Tải bản đầy đủ

Bao cao hieu qua ban chap hanh chi doan

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
BCH ĐOÀN KHOA ........................................................................

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng.... năm ....

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Chi đoàn ................. tháng .......
I.

TÌNH HÌNH CHUNG:
TT
HỌ TÊN

CHI
ĐOÀN

CHỨC
VỤ

1.

Trần Văn A

BT

2.

3.
4.
5.

B......

110A00001

PBT

C

110A00001

UV

D

110A00001

UV

E

110A00001

UV

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
TRONG THÁNG
- Báo cáo tháng, điều hành
- Thông báo các hoạt động diễn
ra trong tháng 12 đến cái Đoàn
viên, thanh niên


- Báo lịch tuần
- Quản lý, thu phí Đoàn viên,
viết báo cáo Đoàn phí,
- Rà soát thực hiện công tác phát
triển Đoàn viên
- Phụ trách chương trình Phiên
tòa giả định.
- Hoạt động phong trào, nề nếp
-

Hoạt động phong trào, nề nếp

-

Thư kí
Phụ trách học tập
Điều động Đoàn viên
Thu quỹ chương trình Chào

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN
THÀNH CÔNG VIỆC
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ
Không hoàn thành nhiệm vụ
......

1


mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày
thành lập Quân đội nhân dân
Việt
Nam (22/12/1944
22/12/2014)

TM. BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
(Ký ghi rõ họ tên)

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×