Tải bản đầy đủ

Tập huấn sinh hoạt to chuyen môn

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
Thời gian: Vào lúc 9 giờ kém 20 ngày 3 tháng 3 năm 2018
Địa điểm: Phòng học 2, trường TH Nguyễn Duy Trinh
Thành phần: 4 giáo viên dạy môn văn hóa lớp 5
Vắng: 0
NỘI DUNG
1. Dự giờ
2. Ý kiến của các giáo viên
3. Kết luận
TIẾN TRÌNH
1. Tổ trưởng phân công các thành viên quan sát tiến trình tiếp thu kiến thức của học
sinh, ghi chép, nhận xét và tìm nguyên nhân những lỗi học sinh mắc phải trong tiết
học toán lớp 5/3
2. Thảo luận, góp ý
* Cô Thu ( GV trực tiếp day) tự đánh giá
Ưu điểm: Hầu hết các em nắm được cách chia số đo thời gian
Tồn tại: Một số em chưa đổi được số dư ở đơn vị lớn sang đơn vị bé để tiếp tục chia
* Ý kiến của cô Thanh:
Đa số các em nắm được bài, biết cách chia. Nhưng phần bài cũ khi kết quả tính có số

đo lớn hơn 60 phút đổi số đo thời gian ra giờ còn lúng túng.
Bài mới Gv cần hướng dẫn kĩ hơn
-Học sinh chưa hiểu đề bài 2, GV cần viết đề vào bảng phụ và cho học sinh phân tích
đề kĩ hơn. GV cần ôn lại phép trừ số đo thời gian kĩ hơn
Nguyên nhân: Kĩ năng chia chưa tốt, đổi đơn vị chưa thành thạo, chưa biết cách tìm
thời gian đi khi biết thời gian đến và thời gian khởi hành
* Ý kiến của cô Quỳnh:
Quan sát thấy một số học sinh kĩ năng chia còn chậm, trừ số đo thời gian còn lúng
túng, học sinh lúng túng khi đổi số dư để chia tiếp
Biện pháp: Nên tăng cường rèn kĩ năng tính, cách đổi đơn vị đo
* Ý kiến của cô Huyền: Thống nhất với các ý kiến trên
Tổ trưởng kết luận:
- Nên rèn thêm kĩ năng tính, đổi đơn vị đo ở tiết học toán tăng cường.
- Củng cố kĩ cho học sinh cách tìm thời gian đi khi biết thời gian khởi hành, thời gian
đến để học sinh làm tốt bài học này và bài học giải toán chuyển động.
-Giáo viên viết thu hoạch rút kinh nghiệm và áp dụng cho học sinh lớp đạt hiệu quả.
Biên bản kết thúc vào 10 giờ 30 phút cùng ngày sau khi thông qua biên bản.
Chủ tọa

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Thu kí

Nguyễn Thị Thu Quỳnh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×