Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 01 NĂM 2016 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2016

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
BÁO CÁO SƠ KẾT THÁNG 01 NĂM 2016
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2016

T
T
1

ĐƠN
VỊ
P1

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
THÁNG 01/2016

CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN
THÀNH THÁNG 01/2016

1. Triển khai: Công tác chuẩn bị
các công việc đầu tư, mua sắm

phục vụ Lễ 40 năm thành lập
trường
2.Hợp đồng vận chuyển rác thải
2016 với Cty Công trình công
cộng Hội An.
3.Lập dự toán trình BGH phê
duyệt và triển khai thi công
đường và sân Nhà bếp kết hợp
khi có lớp học sinh thực tập
4.Công tác chuẩn bị trước, trong
và sau tết Nguyên đán
5.Công tác kiểm kê năm 2016
6- Hàng tháng thông kê số lượt
CBVC đi xe qua cổng chính không
xuống xe;
7- Sửa chữa hệ thống chiếu sáng tại
khu giảng đường (nhà xe..)
8- Hàng tháng báo cáo BGH tình
hình công tác vệ sinh các khu vực
của Nhà trường.
9- Đề xuất Nhà trường về việc làm
hàng rào tại khu vực quán café

1

CÔNG VIỆC CHƯA
HOÀN THÀNH/
NGUYÊN NHÂN
Đơn vị tự đánh giá
(P2, P3 đánh giá)

HƯỚNG
GIẢI
QUYẾT
SẮP ĐẾN/
ĐỀ XUẤT

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
THÁNG 03/2016CKT.
10- Phân công lại vị trí quét dọn vệ
sinh các khu vực của Trường cho
hợp lý.

2

P2

1- Tham mưu Nhà trường ra
thông báo công tác quy hoạch
đào tạo, bồi dưỡng CBCC giai
đoạn 2016 - 2020 và năm 2016
2- Tham mưu Nhà trường gửi
bản kê khai tài sản của 03 đ/c
BGH Nhà trường cho Bộ
NN&PTNT
3- Tham mưu cho Nhà trường
gửi công văn xin phép Bộ
NN&PTNT về việc tổ chức lễ kỷ
niệm 40 năm thành lập Trường
4- Phối hợp với TĐTV Nhà
trường lập kế hoạch trực bảo vệ
các ngày diễn ra Đại hội Đảng
lần thứ 12
5- Tham mưu Nhà trường gửi
thông báo cho các đơn vị đăng
ký nghỉ phép và tham gia trực
Tết âm lịch 2016. Phối hợp
Trung đội tự vệ lập Kế hoạch
trực bảo vệ Trường trước, trong
và sau Tết Bính Thân.
6- Tham mưu cho Nhà trường
hoàn chỉnh danh sách khách mời
các đơn vị và cá nhân về tham dự
lễ kỷ niệm 40 năm thành lập
trường
7- Tham mưu cho Nhà trường
hoàn chỉnh mẫu thư ngỏ để gửi
2


các đơn vị về dự lễ kỷ niệm 40
năm ngày thành lập trường
8- Tham mưu Nhà trường tổng
hợp công tác bình xét thi đua học
kỳ 1 NH 2015 - 2016 của các
đơn vị để trình hội đồng TĐKT
xem xét
9- Báo cáo Bộ NN&PTNT về
tình hình thực hiên biên chế quỹ
tiền lương năm 2015 và kế hoạch
BCQTL năm 2016.
10. Tổng hợp chức năng, nhiệm
vụ của các đơn vị trực thuộc
trường và từng viên chức, gửi
các đơn vị góp ý lần cuối trước
khi ban hành chính thức.
11. Tham gia công tác kiểm kê
của Trường thời điểm 0h00’ ngày
01/01/201610.
12. Phối hợp các phòng P2, P5
thanh toán các lớp bồi dưỡng
ngoài trường, các lớp Anh B, Tin
học B
13. Tham mưu BGH ký các hợp
đồng giảng dạy học kỳ phụ NH
2015 - 2016 với các giáo viên
14. Phối hợp P5 lập hồ sơ 04
trường hợp nghỉ hưu ngày
01/02/2016 để báocáo BHXH
Hội An, BHXH Quảng Nam ra
quyết định nghỉ hưu
15. Tham mưu Nhà trường tổ
chức gặp mặt CCVC đương
chức, cán bộ hưu trí cuối năm Ất
3


3

P3

Mùi và gặp mặt CCVC đương
chức đầu năm Bính Thân.
16. Phối hợp P5 và Công đoàn
trường tham mưu BGH chi phúc
lợi đối với CCVC nhân dịp Tết
Bính Thân.
17. Phối hợp các đơn vị liên
quan và Công đoàn trường tham
mưu BGH đi chúc Tết các đơn vị
liên quan, xã Tà Pơơ, các Bà mẹ
VN anh hùng …
18. Thực hiện công tác Hành
chính, VT-LT, Phôtocopy và các
công việc khác do BGH giao.
20-Thành lập Ban chỉ đạo về
phòng chống hút thuốc lá của
Nhà trường.
21- Phối hợp với các đơn vị và
02 Đoàn thể tham mưu cho Nhà
trường về việc hỗ trợ kinh phí
hoạt động Đoàn thể năm 2016
1.Tổ chức đào tạo:
- Triển khai học kỳ 2 năm học
2015-2016
- Các lớp hoc tập theo kế hoạch.
_Xét kết quả học tập học kỳ 1
cho các lớp
2. Về công tác tuyển sinh:
- Tiếp tục triển khai chiêu sinh
lớp Kế toán trưởng.
- Xây dựng kế hoach tuyển sinh
2016
3.. Công tác bồi dưỡng ngắn hạn:
Phối hợp với các đơn vị:
- Thanh quyết toán lớp Đào tạo
4


4

P4

phục vụ quản lý khai thác Tiểu
dự án khép kín kênh, cống vùng
Ô Môn - Xà No (do Ban 10 làm
chủ đầu tư) tại Cần Thơ.
- Tổ chức triển khai các lớp
NBCN nghề Vận hành bơm điện
của các Công ty Khai thác CTTL
Quảng Trị, Quảng Bình và
Quảng Ngãi tại trường bắt đầu
vào ngày 04/1/2016 (số lượng 14
học viên) và thanh quyết toán lớp
này,
4. Lấy ý kiến các đơn vị và xây
dựng báo cáo, nội dung chương
trình để tham mưu BGH tổ chức
Hội nghị Đào tạo sơ kết công tác
đào tạo theo tín chỉ và các biện
pháp nâng cao chất lượng đào
tạo trong các năm tiếp theo.
5.Tham gia công tác kiểm kê tài
sản lúc 0h ngày 01/01/2016
6.Tham gia tổ chức các hoạt
động chuẩn bị Tết Bính Thân.
7. Thực hiện các công việc khác
theo chức năng nhiệm vụ của
Phòng ĐT
8- Liên hệ với Bộ lao động
Thương binh và Xã hội về việc
đăng ký hoạt động giáo dục nghề
nghiệp trình độ sơ cấp.
9- Liên hệ với tỉnh Quảng Bình
về việc mở các lớp ngắn hạn năm
2016.
1. Phối hợp cùng phòng Đào tạo
tiếp tục tăng cường kiểm tra,
chấn chỉnh nề nếp tác phong của
5


5

P5

HSSV khi đến lớp và các qui
định trên giảng đường
2. Chuẩn bị số liệu về tài sản ở
khu nội trú phục vụ kiểm kê
01/01 và tham gia các tổ kiểm kê
theo sự phân công của Nhà
trường
3. phối hợp cùng Giáo viên chủ
nhiệm triển khai cho các lớp
HSSV tổ chức đánh giá kết quả
rèn luyện của HSSV học kỳ I
năm học 2015- 2016
4. Phối hợp cùng Đoàn trường tổ
chức cho HSSV sinh hoạt nhân
ngày SVHS 9/1 và tổng kết các
hoạt động quý 4/2015
5. Đón tiếp, bố trí chổ ở cho các
học viên lớp nâng bậc công nhân
về học tập tại trường
6.Phối hợp cùng P3, P5 tham
mưu nhà trường thông báo mức
thu học phí và lệ phí nhà ở đối
với HSSV học kỳ II năm học
2015 -2016
7. Thông báo kế hoạch nghĩ tết
Bính Thân năm 2016 đến toàn
thể HSSV, lập kế hoạch trang trí
phục vụ tết Bính thân
8. Thực hiện nhiệm vụ theo chức
năng của đơn vị và tham gia một
số công tác khác của trường
9- Bố trí và chuyển đồng chí
Minh Phụng lên làm việc tại vị
trí dãy Nhà làm việc của Nhà
trường (Khu A)
1- Hoạt động thường xuyên: Thu,
6


chi, nhp, xut, thanh toỏn cho
CB CC v hc sinh sinh viờn.
-Theo dừi kinh phớ ngõn sỏch ti
Kho Bc, tin gi Ngõn hng,
tin mt v cỏc khon cụng n
vi khỏch hng.
-Thanh toỏn lng, ph cp, hc
bng, trớch, thanh toỏn Bo him
thỏng 1+2/2015.
-Thu hc phớ, l phớ v bỏo cỏo
tỡnh hỡnh n phớ, l phớ
-Thanh toỏn cụng tỏc phớ, ging
dy, chi phớ phc v cho ging
dy, hc tp ti Trng
-Bỏo cỏo kờ khai Thu, np thu,
Bo him, thanh toỏn BHXH cho
viờn chc m au; cp th
BHYT nm 2015.
2- Hon thnh cùng các bộ
phận tham gia công tác
kiểm kê năm 2016
3- Tổng hợp số liệu báo
cáo quyết toán chi sự
nghiệp năm 2015 với Bộ
Tài Chính và Bộ Nông
nghiệp. Quyết toán BHXH
với BHXH Hội An .
4- Tổng hợp quyết toán
kinh phí không thờng
xuyên Nhà bếp, kinh phí
thực hiện nghị định 108
5- Tiếp tục cùng phòng
TCHC thanh toán với các
chủ nhiệm công trình
đến thanh toán khi có hồ
sơ quyết toán
7


6

P6

6- Tham gia cùng các đơn
vị phục vụ các hoạt động
về đầu t, mua sắm
chuẩn bị lễ 40 năm
7- Tham gia cựng cỏc n v
phc v tt nguyờn ỏn cho viờn
chc v Hc sinh sinh viờn.
8- Tham gia cùng với các
phòng TC-HC, Công đoàn
tham mu BGH chi lơng
tăng thêm quý 1/2016, trớch
phỳc li v chi phỳc li tt
nguyờn ỏn 2016 cho viờn chc,
tham gia trc tt. Thm, chỳc tt
cỏc n v cú quan h vi n v.
9- Phối hợp với phòng TCHC, Đào tạo thanh quyết
toán các lớp ngoài trờng
10- Thực hiện các báo cáo
khác theo yêu cầu của Trờng và của Bộ
1- Hon thin trang thit b
phũng lm vic, nhõn s v phõn
cụng cụng vic ca phũng.
2- Sa cha, hon thin vn bn
Qun lý NCKH sau khi gi cỏc
n v gúp ý ban hnh.
3- Phi hp vi phũng TCHC
xõy dng chc nng, nhim v
ca phũng KHCN&HTQT.
4- Biờn tp cỏc ni dung ca
Phũng KHCN&HTQT gi
ban qun tr Webside trng
ng ti.
5- Liờn h vi n v liờn quan
(OLECO BNN&PTNT) m
8


7

Khoa
C

trung tâm Nhật ngữ tại trường.
6- Chuẩn bị các nội dung tư liệu
để xuất bản tập san khoa học của
Nhà trường.
1. Giảng dạy lý thuyết các lớp
theo kế hoạch.
2. Hướng dẫn thực hành, thực tập
cho các lớp theo kế hạch.
3. Phụ đạo, ra đề thi, coi thi,
chấm thi cho các khóa Cao đẳng
và Trung cấp.
4. Tham gia kiểm kê văn phòng
Khoa, các phòng thí nghiệm, kho
xưởng.. theo kế hoạch.
5. Các giáo viên nghỉ và trực Tết
theo kế hoạch.

8

Khoa
N

6. 04 Giáo viên học Cao học.
1.Giảng lý thuyết, phụ đạo, ra đ
thi, chấm thi các môn học cho
các lớp 39 H, 39C, 40CNTN,
04LTCN, 06 CN, 06CX.
2.Hoàn thành giảng dạy, ra đề,
chấm bài kiểm tra cuối khóa lớp
NB CNTB tại trường
3.Tổ chức khoa góp ý đề cương
của đề tài NCKH cấp trường
2016 trước khi đăng ký nhà
trường.
4.Tổ chức triển khai các đề tài
NCKH cấp trường
5.Hoàn thiện chỉnh sửa chương
trình đào tạo sơ cấp
nghề
QLKTCTT
6.Thực hiện các nội dung công
9


9

Khoa
K

10

Khoa
CB

11

BM

việc khác theo yêu cầu nhà
trường
1.Giảng lớp TC kế toán VLVH
K15.
2.Giảng lớp CĐ 5 LTCK và
LTCX Tiền Giang.
3.Biên soạn giáo trình các môn
học theo tiến độ lập.
4.Thực hiện các hoạt động khác
của trường.
1. Các giảng viên trong khoa tiếp
tục giảng dạy các lớp theo kế
hoạch học kỳ 2 năm học 20152016 của Trường.
2. Phân công GV ra đề, phụ đạo,
coi thi, chấm thi các học phần
vừa kết thúc theo kế hoạch của
Trường.
3. Tiến hành tổng kết điểm các
môn học đã kết thúc, trong học
kỳ I theo quy chế
4. Tham gia công tác kiểm kê 0h
ngày 01/01/2016 theo kế hoạch
của Trường.
5. Thành lập Câu lạc bộ Ngoại
ngữ
theo Thông báo của Trường.
6. Phối hợp với P2 điều chỉnh
chức năng nhiệm vụ của khoa,
phân công nhiệm vụ của từng
thành viên trong khoa.
7. Thực hiện các công việc
chuyên môn của khoa và các
công việc khác khi được Nhà
trường phân công.
1- Tham gia giảng dạy và coi thi
10


GDQ
P-TC

12

theo kế hoạch của Nhà trường.
2- Tham gia kiểm kê tài sản 0h00
với Ban kiểm kê của Nhà trường.
3- Phối hợp với Công đoàn
trường tổ chức các hoạt động
TDTT chào mừng năm mới
2016.
4- Phối hợp với Đoàn TNCS
HCM Trường thành lập các đội
dự tuyển TDTT của Nhà trường
tổ chức luyện tập chuẩn bị cho
giải TDTT HSSV của Cụm 3
trường năm 2016.
5-Tham mưu cho Ban giám hiệu
Trường lập kế hoạch trực tự vệ
tăng cường trước, trong và sau
ngày diễn ra Đại hộih lần thứ 12
và tết Nguyên Đán năm 2016.
6-Họp bình xét thi đua học kỳ 1
năm 2015-2016 của đơn vị
7- 01đ/c được Nhà trường điều
động về công tác tại phòng
TCHC và 01 đ/c về công tác tại
phòng Công tác sinh viên.
8- Tham gia một số công tác
khác của Nhà trường phân công.
TT
Tiếp tục giảng dạy các lớp Ngoại
Ngoại ngữ (39C, H) và 06CX, lớp Tin
ngữ học 05CX và các lớp ngoài

trường.
Tin Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ
học Tin học tại trường các lớp 05CX
và ngoài trường.
Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ
Ngoại ngữ tại trường các lớp
06CX và ngoài trường.
11


Làm lại bảng quảng cáo của
Trung tâm.
13

14

TT

vấn

Xây
dựng
Công
đoàn
trườn
g

1.Ra quyết định công nhận tổ
trưởng, tổ phó các Tổ công đoàn
năm 2016.
2.Báo cáo quyết toán tài chính
Công đoàn năm 2015 gửi LĐLĐ
TP Hội An.
3.Họp tổng kết hoạt động năm
2015, xây dựng Phương hướng
hoạt động năm 2016.
4.Tổ chức bầu cử và làm tờ trình
gửi LĐLĐ thành phố ra quyết
định công nhận chủ nhiệm
UBKT công đoàn nhiệm kỳ
2012-2017.
5.Xây dựng Chương trình công
tác công đoàn năm 2016 gửi
LĐLĐ thành phố.
6.Xây dựng dự toán thu, chi kinh
phí công đoàn trong năm 2016
trình Ban giám hiệu phê duyệt.
7.Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục
thực hiện việc đổi thẻ đoàn viên.
8.Phối hợp với các phòng chức
năng tham mưu cho Ban giám
hiệu mua quà tặng tết cho xã kết
nghĩa Tàpơ nhân dịp tết nguyên
đán Bính Thân.
9.Phối hợp với các phòng chức
12


15

Đoàn

năng tham mưu cho Ban giám
hiệu mua quà tặng tết và tiền
phụng dưỡng quý IV cho 02 mẹ
VNAN ở Điện Bàn, Quảng Nam
nhân dịp tết nguyên đán.
10.Tổ chức thực hiện Mừng thọ
là bố, mẹ ruột của CCVC theo độ
tuổi quy định nhân dịp tết
nguyên đán Bính Thân năm
2016.
11.Xây dựng và ra quyết định
thành lập lại các Ban công tác
công đoàn và xây dựng Quy định
tạm thời về trách nhiệm, chế độ
làm việc của Ban chấp hành và
các Ban.
12.Tiếp tục vận động CC-VC
trường "Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh";
thực hiện tốt "Quy chế dân chủ
cơ sở"; "Quy định về đạo đức
Nhà giáo"; Nghị quyết số 64
NQ/CKT-ĐU ngày 05/12/2011
của BCH Đảng bộ về "Tiếp tục
nâng cao chất lượng đào tạo giai
đoạn 2011-2015".
13.Vận động CC-VC thực hiện
không hút thuốc lá trong trường
học.
14.Tổ chức thực hiện việc thăm
hỏi, động viên gia đình CCVC
khi có hiếu, hĩ, đau ốm v.v....
15.Tham gia các buổi hội, họp do
Nhà trường; công đoàn cấp trên
triệu tập và tổ chức.
1. Tham dự Lễ kỷ niệm 66 năm
13


TNC
S Hồ
Chí
Minh

ngày truyền thống HSSV Việt
Nam 9/1 do Tỉnh đoàn Quảng
Nam tổ chức và 02 sinh viên của
trường được tuyên dương “Sinh
viên 5 tốt” năm 2015 (ngày
07/01/2015, tại trường Đại học
Quảng Nam)
2. Tổ chức sinh hoạt truyền
thống kỷ niệm 66 năm ngày
HSSV Việt Nam 9/1. Đồng thời
tổng kết, khen thưởng các cá
nhân và tập thể có thành tích tốt
trong các hoạt động Văn hóa,
Văn nghệ, Thể thao năm 2015
(ngày 08/01/2016)
3. Tổ chức phân loại rèn luyện
Đoàn viên 6 tháng cuối năm
2015
4. Hướng dẫn tổ chức Đại hội
Chi đoàn Viên chức nhiệm kỳ
2016
5. BTV Đoàn trường và Bộ môn
GD QP&TC tham gia họp
chuyên môn Giải thể thao HSSV
Cụm trường năm 2016 (ngày
06/1/2016)
6. Phối hợp với Bộ môn GD
QP&TC tuyển chọn VĐV các
môn bóng đá, bóng chuyền thành
lập các đội dự tuyển chuẩn bị
tham gia Giải thể thao HSSV
Cụm trường năm 2016
7. Tham gia các cuộc họp và các
công việc khác do Đoàn cấp trên
và Nhà trường tổ chức theo chức
năng, nhiệm vụ.
14


15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×