Tải bản đầy đủ

Ni dung bao cao TH tri tu nhan to

Nội dung báo cáo TH Trí tuệ nhân tạo
Thời gian nộp báo cáo + CD : 7h30 – 8h30 thứ ba, ngày 21/10/2014.
Báo cáo trình bày rõ Thuật toán + Hình ảnh demo của chương trình.

1


Phần 1. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM
1. Tìm đường đi trong mê cung
a. Biểu diễn trong không gian trạng thái
(ví dụ)

S
S0111011
10000010
10101000
11101101
00000001
00111001
10000111
0001000F


1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

11
1

1

1
F

Trong đó:
S : vị trí bắt đầu
F : vị trí đích
0 : ô trống có thể đi vào
1 : chướng ngại vật, không thể đi vào
b. Bài toán : Sử dụng ba phương pháp tìm kiếm để tìm đường đi trong mê cung từ vị trí
bắt đầu S đến điểm đích F. Biết rằng ở một ô bất kì, người chơi chỉ có thể đi theo 4
hướng UP, DOWN, LEFT và RIGHT.
-

Tìm kiếm rộng

-

Tìm kiếm sâu

-

Tự chọn thêm một phương pháp đã học.

2


2. Tạo game đánh cờ caro theo thuật toán minimax

X

X

O

X

O

O

X

X

O

O

X

Phần 2. THUẬT TOÁN DI TRUYỀN
Tìm đường đi ngắn nhất của bài toán người bán hàng.
Cho trước một danh sách các thành phố và khoảng cách giữa chúng, tìm chu trình ngắn
nhất thăm mỗi thành phố đúng một lần. (Tham khảo slide lý thuyết Trí tuệ nhân tạo)

Phần 3. TỰ CHỌN
Tự chọn một bài toán liên quan đến Trí tuệ nhân tạo, tìm hiểu và giải quyết bài toán đó.
Gợi ý bài toán có thể thuộc các lĩnh vực Học máy, Nhận dạng, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên…
Lưu ý : Không chọn các bài toán liên quan đến tìm kiếm và GA ở phần 1,2.

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×