Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO MÔN TRUYỀN SỐ LIỆU VÀ MẠNG MÁY TÍNH Chủ đề: CÁC LOẠI MÃ ĐƯỜNG DÂY

TRUYỀN SỐ LIỆU VÀ
MẠNG MÁY TÍNH
Chủ đề: CÁC LOẠI MÃ ĐƯỜNG DÂY
Giảng viên: PHẠM MINH THỦY
Sinh viên thực hiện:
+ Nguyễn Trí Đạo
+ Lê Trần Nhật Đăng
+ Nguyễn Tấn Đạt

MSSV: 41182027
MSSV: 41202089
MSSV: 41280071


Chuyển đổi số - số
2

 Unipolar chỉ có 1 dạng.
 Polar: NRZ, RZ, Biphase.
 Bipolar: AMI, B8ZS, HDB3.


Truyền số liệu


1.1 Unipolar (Đơn cực)
3

 Thành phần điện áp DC: Trị trung bình
 Điện áp dương (V)
khác không.
0  Điện áp 0 volt
1

 Vấn đề đồng bộ: có giá trị không thay đổi
không
Ví
dụ:máy
mã hóathu
10110

thể xác định
thời gian tồn tại của một bit.

Truyền số liệu


1.2 Polar
4

 Dùng 2 mức điện áp: một có giá trị âm, một có giá

trị dương  loại trừ thành phần DC

Truyền số liệu


bit 1 
thay đổi cực tính
NRZ
bit 0  không
thay đổi cực tính


5
NZR-L
(Non-Return-to-Zero-Level)
bit 1 
Điện áp âm
NZR-I
on ones)
bit 0 (Non-Return-to-Zero-Invert
 Điện áp dương

Truyền số liệu


NRZ-L và NRZ-I
6

 NRX-I tốt hơn NRZ-L do khả năng đồng bộ do sự thay

đổi của tín hiệu khi có bit 1.

 NRZ-I:Khi truyền 1 chuỗi gồm nhiều bit 1 thì vấn đề
đồng bộ được giải quyết.

Truyền số liệu


RZ (Return to Zero)
7

 Tín
Dùng
giá trị:
hiệu3đồng
bộ ởdương,
từng bit. âm và không
+V
 bit
1 điểm:
giá trị
- không
Nhược
cầndương
2 mức thay
đổi cho 10bit
 cần
rộng.
bit
0 băng
giá thông
trị âm
- không

Truyền số liệu

0
-V

12:42 PM


Biphase
8

 Tín hiệu thay đổi vào khoảng giữa bit nhưng không về

zero.
 Các đoạn giữa thời khoảng bit cho phép tạo đồng bộ.
 Phương pháp đồng bộ hóa tốt nhất hiện nay.
 Hai phương pháp: Mã Manchester và Manchester vi
sai.

Truyền số liệu


Bit 0: chuyển mức ở đầu chu kì bit.
Manchester

Differential
Manchester
Bit 1: không có sự chuyển mức ở đầu chu kì bit.
Bit 0:

Truyền số liệu

Bit 1:

9


1.3 Bipolar
10

 Giống như RZ sử dụng ba mức điện áp (+V, 0,-V) để

đại diện cho hai bit nhị phân.
 Ba loại thông dụng nhất:
Truyền số liệu

AMI
B8ZS
HDB3


AMI
11

 Bit 0 : được biểu diễn bởi tín hiệu không.
 Bit 1 : được biểu diễn bởi xung âm hoặc dương.
 Các xung 1 thay đổi cực tín xen kẽ.
 Băng thông thấp hơn.
 Không cần thành phần một chiều.
 Dễ phát hiện lỗi.

Truyền số liệu


B8ZS
12


Dựa trên bipolar-AMI.
Nếu có 8 số 0 và xung điện áp cuối cùng trước đó là
dương, mã thành 000+–0–+
Nếu có 8 số 0 và xung điện áp cuối cùng trước đó
là âm, mã thành 000–+0+–

Truyền số liệu


HDB3
13

 Dựa trên bipolar-AMI.

 Nếu số bit 1 kể từ lần thay thế cuối cùng là lẻ:
“ 0000” 1 000V” (V cùng cực tín với trạng thái trước nó.)
 Nếu số bit 1 kể từ lần thay thế cuối cùng là chẵn:
“ 0000” 1 “B00V” (B: đảo với trạng thái trước nó. V cùng
cực tín với B.)

Truyền số liệu


Bài tập
14

Chuỗi dữ liệu: 01001100011. Mã hóa chuỗi này dùng
phương pháp: unipolar, NRZ-L NRZ-I, RZ, AMI,
Manchester,Manchester vi sai?
Bài làm:

Truyền số liệu


THE END
15

Truyền số liệuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×