Tải bản đầy đủ

Huong dan trinh bay bao cao TTGT QTKD

BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -Hạnh phúc
Nha Trang, ngày 23 tháng 03 năm 2017

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC, BỐ CỤC
BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP/THỰC TẬP GIÁO TRÌNH
1. Bố cục bài báo cáo:
Một báo cáo TTGT được sắp xếp theo thứ tự sau:
- Trang bìa chính (Tên chủ đề, Họ tên SV, MSSV, Lớp, GVHD)_In màu
- Trang bìa phụ. (Tên chủ đề, Họ tên SV, MSSV, Lớp, GVHD)_In trắng đen
- Đơn xin xác nhận thực tập và nhận xét của đơn vị thực tập (có ký tên và đóng dấu đỏ)
- Lời cảm ơn
- Mục lục
- Danh sách bảng biểu, sơ đồ (nếu có)
- Nội dung báo cáo thực tập.
- Tài liệu tham khảo
- Phụ lục (nếu có)
2. Hình thức chung:
2.1. Khổ giấy và canh lề:

- Giấy có khổ A4 (21 x 29,7cm) màu trắng.
- Nội dung in trên một mặt giấy, phải được trình bày rõ ràng, sạch sẽ, không được tẩy xóa.
- Định lề trang giấy: Top: 2cm, Bottom: 2cm, Left: 3cm, Right: 2cm, Header: 1.25 cm,
Footer: 1.25 cm.
- Số thứ tự trang đánh ở giữa và cuối mỗi trang (đối với phần nội dung chính đánh theo số thứ
tự 1,2,3,…; đối với những phần phụ lục thì đánh theo chữ số la mã i,ii,iii,…)
2.2. Kiểu chữ và cỡ chữ:
-

Đề tài phải được đánh máy vi tính và sử dụng font Times New Roman, bộ mã Unicode, cỡ

-

chữ là 13.
Khoảng cách dòng (Paragraph – Line spacing): 1,5 lines.
Không để mục ở cuối trang mà không có ít nhất 2 dòng ở dưới đó.
(XEM MẪU BÌA Ở TRANG KẾ TIẾP)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA KINH TẾ
BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×