Tải bản đầy đủ

BAO CAO KIM SOAT HOT DNG NAM 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban Kiểm soát
Số: 03/BC-BKS

Tp.HCM, Ngày 18 tháng 03 năm 2013

BÁO CÁO
KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2012
Căn cứ vào:
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Ngân hàng
TMCP Đông Á.
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015.
- Báo cáo tài chính của Ngân hàng, kết quả kiểm soát nội bộ, kết quả kiểm toán độc lập
của Công ty kiểm toán Ernst&Young Việt nam và kết quả giám sát của Ban kiểm soát
Ngân hàng TMCP Đông Á.
Ban Kiểm soát xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:
Đánh giá hoạt động của phòng Kiểm toán nội bộ và phòng Kiểm soát nội bộ:
Năm 2012 ,nhân sự Phòng kiểm soát nội bộ được tăng cường thêm 13 người, nâng

tổng số là 47 nhân sự có nghiệp vụ chuyên môn có kinh nghiệm, thực hiện kiểm soát 230
đơn vị, Phòng kiểm soát nội bộ thường xuyên kiểm soát việc chấp hành pháp luật và các
quy định nội bộ; trực tiếp kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ trên tất cả các lĩnh vực tại
các đơn vị, thực hiện kiểm tra toàn diện hoặc kiểm tra tối thiểu các nghiệp vụ trọng tâm
và các nghiệp vụ có tiềm ẩn rủi ro cao.
I-

Trong năm 2012 vừa qua, phòng KTNB hiện có 5 nhân sự, đã thực hiện kiểm tra 11
chi nhánh và 25 phòng giao dịch trực thuộc, chú trọng thực hiện kiểm tra về hoạt động tín
dụng, hoạt động kế toán –ngân qũy, kiểm tra sự tuân thủ các quy định - quy trình. Ngoài ra
Phòng kiểm toán nội bộ tham gia xây dựng bộ hồ sơ rủi ro cùng phòng Quản trị rủi ro,
tham gia công tác quản lý khu vực.
Nhìn chung, hệ thống kiểm tra kiểm soát của Ngân hàng Đông Á được đánh giá
như sau:
Ngân hàng Đông Á đã thiết lâp và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hợp lý và có
hiệu quả, đã nhận dạng và đo lường được các rủi ro, kịp thời phát hiện và đã đưa ra các
kiến nghị nhằm ngăn ngừa những nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Ngân
hàng.

DongA Bank
Hội sở: 130 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM Tel: (84-8) 3995 1483 Fax: (84-8) 995 1614 www.dongabank.com.vn
BM-MKT-001
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 06/12/2012

1


Hệ thống kiểm toán và kiểm soát đã đánh giá tính tuân thủ các chính sách và các
quy trình đã thiết lập, kiểm tra rà soát đánh giá mức độ đầy đủ, tính hiệu lực hiệu quả của
hệ thống kiểm soát nội bộ Ngân hàng, qua công tác kiểm tra có đánh giá những sai phạm
và đề ra các biện pháp khắc phục những sai phạm. Các kiến nghị cụ thể được đưa ra sau
mỗi đợt kiểm tra, kiểm soát.
Tuy nhiên trong năm 2012, hoạt động ngành tài chính -Ngân hàng nói chung gặp rất
nhiều biến cố, tình hình thị trường gặp nhiều rủi ro khó dự đoán, hoạt động của Ngân hàng
Đông Á cũng nằm trong vùng xoáy như trên và đặc biệt là hoạt động tín dụng, các kiến
nghị cụ thể được đưa ra từ hệ thống kiểm tra kiểm soát ngày càng nhiều, do đó các biện
pháp khắc phục từ các đơn vị còn chậm, chưa kịp thời và triệt để, chưa giải quyết ngay
được trong năm 2012 và cần phải chấn chỉnh mạnh mẽ hơn.
Theo biên bản làm việc của Tổ công tác thuộc NHNN chi nhánh TPHCM ký ngày


25 tháng 03 năm 2013, nhận xét đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng như sau
Hệ thống kiểm soát nội bộ của DAB được thể hiện trên hệ thống các chuẩn mực,
quy trình, cơ cấu tổ chức kiểm soát toàn bộ hoạt động hàng ngày của ngân hàng nhằm phát
hiện đánh giá kịp thời, ngăn ngừa rủi ro. Kiểm soát nội bộ được thiết kế, cài đặt, tổ chức
ngay trên các quy trình nghiệp vụ tại các đơn vị, bộ phận nghiệp vụ dưới nhiều hình thức
khác nhau:
- Cơ cấu tổ chức của ngân hàng
- Phân công, phân cấp và ủy quyền một cách minh bạch.
- Văn hóa kiểm soát: Ngân hàng xây dựng các chuẩn mực đạo đức và ứng xử cho
nhân viên.
- Nhận diện và đánh giá những rủi ro.
- Thiết lập các giới hạn kiểm soát rủi ro đối với từng bộ phận kinh doanh và giới
hạn rủi ro đối với từng cá nhân tham gia giao dịch có khả năng phát sinh rủi ro.
Mọi thay đổi về chính sách, quy định của pháp luật được DAB cập nhật thường
xuyên, nắm bắt kịp thời.
Để điều tiết, chỉ đạo công tác kiểm soát nội bộ, Tổng giám đốc DAB thành lập
Khối giám sát gồm các phòng: Kiểm soát nội bộ, Quản trị rủi ro, Quản lý chất lượng và
Phòng pháp chế thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tính đầy đủ và hiệu quả, hiệu lực
của hệ thống kiểm soát nội bộ.
II- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2012:
Báo cáo tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012 của Ngân hàng đã phản
ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Ngân
hàng đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
Một số chỉ tiêu chính về tình hình hoạt động của Ngân hàng tại thời điểm 31/12/2012 như
sau (hợp nhất ):

2


1/ Nguồn vốn và sử dụng vốn

Đơn vị tính: tỷ đồng
31/12/2012 31/12/2011

Chỉ tiêu
I/ Tài sản
1. Tiền mặt, vàng bạc, đá quý
2. Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà Nước
3. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay TCTD khác
3.1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác
3.2 Cho vay các TCTD khác
3.3 Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác
4. Chứng khoán kinh doanh
4.1 Chứng khoán kinh doanh
4.2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
5. Cho vay khách hàng
5.1 Cho vay khách hàng
5.2 Dự phòng rủi ro tín dụng
6. Đầu tư chứng khoán
6.1 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán
6.2 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư
7. Góp vốn, đầu tư dài hạn
7.1 Đầu tư dài hạn
7.2 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
8. Tài sản cố định
8.1 Tài sản cố định hữu hình
8.1.1 Nguyên giá TSCĐ
8.1.2 Hao mòn TSCĐ
8.2 Tài sản cố định vô hình
8.2.1 Nguyên giá TSCĐ
8.2.2Hao mòn TSCĐ
9. Tài sản có khác
II/ Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
1. Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà Nước
2. Tiền gửi và vay tại các TCTD khác
2.1 Tiền gửi của các TCTD khác
2.2 Vay các TCTD khác
3. Tiền gửi của khách hàng
4. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro
5. Phát hành giấy tờ có giá
6. Các khoản nợ khác
7. Vốn và các quỹ
7.1 Vốn của TCTD
7.2 Quỹ của TCTD
7.3 Lợi nhuận chưa phân phối

3

69.278,22
4.827,65
1.891,12
2.658,52
1.657,80
1.008,28
(7,56)
199,96
218,53
(18,57)
49.756,16
50.650,05
(893,89)
4.290,12
4.290,58
(0,46)
451,16
502,57
(51,41)
1.379,11
917,53
1.566,99
(649,45)
461,57
521,87
(60,29)
3.824,39
69.278,22
5.874,35
2.039,90
3.834,45
50.790,24
703,01
4.323,12
1.483,30
6.104,19
5.000,58
504,64
598,96

64.738,20
8.170,26
1.479,38
4.213,09
4.213,09
243,21
255,38
(12,16)
43.341,10
44.003,10
(662,02)
2.572,67
2.572,67
537,65
573,26
(35,61)
1.223,57
910,02
1.420,91
(510,88)
313,54
358,55
(45,01)
2.957,31
64.738,20
839,95
5.734,77
4.186,82
1.547,96
36.064,00
609,13
4.872,58
10.804,00
5.813,77
4.500,58
364,80
948,37


2/ Kết quả hoạt động kinh doanh(hợp nhất )

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu

31/12/2012 31/12/2011

1. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự
2. Chi phí lãi và các chi phí tương tự
I. Thu nhập lãi thuần
3. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ
4. Chi phí hoạt động dịch vụ
II. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ
III. Lãi/(Lỗ)thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối
IV. Lãi/(Lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh
V. Lãi/(Lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư
5. Thu nhập từ hoạt động khác
6. Chi phí hoạt động khác
VI. Lãi/(Lỗ) thuần từ hoạt động khác
VII. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần
VIII. Chi phí hoạt động
IX. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD trước chi phí rủi
ro tín dụng
X. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
XI. Tổng lợi nhận trước thuế
XII. Lợi nhuận sau thuế

7.457,65
4.963,25
2.494,39
528,76
120,06
408,69
(137,70)
(58,52)
19,53
39,88
3,61
36,26
20,73
1.374,45
1.408,94

7.348,94
4.881,88
2.467,06
466,68
84,43
382,25
(27,84)
(27,87)
26,50
5,23
2,40
2,83
24,55
1.295,79
1.551,68

631,78
777,15
577,21

296,17
1.255,50
947,15

KẾ HOẠCH
2012
80.000
70.000
6.000

THỰC HIỆN
2012
69.278
61.691
5.000

%

50.600

100

2.200

50.650
3,95
1.827

600.000
1.000

593.700
777,156

99
77,72

III- Đánh giá tình hình hoạt động:
1/ Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012 :
CHỈ TIÊU
I
II
III
IV

V
VI
VII

Tổng tài sản
Tổng vốn huy động
Vốn điều lệ
Tín dụng
- Số dư cuối kỳ
- Tỷ lệ nợ xấu
Thanh toán quốc tế

ĐVT
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng

Tỷ đồng
%
Triệu
USD
Thẻ ATM phát hành
Thẻ
Lợi nhuận trước thuế hợp Tỷ đổng
nhất

4

86,6
88
83

83


2/ Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh :
2.1- Tổng nguồn vốn và huy động vốn :
Tổng nguồn vốn 69.278 tỷ đồng tăng 7% so đầu năm, đạt 86,6% kế hoạch năm.
Tổng nguồn vốn huy động 61.691 tỷ tăng 28% đạt 88% kế hoạch năm, trong đó tiền gởi
của khách hàng là 55.113 tỷ chiếm tỷ trọng 89,33% trong tổng nguồn vốn huy động tăng
34,6% so đầu năm, thể hiện sự tín nhiệm của khách hàng ngày càng cao. Tuy nhiên Ngân
hàng cần nâng cao phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhằm thu hút hơn nữa khách hàng
tiết kiệm.
2.2- Hoạt động tín dụng :
Tổng dư nợ cho vay khách hàng là 50.650 tỷ tăng 15% so đầu năm đạt 100% kế hoạch
năm.
Trong đó dư nợ khách hàng doanh nghiệp là 37.546 tỷ chiếm tỷ trọng 74% dư nợ tăng
14% so đầu năm, dư nợ khách hàng cá nhân là 13.104 tỷ chiếm tỷ trọng 26% dư nợ, Ngân
hàng đã thực hiện đúng hướng là phát triển hoạt động phục vụ khách hàng cá nhân.
Đến 31/12/2012, nợ xấu trong hoạt động tín dụng là 2.000 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,95%/dư
nợ cho vay TCKT và cá nhân, cụ thể như sau:
+ Nợ nhóm 3:

835 tỷ đồng

+ Nợ nhóm 4 : 507 tỷ đồng
+ Nợ nhóm 5 : 658 tỷ đồng
- Quỹ dự phòng:
Trong năm 2012 , qũy dự phòng tăng 631,784 tỷ đồng, đồng thời giảm 398,463 tỷ đồng để
sử dụng xử lý rủi ro một số hồ sơ vay đủ điều kiện. Đến 31/12/2012, quỹ dự phòng rủi ro
tín dụng còn lại là: 936,345 tỷ đồng. Bao gồm:
+ Dự phòng cụ thể: 518,954 tỷ đồng
+ Dự phòng chung: 417,391 tỷ đồng (trong đó dự phòng đầu tư dài hạn là 41tỷ )
2.3- Tài sản cố định:
Đến cuối năm 2012, TSCĐ của toàn Ngân hàng là 1.379 tỷ đồng, tăng 12,66% so cùng kỳ
năm trước. Trong đó tăng chủ yếu là nhà cửa vật kiến trúc tăng 126,871 tỷ, máy móc thiết
bị tăng 76,396 tỷ, thiết bị dụng cụ quản lý tăng 10,386 tỷ, …..
Tổng giá trị khấu hao tài sản tính đến cuối năm 2012 là 710 tỷ đồng.
2.4- Đầu tư tài chính :
Tổng giá trị đầu tư tài chính bao gồm chứng khoán đầu tư và đầu tư dài hạn(bao gồm trái
phiếu Chính phủ , trái phiếu của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước…) là 5.011,701 tỷ
tăng 47,35% so đầu năm. Dự phòng giảm giá chứng khoán đã trích là 70,442 tỷ.
Năm 2012, trước bối cảnh khó khăn chung và sự suy giảm của thị trường chứng khoán,
hoạt động đầu tư không thuận lợi nên kết quả kinh doanh chưa đáp ứng kế hoạch đặt ra
(báo cáo kết quả kinh doanh ).
2.5- Thu nhập và chi phí :
Tổng thu nhập trong năm là 8.067 tỷ đồng tăng 2,47% so năm 2011, gồm một số khoản
chính sau:
5


- Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự là 7.458 tỷ đồng, tăng 1,5% so năm trước
- Thu nhập từ hoạt động dịch vụ là 529 tỷ đồng, tăng 13,3% so năm 2011, gồm các hoạt
động dịch vụ như thu phí thẻ thanh toán, thẻ visa, phí nghiệp vụ LC, thu phí chuyển tiền,
thu phí thu chi hộ ...
- Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần, mua bán chứng khoán là 40,5 tỷ đồng bằng 79,41%
so với đầu năm 2012.
Tổng chi phí hoạt động trong năm là 7.290 tỷ đồng tăng 10,19% so năm 2011, chủ yếu
các khoản chi gồm: chi phí trả lãi tăng 1,7%; chi phí hoạt động dịch vụ tăng 42,2%; chi
phí hoạt động khác tăng 6,1% so năm 2011…, lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối
137,7 tỷ đồng; lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 58,5 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2012, DAB lãi trước thuế là 777,156 tỷ đồng,
giảm 38% so cùng kỳ năm 2011, bằng 77,7% kế hoạch năm .
IV- Nhận xét - kiến nghị :
Năm 2012, Ngân hàng Đông Á cùng Công ty tư vấn BCG xây dựng chiến lược hoạt
động Ngân hàng (2012-2022), do đó Ban lãnh đạo tập trung củng cố hoàn thiện . Bên
cạnh đó đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu, đánh giá lại tài sản thế chấp. Hội đồng quản trị
và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng định hướng chiến lược phát triển của
DongABank năm 2012 được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 03 năm 2012 .
Năm 2013, đề nghị Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Ngân hàng có kế hoạch
triển khai các chiến lược hoạt động được Công ty tư vấn BCG xây dựng và đã được thống
nhất .Nhanh chóng xây dựng hoàn thiện khối quản trị rủi ro nhằm thực hiện tốt vai trò
được đặt ra.
Năm 2012, tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động lớn, nhất là trong ngành
ngân hàng, trong bối cảnh đó, DongA Bank vẫn có những bước phát triển khá tốt về số
lượng khách hàng gia tăng ở nhiều mặt hoạt động như tiết kiệm, thẻ ATM… Đó là những
điểm nhấn thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực cao từ các cấp lãnh đạo và tập thể CBNV. Tuy
nhiên còn một vài tồn tại từ những năm trước vẫn chưa khắc phục xong,đề nghị HĐQT,
Ban lãnh đạo Ngân hàng tiếp tục khắc phục trong năm 2013 nhất là nợ xấu trong hoạt
động tín dụng .
Mạng lưới kiểm soát viên nội bộ còn thiếu về số lượng do đó việc kiểm soát chưa
mang tính thường xuyên liên tục. Đề nghị Ban lãnh đạo tăng cường nhân sự trong hệ
thống kiểm soát nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch kiểm toán – kiểm soát nội bộ hàng
năm đầy đủ và hiệu quả (đến hết qúy I/2013 Ngân hàng đã bổ sung 25 nhân sự ) .
Kính trình Đại hội đồng cổ đông.
TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN
(đã ký)

Nguyễn Thị Cúc
6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×