Tải bản đầy đủ

BAO CAO PHNG PHAP NGHIEN CU TRONG KIN

BÁO CÁO
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
TRONG KINH DOANH
Giảng viên: Ngô Mỹ Trân


BÀI BÁO
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI
LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM: TRƯỜNG HỢP AGRIBANK
BÌNH MINH VĨNH LONG


NỘI DUNG
1.
2.
3.
4.
5.

Mục tiêu nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu
Cơ sở lí luận
Phương pháp nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu


MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Mục tiêu chung của đề tài là các
nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài
lòng của khách hàng đối với dịch vụ
tiền gửi tiết kiệm chi nhánh
Agribank Bình Minh Vĩnh Long.


MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Đề xuất giải pháp:
- Nâng cao mức độ hài lòng của khách
hàng gửi tiết kiệm.
- Có chiến lược giữ chân khách hang
hiện tại.
- Có chiến lược phù hợp để tiếp cận
khách hang tiềm năng.


ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT
- Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ
hài lòng của khách hàng đối với dịch
vụ tiền gửi tiết kiệm.
- Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ
và sự hài lòng của khách hàng có sử
dụng các yếu tố quan sát được.


CƠ SỞ LÍ LUẬNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×