Tải bản đầy đủ

Mu bao cao thi nghim bai 05 hoa ly d

Báo Cáo Thí Nghiệm Bài 05 Hóa Lý D
1
2
3
4
5
6

V(NaOH) C(A.a ban đầu) C(A.a cân bằng)
36.00
0.40
0.360
28.90
0.32
0.289
21.00
0.24
0.210
14.00
0.16
0.140

6.50
0.08
0.065
3.00
0.04
0.030

x/m
lg(C)cân bằng
0.0020
-0.44
0.0016
-0.54
0.0015
-0.68
0.0010
-0.85
0.0008
-1.19
0.0005
-1.52

-2.00

Lg(x/m)

Mẫu

-1.50


ài 05 Hóa Lý Dược
lg(x/m)
-2.70
-2.81
-2.82
-3.00
-3.12
-3.30


LgK
K
4.921
4.921
4.921
4.921
4.921
4.921

lg(x/m)
0.00
-1.00

-0.50 -0.500.00

n

y = 0.539x - 2.489
R² = 0.979
0.50

-1.00
-1.50
-2.00
-2.50
-3.00
Lg(C)

-3.50

lg(x/m)
Linear (lg(x/m))


Báo Cáo Thí Nghiệm Bài 05 Hóa Lý Dược
1
2
3
4
5
6

V(NaOH) C(A.a ban đầu) C(A.a cân bằng)
36.90
0.40
0.369
29.55
0.32
0.296
21.45
0.24
0.215
14.15
0.16
0.142
6.85
0.08
0.069
3.30
0.04
0.033

x/m
lg(C)cân bằnglg(x/m)
0.0016
-0.43
0.0012
-0.53
0.0013
-0.67
0.0009
-0.85
0.0006
-1.16
0.0004
-1.48

lg(x/m)
0.00
-2.00

-1.50

-1.00

-0.50 -0.50 0.00

LgK
-2.81
-2.91
-2.89
-3.03
-3.24
-3.46

y = 0.605x - 2.540
R² = 0.980
0.50

-1.00
-1.50

Lg(x/m)

Mẫu

-2.00

lg(x/m)

-2.50

Linear (lg(x/m))

-3.00
-3.50
LgC

-4.00

K

n


Báo Cáo Thí Nghiệm Bài 05 Hóa Lý Dược
Mẫu
1
2
3
4
5
6

V(NaOH) C(A.a ban đầu) C(A.a cân bằng) x/m
lg(C)cân bằnglg(x/m)
37.00
0.40
0.370 0.0015
-0.43
29.00
0.32
0.290 0.0015
-0.54
22.00
0.24
0.220 0.0010
-0.66
14.50
0.16
0.145 0.0008
-0.84
7.00
0.08
0.070 0.0005
-1.15
3.45
0.04
0.035 0.0003
-1.46

lg(x/m)

LgK
K
-2.82 -2.491 0.0324
-2.82
-3.00
-3.12
-3.30
-3.56

y = 0.725x - 2.491
R² = 0.985

0.00
-2.00

-1.50

-1.00

-0.50 -0.50 0.00

0.50

-1.00
-1.50
-2.00
-2.50
-3.00
-3.50
-4.00

lg(x/m)
Linear (lg(x/m))


n
0.725Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×