Tải bản đầy đủ

MU BAO CAO CONG TAC HANG THANG CA CHI

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐCĐ VĨNH LONG
CHI ĐOÀN LỚP …………………………………

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐOÀN THÁNG…./…….
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG…./……
I/- BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG…./……….
1/- Công tác chính trị tư tương:
- Học tập Nghị quyết chính trị. Số cuộc……, ……/……sinh viên tham gia/cuộc. Trong đó có…../
…..đoàn viên tham gia.
- ……/……sinh viên thực hiện đúng nội qui, quy chế của nhà trường (về thi cử, trang phục, bảng tên,
giờ giấc, học phí). Trong đó có..../….đoàn viên tham gia.
- Các công tác khác (Diễu hành, mítting, sinh hoạt truyền thống,..)…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2/- Công tác học tập:
- …./…sinh viên theo học hằng ngày trên lớp. Trong đó có:…./….đoàn viên.
- Các môn học trong tháng là:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

- Các môn thi trong tháng là:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
- Số buổi tổ chức học tổ, nhóm:…..buổi,…./…..sinh viên tham gia/buổi. Trong đó có……/…….đoàn
viên tham gia.
3/- Công tác hoạt động phong trào đoàn:
Họp lệ vào ngày …tháng…năm…..gởi báo cáo lên BCH Đoàn Trường vào ngày…tháng…
năm…......... Trong đó:
+ Số đoàn viên vắng hợp lệ:…..Có lý do:………Không lý do:……..
- Tham gia các phong trào do đoàn trường tổ chức. Số lần…;..../….sinh viên tham gia/lần. Trong đó
có…/…đoàn viên tham gia. Tên của phong trào:………………………………………………………...
.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
- Có …………phong trào riêng của chi đoàn. Nêu ra……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
4/- Công tác phát triển đoàn và đoàn tham gia xây dựng đảng:
- Có……….thanh niên đang được bồi dưỡng chuẩn bị đứng vào hàng ngũ Đoàn. (Kèm theo danh
sách ).
- Có………..đoàn viên ưu tú đang rèn luyện để tham gia lớp nhận thức về Đảng. (Kèm theo danh
sách).


- Các hoạt động của sinh Đoàn viên là đối tượng Đảng( phục vụ cho lớp, cho trường và cho xã hội.):
……………………………………………………………………...................................................
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
- Đóng đoàn phí đến tháng…….., quý ……… năm……….
5/- Công tác xã hội:
- Tham gia quyên góp( trợ giúp đồng bào bị lũ lụt, trẻ mồ côi, người già neo đơn…..).Số tiền là :
…………..đồng (Viết bằng chữ:………………………………………….đồng). Có:……/……đoàn
viên tham gia.
- Có……………hoạt động riêng của chi đoàn. Nêu ra………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
II/- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG……./………
1/- Công tác chính trị tư tưởng:
- …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………...................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
2/- Công tác học tập:
- …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
- ………………………………………………………………………………........................................
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
3/- Công tác hoạt động Đoàn:
- ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
- ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………

4/- Công tác xã hội:
- ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Vĩnh Long, ngày….tháng…..năm……
GV CHỦ NHIỆM

T/M.BCH LIÊN CHI ĐOÀN
BÍ THƯ

T/M.BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×