Tải bản đầy đủ

Sơ đồ mind map tiếng anh Lets begin vocabulary mindmap

Free English books for kids

robot

yo-yo

jump rope

bicycle

car
teddy bear
doll

train

1 of 14


Free English books for kids


w

e
t
i
h

n
w
o
br
pink
bl ac k
p u r p le

bl ue

or

re d

ye

g re e

l lo

n

an

w

ge
2 of 14


Free English books for kids

diamo n dh e a rt

triangle

c irc le

oval

star

re c t a ng le

s q u a re

3 of 14


Free English books for kids

10 ten
9 nine
8 eight
1 one

7 seven
2 t wo

4 four
3 three

5 five

6 six

4 of 14


m

k
n
o

ey

cke
chi

Animals at
the zoo

d

k
c
u
t
i
b
b
a
r

Animals on
the farm

cow
se

ca

fish

bi rd

op u
s

t

do
g

k ang a

ro o

gor illa

p e ac o c k

oct

ra

h or
ze b

tiger

x

lio n

fo

n

Free English books for kids

5 of 14


Free English books for kids

b

ap

p le

d
a
re

s

r ic e

dum p l i

e gg

ilk

er

ic e c re am

n
cke
chi

m

u rg

fish

za

mb

piz

ha

c ake

no

s
e
l
od

ng s

6 of 14


y
n
n
su

y
n
i

c o ld

ho
t

fo
y

dy

gg

win

sno w y

Weather
dy

ra

wa r m

clo uFree English books for kids

7 of 14


Free English books for kids

fee

ad

h an

t

d

he

s h o u l de rs

s
m
ar

My Bo dy

lly

no
se

mo u
th

to

s
e
ey

le g s
be

e ar

s
e
e
n
k

s
e

fi

g
n

s
r
e

8 of 14


Free English books for kids


Days in
a we e k

Saturday
Friday

Thursday

Sunday

Wednesday
Monday

Tuesday
9 of 14


Free English books for kids


Fam i l y

10 of 14


Free English books for kids

O n ra i ny d ays

s
y
a
d
y
n
n
On s u
On
wi
nd
yd
s

ay
11 of 14


Free English books for kids


12 of 14


Free English books for kids


Days i n
a we e k

Foo d
13 of 14


Free English books for kids

Toys

0

1

8

2

5

6

9

4

7
3

C olor

Shapes

s
r
e
b
Num

14 of 14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×