Tải bản đầy đủ

Xquang xoang hàm mặt

XQUANG SỌ VÀ XOANG VÙNG MẶT


MỤC TIÊU BÀI GIẢNG:

Biết chỉ định X quang sọ - xoang
Biết các chiều thế cơ bản của X quang sọ và xoang
Đọc được giải phẫu học X quang sọ - xoang mặt
Biết về các bệnh lý cơ bản có thể phát hiện trên
phim X quang sọ
• Đọc được dấu hiệu viêm xoang cấp – mãn
• Biết về các bệnh lý xoang có thể thấy trên
Xquang.


CHỈ ĐỊNH CHỤP X QUANG SỌ
• Triệu chứng não có dấu hiệu khu trú

• Động kinh: Không chỉ đònh chụp
• Viêm xoang: Hạn chế chụp ở nhóm 6-9 tuổi

• Chấn thương sọ não : Không khuyến cáo
chụp thường qui
• -Chỉ đònh chọn lọc cho các trường hợp:
• +Nghi ngờ tổn thương xuyên thấu

• +Chảy dòch não tuỷ, máu qua mũi, tai
• +Mất ý thức


CHỈ ĐỊNH CHỤP X QUANG SỌ
• Chấn thương đầu kết hợp chấn
thương nặng nơi khác
• +Nghi ngờ chấn thương đầu ở bệnh
nhân khó thăm khám: đột q, co
giật, khiếm khuyết tinh thần, say
rượu


Trường hợp

Chỉ định

Ngoại trừ

Có dấu hiệu thần kinh khu
trú

Thường chụp sọ nghiêng

Xác định vị trí vùng đóng
vôi

Không có dấu hiệu thần
kinh khu trú

Không khuyến cáo chụp


Chấn thương đầu

Không khuyến cáo chụp
thường qui

Chấn thương đầu/say rượu Có thể
Động kinh

Không

Viêm xoang

Hạn chế ở trẻ em (6-9 tuổi)

Chọn lọc trong các trường
hợp:
- Tổn thương xuyên thấu
- Chảy dịch não tuỷ, máu
qua mũi, tai
- Mất ý thức
- Đa chấn thương
- Nghi ngờ chấn thương
đầu ở bn khó thăm
khám: đột quị, co giật,
khiếm khuyết tinh thần,
say rượu….


CHỈ ĐỊNH CHỤP X QUANG XOANG

• Chấn thương vùng đầu mặt
• Viêm xoang (hạn chế ở trẻ em 6 – 9 tuổi)


CÁC CHIỀU THẾ CƠ BẢN X QUANG SỌ VÀ
XOANG
1. Sọ nghiêng:
2. Sọ thẳng:
- Caldwell: khảo sát chung
- Towne: khảo sát sọ chẩm
3. Thế chụp xoang:
- Thế Hirzt: khảo sát xoang sàng
- Thế Blondeau hay Water: khảo sát xoang hàm.
- Thế chụp xoang chũm hai bên Schuller.
4. Thế chụp nền sọ khảo sát cung tiếp hợp:
5. Thế chụp thẳng - chếch xương hàm dưới:
6. Thế chụp khớp thái dương hàm:
7. Thế chụp mũi nghiêng: khảo sát xương chính mũi.


GIẢI PHẪU HỌC TƯ THẾ SỌ NGHIÊNG

Tia
X

Chụp hình sọ nghiêng
Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Chợ


GIẢI PHẪU HỌC TƯ THẾ SỌ NGHIÊNG


GIẢI PHẪU HỌC TƯ THẾ SỌ NGHIÊNG

KHỚP VÀNH
X. TRÁN

X. ĐÍNH

KHỚP TRAI
ĐÍNH
X. MŨI
X.THÁIDƯƠNG
KHỚP LAMDA
X. CHẨM
X. GÒ MÁ
X. HÀM TRÊN


GIẢI PHẪU HỌC TƯ THẾ SỌ NGHIÊNG
Thế X quang sọ nghiêng:
1. Xương trán
2. Xương đính
3. Xương chẩm
4. Khớp trán đính
5. Khớp đính chẩm
6. ĐM màng não giữa
7. Hố yên
8. Xoang chũm


GIẢI PHẪU HỌC TƯ THẾ SỌ NGHIÊNG


GIẢI PHẪU HỌC TƯ THẾ SỌ THẲNG


GIẢI PHẪU HỌC TƯ THẾ SỌ THẲNG
Xương trán
Xương đính

Xương thái
dương
Xương mũi
Xương gò má

Vách mũi

Xương hàm dưới


GIẢI PHẪU HỌC TƯ THẾ SỌ THẲNG


GIẢI PHẪU HỌC TƯ THẾ CHỤP CUNG TIẾP HỢP

Cung thái
dương - gò má

Cung gò má –
thái dương


GIẢI PHẪU HỌC TƯ THẾ CHỤP KHỚP THÁI
DƯƠNG - HÀM
1. Củ khớp
2. Hố TD- hàm
3. Mỏm lồi cầu
4. Ống tai ngoài
5. Cổ x hàm


GIẢI PHẪU HỌC TƯ THẾ CHỤP XƯƠNG HÀM
DƯỚI THẲNG – CHẾCH


GIẢI PHẪU HỌC TƯ THẾ CHỤP XƯƠNG HÀM
DƯỚI THẲNG


GIẢI PHẪU HỌC TƯ THẾ CHỤP XƯƠNG
HÀM DƯỚI NGHIÊNG


GIẢI PHẪU HỌC TƯ THẾ CHẾCH CHỤP
XƯƠNG HÀM DƯỚI Defilé


Hình 3D thế chếch xương hàm dưới:


GIẢI PHẪU HỌC TƯ THẾ WATER
Thế Water:
1.Xoang trán
26. Xoang sàng
8. Xoang hàm
3. Xương vách mũi
13. Cung gò má
14 Mỏm quạ x. hàm dưới
15. Thân xương hàm dưới
16. Đốt trục.


GIẢI PHẪU HỌC TƯ THẾ WATER


GIẢI PHẪU HỌC TƯ THẾ CALDWELL


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×