Tải bản đầy đủ

NỘI QUY THỰC TẬP NHẬN THỨC CÔNG NGHỆ VÀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
-----------------*****---------------NỘI QUY THỰC TẬP NHẬN THỨC CÔNG NGHỆ VÀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Điều 1. Mọi sinh viên khi đi thực tập nhận thức công nghệ và thực tập tốt nghiệp đều phải hiểu rõ mục
tiêu, nội dung, kế hoạch của đợt thực tập.
Điều 2. Thực hiện đầy đủ, đúng mọi quy định được thể hiện trong bảng quy định về việc tổ chức thực
hiện thực tập nhận thức công nghệ và thực tập tốt nghiệp.
Điều 3. Luôn luôn thể hiện phong cách, lối sống lành mạnh của một sinh viên mẫu mực.
Điều 4. Sinh viên xem mình là thành viên của cơ sở nơi đến thực tập và chấp hành đúng quy chế, thực
hiện tốt những nhiệm vụ được phân công. Chấp hành tốt những nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Lãnh
đạo cơ sở thực tập.
Điều 5. Phải giữ đúng quan hệ bạn bè, cán bộ, nhân viên, lãnh đạo và thực tập sinh, gương mẫu về mọi
mặt, không được quan hệ nam/nữ thiếu lành mạnh. Không làm phiền hà cho cơ sở thực tập.
Điều 6. Phải có quan hệ tốt với cán bộ, nhân viên tại cơ sở thực tập, với người dân địa phương. Giữ gìn
an ninh, bảo vệ môi trường, ăn ở sạch sẽ, gọn gàng, sống văn minh, lịch sự.
Điều 7. Chú ý bảo vệ của công, phòng hoả, phòng gian và đề phòng tai nạn.
Điều 8. Ban chỉ đạo thực tập có trách nhiệm phổ biến nội quy này tới mọi thực tập sinh và theo dõi,
đôn đốc kiểm tra việc thực hiện.
Điểm 9. Khi đánh giá kết quả cuối đợt, xếp loại đạo đức cả đợt thực tập phải tham khảo cả bản nội quy
này để đánh giá thành tích của thực tập sinh.
Hưng Yên, ngày......... tháng ......... năm 2010.

Hiệu trưởng
PGS.TS Trần Trung

1


HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP SƯ PHẠM
1. Đối với sinh viên đi thực tập sư phạm:
Sinh viên đi thực tập sư phạm tại các cơ sở giáo dục có giảng dạy môn tiếng Anh, sau đây gọi
là giáo sinh (các vị trí: Trợ giảng, giáo viên, giảng viên tiếng Anh)
2. Thực hiện thực tập theo chỉ dẫn của giáo viên HD.
- Giáo sinh phải thực hiện việc báo cáo thường xuyên, báo cáo tiến độ trong 5 tuần thực tập
- Nếu có vướng mắc, thì phải báo cho giảng viên hướng dẫn.
3. Sinh viên thực hiện công việc thực tập theo các nội dung sau:
3.1. Thực tập theo nhóm:
- Mỗi đoàn thực tập sẽ được chia ra thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 5 sinh viên và có một giáo
viên hướng dẫn..
3.2. Dự giảng và giảng dạy:
a. Dự giảng:
- Sinh viên trong suốt quá trình thực tập của mình phải đi dự giáo viên giảng 2 tiết. Và phải dự
tất cả các buổi bạn trong nhóm của mình giảng để học hỏi rút kinh nghiệm. Khi đi dự giáo viên
của trường giảng, sinh viên phải photo mẫu số 1: PHIẾU DỰ LỚP CỦA GIÁO SINH dưới
đây để quan sát đánh giá theo mẫu sau đó nộp cho giáo viên hướng dẫn cho điểm. Giáo viên
hướng dẫn đánh giá cho điểm theo mẫu số 2: Tiêu chí đánh giá buổi dự lớp của giáo sinh.
b. Giảng dạy:
- Sinh viên phải dạy ít nhất 2 tiết để giáo viên hướng dẫn và hội đồng sư phạm trường đánh giá
cho điểm. Phiếu đánh giá cho điểm mỗi tiết giảng sử dụng mẫu số 4: Phiếu dự giờ đánh giá
hoạt động giảng dạy của giáo sinh.
4. Đánh giá xếp loại: Tất cả các nội dung đánh giá đều theo thang điểm 10.
Nội dung đánh giá:
Sinh viên được giáo viên hướng dẫn thực tập dùng phiếu mẫu số 5 để đánh giá dựa trên các nội
dung sau:
Đánh giá theo thang điểm 10

2


tt
1
2


3
4
5
6

Nội dung
Báo cáo tiến độ online
Đầy đủ hồ sơ giảng dạy theo các mẫu
Báo cáo thực tập (khoảng 10 trang)
Bản nhận xét và đóng dấu của cơ sở đào tạo
nhận xét tại nơi thực tập
Có đầy đủ thông tin trong nhật ký thực tập sư
phạm
Phiếu dự giờ và đánh giá hoạt động giảng dạy
của giáo sinh
TỔNG CỘNG

Thang điểm
1,0 điểm
2,0 điểm
3,0 điểm
2,0 điểm
1,0 điểm
1,0 điểm
10 điểm

*. Chú ý: Những sinh viên nghỉ qúa 20% tổng số giờ thực tập của toàn đợt (kể cả có lý do) đều
không được đánh giá xếp loại.
5. Tổng kết đợt thực tập:
Tổng kết đợt thực tập nhằm đánh giá toàn diện các nội dung thực tập đối với mỗi sinh viên, vì
vậy cần phải tiến hành chu đáo theo các điểm dưới đây:
-

Mỗi sinh viên phải hoàn thiện tất cả các hồ sơ, tài liệu. (phải có chữ ký xác nhận của
giáo viên hướng dẫn, chủ nhiệm bộ môn, ban giám hiệu và đóng dấu của nhà trường).

-

Ban chỉ đạo thực tập tổng kết đợt thực tập và đề nghị khen thưởng/kỷ luật.

-

Kết qủa thực tập sư phạm ở cùng một trường được trưởng đoàn tổng hợp ghi vào mẫu số
7: Bản thu hoạch thực tập sư phạm

6. Hồ sơ thực tập:
6. 1. Yêu cầu và hình thức đánh giá sinh viên dựa trên hai nội dung dưới đây:
a. Báo cáo thực tập: - Sinh viên sau khi đi thực tập về phải viết báo cáo thực tập bằng tiếng
Anh.
b. Báo cáo có độ dài 20 trang (gồm tối đa 3 trang là hình ảnh minh họa xen kẽ): phông chữ
time new romans, cỡ chữ 12, space: 1,5, căn lề: phải 3,0, trái-trên-dưới: 2.2
c. Ngôn ngữ dùng trong bản báo cáo: tiếng Anh 10 trang đầu (trừ nhật ký công việc bằng
tiếng Việt, còn các mẫu khác có thể dùng tiếng Việt hoặc tiếng Anh tùy theo quy định
của các cơ sở đào tạo)
6.2. Hồ sơ thực tập của mỗi sinh viên gồm: (khoảng 20 trang đánh máy, có hình ảnh minh họa
tại CS thực tập: ảnh chiếm khoảng 2-3 trang)
3


• Mô tả/giới thiệu chung về cơ sở đào tạo (gồm các mục nhỏ): khoảng 10 trang đánh máy
bằng tiếng Anh
1- Introduction (school/college history, teaching staff/ pupil/ students, English
curriculum, school achievement...)
2- Job description (what do you do there?)
3- Teaching English as a foreign language (advantages and disadvantages, reasons..)
4- What should teacher/you do to improve quality of teaching English? (after 5week experience/ your suggestions)
• Phiếu dự lớp của giáo sinh (có chữ ký xác nhận)
 Giáo án (lý thuyết theo mẫu của cơ sở đào tạo/ trường) (có xác nhận của giáo viên
hướng dẫn) chỉ cần hoàn thành đúng mẫu của cơ sở thực tập
 Kế hoạch dự giờ giảng của giáo sinh (có xác nhận)
 Phiếu dự giờ và đánh giá giáo sinh (có chữ ký của giáo viên hướng dẫn)
 Nhật ký thực tập (như đã thực hiện ở phần kế hoạch online, nhưng thực hiện phải có chữ
ký của người hướng dẫn)
 Bản thu hoạch và tự đánh giá về quá trình thực tập
 Phiếu đánh giá quá trình thực tập có dấu và chữ ký của lãnh đạo cơ sở thực tập (ghim
vào trang đầu của hồ sơ thực tập)

4


Mẫu số 1:
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

THUẬT HƯNG YÊN
PHIẾU DỰ LỚP CỦA GIÁO SINH
Người dạy: ……………………………… tại lớp…………… ……sĩ số………………
Người dự:……………………………………….. ngày dự…………………………
Môn học………………………………………………………………………………………
Bài học:………………………………………………………………………………………
Những trọng điểm quan sát:
………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
TT

Xác nhận nội dung dạy học

thời

Phương

gian

pháp/phươn tiện

ý kiến người dự

Rút kinh nghiệm:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………
Chữ ký G/V dạy

Chữ ký giáo sinh dự

Mẫu số 2:
Kế hoạch dự giờ – rút kinh nghiệm sau dự giờ
(Sinh viên tự lập kế hoạch)
5


Họ và tên:………………………………………..tại lớp……………………
Thực tập tại trường:………………………………………………………….
Môn

Các trọng điểm quan sát
để dự, học kinh nghiệm

Tiết dự

Duyệt của tổ bộ môn

Lớp

Người dạy
(trao đổi)

Ghi chú

Ngày …. tháng ……. năm 20…
Người lập kế hoạch

6


Mẫu số 3:
Phiếu dự giờ đánh giá
hoạt động giảng dạy của giáo sinh
Họ tên giáo sinh giảng:………………………………………………………………………….
Môn học:……………………………………Lớp……………………số tiết……..……………..
Tên bài học:……………………………………………… ngày lên lớp………………………..
1. Bài giảng lý thuyết:
1.1.
Phân tích đánh giá bài giảng:
Nội dung đánh giá
1. Xác định đúng số bài và tên bài so với chương trình
môn học quy định.
2. Víết được mục tiêu bài học đủ trên hai phương diện
hình thức và nội dung
3. Nội dung soạn và giải đáp đúng mục tiêu bài học.
4. Lựa chọn và thể hiện các nguyên tắc, phương pháp và
phương tiện dạy học làm tích cực hóa hoạt động của học
sinh, và qua đó có thể quan sát được mức độ hiểu bài của
họ ngay trong tiết học
5. Tổ chức, chỉ đạo và điều hành tiết học của học sinh
hướng vào mục tiêu.
6. Tác phong, giọng điệu, biểu cảm hợp chuẩn mực, thể
hiện tác động giáo dục học sinh thông qua nội dung giảng
trình bày bảng khoa học (phân phối bảng, viết bảng sạch,
đẹp…)

Điểm từng tiêu chí

Ghi chú

0,5 điểm
1.5 điểm
2.0 điểm
4.0 điểm
1.0 điểm
1.0 điểm

1.2.
Xếp lọai bài giảng:
1) Đạt từ 9 –10 điểm
: Loại xuất sắc.
2) Đạt từ 8 – cận 9 điểm : Loại giỏi.
3) Đạt từ 7 – cận 8 điểm : Loại khá.
4) Đạt từ 6 – cận 7điểm : Loại trung bình.
5) Dưới 5 điểm
: Loại yếu
Xếp loại: ..........................................
Ngày…… tháng…….năm 2017
Họ và tên g/v đánh giá

7


Mẫu số 4:
PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP SƯ PHẠM

Họ và tên giáo sinh: ……………………………………………………………………………..
Thực tập tại tổ/môn:.......................................................................................................................
Thực tập tại trường:……………………………………………………………………………….
Thời gian thực tập:……………………………………………………………………………….
Thực tập giảng dạy môn:………………………………………………Lớp/khối………....……
Giáo viên hướng dẫn:…………………………………………………………………………….
1. Nhận xét về năng lực giảng dạy:
….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2. Xếp loại giảng dạy:………………………………………………………………
Ngày …….. tháng ……..năm 200….
Giáo viên hướng dẫn
Xác nhận của cơ sở tiếp nhận giáo sinh thực tập
(hiệu trưởng ký tên và đóng dấu)

8


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA NGOẠI NGỮ

SỔ NHẬT KÝ THỰC TẬP SƯ PHẠM

Họ và tên giáo sinh:……………………………..
Lớp:………………………Khóa 2013-2017

Năm học 2016-2017

9


Trang ruột của sổ thể hiện:
Nhật ký thực tập
(tiến hành như phần báo cáo online)

Nội dung công việc

Kết quả đã đạt được

xác nhận của giáo

Tuần
tuần 1

trong ngày
(Ghi chép công việc

và rút ra kết luận
(Ghi khối lượng, chất

viên hướng dẫn
Chữ ký của giáo

(từ ngày....đến.....)

thực hiện trong ngày

lượng, phạm vi và sau viên hướng dẫn

như:

đó tự nhận xét, đánh

+Dự giờ

giá)

+Tập giảng
+Lên lớp
+Tham gia sinh hoạt
tổ môn
+Làm đồ dùng dạy
học
+Tham gia công tác
khác.
tuần 2

……………………..
(Ghi chép công việc

(Ghi khối lượng, chất

(từ ngày....đến.....)

thực hiện trong ngày

lượng, phạm vi và sau viên hướng dẫn

như:

đó tự nhận xét, đánh

+Dự giờ

giá)

+Tập giảng
+Lên lớp
+Tham gia sinh hoạt
tổ môn
+Làm đồ dùng dạy
học
10

Chữ ký của giáo


+Tham gia công tác
khác.
tuần 3

……………………..
(Ghi chép công việc

(Ghi khối lượng, chất

(từ ngày....đến.....)

thực hiện trong ngày

lượng, phạm vi và sau viên hướng dẫn

như:

đó tự nhận xét, đánh

+Dự giờ

giá)

Chữ ký của giáo

+Tập giảng
+Lên lớp
+Tham gia sinh hoạt
tổ môn
+Làm đồ dùng dạy
học
+Tham gia công tác
khác.
tuần 4

……………………..
(Ghi chép công việc

(Ghi khối lượng, chất

(từ ngày....đến.....)

thực hiện trong ngày

lượng, phạm vi và sau viên hướng dẫn

như:

đó tự nhận xét, đánh

+Dự giờ

giá)

Chữ ký của giáo

+Tập giảng
+Lên lớp
+Tham gia sinh hoạt
tổ môn
+Làm đồ dùng dạy
học
+Tham gia công tác
khác.
tuần 5

……………………..
(Ghi chép công việc
11

(Ghi khối lượng, chất

Chữ ký của giáo


(từ ngày....đến.....)

thực hiện trong ngày

lượng, phạm vi và sau viên hướng dẫn

như:

đó tự nhận xét, đánh

+Dự giờ

giá)

+Tập giảng
+Lên lớp
+Tham gia sinh hoạt
tổ môn
+Làm đồ dùng dạy
học
+Tham gia công tác
khác.
……………………..

Xác nhận của giáo viên hướng dẫn thực tập:

Ngày…. tháng……năm 2017
Giáo sinh

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×