Tải bản đầy đủ

Mau 5 VLDT KLTN tom tat bao cao abstract

Mẫu 5


<địa chỉ e-mail>
Sinh viên khóa:
Bộ môn Vật lý và Điện tử, Khoa Vật lý và Vật lý Kỹ thuật
Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG Tp.Hồ Chí Minh


<địa chỉ e-mail >
Tóm tắt
1. Lý do chọn đề tài hay tổng quan (khoảng 3 dòng)
2. Phương pháp thực hiện (khoảng 2 dòng)
3. Các kết quả chính đạt được (khoảng 20 dòng)
(Kèm theo 1 hình hay sơ đồ hay bảng biểu,… trình bày mang tính đại diện)
4. Lĩnh vực ứng dụng, nghiên cứu, thực hiện (khoảng 2 dòng)
5. Hướng phát triển của đề tài (khoảng 3 dòng)
6. Từ khóa: (4 từ khóa tối đa liên quan đến lĩnh vực đề tài, theo thư tự ưu tiên)

Lưu ý: 1 trang khổ A4, size 12pt, font: Times New Roman


1


Mẫu 5

< Title of Thesis>
< Full name of student, student code>
< E-mail addressl>
Undergraduate student in Bachelor program, Academic year 2006-2010
Department of Physics and Electronics
Faculty of Physics and Engineering Physics
University of Science, VNU-HCM
227 Nguyen van Cu Str., District 5, Hochiminh City, VietnamAbstract
1. Introduction (about 3 lines)
2. Methods and technologies (about 2 lines)
3. The main obtained results (about 20 lines)
(Put one figure or table for illustration )
4. Application field or research field (about 2 lines)
5. Future work (about 3 lines)
6. Keywords: ( 4 keywords are the maximiun one which concern to this topic, to arrange
according to priority)

Note: 1 A4, size 12pt, font: Times New Roman

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×