Tải bản đầy đủ

BAO CAO NHIM v CHINH TR 6 THANG NAM 2

HUYỆN ỦY HẠ HÒA
CHI BỘ HẠT KIỂM LÂM
*
Số:
-BC/CBKL

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hạ Hòa ngày 25 tháng 5 năm 2015

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 6 THÁNG ĐẦU
NĂM, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015
I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2015
1. Những thuận lợi, khó khăn.
a. Thuận lợi.
Chi bộ Hạt Kiểm lâm Hạ Hoà luôn được sự quan tâm lãnh đạo của
Huyện uỷ, UBND huyện, Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ trong việc thực hiện
các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Chi bộ có đội ngũ cán bộ trẻ, trình độ năng lực đồng đều trong thực
thi nhiệm vụ chính trị. Trong công tác của Chi bộ, chính quyền, đoàn thể đều
có quy chế làm việc cụ thể, minh bạch, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng,

luôn phát huy tính tự chủ. Nội bộ đoàn kết, biết phát huy sức mạnh tập thể,
đấu tranh phê và tự phê đúng mức, có mối đoàn kết luôn sẵn sàng giúp đỡ
lẫn nhau.
b. Khó khăn.
Do đặc thù của ngành và yêu cầu nhiệm vụ nói chung là công việc có
tới 80% là hoạt động ngoài trời. Nơi ở và làm việc phân tán, yêu cầu tính
độc lập tự chủ cao trong thực thi nhiệm vụ.
Trong thanh tra, kiểm tra xử lý các vụ việc vi phạm lâm luật phương
tiện và điều kiện đi lại còn hạn chế, công tác tổ chức cán bộ còn thuyên
chuyển nhiều cũng gây ảnh hưởng lớn đến kết quả công tác.
2. Kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ
trong từng lĩnh vực cụ thể.
2.1. Công tác tuyên truyền
Cán bộ Kiểm lâm phụ trách địa bàn tích cực, chủ động tăng cường
tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân thực hiện Bảo vệ và phát triển.
Viết 01 tin tuyên truyền; chủ động phát dọn vệ sinh phát huy tác dụng
tuyên truyền của hệ thống biển báo, pa nô, áp phích trên địa bàn. Thực hiện
tốt công tác cảnh báo cháy rừng trên hệ thống truyền thanh cơ sở.
2.2. Công tác BVR, PCCCR


Tăng cường công tác tuần tra các khu vực rừng trọng điểm trên địa
bàn huyện, ngăn chặn tình trạng khai thác rừng, phá rừng trái phép xảy ra.
Thực hiện tốt việc trực trong ngày nghỉ; trực làm việc nghiêm chỉnh
theo lịch trực đã niêm yết tại UBND các xã. Không để xảy ra phá rừng, cháy
rừng trên địa bàn.
2.3. Thực hiện Dự án Bảo vệ và phát triển rừng:
Thực hiện hoàn thành 500/500 ha đạt 100% kế hoạch trồng rừng, đảm
bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.
2.3 Công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng
Sáu tháng đầu năm: trồng cây phân tán 28.900 cây; trồng rừng tập
trung 1.023,1 ha; khai thác rừng 284,0 ha, khối lượng 18.830,0 m 3 gỗ,
2.259,7 ster củi. Số lượng khai thác phân tán: 02 cây.
2.4 Công tác Thanh tra - Pháp chế
Xử phạt 01 vụ về vi phạm thủ tục hành chính trong khai thác rừng
trồng gỗ keo. Phạt 800.000 đồng thu nộp ngân sách nhà nước.
2.5 Công tác bảo tồn thiên nhiên
Kiểm tra và làm thủ tục 02 bộ hồ sơ, chuyển Chi cục Kiểm lâm cấp
mới Giấy chứng nhận nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã.
Sáu tháng đầu năm đơn vị đã xác nhận nguồn gốc hợp pháp các loài động vật


hoang dã và sản phẩm ĐVHD đi tiêu thụ trên địa bàn tổng 02 giấy. Trong đó:
ĐVHD quý hiếm là: 02 giấy (Rắn hổ mang phì: 135,0 cá thể, trọng lượng
bằng 244,0 kg; Rắn hổ trâu: 64,0 cá thể, trọng lượng bằng 95,0 kg);
2.6 Công tác tổ chức xây dựng đảng.
Chi bộ thường xuyên thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chú trọng
vào sinh hoạt định kỳ vào ngày 10 hàng tháng với nhiều nội dung thiết thực
có kiểm tra đánh giá Nghị quyết của kỳ họp trước, thảo luận và đưa ra phương
hướng cho kỳ tới thông qua kết luận của đồng chí Bí thư. Chi bộ chú ý đào
tạo, bồi dưỡng sử dụng cán bộ ngay từ đầu năm đăng ký chỉ tiêu để năm 2016
phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh. Sáu tháng đầu năm
2015 Chi bộ đã giới thiệu 01 đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức để quý III
năm 2015 trình Huyện ủy làm thủ tục để quần chúng sớm đứng trong hàng
ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
2.7 Công tác vận động quần chúng của đảng.
Đây là chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước là
nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Xuất phát từ chức năng
nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn cán bộ đảng viên trong Chi bộ
trước tiên phải làm tốt công tác phối hợp, sau đó vận động nhân dân thực


hiện nghiêm luật BV&PTR. Mặt khác Chi bộ lãnh đạo đơn vị nhất là đảng
viên gương mẫu thực hiện đường lối của đảng với tinh thần, thái độ phục vụ
nhân dân.
+ Công tác đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.
Chi bộ Hạt Kiểm lâm Hạ Hòa dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy chi bộ tổ
chức đại hội ngày 20 tháng 4 năm 2015 tới dự có các đồng chí ban chấp
hành huyện ủy, chi cục Kiểm lâm Phú thọ cùng toàn thể Đảng viên trong chi
bộ. Chi bộ đã bầu ban chi ủy,bí thư,phó bí thư,đaiụ biểu di dự đại hhoij cấp
trên. Đại hội thành công rực rỡ
3.Những ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình tổ chức thực hiện.
Trong thực hiện nhiệm vụ còn một số ít đồng chí cán bộ, đảng viên
có lúc chưa đi sâu, sát cơ sở, từ đó giúp chủ rừng phát huy nội lực trong lĩnh
vực thâm canh rừng còn hạn chế.
Công tác lãnh chỉ đạo về phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong
lĩnh vực lâm nghiệp như: Đưa cây giống có năng suất cao vào ứng dụng
trong trồng rừng để phù hợp với đất nào cây ấy chưa thường xuyên.
4. Nguyên nhân của những khuyết điểm hạn chế.
Do năng lực, trình độ của 1 số cán bộ Đảng viên chưa được đào tạo bài
bản có hệ thống và đạt chuẩn. Từ đó chưa đáp ứng nhu cầu và nhiệm vụ mới,
đặc biệt trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ lâm nghiệp.Một số các đồng chí
mới vào nghành chưa có kinh nghiệm về công tác chuyên môn nghiệp vụ trong
thực tiễn.
Do đặc thù của ngành chủ yếu là hoạt động ngoài trời, địa bàn rộng,
thành phần tham gia lâm nghiệp tổng hợp, nhận thức của một số bộ phận
người dân không đồng đều. Từ đó tiềm năng lâm nghiệp, đất lâm nghiệp so
với tổng diện tích đất tự nhiên của huyện chưa phát huy hết khả năng sự kết
hợp lâm nghiệp với du lịch sinh thái còn hạn chế, ít hiệu quả.
II. Nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2015.
-Dự báo những thuận lợi, khó khăn trong 6 tháng cuối năm
a. Thuận lợi.
Chi bộ Hạt Kiểm lâm Hạ Hoà luôn được sự quan tâm lãnh đạo của
Huyện uỷ, UBND huyện, Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ trong việc thực hiện
các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Chi bộ có đội ngũ cán bộ trẻ, trình độ năng lực đồng đều trong thực
thi nhiệm vụ chính trị. Trong công tác của Chi bộ, chính quyền, đoàn thể đều
có quy chế làm việc cụ thể, minh bạch, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng,
luôn phát huy tính tự chủ. Nội bộ đoàn kết, biết phát huy sức mạnh tập thể,
đấu tranh phê và tự phê đúng mức, có mối đoàn kết luôn sẵn sàng giúp đỡ
lẫn nhau.
b. Khó khăn.


Nơi ở và làm việc phân tán trong thanh tra, kiểm tra xử lý các vụ việc
vi phạm lâm luật phương tiện và điều kiện đi lại còn hạn chế, công tác tổ
chức cán bộ còn thuyên chuyển nhiều cũng gây ảnh hưởng lớn đến kết quả
công tác.
1. Về công tác chuyên môn.
Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng chính quyền địa phương
trong lĩnh vực QLBVR & PCCCR trên địa bàn huyện.
Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về rừng tới mọi tầng
lớp nhân dân trên địa bàn.
Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vụ vi phạm pháp luật
trong lĩnh vực QLBVR & PCCCR.
Tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra
kiểm soát kịp thời nắm bắt thông tin để bắt giữ và sử lý các vụ vi phạm lâm
luật, tăng cường công tác quản lý vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ.
Hướng dẫn chủ rừng và các doanh nghiệp, cơ sở chế biến kinh doanh
lâm sản thực hiện theo Thông tư 35 năm 2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng
5 năm 2011 và Thông tư 10/2012/TT-BNNPTNT và Thông tư 47 quy định
về quản lý khai thác từ rừng tự nhiên và nuôi nhốt động vật thông thường.
Thường xuyên làm tốt công tác theo dõi hướng dẫn việc kinh doanh
chế biến lâm sản và gây nuôi động vật hoang dã theo đúng quy định của
pháp luật.
Chú trọng công tác phát triển rừng trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả
chương trình phát triển rừng năm 2015 và các năm tiếp theo.
2. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
+ Công tác chính trị tưởng.
Tích cực tuyên truyền cho cán bộ Đảng viên tiếp tục (học tập làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh) rèn luyện tư tưởng, đạo đức tác
phong, lối sống trên mọi lĩnh vực, coi đây là nhiệm vụ then chốt và trọng
tâm xuyên xuốt trong năm. Phấn đấu không có cán bộ vi phạm, kể cả an toàn
giao thông. Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, các tổ chức trong đơn vị đạt
danh hiệu xuất sắc.
+ Công tác tổ chức xây dựng Đảng.
Luôn duy trì thực hiện tốt quy chế làm việc trong Đảng và chính
quyền, đấu tranh phê và tự phê có tổ chức, thẳng thắn, thật thà, trung thực.
Phấn đấu 6 tháng cuối năm 2015 làm thủ tục trình huyện ủy kết nạp cho 01
đ/c đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng
+ Công tác kiểm tra Đảng


Ban ủy chi bộ phân công rõ ràng nhiệm vụ từng đồng chí Đảng viên
ngay từ đầu năm để kịp thời phát hiện, uốn nắn các biểu hiện sai lệch và
ngăn chặn, không để Đảng viên vi phạm khuyết điểm.
Thường xuyên kiểm tra điều lệ Đảng theo quy định.
+ Công tác vận động quần chúng của Đảng.
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của chi bộ lãnh đạo đơn vị trong lĩnh vực
lâm nghiệp. Các cán bộ Đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt công tác vận động
quần chúng thực hiện các mục tiêu quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng đạt hiệu quả
cao nhất.
+ Công tác đoàn thể.
Công đoàn, Đoàn thanh niên thường xuyên tham gia hoạt động tích cực
trên tất cả các lĩnh vực mà Công đoàn, Đoàn thanh niên cấp trên giao cho.
Cùng Chi bộ quán triệt triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết
của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các Đoàn viên, Công đoàn, và quần
chúng nhân dân trên địa bàn.
Các đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên là cán bộ Đảng viên của đơn
vị đều làm tốt và tham gia các hoạt động của đơn vị, cùng đơn vị hoàn thành
tốt nhiệm vụ chính trị trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng,
PCCCR, đồng thời xây dựng tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, tại đơn vị
ngày càng vững mạnh, hiệu quả công tác ngày nâng cao.
Thường xuyên phối hợp và luôn có mối quan hệ với chính quyền và
làm tốt việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cũng như
các phong trào TDTT, tăng gia chăn nuôi, trồng rau xanh, cải thiện đời sống
của cán bộ CNVC trong đơn vị, đồng thời làm tốt công tác nhân đạo, từ
thiện mà tỉnh, huyện phát động.
III. Đề xuất, kiến nghị với cấp trên.
- Đề nghị Huyện uỷ và các phòng ban thường xuyên quan tâm, chỉ
đạo Chi bộ trong việc thực hiện các chủ trương đường lối chính sách pháp
luật của Đảng và Nhà nước.
Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm
2015, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015 của Chi bộ Hạt Kiểm lâm Hạ Hoà.
Rất mong được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện uỷ Hạ Hoà. Để Chi bộ luôn
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Huyện ủy
- Lưu chi bộ

T/M BAN CHI ỦY
PHÓ BÍ THƯ


Nguyễn Văn SơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×