Tải bản đầy đủ

Bao cao ket qua dai hoi tham kho

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH PHÚ THỌ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
*

Việt Trì, ngày 13 tháng 4 năm 2015

Số 22-BC/ĐU
BÁO CÁO
Đánh giá kết quả chỉ đạo tổ chứcĐại hội các chi bộ trực thuộc
nhiệm kỳ 2015 - 2017

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XI về việc “Ban hành quy chế bầu cử trong Đảng”; Hướng dẫn số 15-HD/TU ngày 16/9/2014 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về “công tác chuẩn bị đại hội và công tác nhân sự tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới
Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020”; Kế hoạch số 34-KH/ĐUK và Hướng dẫn số 33HD/ĐUK ngày 19/9/2014 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ về công tác chuẩn bị đại hội và công tác
nhân sự tại đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ
2015-2020; Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 14/10/2014 của Đảng uỷTrường Chính trị tỉnh Phú Thọ về chuẩn bị
Đại hội và công tác nhân sự tại Đại hội Đảng bộ Trường Chính trịtỉnh Phú Thọ khoá VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đến nay các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành Đại hội theo đúng kế hoạch.
Đảng uỷ trường báo cáo đánh giá kết quả chỉ đạo và tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 với các nội
dung sau:
1. Công tác chỉ đạo của Đảng uỷ
Xác định chỉ đạo thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây
dựng Đảng của Đảng bộ quý I/2015, tạo tiền đề tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Do vậy, ngay từ đầu quý I, Đảng uỷ chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm
kỳ 2015 - 2017 và phân công các đồng chí Đảng uỷ trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn các chi bộ triển khai công tác
chuẩn bị. Cụ thể các bước như sau:
- Tại kỳ họp đầu tháng 01/2015 Đảng uỷ xây dựng và ban hành hướng dẫn kế hoạch Đại hội.
- Tại kỳ họp tháng 02/2015 Đảng uỷ xác định lựa chọn chi bộ khoa Xây dựng Đảng làm điểm chỉ đạo và phân
công đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ trực tiếp cùng Bí thư Chi bộ khoa Xây dựng Đảng xây dựng nội dung, chương
trỡnh và triển khai các bước tiến hành Đại hội như: Xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm công
tác lãnh đạo của Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015, báo cáo đề án nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2017 báo
cáo Đảng uỷ.
- Tại kỳ họp tháng 3/2015 Đảng uỷ xác định ngày duyệt tổng thể nội dung chương trỡnh, báo cáo chính trị, báo
cáo kiểm điểm của Bí thư Chi bộ khoa Xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2012 - 2015 và đề án nhân sự cấp uỷ Chi bộ
nhiệm kỳ 2015 - 2017. Tại kỳ họp tháng 3/2015, Đảng uỷ xác định ngày tổ chức Đại hội điểm Chi bộ khoa Xây
dựng Đảng vào sáng 31/3/2015, thành phần dự là toàn bộ Ban Chấp hành Đảng bộ trường (07 đồng chí) và toàn


bộ cấp uỷ các chi bộ tới dự để học tập kinh nghiệm trên cơ sở đó tổ chức tốt Đại hội của Chi bộ. Đảng uỷ mời
đồng chí Lê Trường Giang - Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh dự
và chỉ đạo Đại hội điểm Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị.
- Để tạo sự thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành Đại hội các chi bộ, Đảng uỷ đã tổ chức rút kinh nghiệm Đại
hội điểm, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế từ Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung, toàn bộ cấp uỷ các chi bộ dự
thống nhất cao.
- Từ bài học rút ra từ chỉ đạo Đại hội điểm, Đảng uỷ chỉ đạo Thường trực Đảng uỷ hướng dẫn chi tiết các khâu,
các bước, quy trình tổ chức Đại hội Chi bộ như: Mẫu hoá các nội dung báo cáo, chính trị, báo cáo kiểm điểm của
cấp uỷ; báo cáo tham luận tại Đại hội, trình tự chương trỡnh Đại hội trù bị, Đại hội chính thức, kịch bản điều hành
của Đoàn Chủ tịch Đại hội, văn bản hoá Nghị quyết đại hội, Chương trình hành động của các chi bộ thực hiện
Nghị quyết Đại hội.
- Đảng uỷ giao cho Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị; Chi bộ phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông
tin tư liệu chịu trách nhiệm toàn bộ khâu trang trí khánh tiết, chụp ảnh đưa tin chung cho các chi bộ.
- Xác định thời gian Đại hội các chi bộ bắt đầu từ ngày 06/4 đến hết 08/4/2015 đồng thời giao cho Chi bộ phòng
Đào tạo bố trí lịch giảng dạy phù hợp để 100% đảng viên các chi bộ có mặt dự Đại hội đầy đủ.
2- Kết quả tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017.
Dưới sự chỉ đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng uỷ trường đến chiều 08/4/2015 toàn bộ 07/7 Chi bộ đã hoàn thành
việc tổ chức Đại hội và thành công tốt đẹp, không khí chính trị tốt thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm, tính kỷ
luật của toàn thể đảng viên tham gia Đại hội.


Cụ thể Đại hội các chi bộ diễn ra theo thứ tự:
- Sáng 06/4/2015 Đại hội Chi bộ phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin tư liệu.
- Chiều 06/4/2015 Đại hội Chi bộ khoa Nhà nước và Pháp luật.
- Sáng 07/4/2015 Đại hội Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị
- Chiều 07/4/2015 Đại hội Chi bộ khoa Dân vận
- Sáng 08/4/2015 Đại hội Chi bộ khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Chiều 08/4/2015 Đại hội Chi bộ phòng Đào tạo.
3- Đánh giá kết quả Đại hội các chi bộ theo các nội dung sau.
a- Công tác chuẩn bị cho Đại hội.
- Cấp uỷ các chi bộ có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng uỷ chuẩn bị tốt Báo
cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ nhiệm kỳ 2012 - 2015 lấy ý kiến đóng góp của đảng viên trong Chi
bộ. Do vậy báo cáo thể hiện khá đầy đủ, toàn diện các mặt công tác của Chi bộ trong nhiệm kỳ, kiểm điểm của
cấp uỷ nghiêm túc gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng
Đảng hiện nay” gắn với trách nhiệm của người đứng đầu của chi bộ, của khoa; gắn với việc thực hiện Chỉ thị số


03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Chi bộ và đơn
vị.
Các đồng chí Đảng uỷ được phân công phụ trách các chi bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát, kiểm tra,
giúp đỡ cấp uỷ các chi bộ trong việc xây dựng các báo cáo, duyệt báo cáo, duyệt các bài tham luận tại Đại hội.
Do vậy chất lượng các loại báo cáo trình trước Đại hội đảm bảo chất lượng trình bày khoa học ít có lỗi trình bày.
- Các báo cáo đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2010
- 2015 trình Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và dự thảo Văn kiện của Trung ương trình Đại hội XI của Đảng được
các chi bộ triển khai nghiên cứu nghiêm túc, nhiều ý kiến đóng góp khá cụ thể, chi tiết, có tính phát hiện, tính xây
dựng cao.
b- Tổ chức Đại hội
Về Đại hội trù bị; Đại hội chính thức.
* Ưu điểm: - Chi uỷ vác chi bộ đã xây dựng kịch bản điều hành tốt, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn
Chủ tịch rõ ràng, mạch lạc.
- Đoàn Chủ tịch Đại hội các chi bộ khi điều hành Đại hội cơ bản đã bám sát kịch bản điều hành Đại hội đúng trình
tự, xuôn xẻ, ít va vấp không có lỗi đã tạo không khí Đại hội trang trọng, nghiêm túc.
- Thư ký các đại hội tổng hợp ghi chép tốt, trình bày Nghị quyết trước Đại hội mạch lạc, rõ ràng, khúc triết thể
hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu và quyết tâm của Đại hội.
- 07/7 Chi bộ đã xây dựng được chương trỡnh hành động cụ thể thiết thực phản ánh quyết tâm của toàn thể Chi
bộ trong cả nhiệm kỳ và mục tiêu trước mắt hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2015 - 2020
và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
- Việc tổ chức bầu cử cấp uỷ các chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017: Do được chuẩn bị kỹ về nhân sự tham gia Ban
bầu cử do vậy 07/7 Chi bộ triển khai thực hiện các khâu, các bước bầu cử đảm bảo đúng quy chế bầu cử trong
Đảng, thể hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong bầu cử; 100% Đại hội các chi bộ đã bầu được cấp uỷ
nhiệm kỳ 2015 - 2017 đúng với đề án nhân sự đã được Đảng uỷ phê chuẩn. Tổng số cấp uỷ các chi bộ được bầu
là 15 đồng chí, trong đó: Nam 5 đồng chí; tham gia cấp uỷ lần đầu 04 đồng chí; trình độ chuyên môn Đại học:
15/15 đồng chí; Thạc sỹ: 07/15 đồng chí; trình độ lý luận cao cấp: 15/15 đồng chí.
- Về tinh thần của đảng viên tham gia Đại hội: 07/7 Chi bộ tổ chức Đại hội, đảng viên về dự với tinh thần hồ hởi,
phấn khởi có ý thức trách nhiệm, ý thức chính trị tốt, mỗi đảng viên dự Đại hội đều xác định rõ trách nhiệm của
bản thân trong việc đóng góp vào thành công của Đại hội Chi bộ.
- Sự phối hợp của Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin tư liệu
với các chi bộ tổ chức đại hội chặt chẽ, trang trí khánh tiết, lễ tân tốt, thiết bị âm thanh, ánh sáng đảm bảo từ Đại
hội trù bị đến Đại hội chính thức từ Đại hội điểm của Chi bộ khoa Xây dựng Đảng đến khi kết thức Đại hội Chi bộ
phòng Đào tạo vào chiều 08/4/2015.
* Hạn chế:
Bên cạnh những ưu điểm cơ bản nêu trên việc tổ chức, điều hành Đại hội của các chi bộ còn bộc lộ một số hạn
chế cần rút kinh nghiệm chung như sau:


+ Công tác chuẩn bị các bản Báo cáo.
- Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2012 - 2015 của các chi bộ mặc dù đã được quan tâm soát xét
nhưng vẫn còn một số lỗi đánh máy, lỗi trình bày, lỗi chính tả phải sửa tay.
- Hình thành các tham luận ở các chi bộ chưa thật toàn diện chủ yếu các tham luận mới tập trung vào nhiệm vụ
Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; nghiên cứu khoa học; tham gia các hoạt động đoàn thể, vấn đề
xây dựng chi bộ vững mạnh, số bài tham luận chưa nhiều, chưa sâu.
+ Điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Tuy đã bám sát kịch bản đã xây dựng nhưng khi điều hành còn căng thẳng và chưa thật sự linh hoạt trong việc
phân công các thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Do bám sát kịch bản, nên khi điều hành còn căng thẳng không thoát ly được kịch bản, vậy đôi khi còn vấp.
- Trưởng Ban Bầu cử Đại hội các chi bộ dù đã được tập trước nhưng do căng thẳng nên khi trình bày nội dung
hướng dẫn bầu cử chưa thoát ý, lúng túng, nói nhanh dẫn đến thiếu mạch lạc.
- Thành viên Ban Bầu cử được phân công kiểm tra hòm phiếu, phát phiếu, kiểm tổng phiếu còn lúng túng.
* Đánh giá chung:
Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã diễn ra và thành công tốt đẹp
đúng định hướng và sự chỉ đạo của Đảng uỷ, không khí chính trị sau Đại hội các chi bộ tốt.
Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả chỉ đạo tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh
Phú Thọ nhiệm kỳ 2015 - 2017, trân trọng báo cáo trước Hội nghị

Nơi nhận:
- BCH Đảng uỷ trường;

T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
PHÓ BÍ THƯ

- Các chi bộ trực thuộc;
- Lưu: VT, VPĐU.
(Đã ký)

Đỗ Đức LươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×