Tải bản đầy đủ

Bao cao may hieu suat thap t07 2018x

BÁO CÁO MÁY
HIỆU SUẤT THẤP
KHỐI TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
Lập tại ngày: 08/08/2018

Trang 1/12


298 HỒ HỌC LÃM
MÁY HIỆU SUẤT THẤP _298 HHL

70%

65%

63%
59%

60%

54%


54%

51%
50 %

47%
43%

40 %

38%
32%

30 %

20 %

12%
10 %

0%

7%

0%
0%

AKEI0 5

0% 6
AKEI0

KAIMEI32

T 01

T 02

0%SMC27

T 03

T 04

T 05

T 06

T 07

2


ĐỀ XUẤT

Đề xuất mua 02 KM605Q.
Nhưng quyết định cuối cùng mua
02 máy Akei

Trang 3


TRẦN ĐẠI NGHĨA
MÁY HIỆU SUẤT THẤP _TRẦN ĐẠI NGHĨA

80%

70%

68%

60%

60%

50%

40%
32%

33%
30%

29%

30%
26%

20%

30%
25%
24%

25%
20%

19%

18%

17%
13%

10%

10%
7%

6%
3%

0%

0%
CP100001

CP200002

12%12%
7%

4%

3%

1%

12%

10%

9%

17%

0% 0%
CP200003
T 01

4%
0%

T 02

S IAPI01
T 03

S IAPI02
T 04

T 05

T 06

T 07

4


ĐỀ XUẤT

Trang 5


CLF BÌNH DƯƠNG
MÁY HIỆU SUẤT THẤP _CLF BÌNH DƯƠNG

100%

95%

90%

80%

70%

61%
60%

53%

52%
49%
49%

50%

45%
40%

37%

36%
33%

32%
30%

27%

20%

15%

25%
23%
17%
15%

17%

11%
10%

6%

5%

0%
CLF1420 0 2

CLF1500%
0 00%
1 0%

16%
13%

12%

10%

8%

0%
CLF20 0 0 0 1

3%

4%
CLF20 0 0 0 2

17%

15%

0% CLF50
0% 00%
24
T 01

7%

5%

4%
CLF50 00%
280%0%

T 02

T 03

T 04

CLF7 50 18

T 05

JSW250 0 EII

T 06

T 07

6


ĐỀ XUẤT

Trang 7


THANK YOUTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×