Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN, Chủ đề Kiểm soát thời gian

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
---------------------------------

BÁO CÁO CUỐI KỲ
MÔN: KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN
Chủ đề: Kiểm soát thời gian

Nhóm: 4
Họ và tên các thành viên:
1/ Hồ Vĩnh Kha

MSSV: 71506279

2/ Lê Chánh Cường

MSSV: 71506194

3/ Tạ Thị Tuyết

MSSV: 71506222


4/ Lê Thị Oanh

MSSV: 71506314

5/ Ngô Phan Thị Ngọc Hà

MSSV: 71506247

6/ Nguyễn Thị Tuyết Ngân

MSSV: 71506256

7/ SENGCHANH Manoly

MSSV: 71506327

8/ INTHAMOUNGKHOUN Vanmany MSSV: 71506335
9/ Võ Minh Duyện

MSSV: 71506124

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2015


NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Ngày …….. tháng ……… năm 2016
2


PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG NHÓM
Trong quá trình làm việc nhóm để phục vụ cho môn kỹ năng quản lí thời gian,
nhóm 4 đã đề ra và thực hiện những công việc sau:
1. Mục tiêu của nhóm: Phân tích SMART
-

Nhóm được 7/8 điểm và các thành viên đều qua môn 10/7/2016

-

Sau khi kết thúc môn học , ứng dụng được kỹ năng bài bản

-

Phân tích SMART;
o

S: tất cả thành viên đều qua môn, ứng dụng được kỹ năng

o

M: 7/8 điểm, bài bản

o

T: 10/7/2016, sau khi kết thúc môn học

o

A: nhóm có thể thưc hiện được khả năng của mình vì chuẩn
bị bài đầy đủ và có thể áp dụng nó sau khi kết thúc môn

o

R: Hoàn thành môn quản lí thời gian

2. Các công việc nhóm cần thực hiện:
-

Họp nhóm lần một để bàn về những nội dung trong đề bài.

-

Phân công nhiệm vụ, tìm tài liệu.

-

Họp nhóm lần hai để thống nhất lại nội dung, khảo sát thực tế.

-

Họp nhóm lần ba để hoàn thành và chạy thử chương trình.

-

Liên hoan sau khi kết thúc môn.
Quan trọng

Không quan trọng

Khẩn cấp

Tìm tài liệu, kỹ năng
thuyết trình, báo cáo

Họp nhóm lần ba

Không khẩn cấp

Họp nhóm lần một, lần hai Liên hoan kết thúc môn
Phân công nhiệm vụ

3. Dự kiến công việc: (lịch hoạt động nhóm)
-

Dự kiến họp nhóm lần một: 03/07/2016 (8h sáng – sảnh A)

-

Họp nhóm lần một thực tế: 04/07/2016 (11h trưa – sảnh C)

-

Lý do dời lịch họp lần một:
3


Do có bạn về quê.
-

Ngày gửi bài/công việc được giao:

-

Họp nhóm lần hai: 08/07/2016 (2h chiều – sảnh B)

-

Họp nhóm lần ba: 08/07/2016 (9h sáng - sảnh B)

-

Ngày gửi bài cho cô: Trước 17h ngày 9/7/2016

-

Công cụ quản lý thời gian của nhóm là facebook (tạo group chat
trên facebook, hẹn giờ để họp nhóm online).

4. Khó khăn của nhóm và biện pháp giải quyết:
-

Một số bạn online không đúng giờ để bàn công việc như đã hẹn.
 Biện pháp: nhóm trưởng gọi điện nhắc nhở.
 Kết quả: các bạn online đầy đủ và đúng giờ.

-

Các bạn đi họp nhóm không đầy đủ trong lần một.
 Biện pháp: nhắc nhở các bạn sắp xếp lịch cá nhân hợp lý

để họp nhóm, phê bình các bạn trong group.
 Kết quả: các bạn đi họp nhóm đầy đủ hơn.
5. Bảng phân công thành viên nhóm

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC THÀNH VIÊN NHÓM
Căn cứ theo nội dung buổi họp nhóm ngày 4/7/2016, nhóm đã thống nhất
một số nội dung và phân công nhiệm vụ thực hiện báo cáo cuối kỳ cho các
thành viên cụ thể như sau:
1. Nội quy nhóm
- Luôn đúng giờ
- Nghiêm túc khi làm việc
- Nghỉ họp phải xin phép nhóm trưởng
- Nộp bài đúng thời hạn, không nhờ người khác làm hộ

4


2. Liệt kê hoạt động của từng thành viên
Họ tên thành viên
1. Hồ Vĩnh Kha

Công việc được phân công
Báo cáo nhóm, tổng hợp và chỉnh sửa,
hướng dẫn các bạn làm bài

2. Lê Chánh Cường

Tìm tài liệu về đề tài của nhóm

3. Ngô Phan Thị Ngọc Hà

Slide thuyết trình

4. Tạ Thị Tuyết

Báo cáo nhóm, chỉnh sửa và in ấn

5. Sengchanh Manoly

Tìm tài liệu về đề tài của nhóm

6. Võ Minh Duyện

Tìm tài liệu về đề tài của nhóm

7. Nguyễn Thị Tuyết Ngân

Tìm tài liệu về đề tài

8. Inthamoungkhoun

Tìm tài liệu về đề tài

Ghi chú
Nhóm
trưởng

Thư kí

Vanmany
9. Lê Thị Thu Oanh

Tìm tài liệu về đề tài

5


3/ Một số nội dung khác (nếu có):...............................................
.........................................................................................................
………, ngày …… tháng …… năm 201…
THƯ KÝ

TRƯỞNG NHÓM

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Bảng đánh giá thành viên nhóm


BẢNG ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN
Căn cứ theo nội dung buổi họp nhóm ngày 7/7/2016, nhóm đã thống nhất
việc đánh giá chất lượng tham gia công việc nhóm của các thành viên như
sau:
1. Tổng hợp nhận xét từng cá nhân
Họ tên thành viên

Công việc

Tổng hợp nhận xét

Kết

được phân

quả

công

đánh

Ghi chú

giá
1. Hồ Vĩnh Kha

Báo cáo nhóm,

Tích cực tham gia các

tổng hợp, chỉnh

hoạt động của nhóm,

9.5/10

Nhóm trưởng

sửa, hướng dẫn sẵn sàng giúp đỡ các
các bạn

thành viên khi gặp khó
khăn

2. Lê Chánh Cường

Tìm tài liệu về

Tốt nhưng chưa nộp bài

đề tài của nhóm

đúng thời hạn

3. Ngô Phan Thị Ngọc

Slide thuyết

Có trách nhiệm vớitrình

nhóm, luôn chủ động

8.5/10

9/10

trong mọi việc,
4. Tạ Thị Tuyết

Báo cáo nhóm,

Tốt

9/10

Tốt

9/10

chỉnh sửa và in
ấn
5. Sengchanh Manoly

Tìm tài liệu về
đề tài của nhóm

6. Võ Minh Duyện

Tìm tài liệu về

Có trách nhiệm, Tốt,

8.5/10

Thư kí


đề tài của nhóm

nhưng còn trễ hạn

7. Nguyễn Thị Tuyết

Tìm tài liệu về

Có tinh thần làm việc

Ngân

đề tài

cao, luôn luôn đúng giờ

8. Inthamoungkhoun

Tìm tài liệu về

Tốt, còn một chút chậm

Vanmany

đề tài

trễ

9. Lê Thị Thu Oanh

Tìm tài liệu về

Tinh thần làm việc cao,

đề tài

có trách nhiệm với công

9/10

8.5/10

9/10

việc

………, ngày …… tháng …… năm 201…
THƯ KÝ

TRƯỞNG NHÓM

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phần 2: NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH
Đề tài: Kiểm soát thời gian
Tất cả chúng ta đều biết thời gian là vô cùng quý giá, một số người
thường tham gia các khóa học quản lí thời gian, đọc sách và sử dụng công
nghệ để quản lí thời gian một cách hiệu quả như: tổ chức/ sắp xếp, ưu tiên
cho công việc quan trọng và lên lịch. Nhưng tại sao chúng ta vẫn còn cảm


thấy vẫn chưa hoàn thành hết công việc, câu trả lời rất đơn giản: vì tất cả
những thứ mà chúng ta học về quản lí thời gian thì hoàn toàn lãng phí vì nó
không hoạt động hiệu quả. Tại sao nó lãng phí bời vì những cái hệ thống
này được thiết kế để quản lí “Clock Time” và “Clock Time” thì không thích
hợp. Chúng ta không sống trong “Clock Time” mà chúng ta sống trong “Real
Time”. “Real Time” thì thuộc về trí óc. " Chúng ta tạo ra một thứ gì đó và tất
cả những gì chúng ta tạo ra chúng ta có thể kiểm soát được nó." ( thói
quen).
Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu, nhóm 4 chúng em tìm ra được một
phương pháp quản lí thời gian vô cùng hiệu quả và phương pháp này cũng
là phương pháp của những người thành công. Đó là: RAC
1. RAC
RAC là gì? "R" : Recording. "A": Analyzing. "C": Changing.
Bước đầu tiên "R": trước khi bắt đầu một ngày mới chúng ta phải viết
hết ra những gì cần làm trong ngày đó, tốt nhất chúng ta làm điều này
trong vòng một tuần. Bước này giống như viết nhật kí.
• Bước hai "A": Đến cuối tuần, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh và không
dễ bị quấy rầy. Sau đó nhìn lại nhật kí này và nhớ lại những chi tiết
của mỗi việc ( bộ não của chúng ta rất dễ nhớ lại mọi việc khi chúng
ta ghi chép lại cẩn thận), tính xem chúng ta đã sử dụng bao nhiêu
thời gian hiệu quả cho một việc, bao nhiêu thời gian lãng phí và trong
thời gian lãng phí đó chúng ta tìm ra những tác nhân lãng phí, cứ như
thế cho mỗi việc. Sau khi khảo sát những thành viên trong nhóm và
biết được tình trạng lãng phí thời gian của sinh viên hiện nay chủ yếu
bị chi phối bởi tác nhân môi trường như: công nghệ, bạn bè, dọn
dẹp,... . Đây là 3 nguyên nhân chính yếu gây ra hiện tượng lãng phí
thời gian.
• Bước ba "C": sau khi thực hiện xong bước 2 thì chúng ta bắt đầu lên
chiến lược, kế hoạch thay đổi và loại bỏ chúng. Đi vào từng tác nhân
một.
o Công nghệ: ngày nay, chúng ta thường quá lạm dụng vào công
nghệ. Thường thì lướt web, chatchit, mạng xã hội suốt ngày vì thế
mà chúng ta không thể nào tách được chúng dù chỉ một ngày. Để
kiểm soát thời gian hiệu quả và không phụ thuộc quá nhiều vào
chúng thì trước khi làm việc hãy tắt hết tất cả thông báo trên điện
thoại và nếu kỉ luật hơn nữa thì hãy xóa tất cả các ứng dụng trên
điện thoại, chỉ truy cập trực tiếp trên trình duyệt.
o Bạn bè: Chúng ta phải có tính kỉ luật, đừng quá mải mê đi chơi với
bạn bè mà quên mất đi công việc mình cần phải làm, hãy biết cách
nói không và từ chối khéo những lời mời. Những lúc chúng ta làm
việc hãy thông báo cho những người trong nhà hay trong phòng là
không được làm phiền, nếu có việc rất khẩn cấp thì hãy giải quyếtnó rồi sau đó quay lại với công việc, trả lời tin nhắn, các cuộc gọi
của bạn bè sau khi hoàn thành công việc. Hãy lên lịch đi chơi
nhiều nhất là 2 lần/tháng với bạn bè. Đó là những cách loại bỏ
hiệu quả nhất, chúng ta phải tạo ra được thói quen thì lúc đó
những thứ sẽ không còn là gì với chúng ta nữa.
o Tính ngăn nắp: phải thường xuyên dọn dẹp bàn làm việc và
phòng ốc sạch sẽ, ngăn nắp. Khi đó, chúng ta sẽ rất dễ tìm kiếm
món đồ mà chúng ta cần mà không mất thời gian.
Những tác nhân trên chỉ là tác nhân môi trường, nguyên nhân chính
là do chúng ta.
“ Khi chúng ta thay đổi, thế giới thay đổi”
Chiến lược/ kế hoạch thay đổi: Theo Brian Tracy thì để kiểm soát được
thời gian của bạn thì hãy làm theo những bước sau đây :
Chuẩn bị tất cả mọi thứ vào đêm trước trước khi bắt đầu một ngày
mới. Nếu chúng ta làm như vậy thì trong lúc chúng ta ngủ, tiềm thức
vẫn luôn hoạt động và nó sẽ chấp nhận những gì chúng ta yêu cầu,
sáng hôm sau chúng ta sẽ biết mình phải làm gì vào ngày hôm đó và
tâm trí của chúng ta hoàn toàn minh mẫn và tràn trề năng lượng để
làm việc.
• Lên thời gian cụ thể cho từng công việc: nó sẽ giúp chúng ta giảm
stress và cũng giúp ta làm tăng súc mạnh bản thân
• Bắt đầu một ngày mới sớm (5h): trong khoảng thời gian này chúng ta
sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ cụ thể chi tiết cho từng công việc
mà chúng ta đã lên kế hoạch vào đêm hôm trước. Ví dụ như: thuyết
trình cuối kỳ chúng ta sẽ nghĩ phải cần thêm cái gì nữa cho mọi
người chú ý lắng nghe. Có thời gian suy nghĩ càng nhiều thì sẽ có
được một kế hoạch ngày mới tốt hơn và hiệu quả. Nó sẽ làm cho
chúng ta bình tĩnh trước mọi việc và tăng tính sáng tạo.
• Kỹ năng sắp xếp công việc: sắp xếp mức độ ưu tiên dùng ma trận
thời gian, sắp xếp từ dễ đến khó vì như thế cuối ngày chúng ta chỉ
còn lại những việc đơn giản và có thể hoàn thành nhanh chóng và
một điều đặc biệt nữa là năng suất làm việc của cơ thể giảm dần khi
đến cuối ngày.

Sống với Body Clock: hãy biết cách lắng nghe cơ thể của chúng ta vì
như vậy chúng ta biết được thời gian nào thời gian làm việc hiệu quả
mà từ đó chúng ta có thể điều chỉnh công việc sao cho phù hợp.

Cuối cùng chúng ta phải biến nó thành một thói quen thì lúc đó cách
quản lí thời gian nó tự nhiên được sử dụng hằng ngày. Thói quen rất
quan trọng.
TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH LÀM MỘT VIỆC GÌ ĐÓ CHÚNG TA HÃY
HỎI: NÓ CÓ GIÚP TA ĐI ĐẾN MỤC TIÊU KHÔNG. Lúc đó, ta sẽ biết
nên làm gì
2.Ứng dụng
Sau khi nhóm thảo luận, bàn bạc, để kiểm soát thời gian một cách hiệu quả
thì sử dụng giấy note và kết hợp với điện thoại và máy tính là hiệu quả nhất.
Giấy note chúng ta sử dụng cho lịch hằng ngày, ta có thể gián nó ở
những chỗ mà chúng ta hay lui tới. Đặc biệt, chúng ta có thể sử dụng
nó để lên lịch cho các deadline và gián nó trên màn hình máy tính
chúng ta.
• Điện thoại và máy tính: chúng ta hãy đồng bộ hóa dữ liệu chúng. Trên
máy tính, chúng ta sử dụng excel để lên lịch tháng. Chỉ những sự
kiện quan trọng trong tháng đó thôi, không ghi chi tiết như lịch hằng
ngày. Khi chúng ta có việc khẩn cấp và phải thực hiện ngay thì chúng
ta có thể bù một số công việc của lịch ngày vào lịch tháng. Điều đó
giúp chúng ta linh hoạt được thời gian của mình.


PHẦN 3: BÁO CÁO CÁ NHÂN TỪNG THÀNH VIÊN


1.Tạ Thị Tuyết
MSSV: 71506222
Lớp: 15070602

BÁO CÁO CÁ NHÂN

TP. Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 7 năm 2016
1. Viết thư cho chính mình để nhìn nhận lại các vấn đề trong câu
chuyện quản lý thời gian cá nhân trước đây và sắp tới
Chào Tuyết!
Thời gian vừa qua tao thấy mày đã bỏ lở khá nhiều thời gian lãng phí rồi đó
Tuyết à! Nay tao viết thư này là muốn mày nhìn nhận lại những việc làm
của mày trong thời gian vừa qua, muốn mày phải biết đặc ra mục tiêu cho
bản thân một cách cụ thể và tốt hơn nữa.
Từ trước tới giờ hình như mày vẫn chưa quan tâm đến việc quản lí thời
gian của mày phải không? Mày cứ nghĩ ngày nào chả giống ngày nào chỉ
luẩn quẩn các công việc như ăn, học và ngủ. Nhưng suy nghĩ như mày là
sai hoàn toàn. Mày nghĩ những ý kế hoạch mày muốn làm sẽ được mày ghi
nhớ trong đầu ư? Những ý tưởng tự động bộc phát trong một khoẳn khắc
sẽ sớm trôi đi như cách nó đến vậy!
Hai năm trước là kì thi đại học đầu tiên của mày, như bao thí sinh khác thì
cảm giác hồi hộp lo lắng thì vẫn có. Nhưng đó là một lí do để biện hộ cho
những ngày học làm biếng và sự đùn đẩy công việc từ ngày này sang ngày
khác của mày và rồi kết quả của mày đạt được chỉ đủ để vô 1 trường cao
đẳng mà mày không hề thích, và mày đã chấp kết quả đó. Mày biết mà
đúng không? làm những điều mình không thích thì làm sao mà có kết quả
tốt được. Cuối cùng sau hai tháng học tại ngôi trường cao đẳng đó thì sao
nhỉ? Mày cũng đã quyết định thi lại đại học và tự hứa rất nhiều thứ để năm
sau mày được học ngôi trường mày mơ ước.
Và rồi cứ thế mày lên lại sài gòn để bắt đầu một trang mới cho tương lai
của mày. Nhưng sự chản nản vì phải ôn thi lại đại học nó cứ bám lấy mày,
thú thật là khi đi ôn thi đại học thì mày vẫn thường trốn học để đi chơi. Lịch
trình các ngày cũng có thế vẫn ngủ dậy, ăn uống xong đi học ngày nào mà


không học thì cũng đi chơi hoặc ngủ, mày phá bỏ hết tất cả những lời hứa,
mục tiêu mà mày đã đặt ra. Tới thời gian còn bốn tháng nữa để thi đại học,
tự bản thân mày có cảm giác lo lắng, long lắng vì nếu lần này không đậu thì
ước mơ của mình ai có thể thực hiện ngoài mình chứ, lo lắng vì kì vọng của
cha mẹ cho mình,… Cuối cùng mày cũng đã chịu quyết định thay đổi bản
thân. Tìm mọi cách để thay đổi và mày thấy rằng phải có một thời gian biểu
cho riêng cá nhân mình. Viết ra những gì mình làm là được rồi còn việc làm
được hay không còn là chuyện khác. Từ khi có thời gian biểu đó mày đã
siêng năng học hơn, thấy thời gian mình không còn quá rảnh như trước vì
mày đã thêm cái phần ôn bài vào mỗi tối. Cuối cùng kết quả của mày đạt
được cũng đủ làm mày và gia đình vui vẻ, công nhận lần thi này may mắn
đã đến với mày không thì một lần nữa mày lại tạch rồi đó biết không. Vậy
mà lên đại học, một lần nữa mày lại để thời gian trôi qua và dự định mục
tiêu cho bốn năm đại học của mày vùi vào quên lãng sau những cuộc đi
chơi, ăn uống cùng với bạn mới. Mày dự định gì nhớ không? Mày đã hứa
sẽ đi học thêm tiếng Nhật, trau dồi tiếng anh, đạt học lực giỏi và rồi hết năm
nhất đại học mày vẫn chưa học được một chữ tiếng Nhật nào, tiếng anh thì
may mắn cho mày không phải ở lại lớp và mày cũng chỉ đạt được học lực
khá mà thôi. Mày có thấy thất vọng về bản thân khi nhìn lại tất cả việc đó
không? Tao thì thấy xấu hổ lắm đấy!
Hè này tao không được hưởng trọn một kỳ nghỉ hai tháng vì trường xếp cho
mày học hè. Lúc đó tao cảm thấy ấm ức lắm và bất công vì chỉ có tao phải
ngày ngày dậy sớm xách đít lên trường để học ngay trong kỳ nghỉ hè mà
đáng lẽ mày dự định đi du lịch, ăn ngủ dưỡng da ở nhà vì tao quyết tâm sẽ
trắng lên sau kỳ nghỉ mà. Nhưng nhờ đi học hè mà tao được học môn quản
lý thời gian sớm hơn một tý, hôm đó tao đã giật mình nhận ra là thời gian
của tao trôi qua thật vô nghĩa, thời gian mà đáng ra những dự định, mục
tiêu của tao đã được hoàn thành từ lâu. Tao nhận ra tao thật ngốc khi đã
không tự làm chủ thời gian của mình và tao sẽ không bao giờ nói hai từ “giá
như” vào sáng hôm sau. Còn mày, một năm phải ôn thi lại và mày đã nhận
ra điều đó cơ mà, vậy tại sao lần này mày lại có thể tiếp tục bỏ lỡ một lần
nữa như vậy? Tao viết thư cho mày để mày tự kiểm điểm lại mày, nhìn lại
bản thân để biết mày đã sai khi bỏ phí thời gian trôi qua và đùn đẩy công
việc mà đáng lẽ đã được làm từ hôm qua nhưng mày cứ luôn nhủ lòng “
mai rồi làm”. Tao muốn mày có thể kiểm soát và sắp xếp thời gian hợp lý
nhất để còn thực hiện ước mơ của mày nữa chứ đúng không? Mày đã trễ
một năm rồi nhưng không có nghĩa mày sẽ trễ cả cuộc đời nếu như mày lập
kế hoạch cho cuộc đời của mày.


Tao nghĩ việc đầu tiên mày nên làm để thành công là kiểm soát thời gian
của mày sao cho hợp lý nhất. Tao sẽ chỉ cho mày những gì tao học được
để kiểm soát thời gian tốt thất nhé ^^. Đầu tiên mày hãy xác định mục tiêu,
dự định của mày muốn và cần làm, sau đó mày hãy viết chúng ra giấy note
hoặc máy tính, điện thoại… bất kỳ nơi nào mày có thể nhìn thấy thường
xuyên vì như vậy mày mới nhớ tới nó và thực hiện. thứ hai mày hãy xác
định những công việc cần làm để đạt được mục tiêu rồi lập ra thời gian biểu
hợp lý nhất. À! Mày cũng nên xác định việc quan trọng, khẩn cấp, không
khẩn cấp, không quan trọng để mày có thể làm việc hiệu quả hơn mà không
bị dồn công việc nhé!
Còn bây giờ, hãy dọn dẹp lại đâu óc, ngưng đọc những dòng này mà suy
nghĩ mày cần phải làm gì ngay đi. Hãy nhớ nghĩ được thì phải làm được
đấy! Bởi vì cuộc sống này không phải lúc nào cũng màu hường và cũng k
phải lúc nào cũng dễ dàng vậy nên mày phải luôn cố gắng mỗi ngày thì
thành công mới đến với mày được, bà bói nói mày sau này sẽ giàu mà ^^
mày hãy làm câu nói đó trở thành hiện thực nhé! Tao tin mày sẽ làm được
mà  Mạnh mẽ lên Tuyết!
Chào thân ái và quyết thắng! tym tym
Ký tên
Tạ Thị Tuyết

2. Đánh giá
Chủ động trong thảo luận phân công công việc và hạn thời gian cần hoàn
thành cho nhóm, tìm tài liệu và phân tích nội dung cho nhóm. Em tự đánh
giá mình được 9/10

2.Hồ Vĩnh Kha
MSSV: 71506279
Lớp: 15070602


BÁO CÁO CÁ NHÂN

1. Viết thư cho chính mình để nhìn nhận lại các vấn đề trong câu
chuyện quản lý thời gian cá nhân trước đây và sắp tới.
Thân gởi thằng Kha của 1 năm về trước và tương lai,

Tao chính là mày đến từ hiện tại. Sau khi học môn kỹ năng quản lí
thời gian, tao đã suy ngẫm về những việc hằng ngày mà mày đã làm ở quá
khứ. Mày hay làm việc không đúng kế hoạch đã định, cứ chậm trễ khoảng
một đến hai tiếng đôi khi mày còn bỏ luôn nữa không thèm động đến nó;
hay làm việc lan man không tập trung vào công việc cứ tập trung vào những
chuyện gì trên trời dưới đất, cứ mải mê chơi và lãng phí thời gian một cách
thái qua vào game, facebook, chat chit với bạn bè; dành thời gian cho việc
ngủ quá nhiều. Mày biết không nếu mỗi ngày mày lãng phí 12h đồng hồ thì
mày đã lãng phí nữa đời mày. Nếu mày 30 tuổi, mày đã lãng phí hết 15
năm. Trong vòng 15 năm chúng ta có thể làm rất nhiều công việc giúp ta
thành công hơn trong cuộc sống. Tao biết mày đã làm hết sức có thể và tao
rất cám ơn về điều đó. Nhờ có mày mà bây giờ tao đã biết cách quản lí thời
gian hiệu quả. Lúc bước vào ngưỡng của Đại học, lúc đầu tao vẫn còn ở
tình trạng như mày. Nhưng sau 2 tuần, tao rất may mắn khi tiếp xúc với
những người thành công trong cuộc sống, tao đã đọc sách của họ rất nhiều,
xem video về họ và tham gia những khóa học về phát triển bản thân. Do đó
mà đã có tao như bây giờ, một lần nữa tao rất biết ơn mày. Đặc biệt là sau
khi học môn kỹ năng quản lí thời gian xong, niềm tin và kiến thức của tao lại
càng vững chắc. Trong môn học này, tao biết được những kỹ thuật vô cùng
hiệu quả để quản lí thời gian tốt hơn. Hiện tại, tao đang ở trong nhà một
người Bác nên thời gian làm việc của tao không có cố định, đôi khi lại còn
phải làm việc nhà, việc vặt mà Bác giao nên tao phải biết sử dụng thời gian
một cách linh hoạt và thông minh. Nói cách khác, khi tao học xong môn này
tao đã bổ sung được thêm những kỹ năng quạn trọng để giúp tao trở thành
Master như là thế hệ thứ 4 mà ông Steven Covey đã nói trong cuốn First
Things First, sử dụng ma trận thời gian.
Thằng Kha của tương lai ơi, tao tin chắc rằng bây giờ mày cảm thấy
rất háo hức, nôn nóng để bắt đầu trở thành một Master về thời gian và tao
tin chắc rằng mày sẽ làm tốt công việc của mày. Tao đặt 101% vào mày đó.


Cả 3 chúng ta: Kha của quá khứ, Kha của hiện tại và Kha của tương
lai là một con người đặc biệt nhất trên thế giới, không ai giống chúng ta cả.
100% or Nothing. Haha. BẮT ĐẦU NÀO.

MY BESTIE,

2. Đánh giá
Nhìn lại thằng Kha của hiện tại. Bây giờ, tôi đang ngồi trước máy tính
để viết nên những lời nhận xét về chính mình trong quá trình học vừa qua.
Tôi nhận thấy được rằng tôi là một người có trách nhiệm với công việc; là
một nhóm trưởng, tôi không bao giờ bỏ qua những thành viên nào trong
nhóm, luôn sẵn sàng giúp đỡ để họ có được kỹ năng học tập tốt hơn; luôn
luôn kiểm tra lại moi thứ trước khi trình bày đề tài trước các thành viên
trong nhóm để họ có thể nắm bắt được thông tin một cách dễ dàng. Nhưng
đôi khi có một chút lười nhác trong khi làm việc phần mình nên công việc bị
trì hoãn một ngày. Không sao, tôi đã khắc phục được nó và bây giờ nhóm
chúng tôi có một nội dung bài thuyết trình khá là tốt. Cuối cùng, tôi cho mình
điểm 9.5/10 trong quá trình làm việc nhóm.


3.Lê Chánh Cường
MSSV: 71506194
Lớp: 15070601

BÁO CÁO CÁ NHÂN
1.Viết 1 lá thư cho chính mình để nhìn nhận lại các vấn đề trong
câu chuyện quản lý thời gian cá nhân trước đây và sắp tới.
Thành Phố Hồ Chí Minh, Ngày 04 tháng 07 năm
2016
Thân gữi nhóc Cường và anh Cường !
Đêm nay thao thức, trằn trọc mãi vì cớ gì? Trời càng về khuya, lòng
mình càng có nhiều tâm sự muốn giãi bày, giãi bày về những khoảng thời
gian đã qua cũng như sắp thới? Bạn học ư, giờ đây mỗi đứa một phương
trời ! Người yêu ư, mình vẫn chưa tìm ra cô ấy ! Thôi đành mình viết cho
mình. Mình là Cường của thời hiện tại năm 2016, và xin được xưng hô với
Cường của thời “bắt đế, tắm mưa, hồn nhiên của thuở lên 6,7” là nhóc
Cường và tớ; Cường của 17 năm sau là anh và tôi. Nhóc Cường có còn
nhớ khi xưa nhóc rất hay đi chơi game hay không? Đến tận 6, 7 tiếng một
ngày đó, thậm chí là bỏ học để được chơi game, các nhiệm vụ chẳng hạn
bài tập về nhà, ôn thi học kỳ, vệ sinh phòng ngủ... nhóc cứ làm cho có lệ,
học cho đủ thi, đôi khi nhóc còn bỏ luôn không thèm đá động đến nó; những
công việc nhóc làm chỉ là game và game, không quan tâm ai ngoài chính
mình. Tại sao nhóc không nghĩ, mỗi ngày nhóc dành 6 tiếng để chơi game
tức ¼ khoảng thời gian trong ngày và tính đến 36 năm sau nhóc đã lãng phí
đi 9 năm ròng rã của cuộc đồi. Hơn thế nữa, những khoảng thời gian còn lại
nhóc lại không thể tự lên kế hoạch, sắp xếp thời gian hợp lý để bù trừ lại
những thứ nhóc đã lãng phí và hậu quả là kết quả học tập luôn ở mức trung
bình, được mang “danh hiệu’’ là kẻ lười biếng. Từ thời nhóc đến nay cũng


là một quá trình, nhưng tớ vẫn luôn thầm cám ơn nhóc, nhờ có những sóng
gió đó mà giờ đây tớ đã nghiệm ra rất nhiều điều bổ ích từ đơn thuần là sức
khỏe bản thân hay những mối quan hệ xã hội, cộng đồng hay cho đến cách
sắp xếp quản lí thời gian hợp lý, hữu ích. Đặc biệt sau võn vẹn 3 buổi học
kỹ năng quản lý thời gian dưới sự giảng dạy tận tình của giảng viên Thạc sỹ
Đỗ Thị Thu Hương, tớ đã nhận ra nhiều điều hay : biết được cách sắp xếp
công việc, mức độ ưu tiên và khoảng thời gian giành cho công việc đó. Như
vậy, kĩ năng quản lí thời gian của tớ không chỉ cải thiện về vị trí bình thường
mà thậm chí còn nâng cao gấp gấp nhiều lần so với trước đó đấy nhóc ạ.
Chắc đọc đến đây anh Cường củng hiểu vì sao tôi có những thành quả hôm
nay, còn nữa anh có biết không sau khi học tập được phương pháp phân
chia thời gian hợp lý trong học tập và tham gia các hoạt động thì kết quả tôi
đạt được là học lực xuất sắc và điểm rèn luyện 100 trong học kỳ II năm học
2015-2016 đó, rất là tự hào. Chắc hẳn anh đang rất muốn có rất những
thành công như vậy hay thậm chí là tốt hơn thế nữa có đúng không? Hãy
đọc và cảm nhận những điều mà Stephen R. Covey nhắn nhủ trong cuốn
sách First Things First, tôi tin chắc rằng không chỉ là hiểu những gì
St.Covey nói mà nó sẽ giúp anh áp dụng vào cuộc sống để cân bằng giữa
bạn bè, công việc và gia đình để từ đó những gì anh sẽ đạt được là sự
thành công, sự hạnh phúc,...nó còn gấp mấy lần so với cảm giác tôi hiện
tại. Nhóc Cường, anh Cường và tôi, chúng ta sẽ làm được những thứ mà
nhường như chúng ta chưa từng nghĩ đến nhưng nó lại mang lại sự hạnh
phúc tột đỉnh, và để được như vậy chúng ta hãy bắt đầu từ ngay giây phút
này nào !
Mong sẽ nhận lại hồi âm từ nhóc Cường và anh Cường.
Những người anh em
Cường


2. Đánh giá
Trong quá trình tham gia các hoạt động nhóm, em có những ưu và
nhược điểm sau:
+ Ưu điểm: Tham gia đầy đủ các buổi họp nhóm, hổ trợ nhóm trưởng sửa
chữa slide và báo cáo, hổ trợ các bạn sinh viên Lào thuận tiện trong việc
thuyết trình
+ Nhược điểm: Còn vướng phải lỗi trễ thời hạn nộp bài.
Tổng kết: Sau khi kết thúc môn “Kỹ năng Quản lý thời gian, được làm
việc chung với các bạn mới em đã học tập được nhiều, giúp bản thân mình
từng bước hoàn thiện hơn và sử dụng thời gian hiệu quả hơn.
Điểm đánh giá: 8.5/10


4.Võ Minh Duyện
MSSV: 71506124
Lớp: 15070601

BÁO CÁO CÁ NHÂN

1. Viết thư cho chính mình để nhìn nhận lại các vấn đề trong câu
chuyện quản lý thời gian cá nhân trước đây và sắp tới.

HCM, ngày 7/7/2016
Gởi thằng Duyện 2020, tao là Duyện 2016 đây!
Mục đích của lá thư này, có lẻ mày đã chợt nhớ ra khi đọc tới đây rồi.
Nhưng tao vẫn sẽ viết rõ ra để mày có thể nhớ cụ thể mọi việc. Đúng vậy,
đây là thư để nhắc nhở mày về chuyện quản lý thời gian của mày lúc mày
vừa ra trường để tự xem lại bản thân trước khi bắt đầu tự thân trang trải
cuộc sống!
Đầu tiên, hãy nhớ lại xem, mày đã làm tốt trong 4 năm đại học không,
mày đã lãng phí bao nhiêu, vào việc gì nhiều nhất? Hãy ngồi và liệt kê lại đi,
nhưng tao thừa biết trong đó có chơi game, lướt facebook vớ vẩn, đọc
truyện và thời gian suy nghĩ xem tối nay ăn gì rồi, không cần chối, ngoài
mấy cái đó ra, hên hên thì mày sinh thêm bệnh mới là chat chít hẹn hò với
gái gú thôi! Thống kê lại xem, nếu mày không dính vào mấy bệnh đó, mày
hiện tại đã khác bao nhiêu so với lúc chưa rèn luyện phương pháp quản lý
thời gian? Nói thời gian là vàng là bạc tất nhiên đúng, nhưng nói không gì là
không thể, không gì là quá muộn cũng chẳng sai. Thời đại học sai lầm thì
không tránh khỏi, nhưng ngay bây giờ hãy tự kiểm điểm và tổng hợp lại
những kinh nghiệm có được từ những sai lầm trước đó đi!
Chắc chắn cái sai lầm đầu tiên mày luôn mắc phải và khó bỏ nhất đó là
sao nhãng và thiếu tập trung, tao biết cái này không dễ bỏ được chỉ sau 4
năm đại học. Việc cứ suy nghĩ về những việc khác trong lúc đang học tập
hoặc làm việc khiến cho năng suất và tốc độ của mày chậm hơn hẳn người
khác. Tao hiện tại cũng chưa biết chính xác cần phải làm gì để cải thiện,
nhưng mày lúc này chắc chắn phải biết được mình cần phải làm gì, môi
trường đời thực khắc nghiệt hơn hẳn đại học, chậm chân thì chết, nên hãy
tự tìm cách giải quyết xem?
Tao biết thừa thứ mày khó bỏ nhất là chơi game, mày đi học để được
chơi game, đi làm kiếm tiền, làm giàu để có thể tự trang trải cho việc đầu tư
trang thiết bị, máy móc để vận hành game. Nhưng mày cần phải biết cân


bằng mọi thứ, tính thử đi, chỉ chơi không học thì mày duy trì chơi game
được bao lâu khi không có việc làm để chu cấp nâng cấp thiết bị và duy trì
cuộc sống, còn chưa kể việc chơi không điều độ làm giảm sức khỏe, tuổi
thọ khiến mày không được chơi game nữa; nhưng chỉ học, rèn luyện rồi
cắm đầu đi làm thì mày có cảm thấy vui, có cảm thấy cuộc đời mày có giá
trị (trừ khi mày tìm ra niềm vui mới, lý do mới trong việc vùi mình vào công
việc). Tóm lại hãy tự giữ vững trong đầu: “work hard, play hard”.
Tao biết mày vốn dĩ là thằng thông minh, việc lười biếng và sao nhãng
làm mai một tốc độ của mày. Hãy lấp bỏ những khoảng thơi gian vô ích vừa
không giải trí được vừa không tiếp thu cái gì được là điểm then chốt. Thôi
tao nhờ mẹ giữ giúp lá thư này và dặn bà sao khi tao tốt nghiệp thì đưa lại
đây!
Thân!
2.Tự đánh giá bản thân.
Chủ động trong thảo luận phân công công việc và hạn thời gian cần
hoàn thành cho nhóm, tìm tài liệu và phân tích nội dung cho nhóm, giúp đỡ
các bạn tập thuyết trình, đặc biệt là các bạn Lào. Điểm: 9/10


5.SENGCHANH Manoly
MSSV: 71506327
Lớp: 15070601

BÁO CÁO CÁ NHÂN

1. Hãy viết một lá thư cho chính mình để nhìn nhận lại các vấn
đề trong câu chuyện quản lý thời gian trước đây và sắp tới.
Bài làm
Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 4 tháng 7 năm 2016.
Gửi Julie,
Hôm nay tôi viết lá thư này để nhìn lại bản thân trong khoảng thời gian
trước đây. Tôi gặp phải khó khăn với việc sắp xếp thời gian một cách khoa
học và hiệu quả vì vậy, tôi muốn thay đổi bản thân để hoàn thiện mình hơn.
Tuổi trẻ chỉ đến một lần và thời gian cũng vậy, thế nhưng tôi không biết trân
trọng khoảng thời gian trong suốt 12 năm học vừa qua . Thậm chí bây giờ
tôi đã trở thành môt sinh viên đại học nhưng cảm thấy mình chưa sử dụng
thời gian một cách hợp lý. Điều đó làm cho tôi cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ lỡ
những mục tiêu tôi đã đề ra chỉ vì bản thân chưa biết cách kiểm soát thời
gian. Tôi trong quá khứ cứ làm mọi thứ theo cảm tính mà không theo bất cứ
một kế hoạch cụ thể nào. Chẳng hạn như sắp đến kỳ thi tôi lại vùi mình
trong đóng sách vở với vô vàng kiến thức yêu cầu tôi phải ghi nhớ ngay để
chiến đấu với kỳ thi. Vì vậy nó làm tôi mệt lã người và cuối cùng tôi cũng
nhận thấy rằng đó là một cách học sai thiếu hiệu quả. Có những ngày tôi
chẳng làm việc gì ra hồn cả chỉ ăn và ngủ, thay vào đó tôi có thể làm việc
giúp gia đình hay học thêm những điều mới. Thời gian quý giá biết bao và
không quay trở lại được vì vậy,tôi muốn thay đổi và muốn trở thành một con
người làm chủ thời gian và biết tận dụng thời gian một cách khoa học vào
những việc có ích.
Sau khi đến với môn kỹ năng quản lý thời gian trong môi trường đại học, tôi
nhận thức được thế nào là sắp xếp thời gian một cách hiểu quả. Tôi trong
tương lai sẽ không để thời gian trôi đi một cách vô vị nữa. Tôi nghĩ rằng
việc cần làm kể từ giây phút này là: ghi chú lại những công việc mình cần


làm trong ngày hoặc trong tuần và lên kế hoạch cụ thể cho nó ;ưu tiên cho
những việc quan trọng với niềm đam mê cũng như sở thích ; trong quá trình
thực hiện nếu có những việc làm chưa được thì mình phải tìm giải pháp
khác phục ngay và tự nhắc với bản thân phải luôn nỗ lực và hoàn thành
những mục tiêu đã đặt ra một cách hiệu quả.
Kí tên,
Julie

2. Đánh giá
Em là một thành viên trong nhóm 4, trong quá trình làm việc nhóm
em luôn hoàn thành nhiệm vụ tốt khi nhóm trưởng đã phân công công việc
và nộp đúng hạn, tìm hiểu tài liệu và làm bài tập nhóm đầy đủ.
Em đánh giá mình đạt 8.0 điểm trên thang điểm 10


6.INTHAMOUNGKHOUN Vanmany
MSSV: 71506335
LỚP : 15070601

BÁO CÁO CÁ NHÂN

1. Hãy viết một lá thư cho chính mình để nhình nhận lại các vẫn
đề trong câu chuyện quản lý thời gian trước đây và sắp tới.
Hôm nay tôi viết lá thư này để tự nhìn lại bản than mình trước kia,
một người không giá trị của thời gian, vừa trước tôi đã bỏ qua thời gian trôi
qua không. Nên bây giờ tôi phải sử dụng thời gian còn lại để được hiệu quả
nhất.
Hiện nay tôi càng thấy thời gian quá quan trọng vì mình không biết
thời gian còn lại còn dài bao lâu và mọi người đều có mục đích của mình
sẽ đạt hay không. Khi nhỏ em là một người không giá trị của thời gian, một
ngày chỉ có lên trường học rồi về ngủ không thể làm được điều gì, nếu có
thời gian rảnh chỉ có đi chơi với bạn hoặc la đi nơi nào đó. Còn em lúc
trước cuộc sống không có mục đích trong việc học tập chỉ có học chơi. Bây
giờ em cảm thấy em rất yếu tiếng Anh, nên mới xuất hiện ra là mình đã bỏ
qua thời gian không khi nhỏ không chịu học tiếng Anh, tới khi cần thiết mới
biết là quan trọng, Bây giờ có cảm hướng học tiếng Anh rất nhiều. Từ một
người không biết chữ gì tiếng Anh mà bây giờ em đặt được một mục đích,
em bắt đầu thực hành tự học tiếng Anh từ lúc 6h00 – 8h00 sáng hàng ngày,
em sẽ cố gắng học cho biết nhiều tự tiếng Anh, lúc tối em sẽ học nghe nhạc
và tập nói thêm và khi nào em có thời gian rảnh em sẽ coi phim bằng tiềng
Anh đó sẽ làm cho em biết thêm nhiều từ hơn giống như em tập nói và tập
nghe cùng lúc. Khoảng một thời gian em tự học, em đã đi học tiếng Anh
thêm ở ngoài trường sau khi học xong, thời gian trôi qua em cho em biết
nhiều thêm và có thể nói chuyện bằng tiếng Anh được. Càng lớn tuổi càng
làm cho em biết rằng là thời gian không thể quay lại được, nên em phải biết
quan lý thời gian tự bây giờ và nên em đã biết chia thời gian như là buổi
sang phải làm gì, chiều và tối phải làm gì để không cho thời gian qua trôi
không, em biết rằng là mình phải làm gì đó cho được nhiều thứ nhất trong
thời gian một ngày nó sẽ làm cho mình như là mình có thời gian nhiều hơn
mọi ngượi, chẳng hạn như mình bỏ thời gian đi chơi để đi học bài, làm bài


tập làm việc nào đó. Mục tiêu của là em phải học tiếng Anh cho được bằng
TOIEC 800 điểm trở lên.
Đối với em thời gian rất quan trọng trong cuộc sống mình, mình
không thể bỏ thời gian phút nào được, mình nên đặt mục tiêu của mình
trước và mình chắc chắn mình sẽ làm được, vậy sẽ làm cho mình có động
lực để làm việc nào đó cho tốt nhất và thành công được.
2. Đánh giá
Trong quá trình làm việc nhóm em luôn hoàn thành nhiệm vụ tốt khi
nhóm trưởng đã phân công công việc và nộp đúng hạn, tìm hiểu tài liệu và
làm bài tập nhóm đầy đủ. Em đánh giá em được 8.5/10


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×