Tải bản đầy đủ

MẪU BÁO CÁO CÁC MÔN HỌC THỰC HÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI
---------------  ---------------

BÁO CÁO THỰC HÀNH
MÔN: ...........
Họ và Tên :……………………………
Lớp
:…………….
Học Kỳ
:……………………………

Ngày sinh :…………….
Mã SV:
Năm học :…………….

NĂM 20....


BÁO CÁO THỰC HÀNH
MÔN: ......
Hưng Yên, Ngày……/…../20...

Họ và Tên :……………………………
Lớp
:……………………………
Học Kỳ
:……………………………

Ngày sinh :…………….
Mã SV
:…………….
Năm học :…………….


NỘI DUNG BÁO CÁO
1. CHUẨN BỊ DỤNG CỤ
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.


……………………………………………………………………………………………………………
.


……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….


NỘI DUNG BÁO CÁO
2. NỘI DUNG THỰC HÀNH
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.


……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………


.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….


NỘI DUNG BÁO CÁO
3. KẾT QUẢ
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.


……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
……………………………………………………………………………………………………………
.
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….


NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ
1. Nhận xét
1.1.Tác phong, trang phục:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
1.2. Ý thức, Thái độ, chuyên cần:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Đánh giá
ĐIỂM

GIẢNG VIÊN HƯỚNG

CÁN BỘ QUẢN LÝ

Bằng Số Bằng Chữ

DẪN
(Ký ghi rõ họ tên)

(Ký ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×