Tải bản đầy đủ

M u BAO CAO TH c t p

MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP
Mỗi sinh viên thực tập phải nộp một cuốn báo cáo bao gồm các nội dung sau:
1. Trang Bìa (01 trang bìa cứng + 01 trang bìa lót)
2. Trang Nhận xét đánh giá
3. Trang Lời nói đầu. (Trình bày khái quát về đề tài, quá trình thực tập, sự hướng
dẫn của giáo viên).
4. Trang Mục lục
5. Kí hiệu và viết tắt: Liệt kê theo thứ tự alphabet những ký hiệu và chữ viết tắt
trong báo cáo để người đọc tiện tra cứu (Nếu có)
6. Các trang nội dung chính (Theo hướng dẫn cụ thể của từng Giáo viên)
Thông thường gồm 3 phần chính:
- Phần mở đầu
- Phần nội dung
- Phần kết luận
7. Phụ lục (Nếu có)
8. Trang Tài liệu tham khảo
Yêu cầu về trình bày:
1. Yêu cầu chung: Trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy
xoá, không có lỗi chính tả. Báo cáo từ 20 trang trở lên (theo yêu cầu từng đề tài)
2. Sử dụng bộ mã tiếng Việt unicode: Tiêu đề phần/chương (Heading 1): font
Arial, Size 14, Bold, chữ hoa; Tiêu đề mục la mã (Heading 2): font Arial, Size

13, Bold, chữ hoa; Tiêu đề mục nhỏ (Heading 3): font Arial, Size 13, Bold, chữ
thường; Nội dung thông thường (normal): font Times New Roman, size 13, chữ
thường. Sử dụng format/style để định nghĩa các style trên. Mục lục trình bày
đến 3 cấp (heading 1, 2, 3). Sử dụng Insert/Index and Table/ Table of Contents
để làm mục lục tự động.
3. Quy cách đánh số chương mục theo kiểu Outline, ví dụ 1.2.1 là mục 1 nhỏ
trong mục 2 la mã của chương 1. Sử dụng Format/Bullets and Numbering/
Outline Numbered.
4. Sử dụng hệ soạn thảo Winword hoăc tương đương; khổ giấy A4, mật độ chữ
bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn
dòng đặt ở chế độ 1,3 lines; lề trên 2,5 cm; lề dưới 2,5 cm; lề trái 3 cm; lề phải
2 cm. Số trang được đánh ở bên phải, phía dưới mỗi trang giấy.
5. Phần tiêu đề Header ghi tên đề tài thực tập, phần Footer bên góc trái ghi họ và
tên sinh viên, bên góc phải đánh số trang. Có đường thẳng phân cách giữa phần
Header & Footer với phần nội dung trình bày. Sử dụng Font TimeNewRoman,
Cỡ chữ 12, Kiểu chữ nghiêng (Iatlic).


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-----o0o-----

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP – CỠ CHỨ 16 ĐẬM
Tên đề tài:
FONT CHỮ TIMENEWROMAN, CỠ 14, CHỮ ĐẬM

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: CHỮ IN HOA, ĐẬM, CỠ 13
SINH VIÊN THỰC HIỆN: CHỮ IN HOA, ĐẬM, CỠ 13
LỚP: CHỮ IN HOA, ĐẬM, CỠ 13

HÀ NỘI 08-2017Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×