Tải bản đầy đủ

Bao cao rut kinh nghiem du an lanfall th

RÚT KINH NGHIỆM DỰ ÁN
LANDFALL – MCT RAYONG THAILAND
Geo tham gia dự án:

Nguyễn Văn Thắng
Phạm Xuân Trường

I.

Công tác chuẩn bị
I.1 Những vấn đề cần rút kinh nghiệm
Nhìn chung công tác chuẩn bị tốt, kỹ càng, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng.
- Tuy nhiên máy tính hiện trường của 2GEO còn chậm, mất thời gian trong việc cài đặt và
chỉnh sửa để tương thích và đồng bộ các phần mềm với nhau, hiệu suất làm việc không
cao
I.2 Giải pháp
- Đầu tư máy tính hiện trường mới, có cấu hình đủ đáp ứng cho việc xử lý

II.

Công tác hiện trường

II.1 Những vấn đề cần rút kinh nghiệm
-

Chưa xin cấp tài khoản FTP site cho dự án mà dùng tài khoản dự án lần trước

-

Phiên bản C-view hiện trường khác phiên bản tại văn phòng

-

Việc ghi Logsheet Cable out nên được thống nhất, tránh hiểu nhầm gây khó khăn cho
người minh giải ở văn phòng

-

Mất dữ liệu SBP ở ngày chạy cuối (tuyến đo thêm) do không có sự giám sát của Geo
hiện trường

-

Số liệu Diving và Towed Video chưa tốt

II.2 Giải pháp
III.

Xử lý số liệu
III.1 Những vấn đề cần rút kinh nghiệm
 Kiểm tra trước khi tiến hành xử lý
-

Nhầm Fix khi chuyển số liệu từ Logsheet vào file Cable out (do Chữ viết không rõ)

-

Một số đường bị lệch giữa trackplot GPS interp và vessel trackplot mà chưa rõ
nguyên nhân

 Xử lý số liệu SSS
-Quá nhiều Sonar Contact khiến cho việc thống nhất báo cáo, bản vẽ cuối cùng mất
nhiều thời gian

 Xử lý số liệu SBP
-

Chú ý khi convert hệ tọa độ trong bản vẽ SBP Interp (chỉ convert Datum, không chọn
Sensor)

 Trao đổi trong quá trình xử lý với các phòng ban khác
-

Surveyor chưa log Tọa độ lấy mẫu khi làm Diving Video


-

Surveyor chưa tham khảo kỹ dự án lần trước trong việc viết Station record, bản vẽ
Topo khiến phòng Geo mất thời gian trong việc kiểm soát lại

III.2 Giải pháp
IV.

Báo cáo
IV.1 Những vấn đề cần rút kinh nghiệm
-

Tọa độ lấy mẫu nên đúng chuẩn theo PEP (Kp nên là sỗ chẵn)

IV.2 Giải pháp
V.

Những vấn đề khác

- Cải thiện, nâng cao trình độ viết báo cáo tiếng anh
- Trình độ chuyên môn cần phải tiếp tục bổ xung do vẫn gặp phải khó khăn trong xử lí và trong sử
dụng các phần mềm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×