Tải bản đầy đủ

BAO CAO VV KIM TRA THI HANH DIU l DN

ĐẢNG ỦY XÃ EAMNANG
Chi Bộ Trường THCS Nguyễn Huệ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Eamnang ngày 28 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG(KHÓA
XI)
-Thực hiện kế hoạch số 85 KH/TU , ngày 21-3-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
kiểm tra thi hành điều lệ Đảng (khóa XI)
-Thực hiện kế hoạch số 54 KH/HU ngày 27-3-2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy
Cumgar về kiểm tra thi hành điều lệ Đảng (khóa XI).
Chi bộ trường THCS Nguyễn Huệ đã tiến hành tự kiểm tra về việc thi hành điều lệ
Đảng:
I .Đặc điểm ,tình hình :
1. Tổ chức :
- Tổng số đảng viên: 13
- Đảng viên chính thức: 12
- Đảng viên dự bị 01
+ Nam: 8
Nữ: 5

- Trình độ chuyên môn:
+ Đại học: 12
+ Cao đẳng: 1
2. Những thuận lợi, khó khăn tác động đến thực hiện các nội dung kiểm tra
*Thuận lợi:
- Tập thể Chi uỷ chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất, có tinh thần trách nhiệm cao
trong công việc
- Chi bộ có số đảng viên đa số có trình độ đại học và cao đẳng, có nhận thức
đúng đắn, có lập trường chính trị vững vàng, có phẩm chất chính trị tốt, luôn mẫu
mực trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống.
- Là chi bộ trường học, đảng viên làm việc tập trung tại trường, là đồng nghiệp,
do đó rất thuận lợi trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội các cấp và nghị
quyết chi bộ.
*Khó khăn:
- Ban Chi uỷ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thời gian dành cho công tác tự
kiểm tra còn ít
- Ban Chi uỷ chưa được tập huấn về nghiệp vụ kiểm tra công tác đảng nên còn
hạn chế trong năng lực và nghiệp vụ tự kiểm tra.
II/Những nội dung kiểm tra
Chi bộ đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện một số nội dung của điều lệ Đảng , các
qui định , hướng dẫn của trung ương về thi hành điều lệ Đảng:
1. Về Công Tác Đảng Viên :
Mỗi đồng chí đảng viên trong chi bộ luôn xác định rõ vai trò của người đảng
viên , không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức , với bất kì công việc gì thì các đồng
chí đảng viên trong chi bộ luôn là người đầu tàu gương mẫu đi đầu ,các công việc
được chi bộ giao phó thì luôn hoàn thành tốt . Bên cạnh đó vào các cuộc họp chi bộ


luôn nhắc nhở vị trí vai trò của người đảng viên trước quần chúng vì thế trong chi bộ
không có đồng chí nào vi phạm kỉ luật.
Chi uỷ, Chi bộ luôn triển khai và thực hiện tốt 19 điều đảng viên không được
làm, những điều công chức, viên chức không được làm.
100% đảng viên trong Chi bộ tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của
Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp và Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương,
đồng thời Chi bộ đã tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập, quán triệt
các Nghị quyết trên.
Quán triệt tinh thần của Chương trình hành động của Đảng uỷ xã, Chi bộ đã
xây dựng Chương trình hành động về việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá XI ngày
16/01/2012 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Chi bộ đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ năm 2013.


Chi bộ giám sát chặt chẽ các hoạt động giáo dục trong nhà trường, việc thực hiện
nhiệm vụ chính trị của nhà trường theo đường lối, mục tiêu của Đảng, chế độ, chính
sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghị quyết của đảng bộ , hàng năm chi bộ
tiến hành kiểm tra việc chấp hành nhiệm vụ của đảng viên .Với đặc thù .100% đảng
viên trong chi bộ là giáo viên nên việc chấp hành nhiệm vụ được giao luôn hoàn
thành tốt .trong năm 2013 chi bộ đã kiểm tra 50% số đảng viên trong chi bộ Do tổ
chức tốt việc kiểm tra, giám sát nên 100% đảng viên trong Chi bộ luôn thực hiện
đúng Điều lệ Đảng, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảng viên và
nhiệm vụ của người giáo viên.
Thực hiện nghị quyết của chi bộ về công tác phát triển Đảng , các Đoàn thể
trong trường phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp Đảng, đưa
công tác phát triển Đảng vào Nghị quyết công tác Đảng hàng quý. Công tác phát
triển Đảng được xem là một trong những tiêu chí quan trọng, bắt buộc để đánh giá
và xếp loại Chi bộ trong sạch, vững mạnh hàng năm.chi ủy thường xuyên hướng
dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc giúp đỡ các quần chúng ưu tú của các đảng viên được
phân công giúp đỡ.Chi bộ làm đúng hướng dẫn quy trình xem xét, kết nạp Đảng và
chuyển đảng chính thức tại Chi bộ, nhằm đảm bảo sự thống nhất về thủ tục, quy
trình, đồng thời cũng đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các khâu liên quan đến
công tác phát triển Đảng cũng như việc chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự
bị, tránh kéo dài thời gian ảnh hưởng đến quyền lợi chính trị của đảng viên.
2. Về thực hiện nguyên tắc tập chung dân chủ và kiện toàn ,củng cố tổ chức bộ
máy Đảng ở các cấp:
Chi bộ đã xây dựng được nguyên tắc làm việc tập trung, dân chủ theo nguyên
tắc của Đảng, quan hệ giữa cấp uỷ với đảng viên, giữa đảng viên với đảng viên luôn
cởi mỏ, thẳng thắn, chân tình và thân ái với tinh thần đoàn kết, hợp tác, cộng tác của
tình đồng nghiệp, đồng chí.
Chi bộ, Chi uỷ luôn đặt lợi ích của Chi bộ, Đảng bộ, của Đảng lên trên lợi ích
của mỗi cá nhân, mỗi đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì sự nghiệp phát
triển giáo dục của nhà trường, của đất nước.
Hàng tháng, Chi bộ, Chi uỷ tổ chức sinh hoạt đúng định kì để tổ chức học tập
nghị quyết, triển khai các văn bản của cấp trên, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm


vụ chính trị và triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi uỷ, Chi bộ trong thời
gian tiếp theo.
3. Việc tổ chức cơ sở Đảng
- Mỗi tháng, Chi uỷ, Chi bộ họp định kì 1 lần.
- Nội dung sinh hoạt Chi bộ theo đúng Hướng dẫn số 57-HD/BTCTW ngày 16/3/2006
của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Cụ thể:
+ Học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của cấp trên.
+ Phổ biến và thảo luận về tình hình thời sự trong nước và trên thế giới.
+ Phổ biến các thông báo, kết luận của Đảng uỷ.
+ Tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng đại của đất
nước.
+ Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Chi uỷ, Chi bộ
trong tháng và việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi đảng viên; đồng thời kiểm điểm,
đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc thực hiện Điều lệ Đảng, Quy chế
của ngành, nội quy cơ quan của mỗi đảng viên.
+ Thảo luận, bàn bạc về nhệm vụ, các giải pháp lãnh đạo của Chi uỷ, Chi bộ trong
thời gian tới, thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ
trong nhiệm kì, trong năm, từng tháng, thông qua các kết luận về tình hình lãnh đạo,
chỉ đạo và thực hiện nghị quyết.
4. Về nhiệm vụ kiểm tra giám sát ,thi hành kỉ luât của cấp ủy , ủy ban kiểm tra và tổ
chức Đảng các cấp
Đồng chí bí thư, thường trực chi ủy quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm
tra, giám sát. coi trọng và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát sẽ làm chuyển
biến tình hình, tạo sự đoàn kết thống nhất, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, ngăn ngừa,
hạn chế xảy ra khuyết điểm, vi phạm của chi bộ và đảng viên. Để công tác kiểm tra,
giám sát và hoạt động của cấp ủy có hiệu quả, ngoài nỗ lực của chi ủy, trong đó có
vai trò của đồng chí bí thư chi bộ và sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của tổ chức đảng
cấp trên trực tiếp công tác kiểm tra, giám sát được chi ủy chấp hành và thực hiện
nghiêm túc, gắn liền với sự lãnh, chỉ đạo của chi ủy, phối hợp chặt chẽ, khẩn trương,
dứt điểm, kịp thời đạt hiệu qủa cao.
- Chi bộ chủ động phối hợp, kết hợp với các đoàn thể và cơ quan liên quan
trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.
Để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của chi ủy và ủy ban kiểm
tra các cấp có hiệu quả. .


- Chi bộ xem việc kiểm tra giám sát Đảng là một trong những việc làm quan
trọng nhằm phát hiện ra những, những ưu , khuyết điểm của chi ủy , đảng viên trong
chi bộ nhằm tìm cách khắc phục những khuyết điểm và phát huy những ưu điểm.
Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết về kiểm tra giám sát của đảng ủy
,hàng tháng , quý chi bộ đã xây dựng kế hoạch , tiến hành kiểm tra giám sát đối với
chi ủy , đảng viên trong chi bộ nhằm phát hiện kịp thời những sai phạm để luôn đạt
chi bộ trong sạch vững mạnh
5 Về công tác khen thưởng , tổ chức Đảng ,Đảng viên
Đối với những đồng chí đảng viên có thành tích chi bộ động viên khích lệ kịp
thời nhằm phát huy tính tích cực tạo động lực thúc đẩy , đối với những đồng chí được
khen thưởng các cấp phải là những đồng chí thực sự xuất sắc . trong quá trình bình
chọn chi bộ họp xét bình bầu khách quan ,phân tích đúng người , đúng việc tạo sự
đồng tình nhất chí trong toàn chi bộ . Chính vì thế trong năm 2012 chi bộ có hai đồng
chí đảng viên trẻ được huyện ủy biểu dương về học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh, năm 2013một đồng chí được tỉnh ủy tặng bằng khen.
Trong những năm gần đây chi bộ nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh
đạo toàn diện, từng bước củng cố và hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất và con
người, phục vụ tốt cho sự nghiệp giáo dục, góp phần thắng lợi vào nghị quyết của
Đảng. Đảng viên trong chi bộ ngày càng nhận thức sâu sắc và có tinh thần trách
nhiệm cao. Chi bộ luôn thông suốt về tư tưởng, thông suốt về đường lối lãnh đạo, có
tính thống nhất cao trong tập thể Đảng viên. Các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội đã
xây dựng tập hợp, đoàn kết được quần chúng và có nhiều chương trình hành động cụ
thể, thiết thực.Sau các cuộc vận động ,vào cuối năm chi bộ họp xét góp ý cho chi bộ
trên tinh thần đấu tranh phê và tự phê, thẳng thắn nhằm khắc phục những hạn chế
phát huy những mặt tích cực của chi bộ .Chính vì vậy chi bộ nhà trường luôn đạt chi
bộ trong sạch vững mạnh .
6. Về công tác đoàn thanh niên:
Chi ủy chi bộ luôn xác định Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng . Nên trong các cuộc
họp chi bộ tổ chức Đoàn luôn được nhắc nhở , chỉ đạo sát sao , chi ủy chi bộ trực tiếp
theo dỏi , hướng dẫn nắm tình hình hoạt động của Chi Đoàn giáo viên, Liên đội.Dưới
sự lãnh đạo của chi bộ, đoàn thanh niên đã hoạt động đúng hướng và luôn đạt chi
đoàn vững mạnh xuất sắc được đoàn xã khen
Thông qua tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triễn khai các chuyên đề học tập
và làm theo tấm gương Đạo Đức Hồ Chí Minh , phổ biến các văn bản nghị quyết , chi
bộ đã lắng nghe ý kiến của quần chúng để từng bước điều chỉnh sinh hoạt phù hợp
với tình hình thực tế của trường. Chi bộ hướng dẫn các đoàn thể phát huy quyền dân
chủ để mọi thành viên tham gia đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng dạy và


học của giáo viên, học sinh. Đoàn Thanh Niên cũng tích cực tham gia xây dựng
Đảng, góp ý xây dựng Đảng viên. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng
nhiều đoàn viên đã nổ lực phấn đấu nhiều đoàn viên nhiều năm liền là chiến sỹ thi
đua , nhiều đoàn viên tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
và đã được các cấp khen thưởng Vì thế nhiều đoàn viên đã được đi học các lớp nhận
thức về Đảng và chi bộ đã cử người theo dỏi , giúp đỡ, đề nghị phát triển Đảng.
Trên đây là báo cáo tự kiểm tra của chi bộvề việc kiểm tra thi hành điều lệ
Đảng .rất mong sự đóng góp của các cấp ủy Đảng để báo cáo được hoàn thiện hơn

Eamnang ngày 28 tháng tư năm 2014
Bí Thư

Nguyễn Văn ViệtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×