Tải bản đầy đủ

Bao cao ty le do rac 2016 ln 3

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN THỦ ĐỨC

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/UBND-TNMT

Thủ Đức, ngày

V/v báo cáo kết quả hộ gia đình đăng ký đổ
rác dân lập và giảm ụ rác trên địa bàn
quận Thủ Đức.

tháng

năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân 12 phường.
Nhằm tiếp tục thực hiện văn bản số 1318/UBND-TNMT ngày 15/4/2016
của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức về việc nâng cao tỷ lệ hộ gia đình đăng ký
đổ rác dân lập trên địa bàn quận đạt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2016 của Quận ủy
quận Thủ Đức đã đề ra (đạt 98%), đảm bảo mỹ quan đô thị, góp phần cải thiện
môi trường trên địa bàn quận, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức đề nghị Ủy ban
nhân dân các phường báo cáo kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2016 như
sau:
- Thực hiện công văn số 4004/UBND-TNMT ngày 27/9/2016 của Ủy
ban nhân dân quận về báo cáo kết quả hộ gia đình đăng ký đổ rác dân lập và
giảm ụ rác trên địa bàn quận, qua đó các phường đã tập trung thực hiện vận
động các hộ dân tham gia đăng ký đổ rác dân lập đạt tỷ lệ 98,5%, cụ thể như
sau:
Bảng 1: Tỷ lệ hộ gia đình tham gia đăng ký đổ rác dân lập
Tổng số hộ quản

STT

Phường

Năm
2015

9 tháng
đầu
năm
2016

Số hộ đăng ký đổ
rác
Năm
2015

9 tháng
đầu
năm
2016

Số hộ chưa
đăng ký đổ rác


Năm
2015

9 tháng
đầu
năm
2016

Tỷ lệ đăng ký
(%)
9
tháng
Năm
đầu
2015
năm
2016

4
5
6
7

Hiệp Bình
Phước
Linh Trung
Linh Đông
Hiệp Bình
Chánh
Tam Phú
Bình Chiểu
Tam Bình

8

Bình Thọ

9

Linh Xuân

5353

5353

5353

0

0

100

100

10

Trường Thọ

5050

5050

5050

0

0

100

100

1
2
3

7596

7612

5254
5820
12640

15065

5478
5079
3836
1928

2001

7213

7468

383

144

95

98,1

5088
5623

5164
5723

166
197

90
97

96,8
96,6

98,3
98,33

12147

14809

493

256

96,1

98,3

5238
4860
3689

5377
5010
3700

240
219
147

101
69
136

95,61
95,69
96,1

98,1
98,6
98,1

1928

2001

0

0

100

100


11

Linh Chiểu

3631

3631

3631

0

0

100

100

12

Linh Tây

4028

4028

4028

0

0

100

100

63848

67112

1648

893

97,2

98,5

Tổng cộng

65693

68134

- Tình hình vệ sinh môi trường tại các ụ rác phát sinh và kết quả thực
hiện đăng ký giảm 10/16 ụ rác của 06 phường có ụ rác phát sinh trong năm
2016. (đính kèm phụ lục)
Đề nghị Ủy ban nhân dân các phường báo cáo kết quả về Ủy ban nhân
dân quận Thủ Đức thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày
15/10/2016 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân quận./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. HĐND quận;
- TT. UBND quận;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thủ
Đức và các đoàn thể;
- Phòng TN&MT;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Lưu: VT, Trang 20b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Chiến


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phụ lục: Đăng ký giảm ụ rác trên địa bàn phường năm 2016
(đính kèm công văn số

STT

1

Phường

Hiệp
Bình
Phước

/UBND-TNMT ngày /9/2016 của UBND quận Thủ Đức)

Các khu vực, vị trí
phát sinh ụ rác năm
2015
- Dọc theo chân
cầu vượt Hiệp Bình
Phước.
- Dọc theo chân
cầu An Phú Đông.

Đăng ký giảm
ụ rác năm
2016
Dọc
theo
chân
cầu
vượt
Hiệp
Bình Phước.

- Đầu đường Lê
Văn Chí, khu phố 1
2

Linh
Trung

- Đường Quốc lộ
1 trước Khu chế xuất
Linh Trung 1, khu
phố 4

3

Trường
Thọ

- Đường số 2:
đoạn
từ
đường
Nguyễn Văn Bá đến
Đình Bình Thọ.
- Đường Nguyễn
Văn Bá: đoạn từ xí
nghiệp truyền tải điện
4 đến đường số 2.

4

Hiệp
Bình
Chánh

Dọc tuyến đường
Hiệp Bình, đường
Kha Vạn Cân,
đường Phạm Văn
Đồng.

- Giảm bỏ 1 ụ rác dọc theo
chân cầu An Phú Đông.
- Còn tồn tại 1 ụ rác Dọc
theo chân cầu vượt Hiệp
Bình Phước
- Giảm bỏ 2 ụ rác Đường
12, 14, khu phố 4.

- Đường 12,
khu phố 4.
- Đường 14,
khu phố 4.

- Còn tồn tại 3 ụ rác đầu
đường Lê Văn Chí, khu phố
1. Đường Quốc lộ 1 trước
Khu chế xuất Linh Trung 1,
khu phố 4. Đường 15, khu
phố 4

- Khu vực
cầu phố Nhà
Trà – khu phố
9.

- Khu vực cầu phố Nhà
Trà (khu phố 9). Biện pháp
thực hiện: Tổng vệ sinh, rào
lưới B40 khu vực, treo bảng
”cấm đổ rác” và bàn giao lực
lượng BVDP Khu phố 9
thường xuyên kiêm tra, trực
chốt.

- Đường 12,14,15,
khu phố 4

- Khu vực cầu phố
Nhà Trà – khu phố 9.

Đã thực hiện

- Đường số
2: đoạn từ
đường Nguyễn
Văn Bá đến
Đình
Bình
Thọ.

Dọc
đường
Bình,
Kha
Cân,

tuyến
Hiệp
đường
Vạn
đường

- Đường số 2 (đoạn từ
đường Nguyễn Văn Bá đến
Đình Bình Thọ). Biện pháp
thực hiện: Chỉ đạp Khu phố 6
và Khu phố 7 thường xuyên
ra quân dọn dẹp vào Chủ
nhật hàng tuần, lực lượng
BVDP tăng cường kiểm tra,
trực chốt khu vực.
Đã giảm ụ rác trên Dọc
tuyến đường 13, đường Kha
Vạn Cân, đường Phạm Văn
Đồng


Phạm
Đồng.
- Đoạn đường Ngô
Chí Quốc dẫn vào
khu dân cư Bình
Chiểu (đường vào
trường Tiểu học
Nguyễn Văn Tây).

5

Bình
Chiểu

- Đoạn đường Ngô
Chí Quốc khu vực từ
điểm tập kết rác đến
bến xe buýt.
- Đường Lê Thị
Hoa đoạn từ Ban
Quản lý Nghĩa trang
đến bờ hào giáp ranh
Quân đoàn 4.

Văn

Đường

Thị Hoa đoạn
từ Ban Quản

Nghĩa
trang đến bờ
hào giáp ranh
Quân đoàn 4.

- Đường Quốc lộ
1A khu vực trước
cổng
Công
ty
SAVIMEX
6

Linh
Tây

Đường 12, khu phố 1

Đường 12, khu
phố 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×