Tải bản đầy đủ

MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH MÔN: HÓA LÝ DƯỢC

BÁO CÁO THỰC HÀNH
MÔN: HÓA LÝ DƢỢC
Họ và tên Sinh viên:

...........................................................

Lớp: ................. Nhóm: .......

......................................................

...........................................................

Tiểu nhóm:…………….......

......................................................

...........................................................

Buổi thực tập: …………......

......................................................


...........................................................

Ngày thực tập: ………….....

Nhận xét của Cán bộ giảng

Điểm

§1. ĐIỀU CHẾ VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA
HỆ KEO VÀ NHŨ TƢƠNG
MỤC TIÊU
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

1. ĐIỀU CHẾ VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT MỘT SỐ HỆ KEO
1.1. Phƣơng pháp thay thế dung môi (điều chế keo lưu huỳnh)
Nhận xét cảm quan về hệ keo lưu huỳnh: ................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Giải thích cơ chế hình thành keo lưu huỳnh: ...........................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
1.2. Phƣơng pháp pepti hoá (điều chế keo xanh phổ)
Viết phương trình phản ứng: ....................................................................................................................
1


Giải thích cơ chế hình thành keo xanh phổ: .............................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
1.3. Phƣơng pháp hoá học (điều chế keo sắt (III) hydroxyd)
Nhận xét cảm quan về hệ keo sắt (III) hydroxyd: ....................................................................................
...................................................................................................................................................................
Viết phương trình phản ứng: ....................................................................................................................
Viết cấu trúc tiểu phân keo sắt (III) hydroxyd: ........................................................................................


Giải thích cơ chế hình thành keo sắt (III) hydroxyd: ...............................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

2. TÍNH CHẤT CỦA GELATIN
2.1. Tìm điểm đẳng điện của gelatin
Định nghĩa điểm đẳng điện: ....................................................................................................................
Giải thích vai trò các thành phần trong thí nghiệm tìm điểm đẳng điện:
- Hỗn hợp CH3COOH 0,1 N và CH3COONa 0,1 N: ...............................................................................
- Keo gelatin 2%: .....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
- Cồn ethylic tuyệt đối: ............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Kết quả (ống nghiệm số mấy đục nhất): ...........................................pH = ..............................................
Ứng dụng của việc tìm điểm đẳng điện: ..................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

2


2.2. Khảo sát tác dụng bảo vệ của gelatin đối với dung dịch keo sắt (III) hydroxyd
Quan sát hiện tượng ở các thời điểm:
Thời gian (phút)

0

5

10

15

Ống 1 (có gelatin)
Ống 2 (không gelatin)
Kết luận: ...................................................................................................................................................
Giải thích: ................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

3. TÍNH CHẤT CỦA KEO XANH PHỔ
3.1. Khảo sát sự đông vón của keo xanh phổ
Ống 1 (ZnSO4 0,05M)

Ống 2 (ZnSO4 0,02M)

Ống 3 (ZnSO4 0,01M)

Thời gian xuất hiện
đông vón
Nhận xét và giải thích: .............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3.2. Khảo sát tính khuếch tán của keo xanh phổ
Mô tả hiện tượng xảy ra:...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3


So sánh các khoảng khuếch tán của: Ion H+ trong ống 1: .......................................................................
Ion Cu++ trong ống 2: ...................................................................
Tiểu phân keo xanh phổ trong ống 3: ...........................................
Nhận xét và kết luận: ...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

4. ĐIỀU CHẾ VÀ PHÂN BIỆT NHŨ TƢƠNG
4.1. Vai trò của chất hoạt động bề mặt
Quan sát và nhận xét về sự bền vững của nhũ tương trong 2 ống nghiệm vừa điều chế:
- Ống 1: ....................................................................................................................................................
- Ống 2: ....................................................................................................................................................
Dự đoán kiểu nhũ tương trong thí nghiệm vừa thực hiện: .......................................................................
Yếu tố quyết định kiểu nhũ tương là: .......................................................................................................
Vai trò của xà phòng natri: ......................................................................................................................
Có thể dùng một loại xà phòng khác để thay thế xà phòng natri trong thí nghiệm trên không? ............
Nếu được, hãy cho ví dụ: .........................................................................................................................
4.2. Điều chế và chuyển tƣớng nhũ tƣơng
Phương pháp xác định kiểu nhũ tương trong thí nghiệm này là: ............................................................
Xác định kiểu nhũ tương của nhũ tương điều chế ban đầu (dựa vào kết quả thực nghiệm): ..................
Trong nhũ tương vừa điều chế, hãy cho biết vai trò của:
- Benzen: ..................................................................................................................................................
- Sudan III: ................................................................................................................................................
- Xà phòng natri:.......................................................................................................................................

4


Chuyển tƣớng nhũ tƣơng:
Để chuyển tướng nhũ tương, cần thêm vào nhũ tương ban đầu các thành phần sau: ............................
...................................................................................................................................................................
Giải thích vai trò của các thành phần thêm vào: .....................................................................................
...................................................................................................................................................................
Nhũ tương mới thuộc kiểu nhũ tương: .....................................................................................................
Các yếu tố cơ bản để tạo thành một nhũ tương là:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Hãy nêu các phƣơng pháp và nguyên tắc tƣơng ứng để xác định kiểu nhũ tƣơng?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

5


BÁO CÁO THỰC HÀNH
MÔN: HÓA LÝ DƢỢC
Họ và tên Sinh viên:

...........................................................

Lớp: ................. Nhóm: .......

......................................................

...........................................................

Tiểu nhóm:…………….......

......................................................

...........................................................

Buổi thực tập: …………......

......................................................

...........................................................

Ngày thực tập: ………….....

Nhận xét của Cán bộ giảng

Điểm

§2. pH - DUNG DỊCH ĐỆM
ĐỘ DẪN ĐIỆN
MỤC TIÊU
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

1. pH và DUNG DỊCH ĐỆM
1.1. Đại cƣơng
Công thức để tính pH của 1 dung dịch acid mạnh, base mạnh:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Công thức để tính pH của 1 dung dịch acid yếu:
...................................................................................................................................................................
Công thức để tính pH của 1 dung dịch base yếu:
...................................................................................................................................................................
6


Định nghĩa dung dịch đệm: ......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Phân loại và nêu cấu tạo của một dung dịch đệm (viết công thức tính pH tương ứng với từng loại dung
dịch đệm): ................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Công thức tính điện thế của điện cực thủy tinh: .......................................................................................
...................................................................................................................................................................
Loại điện cực của máy đo pH được sử dụng trong bài thực hành sử là: .................................................
1.2. Nguyên tắc
1.2.1. Đo pH
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
1.2.2. Tính năng suất đệm
Định nghĩa năng suất đệm: ......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Công thức tính năng suất đệm: ................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
1.3. Kết quả thực hành
1.3.1. Kết quả đo pH các dung dịch CH3COOH
Dung dịch CH3COOH khảo sát
Thể tích dung dịch CH3COOH x N
cần sử dụng
Nước cất vừa đủ

0,1 N

0,01 N

0,001 N

CH3COOH 1 N

CH3COOH 0,1 N

CH3COOH x 0,01 N

50 ml

pH chính xác

7


1.3.2. Pha chế và khảo sát hệ đệm
1.3.2.1. Pha chế dung dịch đệm
Pha 100 ml dung dịch đệm từ các dung dịch CH3COOH 0,1 N và CH3COONa 0,1 N.
pH mong muốn
Thể tích CH3COONa 0,1 N (ml)
Thể tích CH3COOH 0,1 N (ml)
Thể tích tổng cộng
pH trƣớc khi hiệu chỉnh
pH sau khi hiệu chỉnh

3,0

4,0

0
100 ml

1.3.2.2. Khảo sát hệ đệm
Dung dịch đệm
Dung dịch đệm 1 (ml)
Dung dịch đệm 2 (ml)
Dung dịch đệm 3 (ml)
Nước cất (ml)
pH LT
pHTN

1
10

Ống nghiệm
3
4

2
1

10
0

9

0

5

6

10
0

1
9

1
9

Màu sắc sau khi thêm CT vạn năng

Nhận xét về pH của các dung dịch đệm trước và sau khi pha loãng: .........................................................
Kết luận về tính chất của dung dịch đệm khi pha loãng: .............................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
1.3.2.3. Khảo sát tính chất đệm của dung dịch đệm (khi thêm acid/ base)
Ống nghiệm

a

b

c

d

Dung dịch đệm số
Thể tích dung dịch đệm

1

2

2

3

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

Đỏ methyl

2 giọt

2 giọt

2 giọt

2 giọt

Dung dịch HCl 0,1 N
Dung dịch phenolphthalein
Dung dịch NaOH 0,1 N

5 giọt

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

2 giọt

2 giọt

5 giọt
2 giọt

2 giọt
5 giọt

5 giọt

Màu sắc
Kết luận về tính chất của dung dịch đệm khi thêm acid hay kiềm mạnh:…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
8


1.3.3. Năng suất đệm
Biết rằng ở 25 oC, acid acetic có pKa = 4,76.
pH

0(LT)

pH

pH

0(TN)

1

Thể tích NaOH
0,1 N (ml)

E

B

1.3.4. Giá trị pH của một số dƣợc phẩm
Dƣợc phẩm khảo sát

pH chính xác

Dung dịch tiêm truyền Glucose 5%
Dung dịch tiêm truyền Lactat Ringer
Thuốc nhỏ mắt Cloraxin 0,4%
Thuốc nhỏ Efticol

2. ĐỘ DẪN ĐIỆN
2.1. Dung dịch chất điện ly yếu

 (Ω-1.cm-1)

λv (Ω-1.cm2)

α

K điện ly

Dung dịch CH3COOH 0,02 N
Dung dịch CH3COOH 0,05 N
Dung dịch CH3COOH 0,1 N
K TB điện ly = ……………………….
Áp dụng tính λv (-1. cm2) của dung dịch CH3COOH 0,01 N và dung dịch CH3COOH 0,001 N
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
So sánh và giải thích về các giá trị λv của các dung dịch CH3COOH ở các nồng độ: ............................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
9


...................................................................................................................................................................

Biết rằng:: độ dẫn điện riêng (Ω-1.cm-1)

C

: nồng độ đương lượng (đương lượng gam/ lít)

λv =

 x 1000
C

λ͚ CH3COOH =

390,7

: độ dẫn điện đương lượng (Ω-1.cm2)
(Ω-1.cm2)

α= λv / λ∞
Kđiện ly =

 2  CM
1

: độ dẫn điện đương lượng khi phân ly hoàn toàn
: độ điện ly
: hằng số điện ly; với CM: nồng độ phân tử (mol/ lít)

2.2. Dung dịch chất điện ly mạnh
2.2.1. Đo độ dẫn điện của dung dịch HCl 0,1 N và 0,01 N
 (Ω-1.cm-1)

λv(Ω-1.cm2)

Dung dịch HCl 0,01 N
Dung dịch HCl 0,1 N
So sánh và giải thích về các giá trị v của dung dịch HCl ở các nồng độ : ............................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
So sánh các giá trị v của dung dịch CH3COOH với các giá trị v acid HCl ở các nồng độ: ................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
và giải thích cho sự khác biệt này: ...........................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
10


2.2.2. Đo độ dẫn điện của dung dịch NaCl 0,1 N và 0,01 N
K (Ω-1.cm-1)

λv(Ω-1.cm2)

Dung dịch NaCl 0,01 N
Dung dịch NaCl 0,1 N
So sánh và giải thích về các giá trị v của dung dịch NaCl 0,01 N và dung dịch NaCl 0,1 N: ..............
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2.3. Xác định độ tan của một chất kém tan bằng phƣơng pháp đo độ dẫn điện
Độ dẫn điện đọc đƣợc
trên máy (S/cm)

 (-1. cm-1)

CN(CaSO4)

Độ tan của
CaSO4

Nƣớc cất
Dung dịch CaSO4

=…………………………………….

Ta có:
C=

λ͚

: nồng độ đương lượng của dung dịch CaSO4 (đương lượng gam/ lít)

Cho biết: λ∞CaSO4 = 119,5 (Ω-1.cm2)
Từ đó suy ra: Độ tan của CaSO4 (gam/ lít) = C x đương lượng gam CaSO4 = ...............................

3. TRẢ LỜI CÂU HỎI
Độ dẫn điện riêng là gì?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Độ dẫn điện đƣơng lƣợng là gì?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
11


Nêu các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng dẫn điện của dung dịch?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Thế nào là chất điện ly mạnh, chất điện ly yếu?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Ứng dụng của phép đo độ dẫn điện?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
12


BÁO CÁO THỰC HÀNH
MÔN: HÓA LÝ DƢỢC
Họ và tên Sinh viên:

...........................................................

Lớp: ................. Nhóm: .......

......................................................

...........................................................

Tiểu nhóm:…………….......

......................................................

...........................................................

Buổi thực tập: …………......

......................................................

...........................................................

Ngày thực tập: ………….....

Điểm

Nhận xét của Cán bộ giảng

§3. SỰ HOÀ TAN HẠN CHẾ CỦA CHẤT LỎNG
MỤC TIÊU
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

1. KẾT QUẢ PHA HỖN HỢP PHENOL VÀ NƢỚC
Ống nghiệm

1

2

3

4

5

6

10

15

25

50

60

70

Phenol (ml)
Nước cất (ml)
Thể tích tổng cộng
Thành phần (%) phenol/ hỗn hợp

13


2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHIỆT ĐỘ CHUYỂN PHA
Ống nghiệm

Thành phần (%)

Lần đo

t’

t”

t

ttrung bình

1
1

10

2
3
1

2

15

2
3
1

3

25

2
3
1

4

50

2
3
1

5

60

2
3
1

6

70

2
3

Từ bảng kết quả khảo sát nhiệt độ chuyển pha, hãy vẽ giản đồ sự hòa tan hạn chế của phenol
trong nước.
Từ giản đồ sự hòa tan hạn chế của phenol trong nước, hãy xác định nhiệt độ tới hạn và thành phần
(%) tới hạn.

3. TRẢ LỜI CÂU HỎI
Trình bày ý nghĩa của giản đồ hòa tan hạn chế:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
14


BÁO CÁO THỰC HÀNH
MÔN: HÓA LÝ DƢỢC
Họ và tên Sinh viên:

...........................................................

Lớp: ................. Nhóm: .......

......................................................

...........................................................

Tiểu nhóm:…………….......

......................................................

...........................................................

Buổi thực tập: …………......

......................................................

...........................................................

Ngày thực tập: ………….....

Nhận xét của Cán bộ giảng

Điểm

§4. PHẢN ỨNG BẬC I: THUỶ PHÂN ETHYL ACETAT
MỤC TIÊU
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ
Hằng số tốc độ phản ứng K: K 

n n
2,303
a
2,303
 lg

 lg  0 , trong đó:
t
ax
t
n  nt

a : nồng độ ban đầu của acetat etyl
a – x: nồng độ còn lại của acetat etyl ở thời điểm t
Chu kỳ bán huỷ của ethyl acetat : t 1 
2

Năng lƣợng hoạt hoá của phản ứng: lg
Trong đó:

0,693
(phút)
K

K 40o C
K 30o CEa
T  T1
 Ea
 2
2,303R T2  T1

Ea: năng lượng hoạt hoá (cal. mol-1);
R = 1,98 cal.mol-1.độ-1 ;
T: nhiệt độ khảo sát (°K)
15


1.1. Kết quả khảo sát phản ứng thủy phân ethyl acetat ở nhiệt độ 40°C
Thời điểm
khảo sát
(phút)

V NaOH 0,05 N
(ml)

2,303/t

n∞ -n0

n∞ -nt

lg(n∞ -n0)

lg(n∞ -nt)

K
(phút -1 )

0
15
30
45
n∞1
n∞2
n∞3
Ktb (40°C) = .................................................................
t1 
2

0,693
= …………………………………
K

1.2. Kết quả khảo sát phản ứng thủy phân ethyl acetat ở nhiệt độ 30°C
Thời điểm
khảo sát
(phút)

V NaOH 0,05 N
(ml)

2,303/t

n∞ -n0

n∞ -nt

lg(n∞ -n0)

lg(n∞ -nt)

K
(phút -1 )

0
15
30
45
n∞1
n∞2
n∞3
K tb (30°C) = .................................................................
t1 
2

0,693
= ……………………………………….
K
16


1.3. Tính năng lƣợng hoạt hóa của phản ứng thủy phân ethyl acetat

lg

K 40o C
K 30o CEa
T  T1
 2
2,303R T2  T1

 Ea = ……………………………….

2. TRẢ LỜI CÂU HỎI
Vai trò của 30 ml nước cất trong bình B: ................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Vai trò của phenolphtalein trong bình B: ................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Vai trò của việc ngâm lạnh bình B: .........................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Giải thích ý nghĩa của các giá trị sau: , , và ...........................................................................................
n0 ...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
n...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
n- n0 .........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
n - nt .........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
17


BÁO CÁO THỰC HÀNH
MÔN: HÓA LÝ DƢỢC
Họ và tên Sinh viên:

...........................................................

Lớp: ................. Nhóm: .......

......................................................

...........................................................

Tiểu nhóm:…………….......

......................................................

...........................................................

Buổi thực tập: …………......

......................................................

...........................................................

Ngày thực tập: ………….....

Nhận xét của Cán bộ giảng

Điểm

§5. PHẢN ỨNG BẬC II: XÀ PHÒNG HOÁ ETHYL ACETAT
MỤC TIÊU
...................................................................................................................................................................

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ
Gọi n2, n4, n6, n8, n10, n12 là số ml dung dịch NaOH 0,05 N cần dùng để định lượng các dung dịch ở từng
thời điểm khảo sát.
Hằng số tốc độ phản ứng: K 

2,303
b(a  x)
 lg
t ( a  b)
a(b  x)

Trong đó:
t: thời điểm lấy mẫu để tính K tương ứng
a: nồng độ dung dịch NaOH ban đầu (0,05 mol/ l)
b: nồng độ ethyl acetat ban đầu
b

n  0,05 1000 n  0,05 mol

(
)
l
1000 10
10

x: nồng độ ethyl acetat đã phản ứng ở thời điểm t
x

Vậy ta có: K 

nt  0,05  1000 nt  0,05 mol

(
)
l
1000  10
10

n (10  nt )
2,303  200
(phút-1.lít.mol-1)
 lg 
t (10  n )
10(n  nt )
18


Kết quả khảo sát phản ứng xà phòng hóa ethyl acetat ở nhiệt độ phòng
Thời
điểm

VNaOH
0,05N (ml)

2,303  200
t (10  n )

n(10–nt)

lg[n(10– nt]
(A)

10(n-nt)

lg[10(n-nt)]

(A) – (B)

K

(B)

2
4
6
8
10
12
n∞1
n∞2
n∞3
K tb (30°C) = .................................................................

2. TRẢ LỜI CÂU HỎI
Vai trò của 10 ml dung dịch HCl 0,05 N trong bình B: ...........................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Vai trò của phenolphtalein trong bình B: ................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Vai trò của việc ngâm lạnh bình B: .........................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

19


BÁO CÁO THỰC HÀNH
MÔN: HÓA LÝ DƢỢC
Họ và tên Sinh viên:

...........................................................

Lớp: ................. Nhóm: .......

......................................................

...........................................................

Tiểu nhóm:…………….......

......................................................

...........................................................

Buổi thực tập: …………......

......................................................

...........................................................

Ngày thực tập: ………….....

Điểm

Nhận xét của Cán bộ giảng

§6. KHẢO SÁT SỰ HẤP PHỤ CỦA ACID ACETIC TRÊN
THAN HOẠT TÍNH TRONG MÔI TRƢỜNG NƢỚC
MỤC TIÊU
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

1. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
1.1. Kết quả chuẩn độ các dung dịch X trƣớc hấp phụ:
Dung dịch

X1

X2

X3

X4

Thể tích dung dịch X (ml)

20

10

5

2

Thể tích dung dịch NaOH 0,1 N (ml)
Nồng độ ban đầu (Co)
1.2. Kết quả chuẩn độ các dung dịch X sau hấp phụ:
Dung dịch

X1

X2

X3

X4

Thể tích dung dịch X (ml)

20

10

5

2

Thể tích dung dịch NaOH 0,1 N (ml)
Nồng độ sau hấp phụ (C)

20


1.3. Tính toán kết quả

Gọi x: là lượng CH3COOH trong 50 ml dung dịch CH3COOH bị hấp phụ trên than hoạt
x

(C o  C )  50
mol  (C o  C )  50mmol
1000

m: khối lượng chính xác than hoạt đã dùng
y: lượng bị hấp phụ trên một đơn vị khối lượng than hoạt (mmol/ gam): y 
Dung dịch

Nồng độ
yêu cầu (N)

X1

0,05 N

X2

0,1 N

X3
X4

0,2 N
0,4 N

Co
(mol/ l)

C
(mol/ l)

x
(mmol)

m
(g)

x
m

y
(mmol/ g)

lgy

lgC

2. VẼ ĐỒ THỊ VÀ THIẾT LẬP PHƢƠNG TRÌNH FREUNDLICH
2.1. Vẽ đƣờng đẳng nhiệt hấp phụ y theo C (đính kèm đồ thị theo bài báo cáo)
2.2. Vẽ đƣờng đẳng nhiệt hấp phụ log y theo log C C (đính kèm đồ thị theo bài báo cáo)
2.3. Xác định k và 1/n để có phƣơng trình Freundlich: y  k  C
Phương trình

lgy = f(lgC) có dạng Y = AX + B

Trong đó:

Y = lgy

A = 1/n

X = lgC

B = lgk

Như vậy:

lgy = 1/n lgC + lgk

Từ đồ thị suy ra:

1/n = tg và lgk = lgy khi lgC = 0

1

n

Do đó: 1/n = tg = ...................................................................................................................................
log k = ……………………………….. ………..

 k = .....................................................

Vậy, phương trình Freundlich: .................................................................................................................

3. TRẢ LỜI CÂU HỎI
Nêu một số ứng dụng của sự hấp phụ:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
21


BÁO CÁO THỰC HÀNH
MÔN: HÓA LÝ DƢỢC
Họ và tên Sinh viên:

...........................................................

Lớp: ................. Nhóm: .......

......................................................

...........................................................

Tiểu nhóm:…………….......

......................................................

...........................................................

Buổi thực tập: …………......

......................................................

...........................................................

Ngày thực tập: ………….....

Nhận xét của Cán bộ giảng

Điểm

§7. SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION VÀ SẮC KÝ GIẤY
MỤC TIÊU
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

1. SẮC KÝ TRAO ĐỔI ION
1.1. Quan sát sự biến thiên màu thu đƣợc qua các ống nghiệm
- Khi cho Citrat I qua cột, thu được dung dịch có màu …...... Số lượng ống màu …… thu được là:…. ;
đỉnh màu……….. nằm ở ống số……
- Khi cho Citrat II qua cột, thu được dung dịch có màu …...... Số lượng ống màu …… thu được là:. ... ;
đỉnh màu……….. nằm ở ống số……
Giải thích: ................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
22


Ái lực của cation đối với nhựa cationit phụ thuộc vào các yếu tố: .........................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Ái lực của ion Ni2+ và Co2+ đối với nhựa cationit: ..................................................................................
...................................................................................................................................................................
Giải thích về ái lực của ion Ni2+ và Co2+ đối với nhựa cationit: .............................................................
...................................................................................................................................................................
Bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion, trong cùng thí nghiệm này, nếu không dùng dung dịch Citrat thì
có thể tách được ion Ni2+ và Co2+ ra khỏi hỗn hợp không? ……………………. Giải thích: ...................
...................................................................................................................................................................
Trong thí nghiệm tách riêng ion Ni2+ và Co2+ bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion với dung môi rửa
giải là dung dịch Citrat thì ion …….. ra trước và ion …….. ra sau. Giải thích: ..................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Khoảng đổi màu của chỉ thị metyl da cam là: .........................................................................................
- Trong môi trường H+, chỉ thị methyl da cam có màu: ...........................................................................
- Trong môi trường OH-, chỉ thị methyl da cam có màu: .........................................................................
1.2. Cơ chế sắc ký trao đổi ion (cơ chế tách ion Ni2+ và Co2+ )
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

23


2. SẮC KÝ GIẤY
Lƣu ý: Nộp giấy sắc ký kèm theo bài báo cáo.
Tính Rf ; so sánh hình dạng, màu sắc và Rf của acid amin ở vết đơn chất với Rf’ của acid amin đó ở vết
hỗn hợp (phải giải thích nếu giá trị Rf và Rf’của cùng acid amin không giống nhau)

Acid amin 1 là: ………………..……………….;

Acid amin 2 là: …………………………………

Rf1 = ……………………………………………;

Rf2 = ……………………………………………

Rf’1 = …………………………………………..;

Rf’2 = ……………………………………………

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Cơ chế sắc ký giấy thuộc loại cơ chế: ...................................................................................................
Giấy sắc ký đóng vai trò: .........................................................................................................................
Pha tĩnh trong thí nghiệm này là: ............................................................................................................
Pha động trong thí nghiệm này là: ..........................................................................................................
Giải thích về cơ chế sắc ký giấy dùng để tách các acid amin: ................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×