (móng ÿѫn: ll*b;
b; móng
băng: b).
- Tính
Tí h toán
t á kӃt cҩu
ҩ móng:
ó
+ Xác ÿӏnh chiӅu cao móng h (chiӅu cao bұc móng nӃu
có): theo ÿiӅu
Ӆ kiӋn cѭӡng ÿӝ ÿӕi
ӕ vӟi vұt liӋu móng.
+ Xác ÿӏnh cӕt thép móng và bӕ trí (hàm lѭӧng thép As
(Fa), khoҧng cách cӕt thép a, sӕ lѭӧng thanh thép na).
- Bҧn vӁ thiӃt kӃ: thӇ hiӋn các thông sӕ ÿã tính toán.

21

II. Lӵa chӑn sѫ bӝ kích thѭӟc ÿáy móng

a. Xác ÿӏnh tҧi trӑng tiӃp xúc dѭӟi ÿáy móng
* Móng
Mó ÿѫn:
ÿ

II 1 Yêu
II.1.
Yê cҫu
ҫ chung
h
- Khi tính toán theo ÿiӅu kiӋn
Ӌ cѭӡngg ÿӝӝ và әn ÿӏnh:
ӏ
dùng các trӏ sӕ tҧi trӑng tiêu chuҭn.
- Kích thѭӟc móng sѫ bӝ chӑn sao cho:
ptb d Rÿ
pmax d 1,2Rÿ

22

(II.3)

Rÿ

p gh
Fs

ptbb, pmax: tҧi trӑng tiӃp xúc trung bình và tҧi trӑng tiӃp
xúc lӟn nhҩt ӣ ÿáy móng;
Rÿ ([p]): sӭc chӏu tҧi tính toán cӫa nӅn;
pgh (pu): sӭc chӏu tҧi giӟi hҥn cӫa nӅn;
Fs: hӋ sӕ
ӕ an toàn.
23

ptb ( ptx )

pmax,
a ,min

N
F

N
l.b

ptb r

No

No
 J .hm
l.b

Mx My
r
Wx W y

Mo
N
pmin

pmax

ptb

N Mx, My: tҧi trӑng ӣ ÿáy móng
N,

Wy

2

l .b
6

J 20(kN
k / m3 ) :

Wx

l.b
6

hm

M

b

2

l

trӑng lѭӧng riêng trung bình cӫa vұt
24
liӋu móng và ÿҩt trên ÿáy móng


b. Xác ÿӏnh sӭc chӏu tҧi giӟi hҥn pgh (pu) và sӭc chӏu
tҧi tính toán Rÿ ([p])
* Xác ÿӏnh sӭc chӏu tҧi giӟi hҥn pgh (pu) (theo công thӭc
cӫa Terzaghi)

a. Xác ÿӏnh tҧi trӑng tiӃp xúc dѭӟi ÿáy móng
No

* Móng băng:
- Tҧi trӑng cho trên 1 m dài
móng.
ptb ( ptx )

pmax,mini
W

No
 J .hm
b

N
b

ptbb r

Mo
N

hm

M
pmin

pmax

ptb

M
W

1m
dài

b2
6

b
25

b. Xác ÿӏnh sӭc chӏu tҧi giӟi hҥn pgh (pu) và sӭc chӏu
tҧi tính toán Rÿ ([p])
* Xác ÿӏnh sӭc chӏu tҧi giӟi hҥn pgh (pu) (theo công thӭc
cӫa Terzaghi)
D1, D2, D3: hӋ sӕ hiӋu chӍnh hình dҥng móng = f(D).
+ Móng ÿѫn (móng chӳ nhұt)

D1 1 

0,2

D

1

0,2b
l

D2 1

D3 1

0,2

D

1

0,2b
l

+ Móng băng: coi D = f nên D1 = D2 = D3 =1

27

p gh

1
D1 N J .b.J  D 2 .N q .q  D 3 .N c .c
2
p gh
Rÿ
Fs

(II.4)

q: phө tҧi,
tҧi q = Jtbb.h
hm;
Jtb: trӑng lѭӧng riêng trung bình cӫa ÿҩt trên ÿáy móng;
J: trӑng lѭӧng
l
riêng
iê cӫa
ӫ ÿҩt
ÿҩ dѭӟi
d ӟi ÿáy
ÿá móng;
ó
NJ, Nq, Nc: hӋ sӕ sӭc chӏu tҧi = f(M);
M, c: góc ma sát trong và lӵc dính ÿѫn vӏ cӫa ÿҩt dѭӟi
26
ÿáy móng.

II.2. Lӵa chӑn sѫ bӝ kích thѭӟc ÿáy móng ÿѫn
* Bѭӟc 1: Chӑn tӹ sӕ D = l/b.
l/b
* Bѭӟc 2: Chӑn giá trӏ b bҩt kǤ, thay b vào công thӭc
tính
í h ptb, pmax, [p].
[ ]
* Bѭӟc 3: So sánh các ÿiӅu kiӋn:ptb d Rÿ và pmax d 1,2Rÿ
- NӃu thӓa mãn o b sѫ bӝ lҩy làm bӅ rӝng móng.
- NӃu không thӓa mãn o tăng b và tính toán cho ÿӃn
khi thӓa mãn.
* Bѭӟc 4: KiӇm tra ÿiӅu kiӋn “hӧp lý” vӅ kích thѭӟc:
{1,2Rÿ – pmax} d (5 y 10)%Rÿ
- NӃu
Ӄ thӓa mãn: b là kích thѭӟc cҫn
ҫ tìm thӓa mãn ÿiӅu
Ӆ
kiӋn sӭc chӏu tҧi.
- NӃu không thӓa mãn: giҧm kích thѭӟc b nhѭng phҧi
28
thӓa mãn các ÿiӅu kiӋn ӣ bѭӟc 3.


II.3. Lӵa chӑn sѫ bӝ kích thѭӟc ÿáy móng băng
* Bѭӟc 1: Chӑn giá trӏ b bҩt kǤ,
kǤ thay b vào công thӭc
tính ptb, pmax, [p].
* Bѭӟc
B ӟ 2:
2 So
S sánh
á h các
á ÿiӅu
ÿiӅ kiӋn
kiӋ
ptb d Rÿ
pmax d 1,2Rÿ
- NӃu thӓa mãn o b sѫ bӝ lҩy làm bӅ rӝng móng.
- NӃu không thӓa mãn o tăng b và tính toán cho ÿӃn
khi thӓa mãn.
* Bѭӟc 3: KiӇm tra ÿiӅu kiӋn “hӧp lý” vӅ kích thѭӟc:
{1,2Rÿ – pmax} d (5 y 10)%Rÿ
- NӃu
Ӄ thӓa mãn: b là kích thѭӟc cҫn
ҫ tìm thӓa mãn ÿiӅu
Ӆ
kiӋn sӭc chӏu tҧi.
- NӃu không thӓa mãn: giҧm kích thѭӟc b nhѭng phҧi
29
thӓa mãn các ÿiӅu kiӋn ӣ bѭӟc 2.

III. Tính toán kiӇm tra kích thѭӟc ÿáy móng
* Khi kích thѭӟc móng thӓa mãn (II.3) thì kiӇm
Ӈ tra kích
thѭӟc theo các yêu cҫu khác.
* Thông sӕ ban ÿҫu:
(l*b/
b/ b);
- Kích thѭӟc sѫ bӝ: hm; (l
- Tҧi trӑng;
- Ĉӏa
Ĉӏ chҩt:
hҩt
+ J;
+ (Eo, Po) hoһc ÿѭӡng cong nén e = f(V), e = f(lg V);
- Sgh ([S]): ÿӝ lún giӟi hҥn (ÿӝ lún cho phép);
- [ktr], [kl]: hӋ sӕ әn ÿӏnh trѭӧt và hӋ sӕ әn ÿӏnh lұt cho
phép
phép.
30

a. Dӵ báo ÿӝ lún cuӕi cùng theo mô hình LTĈH

III.1. KiӇm tra theo ÿiӅu kiӋn biӃn dҥng
* ĈiӅu
ĈiӅ kiӋn
kiӋ kiӇm
kiӇ tra:
t
S d Sggh
(II.6)
'S d 'Sgh
T d Tghh
- NӃu ÿӝ lún dӵ báo không thӓa mãn ÿiӅu kiӋn (II.6) o
tăng kích thѭӟc móng (tăng b hoһc hm) và dӵ báo lҥi ÿӝ
lún cho ÿӃn khi thӓa mãn.
- NӃu
NӃ ÿӝ lún
lú dӵ
d báo
bá thӓa
thӓ mãn
ã ÿiӅu
ÿiӅ kiӋn
kiӋ (II.6)
(II 6) o lҩy
lҩ làm

kích thѭӟc thiӃt kӃ.

31

- NӃu ÿҩt dѭӟi ÿáy móng có thӇ coi là nӅn ÿӗng nhҩt thì
ÿӝ lún cuӕi cùng dӵ báo theo công thӭc:

S

1  P o2
. p gl .b.Zconst
Eo

§l ·
© b¹

Zconst f ¨ ¸

+ pgl: tҧi trӑng gây lún dѭӟi ÿáy móng, pgl = ptx - Jtb.hm;
+ ptx: tҧi trӑng
t
tiӃ xúc
tiӃp
ú dѭӟi
d ӟi ÿáy
ÿá móng;
ó
+ Jtb: trӑng lѭӧng riêng trung bình cӫa ÿҩt tӯ ÿáy móng
trӣ lên.
ӝ g móng
g sѫ bӝ
ӝ chӑn
ӑ theo ÿiӅu kiӋn
Ӌ ((II.3);
);
+ b: bӅ rӝng
+ Zconst: hӋ sӕ phө thuӝc hình dҥng móng;
+ Eo: môÿun biӃn dҥng cӫa ÿҩt dѭӟi ÿáy móng.
móng
+ Po: hӋ sӕ biӃn dҥng ngang (hӋ sӕ nӣ ngang) cӫa ÿҩt.32


b. Dӵ báo ÿӝ lún cuӕi cùng theo mô hình nén 1 chiӅu
* Ĉӝ lún CT ÿѭӧc dӵ báo theo phѭѫng pháp cӝng lún
tӯng lӟp. Ĉӝ lún cӫa lӟp phân tӕ thӭ i:

Si

eoi  e1i
hi
1  eoi

a
V gl i .hi
1  eoi

S

- Ĉӝ
ӝ lún cӫa nӅn:

mvi .V gl i .hi

n

¦S

i

i 1

eoi, e1i: lҫn
lҫ lѭӧt
l t là hӋ sӕ
ӕ rӛng
ӛ cӫa
ӫ ÿҩt ӣ giӳa
iӳ lӟp
lӟ phân
hâ tӕ
thӭ i trѭӟc khi có tҧi trӑng CT và sau khi có tҧi trӑng
CT eoi và
CT;
à e1i xác
á ÿӏnh
ÿӏ h trên
t ê ÿѭӡng
ÿ ӡ cong nén
é tѭѫng
t
ӭ
ӭng
vӟi Voi và V1i = Voi + Vgl-i;
Voi, V1i: lҫn
ҫ lѭӧt là ӭng suҩt
ҩ nén ӣ giӳa lӟp phân tӕӕ thӭ
i
33
trѭӟc khi có tҧi trӑng và sau khi có tҧi trӑng;

J1

Vz
0
zi

h2 J 2

Voi

i

V1i
Vo

z

n: sӕ lӟp phân tӕ dӵ báo lún lҩy
sao cho:
Hn: chiӅu dày vùng chӏu nén cӫa
nӅn
Ӆ là chiӅu
hiӅ dày
dà kӇ tӯ ÿáy
ÿá móng
ó
ÿӃn ÿӝ sâu thӓa mãn ÿiӅu kiӋn:

Hn

n

¦h

i

i 1

V o ( z ) t 5.'V gl ( z )
34

III.2. KiӇm tra theo ÿiӅu kiӋn cѭӡng ÿӝ và әn
ÿӏnh cӫa nӅn

BiӇu ÿӗ ӭng suҩt dѭӟi ÿáy móng

h1

b. Dӵ báo ÿӝ lún cuӕi cùng theo mô hình nén 1 chiӅu
Vgl-i: ӭng suҩt gây lún ӣ giӳa lӟp phân tӕ thӭ i,
i
Vgl-i = ki.pgl;
ki: hӋ sӕӕ ӭng suҩt
ҩ ӣ giӳa lӟp phân tӕ
ӕ thӭ i:
ki = f(D
( =l/b;; zi/b))
zi: ÿӝ sâu kӇ tӯ ÿáy móng ÿӃn giӳa lӟp phân tӕ thӭ i;

Vgl-i

a. NӃu trong phҥm vi nӅn có lӟp ÿҩt yӃu
* Khi tính toán thiӃt kӃ có thӇ áp dөng 2 mô hình:
- Ĉánh giá theo mô hình trѭӧt sâu;
- Ĉánh giá theo mô hình quy ÿәi vӅ móng nông tѭѫng
ÿѭѫng ÿһt trӵc tiӃp lên ÿҩt yӃu.
yӃu

Vgl

35

36


a.Trong phҥm vi nӅn có lӟp ÿҩt yӃu (tiӃp)
* Mô hình
hì h trѭӧt
t
t sâu:
â Ĉánh
Ĉá h giá
iá bҵng
bҵ cách
á h vӁӁ nhiӅu
hiӅ mһt
һt
trѭӧt bҩt kǤ ÿi qua mép móng có tâm khác nhau:
A

E

* Mô hình trѭӧt sâu (tiӃp)
- Hai mһt trѭӧt phҧi phân tích:
+ Mһt trѭӧt giҧ ÿӏnh là mһt trѭӧt trө tròn ABCDE;
+ Mһt
Mһ trѭӧt giҧ
iҧ ÿӏnh
ÿӏ h là mһt
һ trѭӧt hӛn
hӛ hӧp
h ABC’DE.
ABC’DE HӋ
sӕ әn ÿӏnh k cӫa các mһt trѭӧt xác ÿӏnh theo phѭѫng
pháp
há ÿã biӃt
biӃ trong Cѫ
C hӑc
h ÿҩt:
ÿҩ

hm

h1

h*
hy

B

Ĉҩt yӃu

C’

k ({ Fs )

D

C

37

a.Trong phҥm vi nӅn có lӟp ÿҩt yӃu (tiӃp)
* Mô hình
hì h quy ÿәi vӅӅ móng
ó nông:
ô

hm
h1
h*

hy

D*

D* = 30q

b
Vtÿ
Btÿ

39

M gi
M tr

Mgi: mômen chӕng trѭӧt ÿӕi vӟi
tâm trѭӧt 0;Mtr: mômen gây trѭӧt
ÿӕi vӟi tâm trѭӧt 0.

Sau khi xác ÿӏnh hӋ sӕ k ÿӕi vӟi mӛi mһt trѭӧt giҧ ÿӏnh,
chӑn trӏ sӕ
ӕ nhӓ nhҩt
ҩ kmin ÿӇӇ xét ÿӝ
ӝ әn
ә ÿӏnh cӫa nӅn.
Ӆ NӅn
Ӆ
muӕn әn ÿӏnh phҧi thӓa mãn ÿiӅu kiӋn: kmin t [k]
[k] = 1,2 y 1,5.
38

* Mô hình quy ÿәi vӅ móng nông (tiӃp)
- Coi gҫn ÿúng tác dөng tҧi trӑng CT lên lӟp ÿҩt yӃu
ÿѭӧc mӣ rӝng tӯ mép móng ra mӛi phía theo góc phân
bӕ ӭng suҩt D
D* = 30
30q.
- Ĉáy móng khӕi quy ѭӟc:
Btÿ = b + 2h*.tgD*
2h*
* = b + 2h*.tg30q
2h* 30q
Ltÿ = l + 2h*.tgD* = l + 2h*.tg30q
- ĈiӅu kiӋn kiӇm tra tѭѫng tӵ móng nông trên nӅn tӵ
nhiên:
Vtÿ d [p]ÿy.
+ Vtÿ: ӭng suҩt tҥi ÿáy móng khӕi, Vtÿ = Vbt + V(p)
Vbt: ӭng suҩt do trӑng lѭӧng bҧn thân tҥi ÿáy móng
khӕi, Vbt = J1(hm + h’) = J1.h1.
V(p):
( ) ӭng
ӭ suҩt
ҩt do
d tҧi trӑng
t
ngoài
ài gây
â ra tҥi
t i ÿáy
ÿá móng
ó
40
khӕi, V(p) = k.(ptb - J1.hm).


* Mô hình quy ÿәi vӅ móng nông (tiӃp)
Móng chӳ nhұt:

Móng băng:

k { ko
k { kz

§l z
f¨ ,
©b b
§x

©b

Rÿ2: sӭc chӏu tҧi cho phép cӫa
ÿҩt yӃu dѭӟi ÿáy móng khӕi

0
b

Xác ÿӏnh sӭc chӏu tҧi giӟi hҥn pgh-2

h' ·
¸

0,

Rÿ 2

z
b

p gh  2
h' ·
¸


p gh  2
F
Fs

pgh-2
h 2: sӭc chӏu tҧi giӟi hҥn cӫa ÿҩt yӃu dѭӟi ÿáy móng
khӕi;
Fs: hӋ sӕ an toàn.
toàn
41

b. KiӇm tra әn ÿӏnh
* NӃu CT XD chӏu tҧi trӑng ngang lӟn: có thӇ xҧy ra
mҩt әn ÿӏnh do trѭӧt phҷng theo ÿáy móng hoһc bӏ lұt
quanh mép móng.
móng
- KiӇm tra trѭӧt phҷng theo ÿáy
móng:
Tgi
k
t [ktr ]
Tgi: tәng tҧi trӑng chӕng trѭӧt tҥi tr
Ttr
mӭc
ӭ ÿáy
ÿá móng;
ó
Ttr: tәng tҧi trӑng gây trѭӧt.
- KiӇm tra lұt quanh mép móng:
Mgi: tәng
tә mômen
ô
chӕng
hӕ trѭӧt
t ӧt ÿӕi
vӟi tâm quay;
Mtr: tәng
ә mômen gây trѭӧt ÿӕi
ӕ vӟi
tâm quay.

kl

M gi
M trt

t [kl ]
43

1
D1 N J .Btÿ .J ÿy  D 2 .N q .q  D 3 .N c .cÿy
2

q: phө
h tҧi:
tҧi q = J1.(h
(hm + h*) = J1.h
h1 ;
Jÿy: trӑng lѭӧng riêng cӫa ÿҩt yӃu dѭӟi ÿáy móng khӕi;
NJ, Nq, Nc: hӋ sӕ sӭc chӏu tҧi = f(Mÿy);
Mÿy
ÿ , cÿy
ÿ : góc ma sát trong và lӵc dính ÿѫn vӏ cӫa ÿҩt yӃu;
Ltÿ, Btÿ: chiӅu dài, bӅ rӝng móng khӕi quy ѭӟc.
D1, D2, D3: hӋ sӕ
ӕ hiӋu
hiӋ chӍnh
hӍ h hình
hì h dҥng
d
móng
ó = f(D).
f( )
+ Móng ÿѫn (móng chӳ nhұt)

D1 1 

0,2

D

1

0,2.Btÿ
Ltÿ

D2

0,2

1 D3 1 D

+ Móng băng: D1 = D2 = D3 =1

1

0,2.Btÿ
Ltÿ
42

IV. Tính toán thiӃt kӃ kӃt cҩu móng
- KӃt
Ӄ cҩu
ҩ móng phҧi ÿѭӧc thiӃt
Ӄ kӃӃ thӓa mãn ÿiӅu
Ӆ kiӋn vӅӅ
cѭӡng ÿӝ ÿӕi vӟi vұt liӋu móng:
Vmax d R.
+ Vmax: ӭng suҩt lӟn nhҩt trong móng, Vmax = {Wmax, Vkc
k ,
Vk};
+ R: cѭӡng ÿӝ cho phép (cѭӡng ÿӝ tính toán) tѭѫng ӭng
vӟi sӵ phá hoҥi cӫa ӭng suҩt, R = {Rc, Rk}.
- Khi tính
tí h toán
t á dӵa
d vào
à giҧ
iҧ thiӃt:
thiӃt
+ Tính cӕt thép chӏu kéo (không tính chӏu cҳt);
+ BiӃn dҥng cӫa bҧn thân móng ÿѭӧc bӓ qua.
44


IV. Tính toán thiӃt kӃ kӃt cҩu móng (tiӃp)

IV. Tính toán thiӃt kӃ kӃt cҩu móng (tiӃp)

* Thông sӕ ban ÿҫu:
- Kích thѭӟc ÿáy móng (l*b/b);
- Tҧi trӑng po o phҧn
hҧ lӵc
l nӅn
Ӆ r;
- Yêu cҫu cҩu tҥo;
- lc, bc: kích thѭӟc cӝt ӣ mӭc ÿӍnh móng; bt: bӅ dày
g ӣ mӭc ÿӍnh móng;
g;
tѭӡng
- Vұt liӋu móng: Cҩp ÿӝ bӅn bêtông; Cѭӡng ÿӝ cӕt thép.
* Nӝi dung:
- Xác ÿӏnh chiӅu cao móng h thích hӧp;
- Xác ÿӏnh hàm lѭӧng cӕt
ӕ thép móng Fa, tӯ ÿó chӑn
ÿѭӡng kính cӕt thép ‡, khoҧng cách cӕt thép a, sӕ lѭӧng
thanh thép na.
45

VI.1. Xác ÿӏnh áp lӵc không kӇ trӑng lѭӧng vұt
liӋu móng và ÿҩt trên ÿáy móng
No

* Móng ÿѫn:

po tb ( po )

Mo

No
F

No
l.b

hm
pomin

po max,
ma min

My
M
po r x r
Wx W y

2

2

Wy

l .b
6

Wx

l.b
6

Po-tb

- Móng có thӇӇ bӏ phá hӓng theo
các kiӇu nhѭ sau:
+ Bӏ chӑc thӫng bӣi ӭng suҩt
ҩ
cҳt (ӭng suҩt tiӃp)

+ Bӏ ÿâm thӫng (ép thӫng) do
ӭng suҩt kéo chính.

+ Bӏ nӭt gãy do tác dөng cӫa
mômen uӕn (chӏu ӭng suҩt kéo
khi uӕn)
ӕ
46

VI.1. Xác ÿӏnh áp lӵc không kӇ trӑng lѭӧng
vұt liӋu móng và ÿҩt trên ÿáy móng (tiӃp)
* Móngg băng:
g
- Tҧi trӑng cho trên 1 m dài
móng.

po

pomax

po max,min

b
l

W
47

b2
6

No
b

po r

No
Mo
hm
pomin

M
W

po-tb

pomax
1m
dài

b
48


a. ThiӃt kӃ chiӅu cao móng ÿѫn
* Phá hoҥi “ép
ép thӫng
thӫng” hay “ÿâm
ÿâm thӫng
thӫng”

IV.1. Tính toán thiӃt kӃ chiӅu cao móng
* Phҧn lӵc nӅn r:

&
r

No

&
po

ho

h

45q
45

r

4 q
45q

lc
b

bc

Tháp
p ÿâm thӫng
g
l
49

Móng ÿѫn chӏu tҧi ÿúng tâm
ChiӅu cao móng còn thӓa mãn ÿiӅu kiӋn:

Móng ÿѫn chӏu tҧi ÿúng tâm

bc

45q
45
Fÿt

45q
45

Pÿt d Pcÿt = D.Rbt.utb.ho

lc

No
45q

D: hӋ sӕӕ phө thuӝc vào loҥi bêtông, D = 1 vӟi BT nһng;
Rbt ((Rk)): Cѭӡng
g ÿӝ
ӝ chӏu
ӏ kéo tính toán cӫa bêtông;
g;
ho: ChiӅu cao làm viӋc cӫa móng;
utb: Giá trӏ trung bình sӕ hӑc cӫa chu vi phía trên và
phía dѭӟi cӫa tháp ÿâm thӫng, utb = 2(lc + bc + 2ho);
Pÿt: Lӵc
L ÿâm
ÿâ thӫng
thӫ xác
á ÿӏnh
ÿӏ h theo
th tính
tí h toán.
t á
Pÿt = No – Fÿt.rtb
rtb: phҧn lӵc ÿҩt trung bình trong phҥm vi ÿâm thӫng.
Fÿt: diӋn tích ÿáy tháp ÿâm thӫng.

ho

bc+2ho
C uv
Chu
vi trung
u gb
bình cӫ
cӫa
tháp ÿâm thӫng

50

51

52


Móng ÿѫn chӏu tҧi lӋch tâm
ho

Móng ÿѫn chӏu tҧi lӋch tâm

No
45q

- ChiӅu
ChiӅ cao móng
ó còn
ò thӓa
thӓ mãn
ã ÿiӅu
ÿiӅ kiӋn
kiӋ dѭӟi
d ӟi dҥng:
d

Pÿt d Pcÿt = Rk.btb.ho;

45q

rmax

- btb:
+ NӃu bc + 2ho > b: btb = (bc + b)/2
+ NӃu bc + 2ho d b: btb = (bc + ho)
- Pÿt = rÿt-tb.b.lÿt;
+ rÿt
phҧn lӵc
ӵ ÿҩt trung
g bình trong
gp
phҥm
ҥ vi ÿâm
ÿt-tb
tb: p
thӫng;
+ lÿt = (l – lc - 2ho)/2

rmin

rÿt-tb

rÿt
l

lÿt

btb

b

53

b. ThiӃt kӃ chiӅu cao móng băng

54

IV.2. Tính toán cӕt thép móng
* Tính mômen tҥi tiӃt
Ӄ diӋn nguy hiӇm
Ӈ nhҩt,
ҩ sau ÿó, tính
toán cӕt thép theo công thӭc:

* Phá hoҥi ÿâm thӫng

Pÿt d Pcÿt = D.R
D Rk.h
ho
+ Pÿt = rÿt-tb.1.bÿt;
+ bÿt = (b – bt - 2ho)/2

As

No
h ho
bt
bÿt

1 ÿ.cӏ
c.dàài

r

b

55

M
0,9.Rbt .ho

As (Fa):
A
( ) hàm
à lѭӧng cӕt
ӕ thép;
é
Rbt (Ra): cѭӡng ÿӝ chӏu kéo cӫa cӕt thép.
- Có hàm lѭӧng Fa, tӯ ÿó chӑn ÿѭӡng kính cӕt thép ‡,
khoҧng
g cách cӕt thép
p a ((nên chӑn
ӑ chҹn ÿӃn 5mm),
), sӕ
lѭӧng thanh thép na.
(‡16a150)
- Cách biӇu diӉn na‡ (10 ‡16) hoһc ‡a (‡16a150).
56


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×