Tải bản đầy đủ

TĂNG BẠCH cầu LIÊN QUAN đến TRUYỀN máu

TĂNG BẠCH CẦU LIÊN QUAN ĐẾN TRUYỀN MÁU
Izbicki G1, Rudensky B, Na'amad M, Hershko C, Huerta M, Author information
Võ Công Định Y5 CTUMP

MỤC TIÊU
Chúng tôi nhận thấy rằng rất nhiều BN xuất hiện tình trạng tăng bạch cầu sau khi truyền
máu. Để tìm hiểu về cơ chế gây ra hiện tượng này, 1 nghiên cứu tiến cứu đã được thực
hiện.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Tiến cứu, không can thiệp
BỆNH NHÂN
Nằm tại khoa tại ICU mà có chỉ định truyền máu.
XÉT NGHIỆM
Bạch cầu (mean +/- SD) x 10(9)/L trước và 2, 4, 6, 12, and 24 h sau khi truyền khối
hồng câu không rửa ở 96 BN ..
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
20 BN có tình trạng nhiễm trùng tại thời điểm truyền máu, còn lại 76 bn thì không. Tỉ lệ
xuất hiện tăng bạch cầu sau truyền máu ở nhóm bn nhiễm trùng so với không nhiễm
trùng là 15% vs 76%. (p <.001). BC ở bn không nhiễm trùng tăng từ 14.3 +/- 4.8 trước
truyền máu lên 19.5 +/- 7.0 lúc 2h sau truyền (p <.001) và trở về bình thường trong
24h. Trong nhóm bn nhiễm trùng, không có dấu chứng của tăng bạch cầu sau truyền máu

xảy ra. Ở 11 bn không nhiễm trùng cần nhiều hơn 1 đơn vị máu, có dấu hiệu tăng có ý
nghĩa bạch cầu 2h sau truyền khối hồng câu không rửa, trong khi truyền với khối hồng
cầu rửa thì lại không tăng. Nồng độ Interleukin-8 (pg/mL) ở khối hồng cầu không rửa có
dấu hiệu cao hơn sau 4 tuần dự trữ (745.5 +/- 710, p =.02) so với 1 tuần (61.2 +/- 21.6)
và 2 (59.3 +/- 29). Trong 16 BN không nhiễm trùng còn lại , số đơn vị của khối hồng cầu
không rửa được phân tích interleukin-8 ngay lập tức trước khi truyền máu.Nồng độ
Interleukin-8 cao hơn ở các đơn vị máu có thể gây ra tăng bạch (408.4 +/- 202 vs. 65.1
+/- 49, p =.02).
KẾT LUẬN


Khi truyền khối hồng cầu không rửa có thể gây ra tăng bạch cầu cấp ở nhóm BN không
nhiễm trùng. Interleukin 8 có liên quan đến các khối hồng cầu không rửa có thể đóng vai
trò trong hiện tượng này. Việc nhận ra tăng bạch cầu sau truyền máu có thể tránh các xét
nghiệm không cần thiết và điều trị sai khi nghi ngờ đó là tình trạng nhiễm trùng.
Nguồn : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14758161Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×