Tải bản đầy đủ

BN BAO CAO THC t KHU CONG NGHIP

BẢN BÁO CÁO THỰC TẾ KHU CÔNG NGHIỆP
Môn: Kiến trúc công nghiệp
Địa điểm thực tế: kcn hòa khánh
GVHD : ths/Kts Lê Đình Dương
SVTH: Nhóm 3 bích
Nguyễn Bình Nguyên
Nguyễn Mạnh Thế
Nguyễn Minh Kỳ
Đoàn Quốc Tuấn
Lê Phước Nhật
Võ Thị Lệ Vy
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×