Tải bản đầy đủ

Vie t mo t ba o ca o to m ta t chi nh sa

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI SỐ 9(145)-2010

75

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

VIẾT MỘT BÁO CÁO TĨM TẮT CHÍNH SÁCH
VŨ THỊ THU THANH

TĨM TẮT
Trên cơ sở kết quả 3 năm hoạt động, dự
án “Hỗ trợ tổng kết 20 năm Đổi mới ở Việt
Nam” do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
thực hiện với sự hỗ trợ của Chương trình
Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), Đại sứ
qn Thụy Điển ở Hà Nội và Cơ quan Phát
triển và Hợp tác Tây Ban Nha (AECI) đã
kết thúc vào năm 2008. Mặc dù đã đạt
nhiều tiến bộ, Dự án Tổng kết Đổi mới cho
thấy nhu cầu tiếp tục xây dựng năng lực
trong lĩnh vực quản lý nghiên cứu và tư

vấn chính sách của Viện Khoa học Xã hội
Việt Nam. Vì thế, UNDP tiếp tục tài trợ cho
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam dự án “Hỗ
trợ hoạch định chính sách hiệu quả thơng
qua việc phát triển nghiên cứu dựa trên
căn cứ khoa học”. Nhằm nâng cao năng
lực của các nhà nghiên cứu của Viện Khoa
học Xã hội Việt Nam trong việc tạo ra và
phổ biến các nghiên cứu khoa học dựa
trên bằng chứng nhằm hỗ trợ cho việc
hoạch định chính sách ở các cấp của
Chính phủ, Ban quản lý dự án cùng các
chun gia tư vấn từ tổ chức ODI
(Overseas Development Institute) đã tổ
chức tập huấn về một số cơng cụ truyền
thơng phục vụ cho nghiên cứu phát triển.
Bài viết này trình bày lại các ý tưởng dựa
trên bộ tài liệu đã có cộng với một số tài
Vũ Thị Thu Thanh. Trung tâm Thơng tin Viện
Phát triển Bền vững vùng Nam Bộ.

liệu khác để giới thiệu một trong số các
cơng cụ này: Đó là viết một báo cáo tóm
tắt chính sách (Policy Brief).
1. GIỚI THIỆU
Hiện nay, nhu cầu kết nối giữa nghiên cứu
và chính sách đối với các nước đang phát
triển ngày càng trở nên rõ ràng hơn, trong
đó có Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế,
nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính
sách dường như sống ở hai thế giới hồn
tồn cách biệt nhau. Điều đó đã đưa đến
những tác động khơng tốt đối với đời sống
xã hội mà các phương tiện truyền thơng đã
phản ánh trong thời gian qua. Nếu sử dụng
hiệu quả hơn các bằng chứng dựa trên kết
quả nghiên cứu trong cơng tác hoạch định
chính sách, thì có thể cải thiện cuộc sống
thơng qua những chính sách hiệu quả hơn,
phù hợp với những tiến bộ khoa học và kỹ


thuật; đồng thời có thể sử dụng các nguồn
tài lực hiệu quả hơn và thỏa mãn nhiều
hơn nhu cầu của người dân (WHO, 2004).
Thế nhưng, việc kết nối giữa nghiên cứu
và chính sách đã gặp khơng ít trở ngại.
Trong lĩnh vực khoa học, có hai loại nhà
nghiên cứu nổi lên: những nhà nghiên cứu
dấn thân vào các q trình hoạch định
chính sách và những nhà nghiên cứu
khơng can dự vào cơng tác này. Sự phân
chia này thường xảy ra giữa những nhà
nghiên cứu “hồn tồn khách quan”, tức
những người tin rằng tham gia vào cuộc


76

VŨ THỊ THU THANH – VIẾT MỘT BÁO CÁO TÓM TẮT…

tranh cãi của cơng dân sẽ làm giảm tính
khách quan và những “nhà khoa học cơng
dân”, tức những người tin rằng các nhà
nghiên cứu có thể - và đơi khi cần phải giúp các nhà hoạch định chính sách đưa tri
thức đúng đắn vào chính sách (Higgins et
al, 2006). Cuộc tranh cãi giữa hai phe này
được cho là đã khiến nhiều nhà nghiên
cứu khơng muốn tham gia vào diễn đàn
cơng dân này: một số người tin vào lập
luận về sự khách quan tuyệt đối, còn
những người khác thì nhận thấy về mặt
nghề nghiệp, chỉ tập trung vào nghiên cứu
là an tồn hơn và dù nhân danh bất cứ cái
gì để vận động chính sách, kể cả khoa
học, cũng đều rất mạo hiểm. Tuy nhiên
cũng có nhiều lập luận khác cho rằng khi
nhà nghiên cứu thối lùi q xa trước
những hệ lụy do nghiên cứu tác động đến
chính sách, thì họ sẽ để những khoảng
trống cho các phe phái mang động cơ
chính trị nhảy vào, những người này sẽ
đưa ra những cách giải thích riêng và dẫn
dắt cơng chúng đi theo những mục tiêu
riêng, nếu như khơng có sự đối lập đáng
tin cậy. Với tư cách là một cơng cụ trung
gian, báo cáo tóm tắt chính sách có thể
giúp cho nhà nghiên cứu phổ biến kết quả
nghiên cứu của mình đến với những người
làm cơng tác chính sách, giúp thu hẹp
khoảng cách giữa nghiên cứu và chính
sách. Dựa trên các tài liệu do tổ chức ODI
(Overseas Development Institute) cung
cấp, chúng tơi muốn trình bày lại các ý
tưởng có trong tập tài liệu này để giới thiệu
với người đọc những gợi ý bổ ích về cách
viết một báo cáo tóm tắt chính sách.
2. BÁO CÁO TĨM TẮT CHÍNH SÁCH VÀ
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
2.1. Báo cáo tóm tắt chính sách là gì?

Các báo cáo tóm tắt chính sách là những
tài liệu ngắn gọn trình bày các phát hiện và
ý kiến đề xuất của một dự án nghiên cứu
với độc giả ngồi giới chun mơn. Các
báo cáo này thường được giới thiệu như là
cơng cụ để truyền đạt kết quả nghiên cứu
tới các chủ thể làm cơng tác chính sách
(Young, E và Quinn, L, 2007; Dẫn theo: Jones
và Walsh, 2008). Mục đích của một báo
cáo tóm tắt chính sách là thuyết phục
những độc giả mục tiêu về tính “khẩn cấp”
của vấn đề và trình bày các đề xuất hay
gợi ý cho các lựa chọn và hành động thích
hợp hơn.
2.2. Các bước thực hiện
Một là, xác định vấn đề muốn bàn đến.
Đây là bước đầu tiên và thường có trong
bất cứ một loại tóm tắt nào, dù là báo cáo
tóm tắt nghiên cứu hay báo cáo tóm tắt
chính sách. Nó đóng một vai trò lớn trong
việc chúng ta thiết kế và trình bày một báo
cáo tóm tắt chính sách. Vấn đề được đề
cập trong một báo cáo tóm tắt chính sách
thường rõ ràng, cụ thể, và nhắm đến một
chính sách nào đó. Một cơng trình nghiên
cứu có thể có nhiều kết quả, nhưng người
nghiên cứu chỉ nên tập trung vào một vấn
đề hoặc một khía cạnh của vấn đề để nhấn
mạnh vào chứ khơng trình bày tất cả.
Hai là, xác định độc giả mục tiêu. Xác định
độc giả mục tiêu chính là câu trả lời cho
câu hỏi “Báo cáo tóm tắt chính sách này
viết cho ai? Ai sẽ là người cần phải đọc
báo cáo này?” Độc giả mục tiêu có thể là
một cá nhân (chẳng hạn như thủ tướng
hay bộ trưởng) hay có thể là một tổ chức
(chẳng hạn như tồn bộ Chính phủ hay
một bộ, ban, ngành). Việc xác định độc giả
mục tiêu một cách rõ ràng sẽ giúp cho nhà
nghiên cứu khi trình bày phần bối cảnh của


VŨ THỊ THU THANH – VIẾT MỘT BÁO CÁO TÓM TẮT…

vấn đề (chẳng hạn khơng thể viết một báo
cáo cho Bộ Viễn thơng mà lại trình bày cho
họ về lịch sử ngành viễn thơng). Sau khi
xác định được độc giả mục tiêu, chúng ta
phải tìm hiểu nhu cầu của họ đối với vấn
đề mà chúng ta đang bàn là gì. Lưu ý rằng,
các báo cáo tóm tắt chính sách phải ln
ln đáp ứng được nhu cầu của độc giả
mục tiêu này.
Ba là, xác định mục tiêu của báo cáo và
thơng điệp bao trùm tồn bộ báo cáo. Mục
tiêu của các báo cáo tóm tắt chính sách
thường nhằm thuyết phục hay tác động
đến độc giả mục tiêu để họ đưa ra những
cách tiếp cận, lựa chọn chính sách và
hành động thích hợp hơn. Để làm được
điều đó, các lập luận đưa ra cần phải lý
giải cho họ biết tại sao vấn đề này quan
trọng, tại sao cần thiết phải thực hiện vấn
đề này và điều gì sẽ xảy ra khi các khuyến
nghị này được thực hiện.
Bốn là, xác định các đối tượng tổ chức
thực hiện các khuyến nghị. Đây là bước
quan trọng mà từ đó nhà nghiên cứu sẽ
phải phân tích đến các mối quan tâm của
họ để đưa ra những đề xuất chính sách
hợp lý và khả thi. Các khuyến nghị, đề xuất
cho từng hành động cần nêu rõ ai sẽ có
trách nhiệm phụ trách thực thi.
Biểu 1. Tám bước chuẩn bị một báo cáo tóm
tắt chính sách
1. Xác định vấn đề.
2. Xác định độc giả mục tiêu, và nhu cầu của họ.
3. Xác định mục tiêu và thơng điệp của báo cáo.
4. Xác định các đối tượng tổ chức thực hiện các
khuyến nghị.
5. Xác định mối quan tâm của các bên có liên
quan.
6. Đưa ra những đề xuất/ gợi ý cho chính sách.
7. Tham vấn cách thực hiện.
8. Viết báo cáo tóm tắt chính sách.

77

Năm là, xác định mối quan tâm của các
bên có liên quan. Khi chúng ta xác định
được các đối tượng tổ chức thực hiện các
khuyến nghị thì chúng ta cần phải phân
tích đến mối quan tâm của họ. Mối quan
tâm của họ là gì? Mối quan tâm nào của
họ tương tự với mối quan tâm của độc giả
mục tiêu? Mối quan tâm nào của họ khác
với độc giả mục tiêu? Khác như thế nào?
Đây là bước quan trọng cho cả phần bối
cảnh và cho phần phê phán các cách tiếp
cận chính sách, cũng như phần đề xuất
chính sách. Khơng xác định được đối
tượng tổ chức thực hiện và (các) mối quan
tâm của họ sẽ khiến cho bản báo cáo mơ
hồ và khơng thể sử dụng được.
Sáu là, đưa ra những đề xuất/gợi ý cho
chính sách. Hiện nay, các đề tài, cơng trình
nghiên cứu thực nghiệm đều phải có phần
khuyến nghị, đề xuất cho chính sách. Tuy
nhiên, nhiều khuyến nghị, đề xuất này còn
mang tính chung chung, bao qt. Vì vậy,
trong một báo cáo tóm tắt chính sách, để
thuyết phục độc giả mục tiêu, các khuyến
nghị, đề xuất làm sao cho họ biết rằng nó
được dựa trên các bằng chứng khoa học,
được nghiên cứu cẩn trọng bằng các
phương pháp khoa học. Và các đề xuất,
khuyến nghị này cũng cho họ thấy được
tính lợi ích và tính khả thi. Một điều cần
lưu ý rằng các khuyến nghị, đề xuất này
khơng phải để cho một chính sách tốt
nhất mà cho một chính sách có thể thực
hiện được.
Bảy là, tham vấn cách thực hiện. Ở bước
này, nhà nghiên cứu giúp cho độc giả mục
tiêu thuyết phục sự ủng hộ/đồng thuận của
các bên tham gia trong cơng tác hoạch
định chính sách thi hành các đề xuất của
chúng ta.


78

VŨ THỊ THU THANH – VIẾT MỘT BÁO CÁO TÓM TẮT…

Tám là, viết báo cáo tóm tắt chính sách.
Đây là bước cuối cùng nhưng đòi hỏi nhiều
kỹ năng của nhà nghiên cứu. Tuy nhiên,
khác với một báo cáo tóm tắt nghiên cứu,
một báo cáo tóm tắt chính sách cần đơn
giản, dễ hiểu, tránh dùng những thuật ngữ
mang tính hàn lâm. Một báo cáo tóm tắt
chính sách nên gói gọn từ 1.500 từ đến
4.000 từ.

- Một phát biểu ngắn về mục đích cho
những giải pháp mà chúng ta sẽ giải quyết
cho vấn đề này. Giống y như một bài báo,
lời tun bố về mục đích cần phải “câu”
độc giả và đồng thời phải cho biết sơ qua
là báo cáo tóm tắt này sẽ nói gì với người
đọc.

3. CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT BÁO
CÁO TĨM TẮT CHÍNH SÁCH

Mục đích của phần này là gây cho người
đọc cảm giác ham muốn đọc tiếp tục phần
còn lại của bản báo cáo. Vì vậy, điều quan
trọng đối với những độc giả khơng có thời
gian là nhìn thấy sự quan trọng và sự phù
hợp của vấn đề được đề cập trong bản
báo cáo tóm tắt đang là mối bận tâm của
họ. Phần này chỉ chiếm khoảng 10% của
tồn bộ nội dung bản báo cáo. Vì thế,
khơng nên đưa q nhiều chi tiết về nội
dung, hãy để dành nó cho các phần sau.
Phần tóm tắt nội dung báo cáo bao gồm:

Trong phần này, chúng ta cung cấp cho
độc giả mục tiêu những sự kiện chính mà
họ “cần phải biết” để hiểu về bối cảnh của
vấn đề. Bối cảnh của vấn đề tùy thuộc vào
hồn cảnh cụ thể của quốc gia hay địa
phương, nơi mà các chủ thể làm cơng tác
chính sách hoạt động. Bởi vì, các nhà
hoạch định chính sách khơng phải là một
nhóm chủ thể đồng nhất. Họ có những nhu
cầu, những ưu tiên và những cách sử
dụng thơng tin khác nhau tùy theo ngành,
cấp chính quyền và vai trò của họ trong
việc hoạch định chính sách. Khơng thể
cung cấp bối cảnh của vấn đề ở cấp quốc
gia, khu vực cho một nhà hoạch định chính
sách ở cấp địa phương, bởi vì đặc điểm về
kinh tế-chính trị-xã hội của mỗi địa phương
khác nhau. Trong phần này, chúng ta cũng
phải chú ý đến thời điểm trong một chu
trình chính sách mà báo cáo muốn tác
động và nhu cầu của độc giả mục tiêu
trong từng thời điểm. Mục đích của phần
này là thuyết phục độc giả mục tiêu về sự
khẩn cấp của vấn đề và cần kíp phải có
những hành động. Phần trình bày bối cảnh
và tầm quan trọng của vấn đề gồm:

- Lời mơ tả ngắn gọn về vấn đề được đề
cập.

- Một phát biểu về vấn đề hay chủ đề cần
tập trung.

- Một phát biểu ngắn về hiện trạng của vấn
đề và lý giải tại sao cần phải thay đổi.

- Một tổng quan ngắn về các ngun nhân
cơ bản của vấn đề.

Phần I. Nhan đề của bản báo cáo
Khơng giống như nhan đề của một cuốn
sách, một luận văn hay luận án, một bài
nghiên cứu khoa học, nhan đề của một
bản báo cáo tóm tắt chính sách phải làm
sao thu hút sự chú ý của người đọc khiến
họ buộc phải đọc nội dung. Vì thế, nhan đề
của bản báo cáo tóm tắt chính sách cần
phải mang tính bất ngờ, khêu gợi óc tò mò
nơi người đọc.
Phần 2. Tóm tắt nội dung báo cáo

Phần 3. Bối cảnh và tầm quan trọng của
vấn đề


VŨ THỊ THU THANH – VIẾT MỘT BÁO CÁO TÓM TẮT…

- Một phát biểu về hàm ý chính sách cho
vấn đề và cần phải thiết lập chính sách cho
vấn đề này.
Phần 4. Phê phán những cách tiếp cận
chính sách hiện hành
Mục đích của phần này là trình bày chi tiết
các khuyết điểm của cách tiếp cận chính
sách hiện hành hay các lựa chọn chính
sách đang được thực hiện, và từ đó minh
họa cho cả nhu cầu thay đổi và cả những
chỗ chính sách cần thay đổi. Để làm được
điều đó, phê phán cách tiếp cận chính sách
hiện hành thường bao gồm các phần sau:
- Một tổng quan ngắn về các cách tiếp cận
hiện hành hay các chọn lựa chính sách
đang thực hiện.
- Đưa ra lập luận để minh chứng tại sao
cách tiếp cận hiện hành hay các chọn lựa
chính sách được đề ra thất bại và chúng
thất bại như thế nào bằng cách đưa ra các
bằng chứng dựa trên kết quả nghiên cứu.
Nếu vấn đề đang được bàn đến chưa có
một chính sách nào đề cập đến thì chúng
ta phải trình bày kết quả nghiên cứu và
nêu lên tính cần thiết phải có chính sách
cho vấn đề này cũng như lợi ích từ chính
sách này mang lại.
Phần 5. Gợi ý và đề xuất
Mục đích của phần trình bày này là cung
cấp một bản đề cương chi tiết và thuyết
phục cho các giải pháp chính sách nhằm
thay đổi hiện trạng. Có thể đạt được mục
đích này bằng cách:
- Phân ra từng bước tiến hành và giải pháp
cụ thể cần phải thực hiện.
- Thường cũng nên bao gồm một đoạn kết
thúc để nhắc lại tầm quan trọng của hành
động.

79

Do bằng chứng khoa học chỉ là một trong
nhiều nguồn tác động đến các quyết định
về chính sách, nên các báo cáo phải
thuyết phục người đọc tin vào tầm quan
trọng của bằng chứng và các đề xuất mà
nó đưa ra. Những người xét duyệt báo cáo
tóm tắt chính sách tại các nước đang phát
triển đều nhấn mạnh tình trạng các báo
cáo đưa q nhiều thơng tin. Thơng tin thì
thừa thãi trong khi thời gian thì có hạn, nên
các báo cáo chính sách tóm tắt cần phải
thuyết phục người đọc thấy được tầm
quan trọng của bằng chứng mà nó trình
bày và tính cần thiết của những hành động
chính sách mà báo cáo đề xuất. Để làm
được điều này, các báo cáo hiệu quả cần
phát triển một luận cứ vừa duy trì độ tin
cậy của thơng tin, vừa nêu bật tính phù
hợp và cần kíp của nó đối với các vấn đề
chính sách. Việc này đòi hỏi phải biến các
kết quả nghiên cứu phức tạp và thiếu rõ
ràng trở thành những thơng điệp rõ ràng
và ngắn gọn khiến người đọc có thể lĩnh
hội và nhớ dễ dàng.
Phần 6. Nguồn tài liệu tham khảo
Khác các cơng trình nghiên cứu, nguồn tài
liệu tham khảo trong các báo cáo tóm tắt
là danh sách các tài liệu quan trọng nhất
có liên quan trực tiếp đến vấn đề mà
chúng ta đang bàn để người đọc có thể
đọc thêm.
Một báo cáo tóm tắt chính sách cần phải
có đầy đủ các phần trên. Khi thiết kế và
trình bày báo cáo tóm tắt chính sách,
người viết có thể đặt tên các đề mục phù
hợp với mục đích của mình để người đọc
dễ dàng nắm bắt nội dung, thuyết phục và
lơi cuốn họ bởi các lập luận, các đánh giá
của người viết cũng như tính khả thi của
các khuyến nghị (xem các báo cáo tóm tắt


80

VŨ THỊ THU THANH – VIẾT MỘT BÁO CÁO TÓM TẮT…

chính sách mẫu tại www.odi.org.uk hoặc
tìm trên google bằng cách gõ policy brief
vào mục tìm kiếm).
4. CÁC ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI VIẾT MỘT
BÁO CÁO TĨM TẮT CHÍNH SÁCH
- Mọi khía cạnh phân tích, lập luận, trình
bày trong một báo cáo tóm tắt chính sách
(từ đưa thơng điệp đến cách trình bày) đều
phải tập trung vào việc thuyết phục độc giả
mục tiêu.
- Giá trị của một báo cáo tóm tắt chính
sách khơng chỉ được xem xét thơng qua
cách đưa bằng chứng cho thấy chất lượng
báo cáo mà còn thơng qua cách biến tri
thức mới thành những thơng điệp thích
hợp với hồn cảnh và thành kim chỉ nam
cho các nhà hoạch định chính sách.
- Khơng lảng tránh việc đưa ra ý kiến và
đánh giá về hệ quả tác động. Tuy các nhà
hoạch định chính sách coi trọng bằng
chứng nghiên cứu, nhưng họ khơng chỉ
muốn nhà nghiên cứu chỉ giới thiệu với kết
quả nghiên cứu một cách đơn thuần. Thay
vào đó, họ đánh giá cao ý kiến của nhà
nghiên cứu về hệ quả tác động của các kết
quả nghiên cứu đối với chính sách.
- Trong khi các báo cáo tóm tắt nghiên
cứu được coi là chú trọng đến “khoa học”
thì các báo cáo tóm tắt chính sách lại
nhấn mạnh đến tính “tác nghiệp”. Vì các
nhà hoạch định chính sách khơng xuất
thân từ giới nghiên cứu, nên họ khơng am
hiểu các quy trình nghiên cứu. Vì thế, các
nhà hoạch định chính sách khơng quan
tâm đến trình tự phân tích để đưa ra các
lập luận khoa học, nhưng họ quan tâm để
biết quan điểm của các tác giả về vấn đề
và tính thực tế và khả thi của các giải
pháp.

- Trong các báo cáo tóm tắt chính sách,
cần sử dụng các ngơn ngữ rõ ràng, tránh
dùng những thuật ngữ, khái niệm khoa học
gây khó khăn cho người đọc khi tiếp nhận
thơng tin.
- Vấn đề được bàn đến trong một báo cáo
tóm tắt chính sách chỉ nên giới hạn vào
một vấn đề cụ thể hoặc một khía cạnh của
vấn đề mà thơi.
- Nên chia nhỏ nội dung thành các đề mục
nhỏ để dẫn dắt người đọc đi theo mục đích
của mình.
- Để tác động đến độc giả, báo cáo tóm tắt
chính sách khơng những phải hấp dẫn về
quan điểm mà còn phải bắt mắt. Nên sử
dụng các câu trích dẫn, màu sắc, biểu
bảng, đồ thị, hình ảnh…
- Nên đưa ra các ý kiến, đề xuất mang
tính khả thi và phù hợp với hồn cảnh và
gắn cụ thể với mỗi một giai đoạn trong
chu trình chính sách. Những đề xuất trên
cơ sở bằng chứng phải cung cấp đầy đủ
các thơng tin cần thiết để phân biệt với
những khả năng chọn lựa chính sách
khác nhau.
5. KẾT LUẬN
Qua những gợi ý về cách viết một báo cáo
tóm tắt chính sách ở bên trên, chúng ta có
thể thấy rằng cơng việc này đòi hỏi nhiều
năng lực và kỹ năng của nhà nghiên cứu,
ngồi kiến thức chun mơn liên quan đến
vấn đề họ quan tâm, họ phải hiểu được
nhu cầu của các chủ thể làm cơng tác
chính sách có liên quan, xác định được
đối tượng tổ chức thực hiện và các mối
quan tâm của họ. Q trình này cho thấy
sự dấn thân vào xã hội nhiều hơn của các
nhà nghiên cứu. Nhưng phần thưởng mà
nó mang lại cho xã hội rất lớn. Để tránh


VŨ THỊ THU THANH – VIẾT MỘT BÁO CÁO TÓM TẮT…

tình trạng khi nghiệm thu đề tài, người đặt
hàng nói rằng đây khơng phải là những
kết quả nghiên cứu mà họ cần, cần thúc
đẩy sự cộng tác giữa các nhà nghiên cứu
và các nhà hoạch định chính sách ngay từ
đầu hơn là phổ biến kết quả nghiên cứu
vào cuối dự án, nhằm đạt được sự đồng
thuận trong các vấn đề then chốt cần giải
quyết (Xem: Young, J. và Mendizabal, E,
2009).
Ngay cả khi nhà nghiên cứu đã có trong
tay một bản báo cáo tóm tắt chính sách
hồn chỉnh thì q trình truyền đạt kết quả
nghiên cứu chỉ mới bắt đầu. Để bản báo
cáo tóm tắt chính sách đến với cơng
chúng, đặc biệt độc giả mục tiêu, người
nghiên cứu cần chú trọng và chủ động giải
quyết sự căng thẳng về trao đổi thơng tin ở
giao điểm giữa nghiên cứu và chính sách,
tính đến một chiến lược truyền thơng bản
báo cáo tóm tắt chính sách đến độc giả
qua các kênh truyền thơng phù hợp với họ
(xem Hovland, I, 2005). Cuối cùng, bên
cạnh những nỗ lực tăng cường việc truyền
đạt tri thức và các kỹ năng làm trung gian
truyền đạt tri thức của giới nghiên cứu, cần
bổ sung thêm những nỗ lực tăng cường
năng lực của các cơ quan chịu trách nhiệm
về chính sách để có thể áp dụng kết quả
nghiên cứu (Xem Jones, N. and Walsh, C.,
2008). Muốn vậy cần phải tăng cường
năng lực và kỹ năng của các cá nhân,
cũng như phát triển các kênh, các quy
trình và các cơ cấu khuyến khích trong thể
chế để đẩy mạnh tiến trình hoạch định
chính sách có sự tham khảo các bằng
chứng nghiên cứu. ‰

81

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.
Hovland,
I.
2005.
Successful
Communication: A toolkit for Researchers
and Civil Society Organisation. London: ODI
(xem tại www.odi.org.uk).
2. Hong Kong University. Guidelines for
Writing a Policy Brief. (xem tại
www.hku.hk/psychodp/P2/PSYC0036B/Tut1
note.doc).
3. Higgins, P.A.T., Chan, K.M.A. and Porder,
S. 2006. Bridge over a philosophica divide
(xem tại research.ires.ubc.ca/kaichan/higgins_
et_al_2006_EP.pdf).
4. Overseas Development Institute. 2010.
Development Policy Briefs for Research
Communication. Tài liệu khóa tập huấn do
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và ODI tổ
chức tại Vĩnh Phúc, 26-29/4/2010.
5. Jones, N. and Walsh, C. 2008. Policy
Briefs as a Communication Tool for
Development Research. London: ODI (xem
tại www.odi.org.uk)
6. Richards. The Policy Options Brief (xem
tại www.gse.buffalo.edu/Fas/Jacobson/629/
webnotes/policy_brief.htm).
7. Tsai. Guidelines for Writing a Policy Brief.
(xem tạijhunix.hcf.jhu.edu/~ktsai/policybrief.html ).
8. Young, J. and Mendizabal, E. 2009. Help
Researchers Become Policy Entrepreneurs.
London: ODI (xem tại www.odi.org.uk)
9. Young, E. and Quinn, L. The Policy Brief.
(xem tại www.policy.hu/ipf/fel-pubs/samples/
PolicyBrief-described.pdf).
10. WHO. 2004. World Report on Knowledge
for Better Health: Strengthening Health
Systems. WHO: Geneva
(www.who.int/rpc/meetings/world_report_on_
knowledge_for_better_health.pdf).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×