Tải bản đầy đủ

Bao cao KQ kim tra HTCN binh nghia anh

2. LỘ TRÌNH BỈNH NGHĨA 1:
Tổng số khách hàng: 224
Trong đó:
- Số khách hàng đang hoạt động: 213
+ Số đồng hồ đã ngưng cấp nước, đề nghị loại khỏi danh sách thu tiền: 1
+ Số đồng hồ hỏng, đề nghị thay mới: 2
+ Số đồng hồ đề nghị di dời: 3
+ Số đồng hồ đề nghị nâng: 6
- Số khách hàng đang tạm ngưng: 11
+ Số đồng hồ đề nghị loại hẵn khỏi danh sách ghi thu: 9

Danh sách khách hàng đang hoạt động cần khắc phục:
STT

Mã KH

Tên khách hàng

Chỉ sốChỉ số
kiểm tra

Số tiêu
thụ

1066

16

Ghi chú

1

NH07.0084 Lượng Văn Hà

1050

2

NH07.0083 Thành Văn Tiến

2009

3
4

NH07.0002 Dương Ngọc Huỳnh
NH07.0022 Dương Chối
Nguyễn Duy Hoàng
TB07.0391
(B)

981
1620

995
1629

ĐH nứt mặt kính,


đề nghị thay mới
ĐH hỏng, đề nghị
thay mới
14 Đề nghị di dời ĐH
9 Đề nghị di dời ĐH

2746

2756

10 Đề nghị di dời ĐH

700

700

0

2506
791
1046
1363
703
991

2525
796
1051
1372
707
999

19
5
5
9
4
8

5
6

NH07.0125 Sầm Thị Nhỏ

7
8
9
10
11
12

NH07.0046
NH07.0142
NH07.0127
NH07.0040
NH07.0011
NH07.0096

Thành Lên
Lượng Thị Đơ
Sầm Văn Biện
Thành Thị Huyền Nga
Sầm Thanh Tuấn
Thuận Thị Sẻ

Đã tạm ngưng, đề
nghị loại DS thu
Đề nghị nâng ĐH
Đề nghị nâng ĐH
Đề nghị nâng ĐH
Đề nghị nâng ĐH
Đề nghị nâng ĐH
Đề nghị nâng ĐH

Danh sách khách hàng đang tạm ngưng đề nghị loại hẵn khỏi danh sách:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mã KH
NH07.0013
NH07.0118
NH07.0087
NH07.0162
NH07.0054
NH07.0049
NH07.0386
NH07.0390
TB07.0578

Tên khách hàng
Thập Văn Mỗi
Dương Rài Châu
Dương Thị Ngà
Tài Thị Tơ
Thuận Thị Đo
Nguyễn Men
Lai Xuân Phẩm
Mang Điện
Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Ninh Thuận

Chỉ số cũ
289
0
274
196
133
512
305
239
1107


3. LỘ TRÌNH BỈNH NGHĨA 2:
Tổng số khách hàng: 355
Trong đó:
- Số khách hàng đang hoạt động: 347
+ Số đồng hồ bị rò rỉ nước trước đồng hồ: 1
+ Số đồng hồ hỏng, đề nghị thay mới: 2
+ Số đồng hồ đề nghị di dời: 1
+ Số đồng hồ đề nghị nâng: 1
- Số khách hàng đang tạm ngưng: 8
+ Số đồng hồ đề nghị loại hẵn khỏi danh sách ghi thu: 6

Danh sách khách hàng đang hoạt động cần khắc phục:
STT

Mã KH

Tên khách hàng

Chỉ số


1

NH07.0182 Dương Mịn

917

2

NH07.0276 Dương Khơi

745

3

NH07.0361 Nguyễn Thảo

980

4
5

NH07.0327 Lượng Thanh Mông
TB07.0538 Đạo Thị Tiến

1851
180

Chỉ số
Số tiêu
kiểm
Ghi chú
thụ
tra
917
0 Rò rỉ van trước ĐH
ĐH hỏng, đề nghị
748
3
thay mới
ĐH bể mặt kính, đề
1001
21
nghị thay mới
1867
16 Đề nghị di dời ĐH
186
6 Đề nghị nâng ĐH

Danh sách khách hàng đang tạm ngưng đề nghị loại hẵn khỏi danh sách:
STT
1
2
3
4
5
6Mã KH
NH07.0270
NH07.0266
NH07.0019
NH07.0307
NH07.0005
NH07.0283

Tên khách hàng
Tài Tấn Nhẩu
Thuận Lúa
Thành Điệm
Trương Văn Nhiệt
Lương Thanh Hảo
Thập Đỗ

Chỉ số cũ
281
376
414
262
200
241Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×